Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Právo,právní řád,občanské právo

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Právo,právní řád,občanské právo
 
Titulek: Právo,právní řád,občanské právo
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Právní norma
 závazné obecné pravidlo chování,které je vyjádřeno zvláštní,státem uznanou formou a jehož zachování je státní mocí vynutitelné
 nejmenší část právního řádu
 vyjádřeno státem uznanou formou = zákon, nařízení…
 skládá se z příkazů, zákazů a dovolení
 Působnost právní normy = vymezuje rozsah použití normy na konkrétní případ,působnost prostorová(např.celostátní/na části území),osobní(např. všechny osoby v ČR/jen občané ČR)
 Platnost právní normy
o vytvořena předepsaným způsobem
o vydána příslušným orgánem
o vyhlášena řádným způsobem
 Účinnost právní normy
o Ode dne nabytí účinnosti
o Den nabytí účinnosti = stanoven v právním předpisu x 15.den od vyhlášení
 Dělení
o Ústavní
o Zákonné
o podzákonné
Hierarchie právních norem podle právní síly (pyramida)
 Ústava ČR
o nejvyšší zákon ČR
o Změna nebo doplnění jen ústavním zákonem
o PN nižší právní sily s ní nesmí být v rozporu
 Mezinárodní smlouvy
o Ratifikovány; vyhlášeny Sbírkou zákonů ČR
 Ústavní zákony
o umožňují měnit a doplňovat ústavu
 Zákony
o nesmí být v rozporu s ústavním pořádkem a ratifikovanými mezinárodními smlouvami
o PN nižší právní síly nesmí být v rozporu se zákony.
 Zákonná opatření Senátu
o přijímají se, pokud je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by přijetí zákona
 Nařízení vlády
o vycházejí ze zákona
 Vyhlášky ministerstev
 Vyhlášky krajů a obcí
o Vydávany v rámci samostatné působnosti obce a kraje zastupitelstvem
 Právní norma může být zrušena pouze normou stejné nebo vyšší právní síly.
 + Listina základních práv a svobod (LZPS)
o součástí ústavního pořádku ČR x není součástí ústavyPrávní normy = PRÁVO X Morální normy = MORÁLKA
 Právní normy
o zpracované písemnou formou
o Tvoří je stát
o Dodržování právnických norem vynucuje stát
 Morální normy
o Písemná forma výjimečná; předávány mezi generacemi ústní formou
o Tvůrci obvykle nejsou známi
o Dodržování právních norem je pouze záležitostí svědomí jedince
o Trest za porušení mor.normy: ztráta přátel,opovržení společnosti…


Právní řád
 Soubor právních norem platících v daném státě
 mezinárodní právní řád = souhrn všech formálních pramenů mezinárodního práva

Fyzická osoba = mají právní subjektivitu a způsobilost k právním úkonům (občané, jednotlivci)
X
Právnická osoba = uměle vytvořená sdružení osob nebo majetku, která v právních vztazích vystupují vlastním jménem a mají vlastní právní subjektivitu(obchodní společnosti, politické strany, občanská sdružení, nadace)


Hmotná věc:
 Movitost = vše co není nemovité; všechny volně přemístitelné věco
 Nemovitost = nepřemíštitelné věci; pozemky, budovy, obytné i neobytné prostory
Nehmotná věc
 produkt myšlení (vynálezy,literární díla,technologické postupy…)

Občanské právo
 upravuje vzájemní vztahy mezi občany navzájem, fyzickými a právnickými osobami a mezi nimi a státem
 stanovuje pravidla vlastnických poměrů, pravidla plynoucí ze závazkového práva a vztahy vyplývají z práva na ochranu osobnosti
 základním pramenem je občanský zákoník

 Základní zásady
 Každý má povinnost při výkonu svých majetkových práv nezasahovat do práv jiných lidí
 Dovoleno je vše, co není výslovně zákonem zakázáno
 Státnímu orgánu je zakázáno všechno, co mu není výslovně povoleno

