Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Mít nebo být?

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Mít nebo být?
 
Název díla: Mít nebo být?
Datum vložení: 16.4.2006
 

 

Mít nebo být?
Tato kniha je rozdělena na tři díly a do devíti kapitol.

DÍL I. Porozumění rozdílu mezi mít a být
1. PRVNÍ POHLED
2. MÍT A BÝT V KAŽDODENNÍ ZKUŠENOSTI
3. MÍT A BÝT VE STARÉM A NOVÉM ZÁKONĚ A VE SPISECH MISTRA ECKHARTA

DÍL II. Analýza základních rozdílů mezi dvěma mody existence
4. CO JE VLASTNICKÝ MODUS EXISTENCE?
5. CO JE MODUS BYTÍ?
6. DALŠÍ ASPEKTY VLASTNĚNÍ A BYTÍ

DÍL III. Nový člověk a nová společnost
7. NÁBOŽENSTVÍ, CHARAKTER A SPOLEČNOST
8. PODMÍNKY PRO LIDSKOU ZMĚNU A RYSY NOVÉHO ČLOVĚKA
9. HLAVNÍ RYSY NOVÉ SPOLEČNOSTI


Stručná charakteristika knihy

Hlavním záměrem této knihy je analýza dvou základních způsobů existence: způsobu vlastnění a způsobu bytí. V úvodní kapitole autor uvádí některá pozorování, týkající se rozdílu mezi oběma způsoby. Druhá kapitola objasňuje rozdíly s použitím řady příkladů z každodenního života, které mohou čtenáři snadno porovnat se svými vlastními zkušenostmi. Kapitola  obsahuje názory na vlastnění a bytí ve Starém a Novém Zákoně a ve spisech Mistra Eckharta. Následující kapitoly pojednávají o velmi obtížných otázkách: analýze rozdílu mezi mody lidské existence MÍT a BÝT, v níž se Erich Fromm pokouší na základě empirických dat dospět k teoretickým závěrům. Zatímco se až potud kniha zabývá většinou individuálními aspekty obou základních modů existence, jednají závěrečné kapitoly o významu těchto modů v utváření nového člověka a nové společnosti a věnují se možnostem a alternativám k duchovní slabosti nemocného jedince a ke katastrofickému společensko-ekonomickému vývoji celého světa.


Rozdíl mezi mody vlastnění a bytí a jejich vysvětlení

Slovy BÝT nebo MÍT se nemyslí určitá jednotlivá označení subjektu, jako jsou konstatování: ,,mám vůz'' nebo ,,jsem bílý'' či ,,jsem šťastný''. Míní se tím dva základní způsoby existence, dva odlišné druhy orientace vůči sobě i světu, dva odlišné druhy charakterové struktury, z nichž ten, který převládá, určuje celek lidského myšlení, cítění a jednání.
V existenci orientované na mít je můj vztah ke světu vztahem přivlastňovacím a majetnickým, v němž já chci učinit každého a všechno svým majetkem.
V existenci orientované na bytí musíme rozlišit dvě formy bytí. Jedna je opakem vlastnění a znamená živý, opravdový vztah ke světu. Druhá forma bytí je opakem jevu a týká se pravé podstaty, pravé skutečnosti osoby či věci v protikladu ke klamnému zdání.
Bytí je takový způsob existence, v němž nic nemáme, po ničem nebažíme, ale jsme naplněni radostí, užíváme svých schopností tvořivě a jsme zajedno se světem.
Goethe, velký milenec života, jeden z vynikajících bojovníků proti atomizaci a mechanizaci člověka, vyjádřil BÝT jakožto protiklad k MÍT v mnoha básních. Jeho Faust je dramatickým líčením konfliktu mezi bytím a vlastněním (které reprezentuje Mefistofeles), zatímco v následující krátké básni vyjadřuje kvalitu bytí nanejvýš jednoduše:

Majetek

Vím, že mi nic nepatří
než myšlenka, která nerušeně
vyvěrá z mé duše,
a každý příhodný okamžik,
jejž mi dobrotivý osud
dopřává do dna vychutnat.


Vybraná část knihy

Nejvíce se mi líbila kapitola pátá, CO JE MODUS BYTÍ? Její části tvoří podkapitoly AKTIVNÍ BYTÍ, AKTIVITA A