Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Veřejné právo

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Veřejné právo
 
Titulek: Veřejné právo
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Veřejné právo
 Jedinec x nadřízený orgán = orgán moci určuje pravidla  trestní, finanční, správní právo
Správní právo
 Souhrn právních norem týkajících se veřejné správy a územní samosprávy  VII. hlava Ústavy
 Veřejná správa = každé místo republiky je pod správou
o Státní správa
 Zaměstnanci úřadů = úředníci  nejsou voleni
 Realizace výkonné moci na daném území
 Vláda (nadřízený orgán) + specializované orgány (finanční, živnostenský ú.)
o Samospráva
 Volení zástupci občanů  komunální volby 1x za 4 roky
 Komunální volby = aktivní, pasivní právo  od 18 let
Obec
 Základní samosprávní jednotka, nejnižší jednotka
 Právnická osoba  jméno, znak, vlastní majetek = hospodaří s ním
 O vzniku rozhoduje ministerstvo vnitra
 Území obce
o Intravilán = zastavěná část, vnitřek obce
o Extravilán = louky, zemědělská půda, vnějšek obce
 Občasné obce = obyvatelstvo s trvalým pobytem
 Finanční zdroje obce = obecní majetek, podnikatelská činnost obce, dotace ze státního rozpočtu, daně, poplatky
 Dělení podle počtu obyvatel
o Obce
o Města = nad 3000 obyvatel
o Statutární města
 24 statutárních měst
 Nad 100 000 obyvatel
 Dělí se na městské obvody, mají magistrát
o Hlavní město
 Působnost
o Samostatná = obec je samostatnou jednotkou, stará se o obecní komunikace, instituce
o Přenesená = část přenesené kompetence státní správy (od státu; stavební povolení)
 Obecní samospráva
o Nepodléhá žádnému nadřízenému statutárnímu orgánu, řídí se jen zákony
o Hospodářský, sociální a kulturní rozvoj obce
o Tvorba a ochrana životního prostředí
o Uspokojení potřeb občanů
Orgány obce
 Obecní zastupitelstvo
o Nejvyšší orgán obce
o Voleno v obecních volbách  počet zastupitelů dle obce; vždy lichý
o Neveřejná zasedání, min 1x za ¼ roku
o Úkoly
 Zchvacování rozpočtu a územního plánu obce
 Vydávání vyhlášek
 Ustanovení obecní rady = starosta, místostarosta, zastupitelé
 Obecní rada
o Výkonný orgán obce
o Starosta + zástupci
o Starosta = zastupuje obec (statutární města = primátor)
 Obecní úřad
o Veřejná a administrativní pomoc; chod obce
o Statutární města = magistrát
o Starosta + zástupci

