Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Starověký Řím

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Starověký Řím
 
Titulek: Starověký Řím
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

STAROVĚKÝ ŘÍM
 Klasický otrokářský stát
 Apeninský poloostrov, velmi rozsáhlý, vliv v okolních zemích
 Zemědělství = nevýhodné podmínky, s výjimkou severu
 Obchod, řemeslo = velký rozkvět
 Dovoz: kovy, látky, koření, mramor
 Vývoz: keramická hlína, stavební kámen
 Kmeny: Ligurové, Italikové, Etruskové, Venetové, Řekové, Keltové
Etruskové
 Písmo od Řeků
 Městské státy → v čele králové
 Obživa
o Zemědělství = terasovitá pole
o Obchod s kovy
o Řemesla
 Stavby = znalost klenby a oblouku
 X Řekové = osady v J Itálii
o Soupeření 3 nejvyspělejších oblastí: Etruskové, Řekové, Kartáginci
o Tyranis = tyranida
Počátky Říma – doba královská
 Město nad Tiberou
 Zakladatelé (dle mýtů) = Romulus a Remus
 Skutečně: osídlení už v 2.tisíciletí př.n.l.
 Cloaca maxima
 Nadvláda Etrusků (200 let) → růst moci rodové aristokracie → vyhnání krále (Romulus)= konec království
 Obyvatelstvo = děleno dle rodové příslušnosti → 1 tribui = 10 kuríí
 Servius Tullius
o Král
o Reformy: obyvatelstvo rozděleno do 5 majetkových tříd(dle výše majetku)
→ setninové(centurijní) shromáždění = převahu má 1.třída
o Král = moc soudní, náboženská, vojenská
o Senát = poradní sbor krále, patrés (nejstarší z patricijích rodů)
 Dělení obyvatel
o Patricijové=privilegovaní, plnoprávní, politická moc, urození, aristokrati → římská jízda
o Plebejové = neurození, neplnoprávní, řemeslníci, obchodníci, rolníci, právní vztah: patron =ochránce,boháč a klient = chudý, chráněn, závislý
o Proletaii = nemajetní, bezzemci
 Patriarchální charakter otroctví = otrok = pomocník v rodině
Raná římská republika
 Státní zřízení
o Konzulové = 2; 1 rok, patriciové, správní, vojenská a soudní moc
o Kvestoři = 2; pomocníci, správa státní pokladny
o Praetoři = výkon práva
o Censoři = evidence státního majetku, občanů
o Diktátor = v době ohrožení Říma, neomezená moc
o Římské vojsko = všichni svobodní vlastnící majetek
o Setninový sněm = volí konzuly, vliv bohatých patricijů
 Boj plebejů s patriciji za zrovnoprávnění
o změna vojenské taktiky (nárůst významu plebejů)
→tribuni lidu = hájí zájmy plebejů, právo veta
o zákony 12 desek = sepsání dosavadního zvykového práva
o plebejské povstání
 právo být voleni jako konzulové
 zpřístupnění všech úřadů
 jen pro bohaté plebeje → vznik nové vrstvy → nobilita = bohatí plebejové
o předpoklad společenské vážnosti = vlastnictví půdy; dlužní otroctví
Ovládnutí Itálie Římem
 boje proti vnějším nepřátelům: Etruskové, Keltové, Latinové, Samnitové, Řekové
 následuje sjednocení Itálie pod Římem
 Řím = nadřazený
o Kolonie
o Budování silnic
o Municipia = města na kolonizovaných územích s omezenými občanskými právy
Vrcholný rozkvět římské republiky
 Expanze do Středomoří
 Hospodářství
o Kořist z výbojů → otroci
o Villa = středně velké statky
o Latifundia = rozsáhlé velkostatky
o Provincie = vydírání
o Publikáni = výběrčí daní, bohatnou na provinciích
o Smrt mnoha rolníků + zpustošená pole → bezzemci → oslabení vojenské síly Říma
o Římská armáda = dělena na legie (3000 – 6000 mužů) → v čele konzul = později legát
Punské války 264 – 146 př.n.l.
