Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Soukromé právo

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Soukromé právo
 
Titulek: Soukromé právo
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Soukromé právo
= princip rovnosti a nezávislosti subjektů občasnké společnosti vstupujících do vzájemných vztahů
=vztahy vznikají na základě svobodné vůle projevené prostřednictvím smlouvy
 Rodinné právo
 Občanské právo
 Obchodní právo
 Pracovní právo = z části patří pod veřejné právo; rozlišujícím faktorem jsou zůčastněné subjekty
Rodinné právo
 vznik a zánik manželství, vztahy mezi manželi, rodiči, dětmi a dalšími příbuznými a právní vztahy při náhradní výchově
 rodina = chápána jako nestraší instituce vůbec, právo upravuje jen vztahy v nejbližší rodině (muž, žena a děti obvykle žijící ve společné domácnosti); základní ochranu rodiny a rodičovstí poskytuje i samotná Ústava ČR, základní právní normy rodinného práva obsahuje zákon o rodině
Manželství
 Trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem, jehož hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí
 Uzavírá se svobodným souhlasným prohlášením muže a ženy vstupujích do manželsvtí
 Každí uzavřené manželství je zapsáno do matriky
 Vznik manželství
o Občasnký sňatek = prohlášením před státním orgánem (starosta, primátor..)
o Církevní snatěk = před orgánem státem registrované církve
o Podmínky pro uzavření manželství
 Příjmení = zda přijmou oba přijmené jednoho z nich či každý si nechá své či použijí obě; otázka příjmení společných dětí
 Navzájem je jim znám jejich zdravotní stav a charakterové vlastnosti
 Prohlášení o neexistnecipřekážek jako jiné existující manželství
 Věk nad 18 let; výjimečně s povolením soudu manželství od 16 let
 Pouze osoby opačného pohlaví
o Stejná práva i povinnosti pro oba = žít spolu, být si věrní, vzájemný respekt, vzájemná pomoc, tvorba zdravého ridnného prostředí..
o Při soužití muže a ženy ve společné domácnosti bez uzavření manželství se užívá termínu druh – družka; jejich vztah není právne upraven (otázka dědictví atd)
 Zánik manželství
o Smrtí jednoho z manželů, či prohlášením manžela za mrtvého
o Rozvod = zrušení za života manželů; jen soudně, pokud není možné další soužití, důraz je kladen na zájem zůšastněných nezletilých dětí
 Registrované partnerství
o Mezi osobami stejného pohlaví
o V ČR od roku 2006
o Vzájemné majetkoprávní vztahy, povinnosti a práva vůči sobě navzájem, institucím, státu
o Podmínky
 Před matričním úřadem
 Lidé starší 18 let
 Nikoli příbuzní v přímé linii nebo sourozenci
o Vzájemná vyživovací povinnost, právo na výchovu valstních dětí ale ne osvojovací právo
o Zánik = smrtí jednoho z partnerů co rozhodnutím soudu na žádost jendoho z nich
Práva a povinnosti účastníků rodinněprávních vztahů
= vychází ze zákona o rodinně = práva a povinnosti rodičů a jejich dětí
 Vyživovací povinnost
o Mezi rodiči a dětmi, i mezi manželi navzájem; poskytnutí finančních a jiných prostředků
o Především mezi rodiči a dětmi, které se sami neuživí = i nezletilý ale např.nezamětsnaní
o plnení může nařídit i soud
 rodičovská povinnost dále zahrnuje
o péče o zdrvaí, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte
o zastupování nezletiléto zejména dítě v rámci realizace právních úkonů
o řádná správa mění dítěte
o vznikají narozením dítěte
o rodičovská odpovědnost se vztahuje na oba rodiče
o rodiče mají být svým osobním životem a chováním příkladem svým dětem
 pochybnosti o otcovství = postup
o dítě narozené v mažetslvá nebo do 300.dne od zániku manželství = za otce považován manžel x pokud není žena znovu provdána
o souhlasné prohlášení obou rodičů
o rozhodnutí soudu
 práva a povinnosti dítěte
o pomoc dle schopností dítěté, ctít a respektovat rodiče, při vlatsním příjmu přizpívat na chod domácnosti
o starší díte má právo na svobodné výjadřání svého názoru k rozhodnutí rodičů, jež s etýkají podstatně jeho osoby
o platí i pro nemanželské děti vůči svým rodičům