Trestní právo
 Souhrn norem chránících společnost před kriminalitou; vymezuje trestné činy a tresty za ně
 Hmotné = Stanovuje co je trestným činem a jaký trest je za něj možné uložit
 trestní zákon
 Procesní = postup orgánů činných v trestním řízení
 trestní řád
 Trestní zákon
o Teritorialita
o Personalita
o Univerzalita
x imunita
Trestný čin
 Čin společensky nebezpečný a jako trestný čin označen v zákoníku
 Úmyslný
 Neúmyslný
o Vědomý = věděl o riziku porušení zákona, ale spoléhal, že k němu nedojde
o Nevědomý = pachatel o riziku porušení zákona nevěděl
 Trestný i pokus o trestný čin
 Osoby účastnící se trestného činu
o Pachatel
 Fyzická osoba, která svým ondáním uskutečnila všechny znaky trestného činu
 Příčetná = zachované ovládací i rozpoznávací schopnosti
 Věk
 Do 15 let = nemůžou být souzeni ani označeni jako pachatelé
 15 – 18 let = mladiství; důkaz na převýchovu, poloviční sazby u TČ
 Nad 18 let = plná trestní odpovědnost
o Spolupachatel = nese solidární odpovědnost  souzen jako by se činu sám dopustil
o Účastníci
 Organizátor = vymyslel TČ, nemusí se ho sám zúčastnit
 Návodce = navedl k TČ
 Pomocník = pomáhá k TČ
 Okolnosti vylučující trest
o Nutná obrana, sebeobrana  pokud je přiměřená
o Krajní nouze  není jiné východisko než porušit zákon
o Nízký věk  méně než 15 let
o Nepříčetnost, duševní porucha
o Použití služební zbraně v mezích zákonných předpisů  policista ve výkonu služby
 Polehčující okolnosti
o Projevení lítosti
o Spáchání trestného činu pod tlakem
o Nízký věk
 Skutková podstata trestného činu = 4, uvedeny v trestním zákoně
o Subjekt trestního řízení = pachatel, jeho věk, příčetnost
o Subjektivní stránka trestného činu = zavinění  úmysl x nedbalost
o Objekt trestného činu = právem chránění zájem (lidský život atd.)
o Objektivní stránka trestného činu = pachatelovo jednání + jeho následek
 Příklady trestných činů
o Válečná zrada = občan ČR ve stavu ohrožení státu nebo ve válečném stavu zběhne
o Vražda = s úmyslem zabít či s nepřímým úmyslem
o Vydírání = někdo pod násilím, pohrůžkou či újmou nutí druhého ke konání něčeho
o Krádež = čin proti majetku  vloupání = násilí proti věci
o Loupež = čin proti svobodné vůli  násilí či pohrůžka násilím
 Přestupek
o Protiprávní jednání nedosahující nebezpečnosti trestného činu, jednání v zákoně uvedené jako přestupek
o Projednáván obcemi, policií či městskou policií
o Tresty: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti, propadnutí věci
Trest
 Odnětí svobody
o Nepodmíněný trest
o Většinou do 15 let, při výjimečných trestech 15-25 let či doživotí
o Podmínečné propuštění = podmínka
 Při odnětí svobody do 2 let = žije na svobodě, je kontrolován  musí žít řádně, jinak se vrací k výkonu trestu od začátku
 Možnost požádání po ½ výkonu trestu, nebo po 20 letech  doživotní trest
 Veřejně prospěšné práce
o Povinnost odpracovat určitý počet hodin ve prospěch obce; 50 – 400 h; zdarma
o Každá 1 neodpracovaná hodina  1 den odnětí svobody
 Propadnutí majetku
o Majetek nabytý při páchání trestného činu
o Nevztahuje se na věci nutné k denní potřebě
 Propadnutí věci
o zneškodnění věci, která sloužila k TČ/byla určena k TČ/byla získána za věc získanou TČ
 Vyhoštění cizinců = na 1 – 10 let nebo na neurčito
 Zákaz pobytu = na 1 – 5 let
 Domácí vězení = u nás výjimečné; pachatel kontrolován čipem
 Pokuta
o Nejvýše do 5 milionů Kč
o Pouze pokud má pachatel dost finančních prostředků
 Zákaz činnosti = pouze zaměstnání spojující pachatele s trestným činem
 Ztráta čestných titulů a vyznamenání
Trestní řízení
 Trestní právo procesní = právní úprava trestního řízení
 Postup, kterým jsou zjišťovány trestné činy, jejich pachatelé a je zaručeno jejich spravedlivé potrestání
 Orgány činné v trestním řízení
o Policie ČR
o Státní zástupce
o Soud
o Obvinění
o Poškozený
 Presumpce neviny = pachatel je nevinný až do pravoplatného odsouzení
 Zákaz retroaktivity = zpětného působení právní normy (výjimku tvoří případ, kdy je nový zákon pro pachatele výhodnější)
 Důvody vazby během trestního stíhání  soudce na návrh státního zástupce
o Důvodná obava o skrývání nebo uprchnutí obviněného
o Důvodná obava o ovlivňování svědkům obviněným
o Hrozí možnost, že bude obviněný nadále pokračovat v trestné činnosti
 Stadia
o Přípravné
 Shromáždění materiálů, končí podáním/stáhnutím žaloby
 Obviněný nemusí vypovídat
o Předběžné projednání obžaloby
 Neveřejné jednání
 Jen když není věc dostatečně objasněna
o Hlavní líčení
 Rozhodování o vině/nevině
 Stanovení trestu
o Odvolací řízení
 Odvolání se proti rozsudku = do 15 dnů
 O odvolání rozhoduje soud o stupeň výš
o Vykonávací řízení
 Dochází k výkonu trestu
 Trest zaznamená v trestním rejstříku
 Soud určí plátce nákladů soudního řízení  většinou strana, která prohraje
 Věznice = s dohledem, s dozorem, s ostrahou, se zvýšenou ostrahou
 Důkazní prostředky
o Výpověď obviněného
o Výpověď svědka
o Odposlech mobilního telefonu
o Znalecký posudek
o Výslech na detektoru lži
 Opravné prostředky trestního řízení
o Řádné = odpor, stížnost, odvolání
o Mimořádné = dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení
 Milost = prezident ji může udělit v jakékoli fázi trestního řízení = i před odsouzením
 Amnestie = hromadné prominutí trestu  u jednotlivých odsouzených rozhoduje soud
 Soudy = nezávislé a nestranné
 Typy soudů
o Okresní = obvodní
 Soudy 1. stupně
 Horní hranice trestu = 5 let
o Krajský = městský
 Trestní stíhání na základě žaloby = podává státní zástupce
 Veřejný = veřejnost je možné vyloučit
o Vrchní
 Praha + Olomouc
o Nejvyšší
 Vrcholný soudní orgán
 Brno
o Nejvyšší správní soud
 Brno
 Občan x správní administrativa
o Ústavní soud
 Cokoli co je v rozporu s Ústavou
 Brno
 Soudci
 15; právnické vzdělání
 Jmenování prezidentem na 10 let, schváleni senátem
 Nejsou trestně stíhatelní bez souhlasu senátu
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info