 Občanské právo
 Právo věcné(tržba,vlastnictví…)
 Závazkové právo(smlouvy)

Věcné právo
 Vlastnické právo
o Zaručuje vlastníkovu oprávnění předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním
o Nejvyšší ústavní ochrana – vyvlastnění je možné jen za výjimečných okolností
o Vlastník má právo na ochranu před někým, kdo do jeho vlastnické práva neorpávněne zasahuje, musí být však dodržena tzv,sousedská práva
o Vlastnictví ltze nabýt především smlouvou (kupní,darovací..), děděním, rozhodnutím státního orgánu (exekuce)
o Nálezce ztracené věci je povinen ji odevzat vlastníkovi či obci; po 6 měsících věc připadá obci, pokud se vlastník nepřihlásí; nálezce má právo na nálezné ve výši 10% ceny nálezu
o Věcné břemeno = vlastník je povinen něco trpět, něčeho se zdržet nebo něco konat; omezuje vlastnictví věci; zapsána v katastru nemovitostí

 Dědické právo
 = řeší přechod majetku zemřelé osoby (zůstavitele) na pozůstalé osoby (dědice)
o Ze závěti = prvotní dokument ori dědické nástupnictví
 Vlastní rukou s podpisem x za účasti světků x formou notářského zápisu
 Stanovení dědiců, jejich podíly, věci a práva, která jim připadnou
 Nezletilý potomci dědí alespoň tolik, kolik jim ukládá zákon
 Zletilý potomci alespoň polovinu zákonného podílu
 Zrušení:
 Pozdější platnou závětí
 Odvoláním závěti
 Zničení listiny závěti
 Zůstavitel musí být v okamžiku sepsání závěti plně způsobilý k právním úkonům
 Nutné je uvedení dne, měsíce i roku sepsání = jinak závěť pozbývá platnosti
o Ze zákona = 4 skupiny dědiců  dědí první skupina ve které je to možné = pokud se dědí už v 1.skupině, dědici z dalších skupin už nic nedostanou
 1.skupina = rovným podílem manžel zůstavitele a jeho děti (případně děti dětí)
 2.skupina = manžel nepo partner (polovina majetku), rodiče zemřelého a ti kteří s ním žili nejméně rok před smrtí ve společné domácnosti  nastává pokud nemá zůstavitel potomky
 3.skupina = sourozenci zemřelého a ti, kteří s ním žili ve společné domácnosti
 4.skupna = prarodiče zůstavitele, případně jejich děti
o Vydědění = neposkytne-li potomek zůstaviteli v rozporu s dobrými mravy potřebnou pomoc v nemoci či ve stáří, neprojevuje-li o zůstavitele trvale opravdový zájem, byl-li odsouzen pro úmyslný trestný čin k odnětí svobody nejméně na 1 rok nebo vede-li trvale nezřízený život
o Dědic nedědí pokud se dopustil úmyslného trestného činu proti zůstaviteli či jeho rodině anebo zavržení hodného jednání proti projevu jeho poslední vůle; dědit může tehdy, pokud mu zůstavitel jeho čin odpustil
o Odúmrť = dědictví, které nenáleží žádnímu dědici připadající státu
o Dědic odpovídá za náklady spojené s pohřbem a za zůstavitelovy dluhy až do výše ceny nabytého jmění

 Spoluvlastnictví
o Podílové spoluvlastnictví = jednu věc vlatní více vlastníků; podíl na právech a povinnostech, o hospodaření většinou rozhoduje většina
o Společné jmění manželů = majetek manželů nabytý během trvání manželství
 Do společného jmění nepatří: majetek nabytý už před svatbou, věci výhradně v osobním používání, dědictví, dary, restituce
 Rozhodovat může každý z nich, v závazných úkonech je však třeba souhlasu obou manželů
 Držba
o někdo s věcí nakládá jako vlastník
o oprávněný držitel má stejná práva jako vlastník
o pokud je někdo oprávněným držitelem movité věci po dobu 3 let nebo nemovité po dobu 10 let, stává se jejím vlastníkem = vydržení
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info