Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele
 
Titulek: Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Mikroekonomické a makroekonomické ukazatele
Mikroekonomie = sleduje chování jednotlivých subjektů na trhu = jednotlivec, rodina, firma, stát
Makroekonomie = ekonomika jako celek, sleduje procesy v celé společnosti = inflace, nezaměstnanost, HDP, banky
Nabídka a poptávka
Nabídka = demand (D)
Celkové množství zbožím, které jsou prodávající ochotni za danou cenu prodat
Faktory ovlivňující nabídku
Poptávka = s rostoucí poptávkou roste nabídka
Výrobní náklady
Musí být menší než prodejní cena
S rostoucími náklady nabídka většinou klesá
Například materiál, pracovní síla, doprava, sklad
Technický pokrok = většinou snižuje cenu zboží
Klimatické podmínky = zemědělství, neúroda  zvyšování ceny
Poptávka = supply (S)
Celkové množství zboží, které je kupující za danou cenu ochoten koupit
Faktory ovlivňující poptávku
Cena = roste při nedostatku nabídky, s klesající cenou roste poptávka
Kvalita
Spektrum nabídky
Reklama a móda
Mzda – inflace = roste rychleji, než mzda  poptávka klesá
Cena komplementu = zboží prodáváno jako doplněk k něčemu
Cena substitutu = náhražka, něco, čím nahradíme zboží
Aktuální zdravotní rizika
Sezónnost
Náboženství, zvyky = alkohol v muslimských zemích
Provázanost nabídky a poptávky
S rostoucí nabídkou N  P padají ceny až do vyrovnání nabídky a poptávky (N = P)
S rostoucí poptávkou P N rostou ceny a stoupá výroba
Stýkají se na trhu = vzájemné ovlivňování
Konkurence
Soutěž na trhu, soupeření se subjekty o kupujícího
Podmínka správného fungování tržního mechanismu
Každý subjekt má právo účastnit se hospodářské soutěže
Pravidla upraveny zákonem = nebezpečí pro hospodářskou soutěž  kartelové dohody, monopolní postavení, nekalá soutěž = chování v rozporu s dobrými mravy, působí újmu konkurentům/spotřebiteli (klamavá reklama)
Dnes konkurence nejsilnější na straně nabídky
Metoda konkurenčního boje
Cenová = snižování ceny
Necenová = zlepšování kvality produktu, doprovodných služeb a výhod, reklama
Typy
Dokonalá
Snadný vstup do oblasti podnikání = malé náklady, snadná výroba, dostupné suroviny
Mnoho subjektů  žádný subjekt nemá dominantní postavení na trhu
Produkce stejného zboží  konkurence především v oblasti cen = nízká cena
Oligopol
Pár velkých subjektů, mají výrazný podíl na trhu, brání dalším subjektům vstoupit do oblasti
Hrozí kartelové dohody
Smlouvy, aby si společnosti co nejméně vadily
Cenový kartel = snížení ceny výrobků, aby odstranili konkurenci
Územní kartel = rozdělení si odbytu, oblastí působení
Zaměřeny i proti dodavatelům = jiné firmy zboží nekoupí, musí ho prodat jedině za požadovanou cenu (většinou za co nejnižší)
Monopol
Jediný hráč na trhu = jako jediný má přístup k surovině x vznik administrativně
Stát stanový maximální ceny  konkurence = antimonopolní úřad
Například ropa, telefon, energie (ČEZ), vodárny
Monopolistická konkurence
Více výrobců, výrobky nejsou stejné, jen podobné
Cenu nelze jen tak určit  platí se především značka = auta, oblečení
Makroekonomické ukazatele
4zákaldní makroekonomické cíle
Stabilní a vysoký růst HDP
Nízká míra nezaměstnanosti = vyhovuje nezaměstnanost do 5% - ČR splňuje
Nízká míra inflace
Vyrovnaná platební bilance = vyrovnaný vývoz a dovoz
HDP
Hrubý domácí produkt
Celková peněžní hod nota statků a služeb vytvořených na daném území státu za určitou časovou jednotku (zpravidla 1 rok) bez ohledu na to, jsou-li vlastněni občany státu nebo cizinci
x HNP = hrubí národní produkt = -------- ve vlastnictví občanů a firem určitého státu
Charakterizuje výkonnost národního hospodářství
Počítáno na 1 obyvatele = slouží k objektivnímu porovnání výkonností jednotlivých nár. hodsp.
