Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Markovo evangelium - Bible

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Markovo evangelium - Bible
 
Autor: neznámý
Název díla: Markovo evangelium - Bible
Datum vložení: 16.2.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'
BIBLE - EVANGELIUM PODLE MARKA

Marek vytvořil spis, v němž je vlastní evangelium o vzkříšení o Ježíšových mocných skutcích a o Ježíšově vztahu k hříšníkům.
,,Připravte cestu páně a vyrovnejte mu stezky.“ Volal hlas na poušti. Jan Křtitel křtil v řece Jordánu Jeruzalémský lid a kázal že přichází za ním někdo silnější komu není hoden rozvázat řemínek obuvi. V těchto dnech přišel Ježíš a nechal se od Jana Křtitele pokřtít. Ježíš chodil a všude uzdravoval. Z posedlého vyhnal nečistého ducha, Šimonovu tchýni vyléčil z horečky, celé město se shromáždilo a on je uzdravoval a vyháněl zlé duchy. Uzdravoval malomocné, ochrnuté, uzdravoval na břehu jezera a všude kde bylo potřeba. Vyvolil si dvanáct učedníků, aby je posílal kázat a aby mu pomáhali vymítat zlé duchy. Apoštolové se shromažďovali a kázali. Když jednou čas pokročil a byli na pustém místě nevěděli učedníci čím nasytí tak velké množství zástupů když mají jen pět chlebů a dvě ryby. Ježíš vzal tyto ryby a tento chléb a lámal jej a rozdělil všem. Všichni byli najezeni a ještě dvanáct košů zbylo.
Dál Ježíš šel a dál uzdravoval uzdravil hluchého a špatně mluvícího všem říkal aby to nikde neříkali, ale čím víc jim to nařizoval tím víc to rozhlašovali. Jednou zase tři dny šli se zástupem lidí a všichni měli hlad tehdy Ježíš nalámal zástupům sedm chlebů a několik ryb a ještě jim sedm košů zbylo. Apoštolové pořát nechápali jak to Ježíš udělal. Proto vzal ježíš Petra, Jakuba a Jana na vysokou horu a tam se proměnil před jejíma očima. Tehdy se ozval hlas „Toto je můj milovaný Syn toho poslouchejte.“ Při sestupování jim řekl, aby to nikomu neříkali dokud Syn člověka nevstane z mrtvých oni tomu tehdy ještě nerozuměli.
Když vycházeli s Galilea učil Ježíš učedníky a říkal jim ,,Syn člověka je vydán do rukou lidí zabijí ho on však po třech dnech vstane s mrtvých.“ Oni tomu však nerozuměli a báli se ho zeptat.
Cestou ho zastavil nějaký muž a ptal se ho co má dělat, aby měl podíl na věčném životě. On mu však řekl „dodržuješ všechna přikázání?“ Jedno ti však schází prodej vše co máš a rozdej to chudým pak budeš mít poklad v nebi. Na cestě do Jeruzaléma Ježíš řekl „apoštolům v Jeruzalémě bude Syn člověka vydán velekněžím a zákonům a odsoudí ho na smrt.“ Budou se mu posmívat plivat na něj zbičují ho zabijí a po třech dnech vstane .
V Jeruzalémě řekl Ježíš „Jděte do vesnice naleznete oslátko přineste je kdyby se někdo ptal co to děláte řekněte jen Pán potřebuje.“ Když přišli do Jeruzalémského chrámu začal vyhánět prodavače a kupující a řekl „Což není psáno můj dům bude zván domem modlitby a vy zněj děláte doupě lupičů.“ Když seděl na olivové hoře ptali se ho Petr, Jakub, Jana, Ondřej kdy nastane ta doba kdy se bude schylovat ke konci. Brzy vydá na smrt bratr bratra otec dítě povstanou děti proti rodičům a připraví je o život.
Byli dva dny před velikonocemi, Veleknězi a zákoníci přemýšleli, jak by se Ježíše zmocnili a zabili ho. Chtěli to udělat opatrně, aby se lid nevzbouřil. Jidáš Iškariotský šel velekněžím Ježíše zradit ti mu slíbili peníze .
Ježíš poslal učedníky do města aby nachystali velikonočního beránka. Když večer přišel Ježíš k večeři pravil ,,Amen amen pravím vám, že jeden z vás mě zradí, ten který se mnou jí.“ Při jídle vzal chléb a požehnal, lámal a dával jim se slovy ,,Vezměte, toto je mé tělo.“ Pak vzal kalich a řekl ,,Toto je moje krev, která zpečeťuje smlouvu a prolévá se za mnohé.“
Když zazpívali chvalozpěv šli na Olivovou horu. Cestou Petr řekl „I kdyby všichni tě opustili já tě neopustím.“ Ježíš mu na to řekl ,,Amen amen pravím tobě než kohout dvakrát zakokrhá třikrát mě zapřeš.“ Pak šli do Getsemane a modlili se tam. Přišel za nimi Jidáš a objal Ježíše to bylo znamení ,,On to je.“ chtěli ho bránit. On však řekl ,,Nechte ať se naplní Písma.“
Petr pak na dvoře velekněze třikrát Ježíše zapřel. Ježíše soudili a protože na něj nic neměli svědčili křivě, nakonec rozhodli, že je hoden smrti. Plivali na něj, bili ho a tloukli do tváře.
Pilát se ho ptal ,,Ty jsi král židů?“ Ty sám to říkáš. Všichni volali ukřižovat.
Navlekli mu purpurový plášť upletli trnovou korunu, plivali na něj a posmívali se. Na místě zvaném Golgota jej ukřižovali a s ním dva povstalce jednoho po pravici a druhého po levici. Když bylo poledne nastala tma po celé zemi až do tří hodin. Potom zavolal Ježíš ,,Bože můj bože můj proč si mě opustil.“ A pak skonal. Josef požádal o Ježíšovo tělo a pohřbil ho ve skále. Ke hrobu přivalili kámen, Když však šli ženy po sobotě Ježíše pomazat vonnými oleji Ježíše nenalezli měli strach že ho někdo ukradl on se však zjevil Marii z Magdaly a řekl „Ať netruchlí neboť vstal s mrtvých.“ Apoštolům řekl ať jdou do celého světa a kážou evangelium.Hodnocení: (hodnotilo 100 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info