Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Renesance a Humanismus v Čechách

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Renesance a Humanismus v Čechách
 
Titulek: Renesance a Humanismus v Čechách
Datum vložení: 26.7.2008
Referát vložil: Ame88

 

Renesance a humanismus v Čechách


Humanismus začal pronikat do českých zemí z evropských kultur v polovině 15. století
Humanismus se k nám dostal již za vlády Karla IV., ale jeho vývoj byl tehdy přerušen husitskými válkami; vrátil se tedy později a to za vlády Jiřího z Poděbrad

Nástup Habsburků na český trůn (1526)

V r. 1526 v důsledku bitvy u Moháče se české země opět ocitly na prahu panovnické krize, protože Ludvík Jagellonský neznámo kde umírá
Za jeho nástupce byl tedy zvolen Ferdinand I. Habsburský – byl zdatným, inteligentním a obratným panovníkem
Jako bratr císaře Karla V. se stává jeho nástupcem a usedá na císařský stolec
V době nástupu na český trůn se mu plní přání mnoha panovnických rodů. Tím, že získá české království, se stává vedoucím činitelem středoevropským – králem rakouským, uherským, českým, chorvatským a ve svých rukou integruje nemalou dobovou moc
Ferdinand I. začal po svém nástupu budovat novou zeměsprávu, nové instituce – je založena tajná rada, tajná válečná rada a současně i dvorská kancelář, dvorská komora a některé další
České úřednictvo, hlavně to vysoké, které se stalo nositelem administrativních opatření, je rekrutováno hl. z vyšší šlechty a z lidí, o nichž se Ferdinand domníval, že jsou mu oddáni
Největším ekonomickým problémem byly finance, které nestačily, a proto se zvyšují daně
Největším ideovým problémem bylo náboženství: Ferdinand I. byl katolík a chtěl, aby české země byli také katolické, ovšem zde vládlo spíše reformní náboženství husitské
19 let nechtějí čeští stavové přistoupit na to, aby se český trůn stal dědičným v rámci habsburského rodu. Ferdinand I. o to usiloval i z hlediska svého syna Maxmiliána. Až v r. 1545 dali Češi souhlas, že napříště bude český trůn královský pro Habsburky dědičný.


Znaky české renesance a humanismu:

Snaha o rozšíření humanistické vzdělanosti
Vyrovnání se kultuře evropských zemí
Převaha naučného charakteru knih
Vliv latiny na rozkvět spisovné češtiny
Stoupá význam knihtisku
Literatura pro měšťanstvo je zaměřena na životní praxi


Literatura

a) Latinská tvorba
b) Česká tvorba

Latinská tvorba

Jan z Rabštejna

byl kněz a diplomat, obhájce Jiřího z Poděbrad i v době, kdy katolické panstvo vypovědělo Jiřímu poslušnost
Vystudoval církevní právo v Itálii. Za své služby byl povýšen do panského stavu; roku 1468 se účastnil Jiříkova poselstva k papeži Pavlu II..
Jan z Rabštejna bývá považován za prvního českého humanistu, který svým dílem vytvořil podmínky pro latinský humanismus v českých zemích

Díla: Dialogus - Psáno formou dopisu adresovaného italskému právníkovi. Autorův fiktivní rozhovor se třemi šlechtici, různých politických názorů na stát. Autor dává za pravdu tomu, který hledá cestu ke smíru a hájí zájem státu. Jan z Rabštejna zda vyjadřuje své politické přesvědčení

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Humanistický básník a prozaik, působil jako probošt na Vyšehradě
Příslušník panského rodu, dvořan krále Vladislava II. Jagellonského
Po neúspěšných pokusech o církevní kariéru, se roku 1503 uchýlil na svůj hrad Hasištejn, kde založil knihovnu, která patřila k největším a nejlepším nejen v Česku, ale i v celé Evropě, obsahovala skoro 800 svazků
Psal výhradně latinsky, protože češtinu považoval za barbarský jazyk