 opatření činěná orgány na ochranu dětí či soudy při zanedbání péče o dítě
o napomenutí dítěte, rodičů či osoby narušujících řádnou výchovu
o stanovení dohledu nad dítětem, uložení díteti omezení (např.zákaz návštěv nevhodných podniků)
o soud svěří dítě do výchovy jiní osobě (přednostně příbuzným = prarodiče atd)
 náhradní péče o dítě
= pouze z rozhodnutí soudu
o opatrovnictví
 vymezeno soudem = střet zájmů rodičů a dětí, sourozenců, ohrožení majetkových zájmů dítěte…
 opatrovník má práva a povinnosti pouze v soudem vymezených záležitostech
o pěstounská péče
 dítě svěřeno do péče fyzické osoby (pěstouna)
 pěstoun
 od státu příspěvky na úhradu potřeb dítěte a odměnu za práci pěstouna
 oprávněn rozhodovat o běžných záležitostech dítěte
 trvá jen do zletilosti dítetě
 dítě nepřebírá příjmení pěstouna, právní vztahy s pokrevními rodiči se nemění
o poručenství
 pokud rodiče dítetě zemřeli nebo byly zbaveni rodičovské zodpovědnosti
 poručník
 výchova dítetě, zastupuje a spravuje majetek dítět místo rodičů
 většinou příbuzný či osoba blízká rodině a dítěti
 nemá k dítěti vyživovací povinnost
o osvojení (adopce)
 právně vytvořené rodičovské pouto
 vznik stejného poměru jako mezi dítětem a rodiči; práva a povinnosti k původní rodině zanikají
 jen se souhlasem pokrevních rodičů x bez souhasu pokud neprojeví zájem alespoň 2 měsíce po narození nebo 6 měsíců soustavně kdykoli během života
 osvojitelé
 rodičovská zodpovědnost k sovojenci = výchova atd
 nutný přiměřený vekový odstup vzhledem k věku osvojence
 manželé nebo manžel rodiče dítěte
 osvojenec
 přebírá příjmení svých osvojitelů
 nutná nezletilost
o ústavní výchova
 při vážném ohrožení výchovy dítěte či při jejím narušení a není možná jiná alternativa
 jen po nařízení soudem; trvá do zletilosti dítěte
Pracovní právo
 upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, podmínky vzniku, trvání a zániku pracovního poměru
 zakotveno v Zákoníku práce
Pracovní poměr
 vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kdy je zaměstnanec povinen vykonávat prácí v soulasu s pokyny a právními předpisy
 2 účastníci
o Zaměstnavatel = fyzická či právnická osoba (firma, společnost), která zaměstníví fyzické osoby
o Zaměstnanec = fyzická osoba vykpnávající práci; starší 15 let
 Vznik a změna pracovního poměru  smlouvou x jmenováním x volbou
o Pracovní smlouva
 Jméno zaměstnance a název/jméno a sídlo/adresu zaměstnavatele
 Druh práce
 Místo výkonu práce
 Datum nástupu do práce
 Datum sepsání, podpis zaměstnavatele i zaměstnance
 Může obsahovat: výše mzdy (u soukromé firmy = povinnost), pracovní dobu, zkušební dobu, trvání pracovního poměru
 Změnu smlouvy je možné provést pouze písemně a po dohodě obou stran
o Pracovní poměr vzniká dněm nástupu zaměstnance do práce
o Na dobu určitou x na dobu neurčitou (automaticky pokud není ve smoulouvě uvedeno jinak)
o Na plnou dobu (hlavní PP) x na kratší dobu (poloviční, třetinový úvazek = vedlejší PP)
o Mladiství zaměstnanci = zaměstnanci mladší 18 let; starší 15 let
 Pracovní doba
o Určitá x neurčitá
o Max 40 hodin týdně + přestávka (max po 6h)
o Minimální mzda dána zákonem = cca 8 500 Kč
 Zkušební doba = 3 měsíce
 Zánik pracovního poměru
o Událostí = úmrtí, uběhnutím smluvené doby, dokončením práce
o Rozvázáním = častější
 Dohodou = po vzájemně dohodě, písemně
 Výpovědí
 Jednostranný právní úkon
 jeden či druhý podá písemnou výpověď; zaměstnavatel musí doložil zákonem přípustný důvod
 prac.poměr končí po uplynutí výpovědní doby – obvykle 2 měsíce
 okamžitým zrušením
 zaměstnavatel = hrubé porušení prac.kázně, odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin
 zaměstnanec = nedostane mzdu, práce vážně ohrožuje jeho zdraví
 zrušením ev zkušební době = oba mohou poměr zrušit bez udání důvodů
 odměna za práci
o odměna, kterou je zaměstnavatel povinen platit zaměstnanc za práci v pracovním poměru
o zaměstnanec musí být předem se mzdou obeznámen (soukromé firmy !)