 Kartágo = foinická osada, námořní velmoc, vyspělé zemědělství
→ spor s Římem o nadvládu ve Středomoří
 1.punská válka 264 – 241 př.n.l.
o Důvod = Sicílie
o Bitva u Aegatských ostrovů 241 př.n.l.
o Vybudování římského námořního loďstva → lodi s můstky a háky
o Vítězství Říma → zisk: Sicílie, Sardinie, Korsika = provincie
 2.punská válka 218 – 201 př.n.l.
o Důvod = Hispánie
o Tažení do Itálie → přes Alpy
o Bitva u Trasimenského jezera 217 př.n.l.
o Bitva u Cannae 216 př.n.l.
o Fabius Maximus = římský velitel, vyčkávací taktika
o Hasdrubal = Hannibalův bratr
o Vylodění Římanů v Africe → bitva u Zamy 202 př.n.l.
 Vítězství Říma
 Scipio (tzv. Africanus) = Římský vojevůdce
 Tvrdé mírové podmínky: zisk zbytku Sicílie, Hispánie, válečné náhrady, loďstvo
 3.punská válka 149 – 146 př.n.l.
o Důvod = římský spojenec (Numidie) = konflikt s Kartágem → nařknutí Říma z porušení mírové smlouvy
o Scipio Aemilianus (adoptovaný syn P.C.Scipia)
o Kartágo srovnáno se zemí → území římské provincie Afrika
 Následují 3 makedonské války
→ ovládnutí Makedonie, porážka Sýrie, porážka Řecka, ovládnutí Egypta + provincie Asie = impérium
Krize a pád republiky
 Příčiny krize
o Hospodářství = počet otroků, úpadek svobodných rolníků → odprodej pozemků, odchod do měst (proletarii)
o Správa = velká říše → dosavadní úřady nevyhovují
o Politika a vojenství = konflikty, oslabení
o Sociální vlivy = vzpoury otroků, zvětšování sociálních rozdílů
o Morální vlivy = úpadek morálky vládnoucích vrstev = honba za majetkem, korupce
→ neklid, ohrožení stability státu
 Pokusy o řešení
o Bratři Grachové = pozemkové reformy
 Tiberius Gracchus
 Tribun lidu
 Zákon o pozemkovém maximu → zabit senátory na Capitolu
 Gaius Gracchus
 Tribun lidu
 Obilní zákon
 Snaha o upevnění republiky, odstranění sociálního neklidu, zajištění vojáků římské armády = neúspěch → zabit odpůrci
o Gaius Marius = vojenská reforma
 Profesionální žoldnéřská armáda
 Problémy s italskými spojenci
o Daně platí všichni, občané jen kolem Říma = válka → římské občanské právo rozšířeno na všechno svobodné italské obyvatelstvo = odlišné názory na upevnění moci republiky → boj o moc
 Populárové = Gaius Marius
 Stoupenci lidu, pro umírněné reformy, posílení vlivu lidového shromáždění, úřady i méně majetným
x
 Optimáti = Lucius Cornelius Sulla
 Neomezená moc senátu,mocenské násilí
Občanské války
 1.občanská válka
o Vítězství optimátů = dobyli Řím, zmocnili se vlády
o Sulla = v čele; vedl vojsko ve válce s ponským králem Mithridatem
→ Sullova diktatura 82 – 79 př.n.l.
 Titul diktátor = neomezená moc
 priskripce , teror
 omezená práva tribunů, posílení senátu
 † Sulli → republika
o Spartakovo povstání v Itálii 73 – 71 př.n.l.
 statisíce dovezených otroků = trvalá hrozba pro římskou republiku
 v čele Spartakus + 70 gladiátorů
 60 000 vzbouřenců
 Tažení až k Pádu, nejednota, zpět táhnou k J → střet s armádou = Římané poraženi
 Střetnutí u východního pobřeží = masakr otroků, většina padla (včetně Spartaka), 6000 otroků přibito na kříže podél silnice Via Appia z Capuy do Říma = výstraha
 Růst popularity a zisků vojevůdců → politické boje v Římě
o Catilina = pokus o státní převrat, spiknutí
o Cicero = konzul, odhalil
→ porážka Catilina = uzavření aliancí vojevůdců s ctižádostivými politiky = ovládnutí politického života v Římě
1.triumvirát 60.př.n.l.
