Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Psychologie jako věda, předměty psychologie, disciplíny…

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Psychologie jako věda, předměty psychologie, disciplíny…
 
Titulek: Psychologie jako věda, předměty psychologie, disciplíny…
Datum vložení: 21.9.2013
Referát vložil: jajad

 

Psychologie
Z latinského psyché (duše)
Psychologie je věda zkoumající lidské chování a prožívání

Historie vzniku psychologie:
Myšlenky ohledně duše a lidského prožívání se objevovaly již ve starověku, kde byly považovány za součást filozofie (Platon, Aristoteles).
Ve středověku se tímto tématem (a teologií) zabýval např. Tomáš Akvinský.
V 17. století za zmínku jistě stojí John Locke, zakladatel metody introspekce, , („Není nic v intelektu, co dříve nebylo ve smyslech“ –inspirace pro pozdější behaviorismus)
a G. W. Leibniz,
(„Není nic v intelektu, co dříve nebylo ve smyslech, kromě intelektu samého“-inspirace pro pozdější humanistickou psychologii).
Vznik psychologie jako empirické vědy 1879 – Vilhelm Wundt, založením první psychologické laboratoře (Lipsko, výzkum vjemových prahů).

20. léta 20. století – rozvětvení psychologie na různé obory.
70.-80. Léta – tzv. integrační období (psychologické směry se navzájem ovlivňují).Dělení psychologie
Hlavní psychologické směry:
 Hlubinná psychologie (psychoanalýza) (lidské nevědomí apod., př. Freud, Jung)
 Behaviorismus (chování jako jediný zjistitelný projev mysli, vliv učení, př. I. P. Pavlov)
 Humanistická psychologie (smysl života, lidská jedinečnost, př. Maslow, Rogers)
 Kognitivní (poznávací) psychologie (vnitřní obrazy vnějšího světa, př. G. A. Kelly)
 Transpersonální psychologie (změněné stavy vědomí, hypnóza atd., př. S. Grof)

Psychologické disciplíny: 1) teoretické
2) praktické (aplikované)
Teoretické: Obecná psychologie (obecné mechanismy lidské mysli, psychické jevy)
Psychologie osobnosti (struktura lidské osobnosti)
Sociální psychologie (interakce mezi člověkem a společností)
Vývojová psychologie (vývoj jedince - emocionální, kognitivní, sociální, tělesný)
Psychopatologie (abnormální psych. jevy, poruchy-neurózy, psychózy
Biologická psychologie (psychické procesy ve spojitosti s tělem)
Neuropsychologie (psychické projevy ve spojitosti s mozkem)
a další…

Praktické: Klinická psychologie
Poradenská psychologie
Psychologie sportu
Psychologie práce
Pedagogická psychologie
Forenzní (soudní) psychologie
a další…Psychické jevy
Psychické jevy dělíme na : Psychické procesy
Psychické stavy
Psychické vlastnosti
Dílčí psychické předpoklady
Psychické procesy
části lidské činnosti
mají krátké trvání, může proběhnout v sekundě a okamžitě je vystřídán jiným (narozdíl od vlastností a stavů)

procesy poznávací: vnímání
představy
fantazie
myšlení a řeč

procesy paměti: zapamatování
uchování
vybavení

procesy motivační: citové a volníPsychické stavy
stavy pozornosti - soustředěnost, rozptýlenost

stavy citové - nálady: radostná, veselá X smutná

vyjadřují přechodnou, časově vymezenou charakteristiku jedince, zpravidla svázanou s konkrétní situací


Psychické vlastnosti
schopnosti
rysy osbnosti
temperament
charakter
dlouhodobé, relativně stálé znaky osobnosti


Dílčí psychické předpoklady
proměnlivější, nestálejší než vlastnosti, omezeny na určitou činnost

vědomosti = soustavy představ a pojmů, které si člověk osvojuje
dovednosti = dílčí psychické předpoklady pro vykonávání určité činnosti
zájmy
návyky = dílčí psychické předpoklady, které pobízejí člověka v určité situaci k určitým pohybům nebo k určitému chování
postoje


Vnímání
 Vnímání je proces sloužící k získávání informací o okolí člověka.
 Vjem je psychický jev, který je nebo se zdá být (v případě halucinací nebo zrakových klamů) obrazem okolní skutečnosti působící na naše smysly.
 Vnímání vlastního těla 1) receptor proprioceptivní (monitoruje jednotlivé pohyby těla)
2) receptor interoceptivní (zaznamenává informace o vnitřních orgánech)
 Vyčlenění figury na pozadí
 Gestalt psychologie (tvarová psychologie) – Wertheimer popsal 6 tvarových zákonů (vyjadřují některé zákonitosti vnímání, např. zákon podobnosti, zákon blízkosti atd.)

