Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Staroorientální státy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Staroorientální státy
 
Titulek: Staroorientální státy
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

STAROORIENTÁLNÍ STÁTY
 2 typy států
o Staroorientální státy
 Od pol.4.tis.př.n.l.
 V povodí řek(výrazně převažují):
 Mezopotámie
 Egypt
 Čína
 Indie
 Neomezená moc panovníka
 Písmo = nutné
 Příznivé přírodní podmínky = teplo, vláha, úrodná půda, říční údolí
 Zemědělský charakter výroby
 Závlahové zemědělství
 Otroci nejsou jedinou pracovní silou – patriarchální ráz otroctví
 Centralizovaný byrokraticky řízený despotický stát
 Základy lidské kultury a vzdělanosti
o Klasické státy
 1.pol.1.tis.př.n.l.
 Oblast Středozemního moře
 Otrokářské státy
 Půda → soukromá
 Panovník není spřízněn s bohy
 Řecko
 Řím
MEZOPOTÁMIE
 Mezi řekami Eufrat a Tigris
 Bohové: Marduk, Ištar, Nimrud, Erike, Ar
 Zemědělství , rybolov, obchod…
 Neměla striktně dané hranice
 Jídlo
o Obiloviny(pšenice, proso, ječmen), vinná réva, rybolov, dobytek
 Obchod
o Málo rozvinutý
o Dovoz: stavební materiály (dřevo, kov, kámen)
o Vývoz: keramická hlína (hrnce, zaplněná spár v domech), rákos (psaní, rohože, interiér)
 Obydlí
o Nizké, patrové domy
o Rovná střecha, okna do dvora
o Centrální dvůr ; jídelna, kuchyň, spíž, ložnice
o Společná studna (chudí) x bohatí (vlastní)
 Odívání
o Lehké, bavlněné látky (ženy, bohatí muž → po kotníky; muži → po kolena)
o V pase pásy; bohatí = barvené látky
o Obutí = jen bohatí = sandály
o Šperky = bohatí
o Líčení = muži i ženy
 Vzdělanost
o Školy při chrámech →písařství = pouze chlapci
o Dívky = nanejvýše soukromí učitel; učí se jen pečovat o domácnost
Starosumerské období
 J Mezopotámie
 Vznik městských států
 Chrámové hospodářství = centrem všeho je chrám
 Politická organizace: primitivní demokracie  theokracie  světská moc = panovník ; palác  palácové hospodářství  vznik monarchie
 Nejstraší městské státy
o Sumerové
o Eridu
o Uruk
o Ur
o Lagaš
o Kiš
 Pokrok
o zdokonalený hák
o kolo  vůz
o chrámy = zikkuraty
o vznik písma = klínové
 Umění = sochařství, portréty , reliéfy

Akkadská říše
 Semité = ovládli sumerská ěmsta  Sargon I.Akkadský
 2200 př.n.l = stoletá nadvláda Gutejců sumerská renesance = nadvláda města Uru pronikání semitských Amoritů (3/2 tis.př.n.l.)
 Nářek nad zkázou města Uru
 Astrální polyteismus
Babylonie
 J Mezopotámie
 Nový centralizovaný stát; asi 400 let po zániku Akkadské říše
 Dělení obyvatelstva
o Awilové = šlechta
o Muškéni = osobně svobodní; řemeslníci, ochodníci
o Otroci = osobně nesvobodní
 Starobabylonská říše
o Chammurapi
 Chamurappiho zákoník = trestní a občanský zákoník; 18.st.př.n.l
o Hospodářský a kulturní rozvoj(orná půda, výnosy, rozvoj řemesel)
o Zánik: dobyta a vypleněna Chetity
o Centralizovaná říše → Babylon
 Středobabylonská říše
o Kassité = nadvláda
o Obchod, mírové diplomatické vztahy s Egyptem, Chetity, říší Mitanni
o dobyta Asyřany
 Novobabylonská říše
o Nabopolasav
o Nabukadnezar II. = vrchol rozkvětu
o Rozvoj kultury; přestavba Babyloni
o dobyta Peršany (král Kýros II.)
