Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. a. m.
(zkratka) ante meridiem - před polednem... Celý referát
 
2. a. p.
(zkratka) anterior-posterior zepředu-dozadu, např. průchod (rentgenových) paprsků při rentgenovém vyšetření... Celý referát
 
3. a.u.c.
(zkratka) ab urbe condita (= letopočet počítaný) od založení města (tj. Říma, tedy od r. 753 př.n.l.)... Celý referát
 
4. aak
(lodnictví) rýnský člun pro dopravu vína... Celý referát
 
5. aalen
(paleontologie) stupeň jury... Celý referát
 
6. aam
(jednotky) nizozemská a indonéská jednotka objemu (155,2 l)... Celý referát
 
7. ab antiquo
(latinské výrazy) odpradávna, odedávna... Celý referát
 
8. ab hinc
(latinské výrazy) odtud, směrem pryč od tohoto místa... Celý referát
 
9. ab initio
(doslovný překlad) od začátku... Celý referát
 
10. ab intestato
bez závěti... Celý referát
 
11. ab origine
od počátku (ab origine mundi - od stvoření světa)... Celý referát
 
12. ab ovo
od počátku (od vejce)... Celý referát
 
13. ab-
(předpony) předpona (fyzikálních) jednotek značící, že jednotka patří do absolutního CGS systému jednotek - např. abampér [proud], abohm [odpor], abvolt [napětí]... Celý referát
 
14. aba, abája
(v zemích Předního východu) volný vlněný mužský plášť bez rukávů, nošený zvláště při náboženských poutích a slavnostech... Celý referát
 
15. abactio
(l. ab od, l. actio uvedení v pohyb) odstranění. Abactio partus úmyslné vyhnání plodu, potrat... Celý referát
 
16. abaissement du niveau mental
snížení úrovně energetického napětí psychiky a zúžení duševního horizontu (např. ochablost, hypobulie, ztráta motivace, rozladěnost, redukce sebedůvěry, zážitek subdeprese)... Celý referát
 
17. abak, abakus
(historie) starověká početní tabulka, počitadlo, sčot... Celý referát
 
18. abaka
manilské konopí, vlákno dužnatých kmenů banánovníků... Celý referát
 
19. abakteriální
nebakteriální, bez účasti, vlivu baktérií... Celý referát
 
20. abalda
hlavní sklad tabáku... Celý referát
 
21. abalienatio
(l. ab od, l. alienus cizí) odvádění, oddálení, zcizení. Abalienatio mentis duševní porucha, pomatení... Celý referát
 
22. abalon
pravá perleť - použití pro dekorační účely (hudební nástroje)... Celý referát
 
23. abampér
(fyzika) jednotka pro elektrický proud v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aA... Celý referát
 
24. abandon
(právo) vzdání se nároků, vlastnického práva nebo (pojistné) náhrady... Celý referát
 
25. abarticulatio
(l. ab od, l. articulatio kloub) kloub pravý (s kloubní dutinou)... Celý referát
 
26. abartróza
kloub pravý... Celý referát
 
27. abasia psychogenica
závady či poruchy chůze (až její neschopnost), které mají duševní příčiny... Celý referát
 
28. abasso
v italském prostředí ve smyslu dolů, pryč s ním, jako projev odporu, nevole vůči někomu... Celý referát
 
29. abaton
část chrámového okrsku nepřístupná nezasvěceným... Celý referát
 
30. abatyše
(církev) představená ženského kláštera některých řádů (jeptišek, novicek, řádových sester, řeholních sester)... Celý referát
 
31. abaxiální
(odborně) odvrácený od osy, stonku... Celý referát
 
32. abaz
(numismatika) stará perská stříbrná mince, název podle šáha Abbáse z 16. století... Celý referát
 
33. abázie
(medicína) chorobná neschopnost stání i chůze... Celý referát
 
34. abažúr
stínítko lampy... Celý referát
 
35. abba
otec (aramejsky)... Celý referát
 
36. abbé
(náboženství) katolický duchovní bez církevního (kněžského) úřadu... Celý referát
 
