Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Sociální struktura a její změny

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Sociální struktura a její změny
 
Titulek: Sociální struktura a její změny
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Sociální struktura a její změny
Sociální struktura
 Sít vztahů jedinců, pozic, rolí a uspořádání vztahů ve společnosti
 Faktory
o Sociální postavení = vymezené vztahem k odlišným sociálním postavením
o Sociální role = vázána na sociální postavení
o Sociální stratifikace společnosti = organizovaná společenská nerovnost
 Sociální role
o Soubor očekávaného chování člověka
o Odráží jeho postavení ve společnosti = je tím, co od něj očekává
o Člověk ve svém životě hraje souběžně několik rolí = žena, studentka, dcera…
o Se sociální rolí se člověk může ztotožnit či ji jen hrát
 Sociální status
o Hodnota postavení, které člověk zaujímá v nějakém sociálním útvaru (př.zaměstnání)
o Má určitou hodnotu, svázán s výkonem určité role
 Sociální stratifikace
o Sociální rozvrstvení
o Základ = nerovnost
 Najdeme ji v každé společnosti
 Vymezena pohlavím, věkem, vzděláním, příjmem či náboženstvím
o Dělení
 Horizontální = zkoumá vztahy mezi jedinci na stejné pozici (například stejné místo bydliště)
 Vertikální = zkoumá hierarchii společnosti (rozdělení ekonomickým kapitálem)
 Typy stratifikačních systémů
o Otrokářský systém
 svobodní x nevolníci
o Kastovní systém
 člověk se rodí do kasty, mezi nimiž nelze přecházet
o Stavovský systém
 stavy propustnější než kasty
o Třídní systém
 Propustné
 Třídy vymezeny vlastnictvím výrobních prostředků (Marx) nebo postavením na trhu práce (Weber)  moderní společnost
 Sociální mobilita
o Přesun z jedné společenské vrstvy do jiné  pohyb po vertikální rovině (po společenském žebříčku)
o Vzestupná i sestupná
o Záleží na typu společnosti
 Uzavřená
 Doživotně neměnné sociální
 Kasty v Indii, středověká společnost (duchovenstvo, šlechta)
 Otevřená
 Společenský postup je možný
 Společnost výkonu
o Kritérium = co člověk umí
o Moderní společnost s demokratickými tendencemi
 Společnost s převahou abscribce
o Kritérium = připsané znaky (rasa, pohlaví, původ)
o Země třetího světa
 Sociální zdviž
o nástroj, pomocí kterého může člověk postoupit v sociálním žebříčku (sňatek, známosti)
 Sociální vrstva
o Skupina lidí, kterou je možno odlišit podle socioekonomického postavení, rozsahu moci a životního stylu
o Vyšší, vyšší střední, nižší střední, vyšší dělnická, nižší dělnická, underclass
Sociální skupina
 Skupina minimálně 3 osob, mezi nimiž jsou vzájemné vztahy, spojuje je společný cíl a schopnost společného jednání
 Společnost je celek rozpadající se na jednotlivé menší skupiny = sociální skupiny
 Jedinec se ve skupině chová tak, aby byl v souladu se sociální rolí, která je mu připsána, která se k dané skupině váže
 Příslušnost k fundamentální skupině, rigorózním náboženským skupina = destruktivní
 jedince pohltí a omezí jeho svobodu
 1. dělení
o Primární skupina (Cooley)
 Tvořena lidmi, se kterými udržujeme těsné neformální kontakty
 Není příliš rozsáhlá = převažují bezprostřední kontakty
 Obvykle se jedná o rodinu
 Hraje podstatnou roli v procesu socializace
 Motiv členství = uspokojení, vyplývající z pozitivních citových vztahů mezi členy
 Dlouhodobé trvání, stabilita
 3 podskupiny
 Rodina
 Sousedství
 Dětská herní skupina (parta)
o Sekundární skupina (Burgess)
 Všechny skupiny nezařazené mezi primární
 Lidi z nich neznáme příliš důvěrně, udržujeme spíše formální vztahy
 Na socializaci má až druhotný vliv
 Dělení
 Asociace = politické strany, pracovní kolektiv
 Etnické skupiny = národ
 Společenské třídy, vrstvy
 2. dělení
o Formální skupina
 Jasně definovaná hierarchie sociálních postů a rolí spojených s nimi
 Vztahy podřízenosti a nadřízenosti
 Formální vztahy mezi lidmi
 škola, armáda, pracoviště, nemocnice
o Neformální skupina
 Nejsou jasně definované sociální posty a role
 Osobní vztahy mezi lidmi, někdy i emocionální vazby
 rodina, zájmový kroužek, skupina přátel
 3. dělení
o Uzavřená skupina
 Přístupny pouze vybraným jedincům splňujícím přísná, předem daná kritéria
 šlechta, menza
o Polozavřená skupina
 Členy přijímá dle určitých norem
 například čistý rejstřík
o Otevřená skupina
 Přístupná prakticky všem, kteří splňují základní, jednoduchá pravidla
 internetová fóra
 Klasifikace skupin
o Dle velikosti
 Velké skupiny = národ, politická strana
 Malé skupiny = rodina, školní třída
o Dle stability
 Skupina přechodná = návštěvníci kina, cestující ve vlaku
 Skupina stálá = rodina
o Dle stejnorodosti
 Stejnorodost podle pohlaví = fotbalový tým výlučně mužský/ženský
 Stejnorodost podle zájmu = tanečníci
o Dle soudržnosti
 Soudržná skupina = solidarita, silný pocit sounáležitosti
 Nesoudržná skupina = vnitřní konflikty, nedostatek solidarity
o Dle cíle a zaměřenosti = jaké potřeby skupina uspokojuje
 rodina uspokojuje malý počet potřeb, ale velmi závažných
 Sociální agregát
o soubor jedinců ve většinou dočasném setrvání, nenaplňuje znaky skupiny/cíle
Hodnocení: (hodnotilo 1 čtenář)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info