 Pompeius = boje s piráty, potlačení povstání v Hispánii, tažení do Sýrie
 Crassus = potlačení povstání otroků, † v boji s Parthy
 Caesar = řečník, politi, velmi ctižádostivý, zvolen konzulem
o Posílil vojsko: ovládnutí Galie, území Belgú, výprava proti Germánům, vylodění v Británii
 2.občanská válka 49 – 44 př.n.l.
o O vliv v republice Pompeius (senát) x Caesar (populáři)
o Caeařům vítězný pochod na Řím → ovládnutí Itálie
o Bitva u Farsálu 48.př.n.l → Caesar x Pompeius (P.zabit v Egyptě)
o Boj o egyptský trůn = C.na straně Kleopatry
o Tažení do Malé Asie = bitva u Zély (porážka Mithridata)
o Výprava do Afriky, do Hispánie
 Caesarova diktatura 49 – 44 př.n.l.
o Imperátor , Pontifex maximus , vládce Říma
o Obnova Kartága, Korintu
o Občanská práva svobodným Keltům, samospráva italských měst
o Reforma kalendáře = juliánský kalendář (do r.1582)
o † caesar = 44 př.nl. → zavražděn v senátě = spiknutí: Brutus, Cassius
2.triumvirát 43př.n.l
 Antonius = proti † Caesara, vliv na Kleopatru
 Lepidus = záhy zbaven moci, nejvyšší kněz
 Octavianus = Caesarův synovec, adoptovaný syn, dědic
 Porážka republikánů → oběti (Cicero = psal filipiky)
 Bitva u města Filippoi 42 př.n.l. = porážka Caesarových vrahů
 Dělení říše → Antonius = V; Octavianus = Z + Ilýrie; Lepidus = Afrika = dohoda v Brundisiu
 3.občasnká válka 32 – 31 př.n.l.
o boje mezi Octavianem a Antoniem o prvenství
o bitva u Actia 30.př.n.l
 Agrippa x Antonius + Kleopatra
o Octavianus pánem celé římské říše, konec občanských válek a republiky
Rané římské císařství – principát 27 př.n.l. – 284 n.l.
Doba Augustova 27 př.nl. – 14 n.l.
 Gaius Octavianus
o Titul Augustus = Vznešený
o Císařova svrchovaná moc správní , vojenská i soudní = impérium
o Revize senátu
o První občan senátu a první občan státu
o Principát = spojení absolutní monarchie se zachováním republikánských institucí
o Vojsko = hlavní opora, praetoriánská garda ; císařská rada =vynikající vojevůdci (Agrippa)
o zdánlivé dvojvládí = senát + Augustus x skutečná vláda jedince → císařství
 správa říše = obnova pořádku, udržení klidu
o provincie
 císařské = okrajová území, vojenská správa
 senátní = pacifikovaní kolonie, úřednická správa
o zákony = obnova tradic římské společnosti
o finanční správa
 aerarium = státní pokladna
 fiscus = principova pokladna
 hospodářský rozkvět říše
o zabezpečení hranic říše = pevnosti = nebezpečí nájezdů germánských kmenů
o obchod, budování silnic, vývoz zboží, jantarová stezka
o římské výboje: Markomané, Kvádové + vznik svazu germánských kmenů (Marobuda)
 bitva v Teutoburském lese 9 n.l.
 zničení 3 římský legií, hranice Římanů zůstala na Rýne
 Ilýrie = hranice posunuta až k Dunaji
o Nástupnictví = císař určoval nástupce(vlastní či adoptovaný syn) = dědic majetku, senát uděluje úřednické pravomoci, poslední slovo = armáda
Iuliovsko-claudiovská dynastie 27 – 68 n.l.
