Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Národní obrození - literatura

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Národní obrození - literatura
 
Titulek: Národní obrození - literatura
Datum vložení: 1.11.2013
Referát vložil: jajad

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ
Konec 18. – 1.polovina 19.století
 Souvisí s děním v celé Evropě = revoluce ve Francii + boj za práva v Belgii, Řecku, Německu, Itálii, v zemích Slovanských národů
 Kultura = obrození jazyka (úpadek češtiny po roce 1620), podpora vědy, novinařiny)
 Vzestup měšťanské vrstvy → vzdělanost
 Biedermeier = umělecký a životní styl měšťanský vrstev, klade důraz na pohodlí domova a útulnost; inspirace šlechtou
Jazykověda
 Cíl = obnovit češtinu (často sami nevěří a píší německy)
 Tvorba učebnic mluvnice, slovníků, literárních teorií
 Veleslavínská čeština = čeština doby renesance, vzata za vzor jako dokonalá čeština
 Puristé = snaha o očištění češtiny od všech cizích slov (často absurdní patvary – nosočistoplena)
 Zemský patriotismus = Čechem je ten, kdo žije v Čechách (časem změna postoje = Čechem je ten, kdo mluví česky)
 První obrozenci
o Bohuslav Balbín
 Baroko, podpora češtiny x jezuita
 Obrana jazyka slovanského, zvláště pak českého
o František Martin Pelcl
 1. profesor češtiny na Karlově univerzitě
 Vydal Balbínovu Obranu
o Gelasius Dobner
 Jazykovědec → revize starých děl
 Josef Dobrovský 1753 – 1829
o 1.generace obrozenců → píší německy (nevěří v češtinu; klasicismus, osvícenství)
o Kněz, vychovatel; Slovák
o Zakladatel slavistiky = nauka o slovanském jazyce, národech, kultuře
o Tvorba zaměřena na nižší vrstvy
o Obhajoval Královéhradecký rukopis, u Zelenohorského má už pochybnosti
o Dílo:
 Podrobná mluvnice jazyka českého
 Jazyková norma = pravidla mluvnice
 Německo-český slovník
 Dějiny české řeči a literatury
 Josef Jungmann 1773 – 1847
o 2.generace obrozenců → píší i česky (věří v češtinu; preromantismus)
o Učitel, vědec, spisovatel, básník
o Názvosloví = česká odborná terminologie (s J.E.Purkyně = různé obory)
o Časopis Krok = česky psaný odborný časopis; dokazuje užitečnost češtiny
o Překládal do češtiny → z němčiny, francouzštiny, angličtiny…
o Píše básně, beletrii, odborná díla
o Díla:
 Česko-německý slovník
 Slovesnost
 Historie literatury české
Slovensko
 Bibličtina = jazyk Bible kralické → vytvoření slovenštiny ze západoslovenského nářečí (A. Bemolák) = neujalo se
 „Horní Uhry“
 Centrem Prešpurk = Bratislava
 Kontakt s českými jazykovědci
o Pavel Josef Šafařík = spolupráce s Františkem Palackým
 L’udvík Štúr (polovina 19.století)
Kultura, věda
 1774 = Královská česká společnost nauk (budoucí Akademie věd)
 Časopis Krok
 Odborná terminologie = Jungmann, Purkyně
 František Palacký 1798 – 1876
o Žák Dobrovské, přítel Jungmanna
o Moravák, vazba na Slovensko (studia)
o Vychovatel ve šlechtických rodinách
o 1848 – 50. Léta = politik, člen staročechů
o Zastánce austroslavismu
o Výbor pro založení Národního divadla
o Nakladatelství Matice česká
o 1.moderní historik = jmenován zemským historiografem; důraz na husity
o Vydává a reviduje staré dokumenty a kroniky (dopis komentářů)
o Shromažďování pověstí
o Díla:
 Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě
 Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie
 1848 = Prozatimní divadlo
 1868 = Národní divadlo
 1818 = Vlastenecké muzeum (dnešní Národní muzeum) → ze šlechtických sbírek
o Časopis českého národního muzea

