Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Zásoby

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Zásoby
 
Titulek: Zásoby
Datum vložení: 6.5.2008
 

 

Členění
• materiál
1. základní suroviny
2. pomocné materiály- barvy, laky, ředidla
3. obaly- plechovky, kartony, plasty,
4. pohonné hmoty
5. Drobné nářadí
6. kancelářské potřeby
7. čistící prostředky
• nedokončená výroba- nejsou zatím prodejné (rozešité kalhoty)
• polotovary- rozpracované výrobky které se dají prodat (prkna, odlitek,…)
• hotové výrobky
• zboží
• zvířata

• Peníze - v pokladně, na účtech, ceniny, krátkodobé cenné papíry (směnky), pohledávky

- Zásoby můžeme mít nakoupené nebo vytvořené vlastní činností. Do zásob patří vše, co firma nezařadí do dlouhodobého majetku. (Použití delší než rok a cena pod 40000Kč).
- Oběžný majetek má obíhat. Materiál musíme proměnit ve výrobky a ty prodat tak získáme další peníze a koloběh se může opakovat. Samozřejmě, peníze na začátku koloběhu by měly být menší než na konci = zisk firmy.
Rychlost oběhu zásob sledujeme pomocí 2 ukazatelů:

celková spotřeba
Rychlost obratu (RO) = -----------------------
průměrná zásoba

Rychlost obratu udává, kolikrát se zásoby za sledované období obrátí, kolikrát proběhne koloběh zásob.

360
Doba obratu (DO) = -------------------------
rychlost obratu

Doba obratu nám říká, kolik dní trvá jeden obrat.

Ideální je zavést systém JUST-IN-TIME (právě včas)
- Sepíší se smlouvy s dopravci a dodavateli materiálů pro výrobu a jsou dohodnuty přesné termíny dodávek. Zásobování je plánováno na minuty. Materiál z nákladního vozu jde přímo do výroby. Opoždění dodávek zastavuje výrobu. V naší infrastruktuře nemožné. Pokud systém funguje firma ušetří na výstavbě skladů, osvětlení, vytápění nebo ochlazování, pojištění, lidech atd.

Zásady zásobování:
- Nakupujeme jen to co opravdu potřebujeme- předzásobování vede ke ztrátám, ale malá zásoba vede ke krizové situaci a výroba stojí.
- Zvažujte náklady související s pořízením zásob.
- Nejlepší je znát co nejpřesnější znalost objemu výroby, terý je firma schopna na trhu prodat.
- Zásoby udržujeme na takové úrovni aby zabezpečily plynulý chod výroby a celkové náklady s nimi spojené byly co nejmenší. Pokud to splňuje označíme ji jako zásobu optimální.

Plán zásobování:

Úkoly plánovacího oddělení:
1. výpočet budoucí spotřeby materiálu
2. bilance materiálu
3. stanovení počtu dodávek a jejich výše
4. výpočet velikosti zásob

1. VÝPOČET BUDOUCÍ SPOTŘEBY (S) – existují 3 metody výpočtu
Metoda podle technické dokumentace, kterou vyhotovuje útvar přípravy výroby, kde stanovují normy spotřeby materiálu. Druhým zdrojem informací je plán výroby, kde je stanoven výrobní úkol.
Indexní metoda vychází ze spotřeby minulých období. Chceme-li vyrobit stejné množství jako v předcházejícím období, bude i spotřeba stejná. Budeme-li chtít zvýšit výrobu např. o 10% bude vyšší i spotřeba. Je nejméně přesná.
Metoda podle výtěžnosti je také méně přesná než metoda první, používá se např. na jatkách, kde je výtěžnost masa daná procentem.

Řízení zásob:

• způsobů řízení zásob je více, klasickým a osvědčeným způsobem je metoda ABC, tato metoda využívá rozdílného přístupu k různým druhům zásob, kterých může být v některých podnicích až stovky i tisíce druhů.
• Dosti často asi 10% druhů představuje v podniku kolem 80% hodnoty zásob. Tato skupina by se označila jako skupina A.