o Kultura
 Mýtus o stvoření světa
 Chrámy = zikkuraty
Asýrie
 S Mezopotámie; v 8.st = mohutná říše
 Staroasyrská říše
o Původně = Aššur
o Šamša Akád I. = dobyl S Babylonii
o Vývoz: zlato, stříbro, měď
o Dovoz: látky, vlna
o Následně úpadek  nadvláda Babylonie  pronikání Chrritů  stát Mitanni
 Středoasyrská říše
o Znovusjednocení, dobytí Babylonie  oslabení  znovu rozkvět = Tiglatpilesar I.
 Novoasyrská říše
o Nejmocnější centralizovaná říše Předního východu
o Aššurbanipal II. = expanze  Sýrie, fénická města + nástupci = Malá Asie, Babylon  Tiglatpilesar III., Sargon II. = Izraelské království, Egypt, stát Urartu
o Zánik: rozvrácena útoky Médů a Babylonie
o Despotická vláda
o Ninive = město, centrum, od 12.st. metropole
o Monumentální paláce = Aššurbanipalův, Sancheribův „Palác bez soupeře“; Aššurbanipalova knihovna
EGYPT
 Podél řeky Nil
 Zemědělství
o příznivé podmínky
o pěstování obilí, luštěnin, zeleniny, ovoce chov dobytka a drůbeže; rybolov
 Řemesla = výroba nástrojů
 Výměnný obchod
 Bohové: Ra, Isis, Usir, Hor, Eset, Thovt, Amón, Anúbis, Haathor, Chnum, Maat
 Pyramidy
o nejstarší: Džóserova (Sakkára)
o Největší: Chufuvova/Cheopsova (Gíza)
o Rachefova/Chefrénova = v popředí se sfingou
 Převzali zkušenosti z mezopotámie
 Sociální vrstvení obyvatelstva
o Faraon = nejvyšší představitel státu, despocie
o Královští úředníci(Nomarchové) = správci krajů(Nomy), soudci, dozorci na stavbách a nad výběrem daní
o Vezír = nejvyšší státní hodnostář, správce státní pokladn
+pomocníci: písaři, úředníci, stavitelé, geometři, inženýři, výběrčí daní, správci sýper
o Kněží = opora krále, výhradní právo na duchovní obřady, chrám = centrum vzdělanosti
o Vojenští hodnostáři = zabezpečení klidu v zemi, ochrana před útoky zvenčí + výbojné války
o Řemeslníci = osobně svobodní
o Zemědělci = nejpočetnější, osobně svobodní, obdělávali půdu , odvod části úrody do sýpek, udržují zavlažovací systémy, práce na stavbách
o Otroci = nesvobodní, levné pracovní síly, málo početní(při výbojích počet roste), vetšinou majetkem státu, sluhové patriarchů, práce v kamenolomech a dolech
o + vesnická občina = nejmenší správní jednotka
 Archaické období
o Meni = sjednotil Egypt (horní + dolní)
o Mennofer (Memfis) = královské sídlo; centralizovaný stát
o Rozvinuté zemědělství, zavlažovací systém
o Náboženství = mnohobožství
 Stará říše
o Stavba pyramid
o Rozšíření Egypta → ovládnutí Sinaje
o Zavadení správce Horního egypta
o 1.přechodné období
 Zánik státního centralismu
 vzestup moci krajů  roztříštěnost, hospodářská krize  povstání chudých v D Egyptě, hladomor
 Střední říše
o Nové sjednocení
o Véset (Théby) = sídlo; H Egypt
o Ictavej = sídlo králů v D Egyptě
o Faraon si volí spoluvladaře = někdo z jeho nejbližších, vyhnul s ezavrařdění
o Upevnění centralismu
o Náboženství = kult osetského boha Amona
o 2.přechodné období
 Vnitřní rozpory
 Oslabení kočovné kmeny = Hyksósové (převzali Egyptskou kulturu, náboženství + obohacení )
 Nová říše
o Ahmós = vládce Vesetu
o Thutmos III. = rozmach říše = výbojné války
o Amenhotep IV. : náboženská reforma (bůh Amon  bůh Aton)
o Pohřbívání - Údolí králů
o Ramesse II. = boje s Chetity  mír = 1270 př.n.l; vzal si chetitskou princeznu
o Nájezdy „mořských národů“
o Kulturní rozkvět = sochy, malby
o Diplomatická korespondence = archiv v El Amarně
o Hatšepsovet, Tutanchamon
o 3.přechodné období
 Sajská 26.dynastie = nový rozmach státu (150 let)
 Součást perské říše (525 př.n.l.)