Díla: Žaloba k sv. Václavu na mravy Čechů - vytýká šlechtě její způsob života
Traktát o lidské ubohosti - rozebírá negativní vlastnosti lidí

Jan Campanus Vodňanský

též Jan z Vodňan nebo pouze Campanus
český spisovatel a rektor pražské univerzity
Byl zastánce kalicha, ale roku 1622 se veřejně zřekl víry a přestoupil ke katolictví, tato snaha zachránit si místo na univerzitě byla jeho okolím velmi odsuzována
Osudy Jana Campana Vodňanského ztvárnil v románu Mistr Kampanus spisovatel Zikmund Winter
Jeho básně se vyznačovaly především formální dokonalostí a Campanus byl uznávaný nejen v Čechách, ale i v celé Evropě

Díla: (psal většinou latinsky, někdy řecky nebo česky)
Posvátné ódy - přebásnění Davidových žalmů (Starý zákon) do latiny
Cechias - zveršované české dějiny
Břetislav a Jitka - drama, zkoušení této hry bylo zakázáno, protože zpracovávalo téma, které údajně hanilo dobrou pověst českých knížat (česky)
Elegie o strachu
Prosba o mír


Česká tvorba

Viktorin Kornel ze Všehrd
(právnická literatura)

spisovatel, právník, univerzitní mistr, děkan pražské university
Pocházel od Chrudimi. Původem byl měšťan, ale byl povýšen do šlechtického stavu; formuloval program českého humanismu
Roku 1487 univerzitu opustil a přijal místo úředníka u zemských desek, zde studoval české právo. Stal se váženou osobností, i jako právník byl velmi známý
Roku 1493 stal se místopísařem zemských desek, čímž se dostal do vedení tohoto úřadu
Začal překládat antické texty, ale těžiště jeho práce tkví v v právnickém díle Knihy devatery: O právěch, o súdach i dskách země české, k němuž čerpal především ze Zemských desek. Toto se mu stalo osudným, neboť jakmile šlechta zjistila, že Kornel chce zapsat a zveřejnit některé nálezy ze Zemských desek, o jejichž zrušení šlechta usilovala, tak přiměla krále Vladislava Jagellonského k odvolání Kornela z vedení Zemských desek a roku 1497 byl tohoto úřadu zbaven. Kornel však již měl dostatek materiálů a svou knihu dokončil o dva roky později
Zemřel v Praze v roce 1520 na mor

Díla: Knihy devatery: O právěch, o súdach i dskách země české – právnické dílo, je zde rozebírán zápas šlechty s měšťany – autor se staví na stranu měšťanů. Dílo bylo dokončeno roku 1499, o rok později (1500) vyšlo Vladislavské nařízení, které podpořilo šlechtu. Po vydání tohoto nařízení odešel Viktorin Kornel ze Všehrd z politiky. Autor se snažil dosáhnout jazykové dokonalosti


Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
(cestopisy)

Spisovatel, český šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník
Pocházel z nižší šlechty, v roce 1576 se stal pážetem na dvoře Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku, kde získal svého rozsáhlé vzdělání
Naučil se sedm jazyků, zeměpis, historii a dostal vzdělání v hudbě a výtvarných uměních; působil v armádě, se kterou se účastnil válek proti Turkům
Roku 1598 odjel se švagrem Heřmanem Černínem z Chudenic na svoji cestu do Středomoří, Palestiny a Egypta; Během své cesty navštívil Benátky, kde si nechal i se svým o 12 let mladším přítelem ušít poutnické roucho, následně se vydávají lodí do Svaté země. Cestou prvně v životě spatřil moře a zažil mořskou nemoc, následně procestoval Svatou zemi, kde přijal rytířský titul. Plavil se proti proudu Nilu v Egyptě do města Káhira a následně ještě níže, kde byl přepaden Araby
Od roku 1599 pracoval u dvora Rudolfa II. a stejného roku mu umírají i obě jeho děti. Při stolování údajně zachránil život císaři, který se dávil jídlem, když mu uštědřil ránu do zad. V roce 1601 se Kryštof stává dvorským radou a císařovým komorníkem. Na jeho dvoře zažívá Kryštof nejlepší léta svého života a zde také dopisuje svůj cestopis, který ilustruje vlastními kresbami.
Po smrti Rudolfa II. odešel Kryštof od dvora Matyáše do ústraní na hrad Pecka. Roku 1618 přešel z katolicismu na protestantství. Aktivně se účastnil povstání českých stavů, působil jako velitel dělostřelectva Thurnovy armády, kterému byl svěřen úkol napadnout Vídeň. Kryštof úkol přijal a neúspěšně vedl patnáctitisícovou armádu na Vídeň. Podařilo se mu s deseti děly ostřelovat samotný císařský palác
Kryštof Harant byl zadržen na svém hradě Pecka a vydán do rukou císařských příznivců
Jeho spoluúčast na stavovském povstání se mu stala osudným, když byl následně jako vzbouřenec popraven na Staroměstském náměstí
Díla: Putování aneb cesta z Království českého do Benátek a odtud po moři do země Svaté, země judské a dále do Egypta