Charakteristika jednotlivých skupin:
A. Skupina, zahrnuje základní suroviny, které firma nezbytně potřebuje pro svou výrobu a utratí za ně hodně peněz.
B. Skupina, zde stačí stanovit a hlídat minimální skladový limit.
C. Skupina ostatní materiál Zásoby jsou největší ale objemem spotřeby je pro firmu nejméně významná

Normování zásob:
- Zásoba běžná- vydává se podle požadavků výroby
- Zásoba pojistná- kdyby se dodavatel opozdil
- Zásoba technická- nejsme schopni předčasně čerpat (k urychlení)
- Dodávkový cyklus- čas mezi dodávkami

- časová norma – udává čas po který nám vydrží průměrná zásoba
- normovaná zásoba v naturálních jednotkách – fyzický objem zásoby
- normovaná zásoba ve finančním vyjádření – peníze vázané na zásobách

Účelem normování zásob je zjistit optimální velikost zásoby pro výrobu firmy a tím i optimální velikost finančních prostředků.

Právní stránka:

Kupní smlouva
• V kupní smlouvě se prodávající zavazuje dodat kupujícímu movitou věc (zboží) a převést na něho vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu. Je to nejvíce používaná smlouva. Podstatné náležitosti kupní smlouvy jsou:
a) Smluvní strany
b) Určení předmětu smlouvy
c) Určení kupní ceny nebo způsobu, jak bude cena stanovena

• Smlouva se sjednává většinou v písemné podobě, připouští se i forma ústní. Kromě podstatných náležitostí smlouva může obsahovat další ujednání:
d) Dobu, místo a způsob předání zboží
e) Kdy na kupujícího přejde vlastnictví a nebezpečí škody
f) Jakost, dobu a rozsah záruky prodávajícího za jakost
g) Reklamační nároky
h) Doba a způsob placení
i) Sankce za porušení povinností atd.

Smlouva o dílo
o Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla pro objednatele, který je povinen zaplatit cenu za jeho provedení.
o Smlouva o dílo také nemusí mít písemnou formu.
o Podstatné náležitosti jsou – smluvní strany, ujednání o předmětu a o ceně.

Odpovědnosti za plnění smlouvy
1. Odpovědnost za škodu (např. při nedodání materiálu v řádném termínu)
2. Odpovědnost za prodlení (např. nezaplacení odběratele včas)
3. Odpovědnost za vady

VADY - jsou často předmětem sporů. Lze je rozdělit na vady zboží či díla nebo vady právní.
Vady právní – vznikají, jestliže je zboží zatíženo právem třetí osoby. Například zboží je vyrobeno za použití cizího vynálezu a nebyla zakoupena licence.
Vady zboží či díla – můžeme členit podle různých hledisek.
Kvantitativní
- nebylo dodáno to množství, které je uvedeno v dokladech Kvalitativní
- zboží nesplňuje požadovanou jakost, má jiné provedení, jiné vlastnosti než dohodnuté
Zjevné Skryté
Odstranitelné Neodstranitelné

Reklamační nároky
• Dodání náhradního zboží
• Dodání chybějícího zboží
• Odstranění právních vad
• Oprava zboží
• Výměna vadného zboží
• Sleva z kupní ceny
• Odstoupení od smlouvy

3. Převzetí a zaplacení dodávky
Přejímka je důležitou součástí zásobování. Dodavatel má povinnost při přejímce zkontrolovat, zda dodané zboží odpovídá smlouvě. Kontrola se provádí srovnáním skutečnosti s dodacím listem, který zboží provází. Důkladná přejímka zamezí pozdějším škodám. Materiál, který má být reklamován nesmí být skladován s ostatním materiálem a nesmí být použit k výrobě.

Přejímka
• Od přepravce, kontrolujeme především množství, počet pytlů, beden … a jejich neporušenost
• Od dodavatele
I. Kontrola kvantitativní, převážíme, přepočítáme
II. Kontrola kvalitativní, podle druhu zboží zjišťujeme např. obsah dusičnanů v potravinách

Evidence a doklady:

1. Dodací list- jde s dodávkou pro kontrolu co za zboží posílá
2. Faktura – daňový doklad – předává se většinou prvnímu dopravci nebo při převzetí zboží. Pokud jde o nového nebo nespolehlivého odběratele lze vydat tzv. zálohovou fakturu, kdy zaplatí dříve.
= vydaný dodavatelem

3. Příjemka- doklad evidující přijaté zboží (přejímka – proces kontroly a přejímání na sklad = neplést)
4. Skladní karta – evidence pohybu zásoby v určitém čase
5. Výdejka – výdej zboží se skladu do výroby.
6. Kniha došlých faktur – přehled o vzniklých závazcích firmy a o datu a způsobu uhrazování faktur. Vhodné urychlení při inventurách.
7. příkaz k úhradě i výdajový pokladní doklad –
= vystavené odběratelem
Hodnocení: (hodnotilo 5 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info