37. abcoulomb
(fyzika) jednotka pro elektrcký náboj v absolutní elektromagnetické soustavě, značka aC... Celý referát
 
38. abd
u muslimů sluha a ctitel boha... Celý referát
 
39. abdérita
(psychologie) zaostalý, omezený člověk... Celý referát
 
40. abdikace
(odborně) vzdání se úřadu, trůnu... Celý referát
 
41. abdikovat
(odborně) vzdát se trůnu nebo své funkce, odstoupit, podat demisi, vzdát se... Celý referát
 
42. abdomen
břicho, podbřišek... Celý referát
 
43. abdominalgia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. algos bolest) abdominalgie, bolest v břišní krajině... Celý referát
 
44. abdominalis
břišní,abdominální... Celý referát
 
45. abdominální
břišní... Celý referát
 
46. abdominatio
(l. abdominare zavrhovat) abdominace, ohavnost, ohyzdnost... Celý referát
 
47. abdominocentéza
nabodnutí, otevření břišní dutiny... Celý referát
 
48. abdominohysterectomia
(medicína) (l. abdomen břicho, ř. hystera děloha, ř. ektome odstranění) abdominohysterektomie, chirurgické odstranění dělohy břišní cestou... Celý referát
 
49. abdominopatie
blíže nespecifikované onemocnění břicha... Celý referát
 
50. abdominoplastika
plastická operace břicha... Celý referát
 
51. abdominoskopie
vyšetření břišních orgánů pomocí zvláštního přístroje - endoskopu... Celý referát
 
52. abdominoskrotální
týkající se břicha a šourku... Celý referát
 
53. abdominovaginální
týkající se břicha a pochvy... Celý referát
 
54. abdominovezikální
týkající se břicha a močového měchýře... Celý referát
 
55. abdukce
(odborně) odtažení, odchýlení, upažení... Celý referát
 
56. abduktor
(anatomie) sval, který umožňuje abdukci, odtahovač... Celý referát
 
57. aberace
odchylka, výchylka, úchylka... Celý referát
 
58. aberantní
(odborně) projevující se aberací... Celý referát
 
59. aberantní percepce
vnímání odchylné od normy, abnormální, scestné, neobvyklé... Celý referát
 
60. aberující
odchylující se, odbočující. Vas aberrans céva odbočující... Celý referát
 
61. abgébovat se
s někým si zadávat, špinit se... Celý referát
 
62. abhidhamma
meditativní východní psychoterapie a psychohygiena... Celý referát
 
63. abilita
(odborně) schopnost, způsobilost, obratnost, potencialita... Celý referát
 
64. abilympiáda
(společnost) soutěžní přehlídka schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením... Celý referát
 
65. abiogeneze, abiogenese
(biologie) samoplození, teorie vzniku živého z neživého... Celý referát
 
66. abiogenní
(odborně) vzniklý, probíhající bez účasti živých organismů... Celý referát
 
67. abionóza, abionosa
(botanika) vada rostlin způsobená ekologickými faktory fyzikálně-chemické povahy... Celý referát
 
68. abionyma
vlastní jména neživých objektů a jevů... Celý referát
 
69. abiotická realita
neživá skutečnost... Celý referát
 
70. abiotický
neživý... Celý referát
 
71. abiotrofie
neschopnost k životu, vrozená méněcennost, předčasná ztráta životnosti určitých buněk nebo tkání... Celý referát
 
72. abióza
ukončení životních funkcí, ztráta životních pochodů... Celý referát
 
73. abirritans
uklidňující, zmírňující... Celý referát
 
74. abirritatio
(l. ab od, l. irritare dráždit) abiritace, uklidňování, zmírňování dráždění... Celý referát
 
75. abiturient
(školství) absolvent školy nebo student v období krátce před a krátce po závěrečných zkouškách... Celý referát
 
76. abitus
odcházení, odchod, východ... Celý referát
 
77. abjekce
(psychologie) duševní stav při degradaci, zavrhnutí, ponížení... Celý referát
 
