Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Stát, jeho funkce a význam

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Stát, jeho funkce a význam
 
Titulek: Stát, jeho funkce a význam
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

Stát, jeho funkce a význam
 Stát=forma organizace lidské společnosti
Znaky státu
 státní organizace
o vykonává státní moc a správu
 ohraničené území
o včetně pobřežních a vnitřních vod, vzdušného prostoru a geologického podkladu
o vztahuje se na něj působnost státních orgánů
 občané
 ozbrojená moc
o policie, armáda
 právní subjektivita
o samostatně vystupuje v právních vztazích, např. při uzavírání smluv
Funkce státu
Vnitřní:
 Organizačně právní
o garance práv a svobod občanů
o jistota zákonů, právního řádu
o spravedlnost
 Bezpečnostní
o kontrola a vynucování dodržování zákonů (sankcemi)
o ochrana zdraví a majetku obyvatel
 Hospodářská (ekonomická)
o stanovení pravidel ekonomiky, vyrovnávání selhání trhu a výkyvu hospodářského cyklu
 Sociální
o zabezpečení občanů v nemoci, ve stáří a v nouzi
 Kulturní
o ochrana a rozvoj kulturního dědictví, zabezpečení rovného přístupu ke vzdělání
Vnější:
 Bezpečnostní
o ochrana před vnější agresí (válka, terorismus)
o příspěvek ke světovému míru
 Diplomatická
 spolupráce s dalšími státy (mezinárodní smlouvy, organizace)
 podíl na výhodách ze zahraničního obchodu a sdílení poznatků ve vědě, technice a kultuře

Teorie vzniku státu
 Náboženská
o stát je dílem Božím
o panovník je vtělený Bůh (faraón), jeho potomek nebo Bohem vyvolený
 teokracie
 Patriarchální
o stát vznikl z rodiny
o panovník vládne státu jako otec rodině
 Mocenská
o vláda silnějších nad slabšími (Hobbes, Machiavelli)
 Smluvní
o stát vzniká dohodou mezi lidmi
o každý se vzdá části svých práv výměnou za bezpečí a spolupráci
Teorie ideálního státu v historii
Antika:
 stát je nutný k existenci člověka, bez společnosti by člověk nebyl soběstačný
 Platón
o spis Ústava = politická teorie
o Forma vlády  sofokracie = vláda moudrých
o Ideální stát = striktní oddělení společenských tříd
o Stát funguje jako organismus: 1. Řízení (mozek)-vládci
2. Ochrana-strážci
3. Obživa-řemeslníci
o Společnost ohrožuje touha po moci a majetku  oddělíme od nich lidi = nemohou jich zneužít
 utopie – 2x vyzkoušel v Syrakusách a 2x ho odtamtud vyhodili
 Aristoteles
o spis Politika
o popsal známé vládní systémy, jejich výhody i nevýhody
o ideální stát = založen na střední vrstvě
Středověk:
 Hierarchie = stát  církev  Bůh
 Aurelius Augustinus
o dílo O obci boží
o obec světská = nedokonalá  založena na lidské přirozenosti=zlo a hřích
o obec boží = dokonalá  jediná dobrá a spravedlivá
o pozemský stát = pro zkrocení zlých lidí  je tedy nutné zlo
 Tomáš Akvinský
o panovník má konat dobro-napodobit Boha
o církev má konečné slovo

Renesance:
 Niccolo Machiavelli
o spis Vladař
o rady pro vládce = jak vládnout, držet a rozšiřovat svou moc
o morálka občanská se liší od morálky vladaře
 má být raději zlý, aby si ho lidé pamatovali, má učinit vše, co je potřeba pro stát, má vládnout tak, aby stát fungoval
 Thomas More
o dílo Utopia
o ideální stát je založen na rovnosti, společném majetku, společném vedení státu
 Thomaso Campanella
o dílo Sluneční stát
o teokracie = vláda služebníků božích
 Thomas Hobbes
o dílo Leviathan
o před vznikem státu existovala válka všech proti všem
o stát: lidé se dobrovolně vzdají práva zabíjet jiné a stát jim zaručí, jiní nezabijí je

Osvícenství:
 Charles de Montesquieau
o spis Duch zákonů
o nelze vytvořit ideální stát  každý národ je jiný
o Rozdělení státní moci: zákonodárná, výkonná a soudní

 Jean - Jacques Rousseau
o dílo O společenské smlouvě
o příčinou nerovnosti mezi lidmi je soukromé vlastnictví
o stát by měl fungovat na základě společenské smlouvy
 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
o organicismus = vztah jedince (buňka) a státu (organismus)
 povinnost jedince podřídit se státu
19. století
 Karl Marx
o zlo vychází ze soukromého vlastnictví
 idea revoluce, kdy dělnická třída svrhne vykořisťovatele
 Max Weber
o kapitalismus vznikl z protestantské etiky (život si ovlivňují sami, př. podnikáním)
 Vilfredo Pareto
o teorie elit = společnost rozdělena na 2 skupiny: 1. schopná menšina
2. neschopná většina

Forma státu
 Dána několika složkami
o počet vládnoucích osob
o politický systém
o územní členění
 podle počtu vládnoucích osob
o Monarchie = vláda jedince; absolutní či konstituční
o Oligarchie = vláda malé skupiny lidí
o Demokracie = vláda lidu; přímá či zastupitelská
 podle druhu politického systému
o Prezidentský = prezident má v rukou výkonnou moc (prezident=premiér), volen přímo (USA)
o Poloprezidentský = prezident má velké pravomoci, ale není hlavou výkonné moci (Francie)
o Parlamentární = prezident má formální moc, volen parlamentem, výkonnou moc má vláda (ČR)
 podle územního členění
o Unitární stát
 Jednotný
 S jedinou vládou, zákony, občanstvím na celém svém území (ČR)
o Složený stát
 Federace = stát vzniklý spojením více států, jsou autonomní, ale podléhají celku (Německo)
 Konfederace = volné sdružení samostatných států, vznik na základě smlouvy (dřív USA)

Sociální stát
 Stát usilující o zajištění blahobytu pro své občany
 Termín použit poprvé v roce 1939 v VB, po 2. sv. v. se rozšířil v západním světě a začaly jím být označovány systémy sociálních politik vyspělých zemí, později pak přímo tyto země
 Koncepce sociálního státu = vázána na demokratický režim, pojí se s vyspělou tržní ekonomikou
Cíle sociálního státu:
 Zajišťování prosperity
 Omezování chudoby
 Zajišťování sociální rovnosti
 Zajišťování sociální integrace a zamezování sociální exkluzi
 Zajišťování sociální stability
 Zajišťování nezávislosti jednotlivců
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info