Nevypovídá zcela o ekonomických poměrech obyvatel = lepší je porovnání výše příjmů a cen
HDP tvořeno
Osobní výdaje na spotřebu = nákupy (roste před Vánocemi)
Investice firem = firmy nakupují
Vládní výdaje, výdaje státu = ministerstev
Obchodní bilance = rozdíl vývozu a dovozu = saldo obchodní bilance
Fáze hospodářského cyklu
Expanze = růst  roste inflace, mzdy
Vrchol = zvyšování produkce, mírný růst zaměstnanosti, růst mezd
Secese = pokles HDP a poptávky
 méně se prodává, snížení cen zboží, snížení inflace = deflace, snížení výroby a zaměstnanců, růst nezaměstnanosti  sociální dávky = zatížení státního rozpočtu
Sedlo = minimalizace nákladů, výroby, cen  hledání stimulu pro trh
 cyklické = po určité době se střídají; stále dokola = nepředvídatelné
Nezaměstnanost
Údaj říkající, kolik lidí má stálé zaměstnání
(nezaměstnaní (aktivně hledající zaměstnání))/(celkový počet osob v produktivním věku)×100%
Druhy
Dobrovolná = lidé v produktivním věku, kteří nechtějí pracovat
Nedobrovolná = lidí, aktivně si hledající práci (či se na práci připravují = rekvalifikace)
Druhy
Frikční = krátkodobá nezaměstnanost  přechod z 1 zaměstnání do 2
Strukturální = dána strukturou národní ekonomiky; nerovnoměrné rozložení průmyslu
Cyklická = kopíruj hospodářský cyklus  spojena s obdobím deprese
Sezónní = důsledek sezónní povahy některých zaměstnání (zemědělství)
Zdravá nezaměstnanost = cca 5%  tlak, motivace zaměstnaným; doklad dostatku prac.míst
Úřad práce
Bezplatně zprostředkovává zaměstnání po celé ČR pro všechny uchazeče o zaměstnání
Uchazeč o zaměstnání = není zaměstnán, nepodniká, nepřipravuje se na zaměstnání
Povinnosti uchazeče = podat písemnou žádost  veden v evidenci, je mu hrazeno zdravotní + sociální pojištění
Práva uchazeče = na zprostředkování vhodného zaměstnání = odpovídá klasifikaci, zdraví, praxi, ubytování  bez vážných důvodů nesmí být odmítnuto = vyřazení z evidence
Rekvalifikace = rozhoduje o ni a poskytuje ji Úřad práce
Hmotné zabezpečení
Komu není do 7 dnů zprostředkováno zaměstnání + v posledních 3 letech pracoval aspoň 12 měsíců
Max po dobu 6měsíců = 1. 3 měsíce 50%průměrného čistého výdělku, pak 40%
Inflace
Růst cen, snížení kupní síly peněz  znehodnocování měny
Míra inflace
Údaj o kolik % vzrostly ceny za časovou jednotku = rok (leden – prosinec)
Jeden z ukazatelů vypovídajících o stavu ekonomiky  čím vyšší tím větší nerovnováha v ekonomice
Sleduje ji Český statistický úřad
Příčiny
Inflace tažena náklady = růst cen surovin, růst mezd  ropa, plyn, potraviny
Inflace tažena poptávkou = větší poptávka než nabídka  byty
Spotřebitelský koš
košík služeb a produktů spotřebované průměrnou domácností  porovnání inflace
stejné produkty z různých zemí = objektivní srovnání
Druhy
Mírná/plíživá = do 10%  ekonomický život výrazněji nenarušuje
Pádivá = 10 – stovky %  lidé ztrácejí důvěru v měnu
Hyperinflace = tisíce – miliony %  peníze ztrácejí svoji hodnotu, přechod na jinou měnu či na směnný obchod, hospodářský krach  Německo ve 30. letech
Státní rozpočet
Finanční plán státu = vyjadřuje tvorbu, rozdělení a užití finančních prostředků státem
Schvaluje vláda, řídí ministerstvo financí
Stát = největší subjekt na trhu, příjem cca 950 miliard, výdej cca bilion a 50 miliard
Strany
Příjmy
Přímé = placené přímo fyzickými či právnickými osobami
 daň z příjmu, daň z majetku
Nepřímé = připočítané k ceně zboží a služeb
 daně, poplatky, DPH
Výdaje
 nákupy statků a služeb, sociální zabezpečení, školství, zdravotnictví, obrana, státní správa, hospodářství
Druhy
Vyrovnaný
Příjmy = výdaje
Ideální
Schodkový
Výdaje převyšují příjmy  vzniká tzv. deficit státního rozpočtu
Obligace = vydávány ke krytí schodku státního rozpočtu = prodávány na kapitálovém trhu  vznik státního dluhu
Přebytkový
Příjmy převyšují výdaje
Příliš vysoko nastavené daně  ČR v letech 1994 a 1995
Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info