Václav Hájek z Libočan
(kroniky)

český kronikář, spisovatel a nejprve utrakvistický farář, později katolický kněz
Byl společensky velmi obratný, díky svým známostem se domohl mnoha církevních funkcí, kterých zastával i několik najednou, po celý život jej však provázely soudní spory, v nichž byl obviňován z různých zpronevěr, neplnění si povinností vyplývající z jeho funkce atd.
Díla: Kronika česká - Tato kronika není příliš spolehlivá. Je poutavá a dramatická, Hájek však obětoval čtivosti faktickou přesnost, což je škoda zvláště proto, že měl exkluzívní přístup k Deskám zemským, tehdejšímu zemskému archívu, který nedlouho po napsání jeho kroniky lehl popelem; Byla napsána na objednávku české šlechty. Zpracovává národní dějiny od Bójů a Marobuda přes praotce Čecha až po nástup Habsburků.

Mikuláš Dačický z Heslova

český spisovatel a šlechtic
Vedl velmi bouřlivý život a i přes velké dědictví měl koncem života nedostatek peněz
Několikrát byl souzen za rvačky - v opilosti dokonce zabil (v souboji) Novohradského z Kolovrat
I přes bouřlivý život navázal na rodovou kroniku svého otce a ve své kronice podal velmi přesný obraz soudobé společnosti
Jeho život se stal inspirací pro mnohé další pozdější umělce. Stal se hlavní postavou her Zvíkovský rarášek a Paní mincmistrová Ladislava Stroupežnického, filmu Cech panen kutnohorských Otakara Vávry.

Díla: Prostopravda - sbírka pořekadel a básní, většinou satirických
Paměti

Hynek z Poděbrad
(milostná literatura)

český diplomat, spisovatel, syn krále Jiřího z Poděbrad
Byl autorem, který vnesl do literatury prvky renesance. Přeložil 11 novel z Dekameronu a přidal k nim jednu novelu vlastní
Psal především zábavnou prózu, pro své překlady si vybral vesměs témata erotická. V jeho tvorbě se prolínají středověké a renesanční prvky
Nemalý význam má také to, že Hynek psal česky, přičemž jazykem humanistů byla latina. Byl vnímán jako hříšník a to pro cizoložství a smilství
Jeho tvorba se dochovala v Neuberském sborníku, jehož vznik klademe do poslední desetiny 15. století. Sborník byl značně poškozen, některé listy vytrhány.
Zajímal se o alchymii. Je mu věnována část expozice v Muzeu alchymie v Kutné Hoře

Díla:
1. Próza - O štěstí; Ctnost, Rytíř a Moudrost
2. Poezie - O ženitbě; Boj Štěstí s neštěstím; Veršové o milovníku; Májový sen; Stesk na ženitbu


Jan Blahoslav
(Lingvistika)