o časová
o úkolová
o  mzda, plat; peněžní x naturální
o Mzda
 Státní sektory
 Povinnost vyplácet v pracovní době (1x za měsíc)
 Státní zaměstnanci  tarifní plat + příplatky + odměna
o Plat
 Rozpočtové organizace
 Platový výměr stanoven dle platové tabulky
 platová třída (dána vzděláním, pracovním místem)
 platový stupeň (dán počtem odpracovaných let, cca každé 3 roky postup o stupeň výš)
 Dovolená
o dohromady 4 týdny dovolené (případně + 1 týden) x učitelé, profesoři = 8 týdnů
o nástup na dovolenou určuje zaměstnavatel
o během dovolené dostává zaměstnanec běžnou měsíční mzdu
o zaměstnavatel má právo zaměstnance z dovolené odvolat x musí uhradit škody
o během dovolené odchod na nemocenskou  náhrada dovolené
o mateřská dovolená
 28 týdnů, 37 týdnů při vícerčatech/osamělá matka
 Minimální délka = 14 týdnů; nesmí přeskočit/přerušit se v šestinedělí
 Zaměstnavatel = povinnost držet místo během mateřské dovolené; po skončení m.d. ho znovu nabídnout
o Rodičovská dovolená
 Na žádost
 Muž = od narození dítěte x matka = od konce mateřské dovolené
 Maximálně 3 roky; rodiče ji mohou čerpat společně
 Rodič na r.č.(nebo rodiče) pobírají sociální dávky
 Úřad práce (zřizuje stát)
o Funkce
 zprostředkovatel zaměstnání
 provádění rekvalifikací
 zajištění hmotného zabezpečení
o míra nezaměstnanosti je počítána z počtu práce schopných obyvatel
o podmínky vyplácení
 aktivita při heldání práce
 nezaměstnaný má již nějakou dobu odpracovanou
 ztráta pokud nehledáme práci, odmítnu nastoupit do vnohného zaměstnání, opakovaně ukončím pracovní poměr
o 2,5 násobek životního minima; první 3 měsíce = 50%, pak 45%
o Studenti téměr bez podpory = 50% životního minima
Obchodní právo
 soubor právních norem v rámci občanského práva, který upravuje postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé vstupují
 základem je obchodní zákoník
 vznik společnosti
o sepsáním dokumentu
 zakládací listiny = 1 valstník  musí být sepsána notářem = notářský zápis
 společenské smlouvy = více spoluvlastníků
 písemná, podepsána, podpisy notářsky ověřeny
s.r.a + a.s. = musí být sepsána notářem = notářský zápis
 název, forma, sídlo společnosti, jméno a bydliště zakladatelů, údaje o statutárních orgánech, činnost firmy, dělba zisku, jednatel, způsob opuštění společnosti
o základní kapitál
 není nutný vždy  s.r.o. = min 200 tis, 1-50 společníků, každý min 20 tisíc
 movitost (peníze) x nemovitost = po ocenění soudním znalcem
o den vzniku = den zápisu do obchodníku rejstříku
o rezervní fond = peníže nepoužitelné do podnikání (a.s., s.r.o.)  užity při bankrotu
o zachování konkurence = nemůžeme být jednatelem více firem v témže sektoru
o název
 nesmí být identický s jinými názvy
 v názvu musí být uveden druh společnosti
 veřejná společnost = v.o.s. nebo a spol.