78. abjudikace
(právo) zamítnutí žaloby soudem... Celý referát
 
79. abjurace
veřejné zřeknutí se názorů (víry)... Celý referát
 
80. ablace
(odborně) snesení, odnětí, snětí, odchlípení... Celý referát
 
81. ablaktace
odstavení mláděte... Celý referát
 
82. ablatio retinae
odchlípení sítnice... Celý referát
 
83. ablativ
pád vyjadřující východisko,odluku... Celý referát
 
84. ablaut
(lingvistika) střídání samohlásek v kmeni slova, alternace... Celý referát
 
85. able
schopný, dovedný, umějící, nadaný, šikovný, zdatný... Celý referát
 
86. ablefarie
vrozené nevyvinutí nebo ztráta očního víčka... Celý referát
 
87. ablegace
(politika) vypovězení, vyobcování... Celý referát
 
88. ablepsie
slepota... Celý referát
 
89. abluce
omývání bohoslužebných nádob a rukou po slavení eucharistie... Celý referát
 
90. abluens
smývající, pročišťující, projímající... Celý referát
 
91. ablutio
(l. abluere smývat) omytí, omývání, laváž... Celý referát
 
92. ablutofilie
(psychologie) pohlavní vzrušení z horké koupele nebo sprchy, a to skutečné nebo i jen představované... Celý referát
 
93. abnorm(al)itas
(l. ab od, l. norma pravidlo) abnormalita, nepravidelnost, úchylka (vrozená nebo získaná), vada... Celý referát
 
94. abnormalis
abnormální, odchylný od normy, nepravidelný... Celý referát
 
95. abnormalita
(odborně) nenormalita, zvláštnost, nepravidelnost, odchylka, zrůdnost, zvláštnost... Celý referát
 
96. abnormální
(odborně) nenormální, jiný než je norma, odchýlený od řádu, neodpovídající předpisu... Celý referát
 
97. abnormální chování
... Celý referát
 
98. abnormální osobnost
(sociologie) osoba s takovými trvalými poruchami chování a prožívání, která nedovede udržovat přiměřené vztahy s okolím a jejíž chování je dlouhodobě nevhodné a nemožné ve vztahu k převládajícím sociálním, kulturním, morálním i právním normám... Celý referát
 
99. abnormální PMV
psychomotorický vývoj mimo normu... Celý referát
 
100. abolice
(právo) zastavení soudního řízení kvůli udělení milosti... Celý referát
 
101. abolicionista
(historie) člověk, který se zasazoval o zrušení otroctví v USA v první polovině 19. století - stoupenec abolicionizmu... Celý referát
 
102. abolicionizmus, abolicionismus
(historie) hnutí za zrušení nebo odstranění nějaké zvyklosti, např. otroctví (v USA 1. pol. 19 stol.)... Celý referát
 
103. abominatio
(l. abominari zohavit) abominace, zohavení, ohyzdnost, ošklivost... Celý referát
 
104. abonent
(odborně) předplatitel, účastník... Celý referát
 
105. abonmá, abonomá, abonnement
(odborně) předplatné, předplacení, subskripce... Celý referát
 
106. aborální
(biologie) opačná část těla než je část orální (ústní)... Celý referát
 
107. aborce
(medicína) potrat... Celý referát
 
108. abordáž
(lodnictví) uvázání lodi u břehu a vyloďování... Celý referát
 
109. aborigenní
v příslušném území původní, vzniklý, autochtonní... Celý referát
 
110. aborigines
australští domorodci... Celý referát
 
111. abort, abortus
potrat, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
112. abortace
zakrnění... Celý referát
 
113. aborticidní
vyvolávající potrat... Celý referát
 
114. abortio
(l. aboriri potrácet, zničit) abort, vybavení plodu s obaly z dělohy před ukončením 28. týdne těhotenství... Celý referát
 
115. abortiva
látky vyvolávající potrat... Celý referát
 
116. abortivní
způsobující potrat... Celý referát
 
117. abortus artificialis
umělý potrat, interrupce, záměrné ukončení těhotenství, též abortus arteficialis... Celý referát
 
