Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Mezinárodní integrace

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Mezinárodní integrace
 
Titulek: Mezinárodní integrace
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Mezinárodní integrace
Integrace

 Sjednocování států ve větší celek v zájmu hospodářské a politické stability, ale při zachování jejich suverenity
 Suverénní stát = má svrchovanou moc nad obyvatelstvem svého území
 Formy mezinárodních vztahů:
o Mezinárodni dohody a smlouvy
o Mezinárodní organizace – vyšší forma spolupráce- státy postupují část svých pravomocí společným orgánům, snaží se v nich prosadit svůj vliv
 Spolupráce je trvalá a znamená členství (x smlouvy)
 Dle zájmů (politické, hospodářské) a dle velikosti (regionální, globální)
Organizace spojených národů (OSN)
 Jedna z nejznámějších a světově nejuznávanějších organizací
 Sídlo v New Yorku
 193 členských zemí
 Vznik
 Založena 26. 6. 1945 v San Franciscu  přijetí Charty OSN
 U založení 50 států  včetně ČSR
 Cíle
 Udržování celosvětového míru a spravedlivých vztahů mezi státy
 Poskytování humanitní a rozvojovou pomoc
 Boj s chudobou a nemocemi
 Rozvoj zemí třetího světa

 Členství v OSN
 Princip suverénní rovnosti
 Státy mají svá zastoupení = tzv. Stálé mise v hlavním sídle OSN New Yorku + Ženeva, Vídeň
 Každý členský stát  zástupce v Valném shromáždění =jedem stejně platný hlas
 Výkonným orgánem
 Rada bezpečnosti OSN
o Základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti
o Její rezoluce jsou právně závazné
 Další orgány
 Hospodářská a sociální rada
 Valné shromáždění
 Poručenská rada
 Mezinárodní soudní dvůr
 Sekretariát v čele generální tajemník

 Mezinárodní organizace začleněné do OSN
 Mezinárodní měnový fond
 Světová zdravotnická organizace (WHO)
 Světová banka
 UNESCO
 UNICEF


Severoatlantická aliance (NATO)
 mezinárodní vojensko-politická organizace
 založena 4. dubna 1949, ČR členem od 1999
 sídlo v Bruselu
 28 členských zemí
Členové:
 plánují společnou obrannou politiku a armády členů podléhají společnému vedení
 vzájemná garance územní celistvosti a státní
 závazek pomoci ostatním členů při napadení 3.stranou

NATO zasahovalo v Jugoslávii x Srbsku (důvod: válka v Kosovu)
Orgány NATO:
 Severoatlantická rada
o nejvyšší orgán, zastoupeni všichni členové
o rozhodnutí o společné zahraniční politice a společných vojenských operacích
o rozhodnutí o přijetí nových členů
 Severoatlantické shromáždění
o přijímá usnesení a doporučení, ale nemá přímé pravomoci
 Generální tajemník NATO
o nejvyšší reprezentant a nejvyšší úředník Severoatlantické rady
o omezené pravomoci
 Vojenský výbor a výbor pro plánování
o rozhodují o vojenských záležitostech = plánují obranu a zbrojní programy realizují vojenské akcí
o podřízený Severoatlantické radě  realizují její rozhodnutí


Evropská unie (EU)
 mezinárodní organizace sdružující evropské státy, zaručuje politickou a hospodářskou integraci členů
 základy po 2. sv. v. (pokus zamezení válkám, chtěli se vyrovnat Americe)
Cíle:
 hospodářská unie = volný pohyb zboží, kapitálu, pracovních sil a služeb
 měnová unie = společná měna (euro)
 politická unie
o postoupení určitých pravomocí a části suverenity orgánům EU
o sladění zahraniční politiky-EU vystupuje jako 1 subjekt mezinárodního práva
o poskytnutí občanských práv občanům EU na svém území (občanství unie)

Vznik:

 PAŘÍŽSKÉ SMLOUVY = 1951
 Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)
o ekonomické sdružení, kde si všichni členové pomáhají, ale zároveň se hlídají
o členské země = Francie, Benelux, Itálie a Německo (SRN)