o zástupce
 a.s. = představenstvo (správní orgán)
 jednatel, prokurista  nemusí bít vlastníci
 vlastní firmy
o uvedení v obchodním rejstříku
Veřejná obchodní společnost
 Společníci ručí celým amjetkem = důvěryhodnější společník x málo časté (riziko)
 Minimálně 2 osoby (fyzické či právnické)
 Oba mohou jednat = pokdu není ve smlouvě určeno jinak
 Jednoduchý vznik = bez základního kapitálu
 Zánik  vymazání z obchodního rejstříku
o 1 ze společníků vystoupí
o Umrtím 1
o Rozhodnutím soudu
 Změnou společenské smlouvy může do společnosti vstoupit další společník či jiný vystoupit x min 2 musí zůstat
Komanditní společnost
 2 typy společníků
o Komanditista = ručí pouze vkladem; do chodu společnosti nezasahuje
o Komplementář = ručí celým majetkem; rozhodovací pravomoc
 Vznik: alespoň 1 komanditista a 1 komplementář
 Zisk dělen na zákaldě společenské smlouvy
Společnost s ručením omezeným
 Max 50 společníků
 Základní kapitl = 200 tis Kč; na 1 společníka min 20 tis Kč
 Podíl na rozhodování o společnosti je dán poměrem vkladů
 Nejvyšší orgán = valná hromada
o Rozhoduje o chodu společnosti
o Cca 1 tis Kč  1 hlas
o Schůze = alespon 1x ročně
o Činnost
 Schvalují účetní závěrku
 Rozdělení zisku, úhrada ztrát
 Jmenovací pravomoci
 jednatel = statutární orgán; min 1; dostává plat
vede společnost mezi valnými hromadami
 může být i jedním z vlastníků/vlastníkem
 Volitelný orgán = pro kontrolu jednatele/ů
 dozorčí rada (ze zákona není nutná)
 Vystoupení ze společnosti
o Po rozhodnutí soudu (dostane vypořádací podíl)
 můžeme být vyloučeni po rozhodnutí soudu na žádost valné hromady
Akciová společnost
 Kapitál dělen na stejné podíly  akcie
o Cenný papír, má danou hodnotu, představuje podíl na majetku akciové společnosti
o Akcie
 Název firmy, sídlo firmy, typ akcie
 Jmenovitá hodnota akcie x skutečná cena ovlivněna stavem na trhu, burze
 Série, číšlo, podpisy (předseda, místo předsedapředsatvenstva)
 Na majitele
 Anonymní, právo má ten, kdo akcii předloží
 Problematické z hlediska veřejných zakázek = možný střed zájmů
 Na jméno
 Evidovány = seznam akcionářů
 Dědictví je převoditelné, může mít více majitelů
 Kapitál = 2 mil Kč  jen 1 právnická (nebo 2 fyzické) osoby
x veřejná výzva k upisování akcií = 20 mil Kč
 Může snadno navýšit základní mění vydáním dalších akcií
 Valná hromada = nejvyšší orgán
o Rozdělení zisku
o Schůze všech akcionářů, min 1x za rok
o Máme malý vliv; většina akcionářů na schlze nechodí
 na jméno = pozvánka zaslána poštou 30 dní před shcůzí
 na majiteel = veřejně ohlášená schůze =tisk, věstník..
o Alespon 30% akcionářů = shcůze platí; rozhodují o hospodaření, zisku
o Dividenda = zisk z hospodaření na každou akcii
 Kontrolní balík akcií = majoritní, většinový valstník  rozhoduje o chodu firmy
 Dozorčí rada = kontrolní orgán
o dohlíží na představenstvo
o min 3 členové
 Představenstvo = statutární orgán
o Svolává valnou hromadu
o Rozhoduje většinou přítomných hlasů
o Voleno valnou hromadou x dozorčí rada
o Min 3 členové
o Spravuje společnost mezi valnými hromadami
 Vedení účetnictví, ochodu
 Předkládá výsledky hospodaření
o Zákaz konkurence pro představitele
 s.r.o. + a.s.  rezervní fond
o povinnost odvodu část zisku so rezerv
o množství financí stanoveno zákonem
o při zakládání min 10% základního mění + 5% každý rok ze zisku  až na 20% základního mění
o ke krytí ztrát
Družstvo
 Společenství neuzavřeného počtu osob, min však 5 fyzických či 2 právnické osoby
 Samo je právnickou osobou
 Za hospodaření ručí svým majetkem  bytové družstvo, zemědělské družstvo
 Základní kapitál = 50 tis Kč  souhr členských vkladů; i nepeněžní vklady = ocěňuje družstvo
 Vznik = svolání ustanovující schůze, podání přihlášky do družstva  vytvoření notářského zápisu  vložení zápisu do obchodního rejstříku
 Členská schůze = nejvyšší orgán; minimálně 1x za rok
 Představenstvo
o Statutární orgán
o V čele předseda
o Řídí družstvo
o Voleni členskou schůzí
o Kontrolní komise
 Povinnost členů = účast na členských schůzích
 Podmínky = nesmí dojít k zadlužení, musí být platebně způsobilé
 nedělitelný platební fond = rezerva; navyšuje se z 10% až na 50% základního mění
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info