118. abortus imminens
(medicína) hrozící potrat... Celý referát
 
119. abortus spontaneus
samovolný potrat, samovolné ukončení těhotenství... Celý referát
 
120. about
(hovorově) asi, kolem, okolo, skoro, přibližně, o (něčem)... Celý referát
 
121. above average ability
nadprůměrná schopnost... Celý referát
 
122. above-level testy
diagnostické psychologické zkoušky pro identifikaci nadprůměrně nadaných... Celý referát
 
123. aboyer
expedient v restauraci... Celý referát
 
124. abrachie
vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
125. abrachiocefalus
zrůda bez horních končetin a hlavy... Celý referát
 
126. abrachius
jedinec bez horní končetiny... Celý referát
 
127. abradovat
(medicína) provádět, provést abrazi... Celý referát
 
128. abrahamita
(historie) (v 18. stol.) člen východočeské křesťanské sekty blízké židovství... Celý referát
 
129. abrahámoviny
(hovorově) padesáté narozeniny, padesátiny... Celý referát
 
130. abrasor
(l. abradere oškrábat) nástroj k oškrábání, vyškrábání... Celý referát
 
131. abraxas
gnostické označení božstva... Celý referát
 
132. abraze
(odborně) plošné broušení, obrušování (např. erozí - oblázky, nebo cíleně brusivem)... Celý referát
 
133. abraze, abrase
(odborně) plošné broušení, obrušování... Celý referát
 
134. abrazit
(technika) umělé brusivo (z abrazivní hmoty)... Celý referát
 
135. abrazivní, abrazívní, abresivní
(odborně) brusný... Celý referát
 
136. abrazivní, abrazní
(technika) k abraze, brusný... Celý referát
 
137. abrazivum
(odborně) suroviny, nerosty, syntetické hmoty vynikající vysokou tvrdostí a užívané k broušení, hlazení, vrtání, řezání (např. diamanty, korund, granát, křemen, karborundum), brusidlo... Celý referát
 
138. abreakce
(psychologie) odreagování, vybití afektivního (akčního) napětí... Celý referát
 
139. abreaktivní psychoterapie
(psychologie) Abreaktivní psychoterapie využívá k navození abreakce asociativní pamětní vzpomínky na duševní a psychosomatické problémy, které člověk prožil v minulosti ve stresujících a traumatizujících situacích, kdy byl ve stavu zúženého vědomí a... Celý referát
 
140. abreografie
(medicína) rentgenologické snímkování ze štítu (hrudníku)... Celý referát
 
141. abreuvoir
umělé napajedlo(vodní nádrž) na okraji barokních zámeckých zahrad, často soch. zdobené... Celý referát
 
142. abreviace
(lingvistika) částečné vypsání slova... Celý referát
 
143. abreviatura
zkratka... Celý referát
 
144. abri
převislá skála, převis... Celý referát
 
145. abrogace
(právo) zrušení právního předpisu nebo jeho části... Celý referát
 
146. abrupce
utržení, odtržení svalu nebo šlachy... Celý referát
 
147. abruptio
abrupce, utržení, odtržení... Celý referát
 
148. abruptní
srázný, náhlý, úsečný, nesouvislý... Celý referát
 
149. ABS
(motorizmus) zkratka pro Antiblokační Brzdový Systém (volně přeloženo), systém zabraňující zablokování otáčejících se kol při brzdění automobilu... Celý referát
 
150. abscedovat
zanítit se a hnisat, měnit se v absces... Celý referát
 
151. absces
(biologie) hlíza, dutina, ložisko vyplněné hnisem,hnisavé zkapalnění tkáně (tvořící se na povrchu nebo uvnitř těla)... Celý referát
 
152. abscisa
vodorovná (horizontální) osa, osa úseček, souřadnice x... Celý referát
 
153. abscise
odnětí, oddělení, opadávání... Celý referát
 
154. abscisio
(l. abscidere odříznout) abscize, odnětí, snětí, odloučení... Celý referát
 
155. absence
(odborně) nepřítomnost osoby, vlastnosti, jevu nebo entity... Celý referát
 