 Napjaté vztahy se senátem = posílení moci císaře
 Tiberius 14 – 37
o Vzorný panovník
 Caligula 37 – 41
o Despotický panovník, tyran, zavražděn pretoriány
 Claudius 41 – 54
o Růst císařské byrokracie = systém císařských kanceláří; růst významu úředníků
o Otráven vlastní ženou Agrippinou (kvůli Nerovi)
 Nero 54 – 68
o Zpočátku vládne s rádci (Seneca) a senátem → změna na absolutismus
o Pronásledování, vraždy, nucení k sebevraždám
o Požár Říma 64 n.l. → obnova Říma = růst daní
o Neklid = povstání; po † Nera (sebevražda) boje o trůn (mezi vojevůdci) = 3 císařové do roka (Galba, Otho, Vitellius)
Flaviovci 69 – 96
 Vespasianus 69 – 79
o Válka Judeji, dobytí Jeruzaléma
o Potlačení povstání v S Egyptě a Libyi  úsilí o připojení provincií k říši
 Titus 79 – 81
o Ve shodě se senátem, dokončil židovskou válku
o Výbuch Vesuvu (J Itálie) = zničena města Pompeje, Herculaneum, Stabiae
 Domitianus 81 – 96
o Krutý samovládce, šílenec, zavražděn
o Zisk území v Británii dále na S (Agricola) + Horní a Dolní Germánie
o Tvrze a obranný val proti Germánům
o Porážka r.89  válečná daň = dácký král Decebala
Rozmach a obrana říše 96 – 192
 Období adoptivních císařů
 Politická a vojenská nestabilita, hospodářský rozkvět, územní rozmach, pozitivní vztah císaře a senátu, snaha o respektování republikánských tradic
 Nerva 96 – 98
o Senátor  Domitianův nástupce = zvolen senátem
o Zavedení adopce
 Traianus 98 – 117
o Největší územní rozmach říše  Dácia, provincie Arábie, provincie Arménie, Asýrie, Mezopotámie
 Hadrianus 117 – 138
o Systém opevnění
 limes romanus  vznik významných měst = Vindobona , Aquincum
 Hadriánův val
 Vazalské státy  Kappadokie, Mauretánie, Thrácie
o Císařova rada = oficiální státní organizace
o 132 = protiřímské povstání židů
 Bar Kochba
 Vítězství Říma, odsun židů z Judeje  prohloubení diaspor
 Antonius Pius 138 – 161
o „Zbožný“; rozkvět provincií x nepokoje
 Marcus Aurelius 161 – 180
o Obrané války; počátek krize principátu
o 166 – 180 = markomanské války  útok na Římská opevnění, proniknutí do S Itálie  ofensiva Říma = překročení Dunaje  latinský nápis na skále v Trenčíně
 Commodus 180 – 192
o Pravý syn, adoptivní zemřel
o Mír s Markomany, spor se senátem  násilně odstraněn
Severovská dynastie a vláda vojenských císařů 193 – 284
 Období krize, spory o trůn, rostoucí vliv vojenských oddílů a praetorinů
 Septimius Severus 193 – 211
o Zmocnil se Říma
o Moc senátu omezena na úrok císařské rady = nejvyšší státní orgán
o Změna ve finanční správě = jediná státní pokladna (císařský fiscus)
o Válka s Parthy, keltskými kmeny
 Caracalla 211 – 217
o 212 = římské občanské právo pro všechny svobodné obyvatele celé říše
o Zvláštní privilegia „vznešeným občanům“
 Severus Alexander 222 – 235
o Na V hranice = boje s novoperskou (sásánovskou) říší
o Vyčerpávající boje  vleklá krize římské říše
o Stálé změny na trůnech
 235 – 284 = vojenská anarchie
o Decius 249 – 251
 Dekret o povinné účasti na obřadech podle oficiálních kultů  pronásledování křesťanů
o Valerianus 253 – 260
 Zákaz křesťanských bohoslužeb
o Gallienus 260 – 268
 Dočasný rozpad impéria, vnitřní chaos
o Aurelianus 270 – 275
 Vnitřní poměry, správa impéria, obyvatelstvo: pevná administrativa
 Výsadní postavení Itálie (římské občanství) před provinciemi
 3 typy měst
o Kolonie = Z část impéria, přítomnost vojska, půda pro veterány a chudé Italy
o Municipia = původně neřímská města, obdržela římské občanství
o Neřímská města = většina, povinnost platit daně, bez římského občanství