 ŘÍMSKÉ SMLUVY = 1957
 EUROATOM
o společenství pro atomovou energii
o kontrola využití jaderné energie, výstavby jaderných elektráren
 2. ŘÍMSKÁ SMLOUVA = 1957
 EHS
o Evropské hospodářské společenství
o BENELUX, Francie, Itálie, Německo (SRN)
o Pilíře evropské integrace
o snaha o získání Británie odmítla =zakládala si na tzv. samostatnosti
 CELNÍ UNIE = 1968
o zrušení cel mezi členy EHS
o zlevnění zboží členských zemí  zboží nečlenských zemí je drahé = obtížný prodej
o ekonomické ,,vyšachování’’ Velké Británie  nastává zde krize
 1. ROZŠÍŘENÍ EHS A CELNÍ UNIE = 1973
o Přijetí Irska, Dánska a Velké Británie (Norsko členství v referendu odmítlo)
 2. TZV. JIŽNÍ ROZŠÍŘENÍ = 1981 – 1986
o dlouhé legislativní procesy a schvalování
o přijetí Španělska, Portugalska a Řecka
o počet členů = 12
 rozpad Východního bloku = konec 80. Let  rozpad RVHP -
 MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA = 1992
o smlouva o Evropské unii
o platnost  od 1993
o nový cíl EU = vytvoření měnové unie s jednotnou měnou, zpřísnění hospodářských kritérií pro nově příchozí země
 3. ROZŠÍŘENÍ = 1995
o přijetí Finska, Rakouska a Švédska (Norsko opět odmítá)
 ČR podává oficiální žádost o přijetí do EU = 1996
 4. ROZŠÍŘENÍ = 1.5 2004
o vstupuje ČR a dalších devět členských zemí
 5. ROZŠÍŘENÍ = 1/2007
o vstup Bulharska a Rumunska
Členské země EU
Finsko, Švédsko, Dánsko, Německo, Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko, Velká Británie, Irsko, Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Řecko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta a Kypr, Bulharsko a Rumunsko

 Kandidátské země: Chorvatsko, Turecko, Makedonie, Island, Černá Hora

 Potenciální kandidátské země: Bosna a Hercegovina, Albánie, Kosovo, Srbsko

 Země, které žádaly o vstup, ale nestaly se členy: Norsko, Švýcarsko

Orgány EU

 Evropský parlament
o legislativní a kontrolní orgán EU
o hlavní pravomoc = přijímání legislativních aktů (společně s Radou EU)
o sídlo ve Štrasburku (zasedání i v Bruselu, Lucembursku)
o poslanci voleni na 5 let
 Evropská rada
o hlavy států + předsedové vlád členských států EU + předseda Evropské komise
o rozhodování o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách
o vymezování směrů, kterými se má Unie ubírat
 Rada EU
o rozhodující institucí EU
o zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni
o hlavní pravomoc = přijímání legislativy (společně s Evropským parlamentem)
o zasedání v Bruselu a Lucemburku
o každý půlrok předsedá Radě jiná země EU
 hlavní úkoly předsedající země = organizace setkání Rady, reprezentace EU navenek

 Evropská komise
o sledování zájmů EU jako celku  komisaři jsou nestranní (nejsou pro 1 zemi)
o iniciace návrhů legislativy
o dohled na dodržování zakládacích smluv EU
o vypracovává návrh rozpočtu EU + kontrola jeho plnění
o zastupuje EU při mezinárodních jednáních +sjednává dohody s třetími státy
o má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie
o zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU
o každá země = 1 komisař
o rozhodování = prostá většina hlasů
o Sídlo má v Bruselu

 Soudní dvůr EU
o dbá na jednotný výklad evropského práva
o sídlo v Lucemburku

 Evropská centrální banka
o Evropský systém centrálních bank (spolu s národními centrálními bankami)
o sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem

 Evropský účetní dvůr
o Kontrola využití finančních prostředků
o sídlo v Lucemburku
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info