První básníci NO
 Josef Jungmann
 Václav Thám 1765 - 1816
o Dramatik, básník, překladatel
o Díla:
 Básně v řeči vázané
 Sbírka poezie z konce 18.století
 Obhajoba české poezie + vlastní básně
 Inspirace: Anakreon = „víno, ženy, zpěv“ → odlehčení poezie
 Motivy: německá literatura, osvícenství
 Břetislav a Jitka aneb Únos z kláštera
 Divadelní hra
 Karel Ignác Thám 1763 – 1816
o Spisovatel, překladatel
o Díla:
 Svátek českého jazyka
 Báseň, společně s bratrem
 Obrana Jazyka Českého proti zlobivým jeho utrhačům, též mnohým vlastencům v cvičení se v něm nedbalým a liknavým sepsaná
 Antonín Jaroslav Puchmajer 1769 – 1820
o Spisovatel, překladatel, vlastenecký kněz
o Šiřitel básně = nová technika, žánry
o Díla:
 Sebrání básník a zpěvů
 Nedělní kázání

Spisovatelé NO
 František Ladislav Čelakovský 1799 – 1852
o Básník, kritik, překladatel
o Redaktor: Pražské noviny, Česká včela (umožnil kritiku absolutismu v Rusku = vyloučen)
o Profesor slavistiky v Praze
o Sběratel básní, lidové slovesnosti (pohádky, písně, rčení, pověsti)
o Díla:
 Sběratelská činnost
 Slovanské národní písně
 Múdrosloví národu slovanského v příslovích
 Ohlasová poezie
 Ohlas písní ruských
o Epičtější, ponuřejší
o Bohatýrské zpěvy = byliny, hrdiny bohatýři
 Ohlas písní českých
o Lyričtější
o 1.balada v české literatuře: Toman a lesní panna
 Jan Kolár 1793 - 1852
o Slovek, ve Vídni přednášel slovanskou literaturu
o Díla:
 Národní spjevanky
 Slávy dcera
 Karel Jaromír Erben 1811 – 1870
o Básník, spisovatel; ovlivněn romantismem (u nás výjimečný)
o Spolupracovník Palackého, Karla Sabiny a Máchy
o Archivář, sběratel poezie, sekretář českého muzea
o Díla:
 Kytice
 „z pověstí národních“
 Sbírka 13 balad, vystupují zde nadpřirozené bytosti
 Hl.hrdinky = ženy
 Zakladatel balad, vychází z hororových příběhů
 Nadpřirozené bytosti, osud → „každá vina bude potrestána“
 Motivy: štěstí, závist, zloba, noční příroda, venkov, motiv času (Vánoce, velikonoce); důraz na květomluvu
 Kytice, Poklad, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Štědrý den, Holoubek, Záhořovo lože, Vodník, Vrba, Lilie, Dceřina kletba, Věštkyně
 Prostonárodní písně a říkadla
 Vybrané báje a pověsti národní jiných větví slovanských
 Sbírky pohádek
 Zlatovláska, Dlouhý, Široký a bystrozraký…
 Karel Hynek Mácha 1810 – 1836
o Nemanželský syn, básník, prozaik
o Vymyká se NO x romantismus (hodně ovlivněn)
o Doceněn až májovci = Neruda..
o 1.český moderní básník
o Psal si šifrované deníky
o Píše česky i německy
o Díla:
 Lyricko-epické skladby
 Máj
o Lyricko-epická skladba
o Milostná, přírodní a reflexivní lyrika
o 4 zpěvy + 2 mezihry (intermezza)
o Loupežník Vilém, Jarmila, Hynek
o Romantismu: motiv lásky, zrady, temný les, noc, tragický konec…
 Próza
 Márinka
 Cikáni (román)
 Křivoklát (soubor o hradech)
 Deníky (rozluštěny Arbesem)
 Božena Němcová 1820 -1862
o 1.spisovatelka u nás (jako žena), sběratelka lidové slovesnosti (pohádky)
o Kontakt s obrozenci
o Náměty: život žen
o Díla:
 Poezie
 Slavné ráno
 Českým ženám
→ vlastenecká tvorba; otiskováno v časopisech
 Próza
 Babička
 Divá Bára
 V zámku a podzámčí
 Karla
 Pan učitel
 Obrazy z okolí domažlického → studie
 Karel Havlíček Borovský 1821 – 1856
o Novinář, kritik, člen Říšského sněmu
o Byla ve vyhnanství = Tyroly (Bruxen)
o Jeho pohřbu se účastnili všechny osobnosti NO = manifestace; jeho dcera = sirotek národa
o Představitel realismu, díla často satirická; jazyk často nespisovný = zdrobněliny, vulgarismy; text je prostý, jednoduchý
o Díla:
 Sbírka epigramů
 Tyrolské elegie
 Král Lávra