Myšlení
 Myšlení je proces (funkce) manipulace s představami, vjemy a symboly, kterým docilujeme řešení problému.
 Základní mechanismy myšlení: Kategorizace (utváření sítě nadřazených a podřazených pojmů, př, labrador - pes – psovitá šelma – savec – živočich apod.
Dedukce (usuzování konkrétního z obecného)
Př. Každý pes má čtyři nohy. Bonnie je pes. = Bonnie má čtyři nohy.
Indukce (usuzování z konkrétního na obecné)
Př. Můj otec je zábavný, můj bratr je taky zábavný = všichni muži jsou zábavní.

 Hlavní prostředky myšlení: řeč
matematické vztahy
další symboly


Učení

Výzkumem učení se zabýval fyziolog a behaviorální psycholog Ivan Petrovič Pavlov a na něj navazující neobehaviorista B.F. Skinner.
Rozlišujeme dva typy učení: Klasické podmiňování (zkoumal Pavlov)
Operantní podmiňování (zkoumal Skinner)
Klasické podmiňování
Klasické podmiňování spočívá v tom, že na základě zkušenosti se nepodmíněný reflex stane podmíněným.
Nepodmíněný reflex = reakce daná instinktem, (př. Pes při pohledu na potravu začne slinit)
Podmíněný reflex = reakce na předmět který má spojitost s nepodmíněným reflexem (př. Když se psovi před každým krmením bude nad miskou rozsvěcet žárovka, po nějaké době bude stačit aby se rozsvítila žárovka a pes bude slinit a to i v případě, že potom nebude následovat podání potravy). Tzn. Potrava = nepodmíněný reflex
Žárovka = podmíněný reflex
Pavlov tohoto mechanismu používal např. při léčbě alkoholiků. (Např. podal léčenému pilulku, po níž se mu do několika minut udělalo špatně, před tím, než se tak ale stalo, nechal ho vypít trochu alkoholu. Docílit tím tak toho, že si léčený alkohol automaticky spojil alkohol s následky pilulky).
Operantní podmiňování
Operantní podmiňování (někdy též učení úspěchem) je druh učení, při kterém se mění pravděpodobnost výskytu spontánních aktů chování (operantů), na základě jejich důsledků.
B. F. Skinner rozlišil dva typy mechanismů: Posílení (odměna) – 1) pozitivní
2) negativní
Zeslabení (trest)
K posílení (nebo také zpevnění) dochází tehdy, když po určité reakci přijde určitá odměna, v případě pozitivního posílení je to odměna v podobě něčeho příjemného.
V případě negativního posílení je to odměna v podobě vyhnutí se něčemu nepříjemnému.
K zeslabení dochází v případě, že po určitém chování nenásleduje odměna, nebo následuje trest a tím dochází k vymizení určité reakce.

Př. Skinnerův experiment : Představte si jakousi dřevěnou krabici uvnitř ní je páčka. Do této krabice vpustíme potkana. Potkan bude náhodně ťapat po krabici až jeho ťapka spočine na naší páčce. V tu chvíli potkana odměníme nějakým pamlskem (pozitivní posílení). Když do stejné krabice dáte potkana ještě několikrát, čas, za který stiskne páčku se bude zmenšovat až. Pokud bychom ovšem po stisknutí páčky přestali potkanovi dávat odměnu nebo bychom ho dokonce trestali (zeslabení), tento jeho návyk přestane.
Na učení mají vliv psychické stavy a motivace.
Vliv psychického stavu – např. při různých náladách se může měnit schopnost soustředění
Vliv motivace – čím větší odměna, tím větší vůle k učení se
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info