 obyvatelstvo
o Senátoři = správa říš, nejvíce pozemků, velitelé legií = dědičně
o Jezdci = vybíráni císařem za zásluhy, péče o státní finance, úředníci
o Dekurioni = členové městských rad , péče o městské záležitosti
o Nižší vrstvy = většina, venkované, vlastnictví občanského práva
o Otroci = práce v zemědělství, dolech…
o Propuštěnci = otroci – vykoupili se
 Hospodářský úpadek = ve 3.století
o Vznik kolonátu = drobný nájem velkostatkářské půdy kolónům  zpočátku výnosné, pak vede k zadlužení  útěky  zásah stěhování kolónů, připoutání k půdě = nevolníci
o Vznik domén = samosprávné velkostatky nezávislé na okolí, práce otroků i kolónů
o Úpadek měst a obchodu  prohloubení sociálních rozdílů
Pozdní císařství – dominát 284 – 476
 Úpadek říše = všeobecná krize, zápasy o trůn mezi veliteli armád provincií
 Vnitřní rozpory obyvatel provincií  úsilí o samosprávu  oslabení jednoty Itálie
 Útoky barbarů (V a S) = hlavně Germáni  snaha získat je za spojence (foederati)
 Úpadek zemědělství: nedostatek otroků, vzpoury, rozdělení velkostatkářské půdy do nájmu (kolóni)
 Úpadek řemeslné výroby  úpadek obchodu
 Dioklecián 284 – 305
o Původně otrok, propuštěnec
o Řešení krize = posílení moci panovníka = reformy: státní moc = císařský absolutismus  vyloučen vliv senátu, jediný neomezený vůdce (dominus) = dominát
 adorace = nový dvorský ceremoniál ; pokleknutí a líbání roucha
o tetrarchie (vláda 4) = 293
 Správní = 12 diecézí, 101 provincií  důkladná správní a daňová kontrola
 Hospodářství = rozvoj
 Daňový systém = naturální daň, daň z hlavy
 Stanovení maximálních a maximálních odměn za práci
 Nová hodnotná měna
 Armáda = zdvojnásobení, i Germáni, rozdělení na pohraniční oddíly a pohyblivé jednotky ve vnitrozemí
 Pronásledování křes´tanů
o Císař Konstantin I.Veliký 306 – 337
 Byrokracie, tajná policie, odstranění sytému spoluvladařů  posílení císaře
 Edikt milánský 313
 Svoboda náboženského vyznání  konec pronásledování
 Koncil v Níkaie = k upevnění jednoty církve; 313  řeší sporu 2 směrů křesťanství: katolictví x ariánství
 2.hl.město = Konstantinopolis 330 = jako křesťanské město  359 zrovnoprávněno s Římem
 † Konstanina = upevnění vlivu křesťanské církve,  počet věřících, prosazování křesťanských zvyků
 Iulianus Apostata – Odpadlík 361 – 363
o Neúspěšný pokus o obnovu tradičního antického náboženství
 Theodosius I.Veliký 379 – 395
o Povolena jen katolická podoba křesťanství zákaz pohanských kultů
o † Theodosiuse = rozdělení říše
 Stěhování národů = 2.polovina 4.století
o Vpád Hunů = urychlení
o vznik mocné hunské říše  král Attila 434 – 453, „Bič Boží“  postup na z
o 451 = bitva na Katalaunských polích (Aetius = římský vojevůdce)
o Průnik gemám do nitra impéria
o Vpád Vizigótů (Z Góti)  usadili se jako foederati (spojenci) x tažení císaře Valea  378 = bitva u Hadrianopole  poražen; 382 = mír
 Rozdělení římské říše na 2 části = 395  † Theodosius
o Východořímská říše
 Arcadius
 Menší problémy (nájezdy, hospodářské), zemědělství a řemesla fungují
 Udržena vnitřní stabilita, rozvoj obchodu
o Západořímská říše
 Honorius
 Lidová povstání, časté barbarské vpády
 Stilicho = vojenský velitel, drží v rukou moc
 410 = Řím dobyt Vizigóty  v čele Alarich
 455 = Řím dobyt Vandaly (Germáni)  vypleněn
 476 = Itálie ovládnuta Germány  Odoaker z kmene Skirů  svržení posledního římského císaře = Romulus Augustulus
 definitivní zánik západořímské říše
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info