 Vláda Alexandra Makedonského (332 př.n.l.)
 Pozdní období
o Pod nadvádou jiných říší:
o Kambýses (Persie) = dobyl Egypt (525 př.n.l)
o Alexandr Veliký = příchod 332 př.n.l  vysvoboditel Egypta z područí Persie = Ptolemaiovská říš
o Ptolemaios I., Sotér = stále pozitivní jako Alexandr; pod nástupci přežívá
o Kleopatra VII.
o Bitva u Actia = 30 př.n.l: Octavianus Augustus x Marcus Antonius (+Kleopatra)  Egypt nadále římskou provincií
 Kultura
o Písmo = hieroglyfy = obrázkové, posvátné
o Literatura
 náboženské texty, texty pyramid
 Kniha mrtvých
 Achnatonův Hymnus na Slunce
 Světské texty, životopisy, nápisy
 Knihy moudrých rad do života
 Sinuhetův životopis
o Architektura = většina spjata s úctou k mrtvým
 mastaba
 pyramidy = Sakkára, Gíza
 hrobky vytesané ve skále = Údolí králů, Údolí královen
 chrámy = Karnak, Luksor
 domy a paláce
o sochařství
 kolosy = sochy v nadživotní veliskoti, strnulé = duchovní podstata; zachovaná polychromie
 malby a reliéfy = výzdoba hrobek, chrámů, bez perspektivy
 lidská postava = hlava, nohy a ruce = profil, oči a tělo = en face
MALÁ ASIE
 nejednotný celek
 zemědělství, pastevectví, řemeslná výroba
 městské státy  asyrské ossady
Chetitská říše
 panovník omezen: tulie(rada) + pankuš(shromáždění)  král = neomezený vůdce
 obyvatelstvo =svobodné, nesvobodné
 Muršiliš I. = dobyl Babylon
 Bitva u Kadeše = Egypt(Ramesse II.) x Chetité (Muršiliš II.)  nejstraší dochovaná mírová smlouva na světě
 Šuppiluliumaš I., Chattušiliš III.
 Zánik = dynastické spory, občanské války
 Klínové písmo (rozluštil Bedřich Hrozný)
 Vyspělé stavitelství a výtvarné umění
 Chattuši = hlavní město
 Literatura(mýty), náboženství = mnohobožství

OBLAST ÍRÁNU
 Pohoří Zagros, řeka Indus
 Pastevectví, řemeslná výroba
Persie
 Passargad = královský palác
 Kýros II., Veliký = zakladatel říše
 Kambýsés  největší strarovéká říše
 Dáreios I. = potlačil povstání
 Doba rozmachu: hospodářská a kulturní různorodost, centralizace
 Persepolis = centrum
 Dáreiova státní reforma: dělení na provincie, včele satrapové, síť silnic, podpora obchodu, kanál(Nil – Černé moře), ražba zlatých mincí
 Zarathuštra = náboženský reformátor; princip dobra a zla; zakladatel kultu boha Ahura Mazda(jeho učení zachyceno v Avestě)
SYROPALESTINSKÁ OBLAST
 Strategická poloha, křižovatka obchodních cest
 Přírodní bohatství
Sýrie
 Městské státy
 Ebla, Mari, Ugarit
Fénicie
 Byblos, Sídón, Týros
 Dálkový obchod, obchodní osady(faktorie)
 Kartágo
 První hláskové písmo
Palestina / Izrael
 Původní název: Kanaán
 Pelištejci = název pro Palestinu
 Původně pod nadvládou Egypta(do 13.st.př.n.l)
 Jeruzalém = halvní město
 Vznik jednotného státu
 Saul = 1.hebrejský král (1020 př.n.l.)