156. absens
nepřítomný, vzdálený, daleký... Celý referát
 
157. absentér
(odborně) kdo je často bezdůvodně nepřítomen v práci... Celý referát
 
158. absentérství
nepřítomnost, nedocházení do práce, resp. na různá dojednaná jednání... Celý referát
 
159. absiemens
v absolutní elekromagnetické soustavě jednotka pro vodivost, značka aS... Celý referát
 
160. absint
(potravinářství) hořký silný pelyňkový likér (ve většině zemí zakázaný)... Celý referát
 
161. absinthium
pelyněk pravý... Celý referát
 
162. absintismus
křeče, pomatenost, chorobné projevy z přílišného požívání alkoholového nápoje z pelyňku (absintu)... Celý referát
 
163. absit violentia
bez násilí... Celý referát
 
164. absoluce
odpuštění hříchů... Celý referát
 
165. absolute error
absolutní (velmi závažná) chyba... Celý referát
 
166. absolutio
(l. absolvere zprošťovat) odpoutání, vyproštění, uvolnění, osvobození... Celý referát
 
167. absolutizace, absolutisace
nadřazování nad podmínky, zevšeobecňování... Celý referát
 
168. absolutizmus, absolutismus
(politologie) samovláda, neomezená vládní moc jedince... Celý referát
 
169. absolutně
(hovorově) nezávisle, svrchovaně... Celý referát
 
170. absolutní
(odborně) úplný, naprostý, nepodmíněný, neomezený, totální, zcela bezvýhradný... Celý referát
 
171. absolutní chudoba
nemožnost přiměřeně uspokojit ani zcela základní lidské potřeby (např. stravování, ošacení, ubytování, péče o zdraví)... Celý referát
 
172. absolutní nula
(fyzika) nejnižsí možná teplota, při které se zastavuje tepelný pohyb částic (přibližně -273,15 °C)... Celý referát
 
173. absolutno
co existuje samo sebou a zapříčiňuje vše ostatní... Celý referát
 
174. absolutorium
(odborně) konečné potvrzení, schválení účtů nebo činnosti... Celý referát
 
175. absolutus
absolutní, naprostý, neomezený, bezpodmínečný... Celý referát
 
176. absolvent
(školství) ten, kdo řádně splnil podmínky dokončení školy, kurzu, vzdělání... Celý referát
 
177. absolvovat
(co) vychodit, vycházet školu, dokončit, dokončovat studia, návštěvu kurzu apod.... Celý referát
 
178. absorbance
(fyzika) míra absorpce záření... Celý referát
 
179. absorbce
pohlcování, vstřebávání, schopnost pohltit, též okluze... Celý referát
 
180. absorbent
látka objemově pohlcující jiné látky... Celý referát
 
181. absorbovaný
vstřebaný... Celý referát
 
182. absorbovat
(odborně) vstřebávat, pohlcovat, přijímat, nasávat... Celý referát
 
183. absorbující
vstřebávající... Celý referát
 
184. absorpce
(odborně) objemové pohlcování, vstřebávání, zeslabení jedné látky v druhé... Celý referát
 
185. absorpční
(odborně) pohlcující, nasákavý... Celý referát
 
186. abštajg
vedlejší byt... Celý referát
 
187. absťák
(drogový slang) abstinenční syndrom - stav nastávající po přerušení užívání drog u závislých osob, má složku psychickou a tělesnou, může být i smrtelný, zvláště po vysazení alkoholu, benzodiazepinů a barbiturátů... Celý referát
 
188. abstence
(odborně) zdržení se možnosti, účasti, výkonu (volebního) práva... Celý referát
 
189. abstergencium
mírně projímavý lék... Celý referát
 
190. abstergens
odstraňující, projímavý... Celý referát
 
191. abstinence
(odborně) zdrženlivost, zříkání se požitku (alkoholu, drog, kouření, sexu)... Celý referát
 
192. abstinenční indoktrinace
psychagogický léčebný postup, kterým se snažíme klienta poučit a přesvědčit, že je pro něho nezbytná trvalá abstinence od jakýchkoliv látek s psychotropním účinkem (kouření, alkohol, drogy)... Celý referát
 
