Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Sociální psychologie, komunikace

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Občanská nauka > Psychologie a Sociologie > Sociální psychologie, komunikace
 
Titulek: Sociální psychologie, komunikace
Datum vložení: 21.9.2013
Referát vložil: jajad

 

Socializace
 Proces, v jehož průběhu děti poznávají a osvojují si kulturní normy a hodnoty
 Celoživotní proces; nejintenzivnější v prvních letech života
 Nesocializované děti = bez vlivu lidské společnosti, nenaučili se základním pravidlům = řeč, chování, zvyky, hygiena
 Porozumění kultuře dané společnosti, přijímání prvků této kultury, souborů hodnot a norem
 Dítě si osvojuje = jazyk, určité názory postoje, přesvědčení, identitu
 člověk schopný vycházet s jinými lidmi, schopný existovat ve společnosti
 Nejvýznamnější zprostředkovatelé socializace
o Rodina
 Původní a nejdůležitější sociální skupina  primární skupina
 Rodiče = odpovědnost za socializaci dětí
 Základní kulturní návyky, osvojení si hodnot a pravidel chování
o Vrstevnická skupina = může jednat podle odlišných norem než rodina  křižovatka
o Okolí = škola, masmédia
 Resocializace
o V pozdějších letech
o Přijetí nových norem a hodnot spojených s novým sociálním postavením  rodič…
 Sociální přizpůsobení ve středních letech a stáří  životní etapy spojené s opuštěním určitého živ. stylu, hodnot, představ = přijetí nového živ.stylu s jinými hodnotami, názory…
 Sociální derivace
o Odchylka od pravidel vytvořených společností (x konformita = jednání v souladu)
o Deviace opravdu existuje x společnost tlačí jedince k deviaci  „labelling“
Rodina
 Skupina jedinců. Mezi nimiž existují příbuzenské a citové vazby
 Původní a nejdůležitější sociální skupina = základní článek sociální struktury
 Ekonomická (společně užívá majetek) a výchovná jednotka (výchova a socializace dětí)
 Dříve funkce: ekonomická, zabezpečovací, výchovná, vzdělávací, obranná, ochranná
 dnes je přebral stát a jeho formální orgány
 Typy rodin
o Úplná (matka, otec, dítě) x neúplná (chybí jeden z rodičů)
o Malá (jaderný typ = dvougenerační) x velká (vícegenerační = rodiče, prarodiče, děti)
o Rekonstituovaná = rodina vzniklá dalším sňatkem po rozvodu/ovdovění + děti z předchozího/nového manželství
o Homosexuální = partneři stejného pohlaví adoptují děti/děti z předchozích heterosexuálních manželství  povoleno v Niz., Belgii, Šp. (u nás jen 2. možnost)
o Matriarchální x patriarchální = odpovídá způsobu chodu domácnosti
o Monogamní (1m + 1ž) x polygamní (polygamie, polyandrie, bigamie)
 Vývoj rodiny
o Tradiční rodina
 18. -19. století
 Formální vztahy, vícegenerační, patriarchální, dítě zapojeno do výrobního procesu
 Vysoká reprodukce, vysoká porodnost x ale i úmrtnost
 Nízká střední délka života
o Moderní rodina
 20. -21. století
 Neformální vztahy, malá, samostatnost žen = rovné postavení
 Děti = výchova, vzdělání; pokles porodnosti, roste počet narození mimo rodinu, neúplné rodiny
 Vysoká rozvodovost = 40%; týrané, zneužívané, zanedbávané děti
 Sebevraždy, agresivita, kriminalita
 skořápková instituce = pojmenování zůstalo, změnil se ale význam
Sociální role
 Soubor očekávaného chování člověka
 Role hrajeme v různých oblastech našeho života, před určitým publikem  všichni máme roli
 Během života jich vystřídáme víc = žena, studentka, matka  přechod je automatický
 Socializace = učí nás role přijímat a hrát
 Ideální role = udána společností, snažíme se ji naplnit  schováváme co k roli nepřísluší
 Složení role (dle E. Hoffmana)
o Scéna = kde roli hrajeme
o Vzhled = určité očekávání vizuální stránky člověka
o Způsob chování = určitý způsob chování očekávaný od dané role
o Publikum = skupina lidí sledující výkon role, pomáhá dotvářet roli
 Konzistentní role = lze se mezi nimi přecházet x kontradiktorní role = role jsou v rozporu
 Při problému
o Odstup od role =přetvářka, uvědomění si rysů a výhod role = zneužívání, parodování
o Vystoupení z role = nezvládneme roli
 Role jsou krátkodobé i dlouhodobé, nucené i volné, skupinové i individuální
Sociální status
 Postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru
 Postavení má určitou hodnotu, spjato s výkonem nějaké role
 Role a status bez sebe nemohou existovat  ředitel + rozhodování, učitel + výuka
 Určeno místem bydliště, profesí, úrovní vzdělání
 Připsaný status = způsobený narozením  pohlaví, národnost, rasa, společenská třída
 Získaný status = úsilím jedince samého  možnost vymanit se osudu určeného statusem
 Vnucený status = nenadálé/mimořádné situace měnící postavení člověka  nevratné statkové posuny
 Hlavní status = odlišný pro jednotlivé společnosti = připsaný status rasy (u nás = Romové)
Asertivita
 Způsob zdravého sebepoznání
 Definice = umět něco jasně tvrdit, stát si na svém, umět projevit svůj názor, své přání a požadavky, umět říci NE…
 Mnoho lidí není schopno vyjádřit svůj názor, své tužby, prosadit se  manipulace s okolím
 Asertivní lidská práva: právo udělat chybu, změnit názor, posuzovat sám sebe, říct já nevím…
Manipulace
 Styl závisí na typu osobnosti (dle Shostorma)
 Dělení
o Diktátor
 Autoritativnost, odvolávání se na vyšší autoritu (tradice…)
 Prosazení vlastního názoru bez ohledu na názor druhých
o Chudáček
 Zdůrazňuje své handicapy, očekává toleranci a pomoc
 Nepříjemné úkoly „zapomíná“
o Břečťan
 Předstíraná závislost na okolí
 Hypochondr = zdůrazňuje své vlastní potíže
o Obětavec
 Chce vděčnost = nechce nic pro sebe, vše jen pro druhé…
 Často zastoupen v manipulaci v rámci rodiny
o Táta – máma
 Vybrané chrání před jakýmikoli vlivy okolí  i proti vůli vybrané osoby  není akceptováno
 Odřezává vybraného jedince od reálného světa
Komunikace
 Proces sloužící ke sdělování či výměně informací
 Typy sociální interakce
o Verbální = slovní komunikace
o Neverbální = mimoslovní (gesta,mimika,tón hlasu, pozice těla), doplňuje verbální
o Jednosměrná = TV, rádio
o Dvousměrná
 Vývoj komunikačních systémů ovlivnil vývoj lidstva
 5 epoch vývoje = znamení a signály  mluvení  psaní  tisk  masová komunikace
 Masová komunikace = jednosměrná, příjemce anonymní, různorodá skupina příjemců
 Masmédia
o Slouží k masové komunikaci
o Noviny, rozhlasové + televizní vysílání, internet
o Velký vliv na společnost jako celek
o Hlavní funkce
 Orientační + informační = zdroj informací a dezinformací
 Interpretační = vykládají souvztažnosti, formují/manipulují veřejné mínění
 Veřejná kontrola moci pomocí médií
 Socializační = předávají informace dalším kulturám a pokolením
 Zábavní + oddechová funkce
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info