 Křest sv.Vladimíra
Rukopis Královédvorský a Zelenohorský
 Literární podvrhy
o Anglie = Básně Ossianovy
o Rusko = Slovo o pluku Igorově
 Vznik pod vlivem preromantismu
 Díla vytvořená v době NO, vydávaná za historické dokumenty = snaha o pozvednutí češtiny, myšlenka, že už přes staletími byla čeština na vysoké úrovni → vlastenectví
 1817 = Královédvorský rukopis → 14. století
 1818 = Zelenohorský rukopis → 9.století
 Autoři
o Josef Linda
o Václav Hanka
o František Horčička → výtvarník
 1880 = období realistu → revize rukopisů
o Tomáš Garrigue Masaryk
o Jaroslav Goll
o → revize hláskového vývoje, inkoustu, pergamenu
o = výsledky zveřejněny ve vědeckém časopise Atheneum
 RK = lyrický až lyricko-epický; básně
 RZ = epičtější
Slovjanofilství
 Slovanská myšlenka, panslovanství
 Snaha o povznesení všech slovanských národů
 Vzor = Rusko (mají svůj vlastní stát) → nekritický obdiv
 Slované se mají spojit a bojovat proti útlaku = kultura → velké množství ruských slov v češtině
 1843 = Slovanský sjezd → v Praze, rozprášen
 Bohyně Sláva = bojuje za Slovany
 Ovlivnění romantismem → sentimentalismus, patetismus
 F.L. Čelakovský,J.Kolár, P.J.Šafařík x K.Havlíček Borovský
Noviny
 Rozmach v 2.polovině 19.století
 Václav Matěj Kramerius
o Krameriovy noviny
o Česká expedice
 Karel Havlíček Borovský
o Pražské noviny
o Národní noviny
o Slovan
Divadlo v době NO
 Velký zájem o divadlo
 Význam
o Snaha obrodit jazyk
o Seznámení s literárními díly
o Bavení diváka
o Politika = informace o aktuálním politickém dění
 Předchůdci
o Loutková divadla (od 1620)
o Kramářské písně
 Cíl: vytvořit české divadlo = divadlo hrající česky
o Divadlo V Kotcích (pol. 18. století)
o Divadlo Bouda (80.léta 18.století)
o Nosticovo (Stavovské divadlo) = spíše německy, občasná odpolední česky hraná představení
o Prozatimní divadlo (1848)
o Národní divadlo
 Základní kámen = 1868
 1.otevření = 1881
 2.otevření = 1883
o Jan Nepomuk Štěpánek 1783 – 1844
 1.představitel českého divadla (veselohry)
 Dramatik v Nosticově divadle
 Díla:
 Čech a němec
 Pivovár v Sojkově
o Bratři Thámové
 Divadlo Bouda
o Václav Kliment Klicpera 1792 – 1859
 Spolupracovník j.N.Štěpánka
 Učitel Erbena, Tyla, Nerudy
 Působí v Praze, Hradci
 Představitel biedermeieru = krátké literární útvary = povídky, jednoaktové hrdy, písně
 Díla:
 Divotvorný klobouk
 Rohovín Čtverrohý
 Hadrián z Římsů
 Každý něco pro vlast
 + jednoaktové hry (hry jen o jednom dějství), vlastenecké hry, hry s výsměchem lidským vlastnostem a společenským normám
 Zavedení „kuklení“ = postava se vydává za někoho jiného, nevím, o koho jde ve skutečnosti
o Josef Kajetán Tyl 1808 – 1856
 Člen divadelních společenství, vlastenec, ovlivněn romantismem
 Dramaturg Stavovského divadla
 Redaktor časopisu Květy
 Žák V.K.Klicpery
 Vedl pobuřující život
 Díla:
 Divadelní hry
o Dramatické báchorky
 Strakonický dudák
 Švanda, Dorotka, Kalafuna, Rosana, Vocilka, hajný Trnka
 „všude dobře, doma nejlíp“
 Lesní panna
o Historické hry
 Kutnohorští havíři
 Krvavé křtiny
o Frašky
 Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka
 Motiv lásky a vlastenectví
 Nebyla moc úspěšná
 Obsahuje naši dnešní hymnu „Kde domov můj“
o Náměty ze života
 Paličova dcera
 Povídky
o Poslední Čech
o S poctivostí nejdál dojdeš
Hodnocení: (hodnotilo 0 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (GigaNet s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu. Diskuse: miniBB forum software © 2001-2006
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | HowToVideo.info | Cestovatelský Norimberk.info