český humanistický spisovatel, teolog, historik a biskup Jednoty bratrské
Pocházel z velmi bohaté bratrské měšťanské rodiny z Přerova
Jako biskup žil většinou v Ivančicích, kde se věnoval svým církevním povinnostem a mimo jiné vedl bratrský archiv, a kde je též pohřben
Blahoslava lze považovat za předchůdce J. A. Komenského. Zejména jeho Gramatika česká patří k nejvýznamnějším dílům naší země v 16. Století

Díla: Musica, tj. knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě obsahující - Hudební trilogie, psána česky. Měla nahradit latinské spisy o hudební teorii. Druhé dva svazky jsou určeny zpěvákům a skladatelům. Dílo bylo psáno během pobytu v Olomouci
Šamotulský kancionál - Sborník sebraných i původních náboženských písní
Nový zákon vnově do češtiny přeložený - stěžejní Blahoslavovo překladatelské dílo. Jeho překlad Nového zákona z řečtiny se stal později součástí Bible kralické.
Filipika proti misomusům - obrana proti nepřátelům vzdělanosti. Tímto spisem se pokoušel zapojit Jednotu bratrskou do společenského dění a vytrhnout ji z její dobrovolné izolace, zastávané mimo jiné biskupem Janem Augustou. Vzdělání a znalosti vůbec považuje Blahoslav za cestu k lepšímu životu, které pomáhají vyhnout se hříchům. Jan Augusta účelově užíval myšlenky Lukáše Pražského o tom, že „nic nepsal, čehož by v Jednotě nevzal etc.” Blahoslav v díle odmítá a vyvrací názory Augustovy a ostatních misomusů ("nepřátel Múz, vzdělání a umění") a dokazuje význam vzdělání pro Jednotu bratrskou.
Gramatika česká - Velmi rozsáhlá kniha, vlastně opis starší gramatiky češtiny od Beneše Optáta a Václava Filomatesa, bohatě doplněná Blahoslavem; původně to snad měla být učebnice pro bratrské vysoké školy. Je zaměřena především na sloh; Obsahuje též stati o nářečích a vlastivědné poznatky o Blahoslavově rodišti

Jiří Melantrich z Aventina

významný český renesanční tiskař a nakladatel
Ze své tiskárny postupně vybudoval velký tiskařský a nakladatelský podnik evropského významu. Základem jeho ediční činnosti se stala bible, kterou vydal zřejmě čtyřikrát či pětkrát
Po roce 1576 začal spolupracovat s Danielem Adamem z Veleslavína, který také tiskařský podnik po Melantrichově smrti převzal a dále provozoval

Daniel Adam z Veleslavína

český nakladatel, spisovatel, organizátor literární činnosti a humanista
Svou činností velmi ovlivnil českou literaturu, proto období, kdy působil, nazýváme dobu veleslavínskou
Vystudoval pražskou univerzitu, později na ní přednášel. Oženil se s dcerou knihtiskaře Melantricha a zdědil po něm tiskárnu
Zasloužil se o vydání mnoha českých děl. Byl tajným stoupencem Jednoty bratrské. Jeho hlavní činnost nespočívala ani tak v psaní, jako v organizaci, opravě a překladech. Výrazně přispěl k rozvoji českého jazyka. Získal šlechtický titul.
Zasloužil se o vydání Bible kralické, ta vyšla v 6 svazcích; Čeština, kterou byla Bible kralická přeložena, je považována za vzor literárního jazyka. Stala se vzorovým jazykem jazyka na Slovensku, tzv. bibličtina.

Díla: Kalendář historický
Kroniky dvě o založení České země

Jan Jessenius

lékař, politik a filozof slovenského původu
Jako nekatolík nezískal doktorát přímo od padovského vysokého učení, avšak na doporučení profesorů byl prohlášen doktorem filozofie a medicíny v Praze císařským velkoalmužníkem
Roku 1600 Jessenius navštívil Prahu, kde v Rečkově koleji provedl na těle odsouzeného oběšence první veřejnou pitvu v českých zemích.
Přednášku k pitvě později Jessenius vydal i tiskem. Pitva byla přijata velmi rozporuplně - Odbornou veřejností nadšeně, laiky byl odsouzen
Hodnocení: (hodnotilo 168 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info