 David = sjednocení země, upevnění státu
 Šalamoun = palác v jeruzalémě, chrám boha Jahve
 Po † Šalamouna  rozpad jednotného státu
o J: Judsko (Jeruzalém)
o S: Izrael (Samaří)
 Hnutí proroků
 Pád izraelského království: 721 př.n.l.
 Asyrské zajetí = asyrská expanze (Sargon II. = Samaří = S)
 Babylonské zajetí = novobabylonská expanze (Nabukadnezar II. =Jeruzalém J)
  přesídlení obyvatel Judeje do Bablonie = babylonské zajetí Židů (587 př.n.l.)
 Perská andválda = začátek autonomie
o Diaspora = židé žijící v komunitách po celém světě
 Ovládnutí Judeje Římem: 64 př.n.l
o Poslední povstání proti Římanům: Šimon bar Kochba, 132 – 135 n.l.
 Herodes = judský král, vraždění neviňátek
 Židovské náboženství(judaismus) = monoteismus
 Jediný bůh = Jahve + proroci: izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel
 Hebrejská(židovská bible) = Starý zákon
INDIE
 Indus, Ganga
 Nejstarší zemědělci
 Nejstarší civilizace: hararská + města: Harappa, Móhamžó-daro
 Kastovní společnost = varny (4, dědičné)
o Brahmáni(kněží) = nejvýše, rádci králů
o Kšatrijové(bojovníci) = světští vládci, ozbrojené družiny
o Vaisové = svobodní rolníci, řemeslníci, obchodníci
o Šúdrové = bezprávné domácí obyvatelstvo
 Rané období
o Védy = nejstarší literární památky
o Upanišady = filozofie
o Bráhmanismus = učení o posmrtném životě, převtělování
 Magadhská říše
o Střety jednotlivých států: Kóšala x Magadha (Pátaliputra = sídelní město)
o Buddhismus = od Buddhy(=Osvícený), nirvána = každému je dáno dosáhnout spásy, vysvobození z koloběhu života
 Maurijská říše
o Čandragupta Maurja = vojevůdce, zmocnil se vlády
o Ašóka = sjednotil říši = největší státní celek Indie
o Vytesané nápisy(mravmí zásady)
o Vojeská a politická nestabilita(2.st.př.n.l. – 3.st.n.l.)
o Proměna buddhismu = Budha = bůh; ideálem není sobecká nirvana ale sebeobětování
o Vzsetup jihu, indická kolonizace Barmy
 Guptovská říše
o Čandragupta II. = rozkvět
o Hinduismus = Brahma , Višnu , Šiva
 Literatura a věda:
o Máhábhárata, Rámajána
o Jazyk = sanskrt
o Stúpy = posvátné buddhistické stavby kulovitého tvaru
ČÍNA
 Chuang-che(Žlutá řeka;S), Jang-c‘-ťiang(Dlouhá řeka;J)
 Odlišnost os ostatního světa = samostatný, izolovaný a nepřetržitý vývoj
 Taoismus = Lao-c‘
 Konfucianismus = Konfucius (Kchung-fu-c‘)
 Znakové písmo
 Kniha o tao a cti
 Kniha písní
 Pět klasických knih
 Výtvarné umění :odlévání do tzv.ztracené formy), keramika, hliněné sochy(vojáci, koně), mince – měděné, drahé kovy
 stavby: stupňovitá a převislá střecha
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info