193. abstinenčni syndrom
(psychologie) souhrn fyziologických reakcí organizmu a psychického stresu po přerušení užívání drogy, alkoholu, kouření... Celý referát
 
194. abstinent
(společnost) člověk, který nekonzumuje alkohol... Celý referát
 
195. abstinentismus
(odborně) hnutí šířící zdrženlivost, střídmost... Celý referát
 
196. abstinovat
dodržovat abstinenci... Celý referát
 
197. abstinující
zdržující se požitků... Celý referát
 
198. abstrahovat
(odborně) (od čeho) nepřihlížet k něčemu, nedbat něčeho, pomíjet, odmýšlet něco... Celý referát
 
199. abstrakce
(odborně) myšlenkový proces odlučující odlišnosti a zvláštnosti a zjišťující obecné, podstatné vlastnosti a vztahy... Celý referát
 
200. abstrakt
(odborně) stručný výtah z obsahu odborného článku, knihy, referátu, dizertační práce apod. umístěný zpravidla na začátku práce, sloužící pro rychlou představu o obsahu práce... Celý referát
 
201. abstrakt norem
souhrn, shrnutí norem... Celý referát
 
202. abstraktní
(odborně) týkající se abstrakce, abstrakcí vytvořený, odtržený od skutečnosti, obecný, pojmový, konceptuální... Celý referát
 
203. abstraktum
abstraktní pojem... Celý referát
 
204. abstrúzní, abstrusní
nesrozumitelný,nejasný, nepochopitelný... Celý referát
 
205. absurdita
(odborně) protismyslnost, nesmyslnost,vnitřní spor, rozpornost lidské existence, absurdnost... Celý referát
 
206. absurdní
(odborně) nesmyslný... Celý referát
 
207. absurdum
co je sporné, nelogické, nemůže platit současně... Celý referát
 
208. absurdus
skřípavý, sluchu nelahodící či pro sluch nepříjemný... Celý referát
 
209. abulie
(psychologie) nerozhodnost, ztráta nebo nedostatek vůle, např. ve vztahu k jídlu... Celý referát
 
210. abundance
početnost, hojnost, nadbytek... Celý referát
 
211. abundantia
nadbytek, hojnost, přemíra... Celý referát
 
212. abundantní
přeplněný, nadměrný... Celý referát
 
213. abusio
(l. abuti zneužívat) abúze, nadměrné užívání... Celý referát
 
214. abusivní
(odborně) nadužívající, zneužívající, ponižující, zanedbávající, omezující, týrající, agresivní... Celý referát
 
215. abuzabilita
(psychologie) hypoteticky zvýšená osobnostní (tělesná nebo duševní) dispozice člověka (např. hendikep, plachost, hypersenzitivnost) k tomu, aby se např. stal obětí šikany, tělesného nebo duševního týrání nebo zneužívání... Celý referát
 
216. abuzéř
(odborně) člověk, který nadměrně užívá,návykově užívá některé látky, např.drogy, léčiva, nikotin, alkohol... Celý referát
 
217. abúzus alkoholu typu delta
podle Jellineka (1960) chronická konzumace alkoholických nápojů se syndromem závislosti, subintoxikace , tzv. románský typ... Celý referát
 
218. abúzus alkoholu typu epsilon
podle Jellineka (1960) epizodická nadměrná konzumace alkoholických nápojů, závislost psychického i somatického typu s dramatickým průběhem a psychickými poruchami trvající dny i týdny, ,,kvartální pití", ´´šnůry", dříve označován jako dipsomanie... Celý referát
 
219. abúzus na alkohol typu gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumací alkoholu se znaky ztráty sebekontroly, pití až do intoxikace, tzv. anglosaský typ... Celý referát
 
220. abúzus na alkoholu typ alfa
podle Jellineka (1960) občasné konzumování alkoholu pro získání euforie, redukci vnitřního napětí ( tenzí), úzkostí (anxiozity) a vnitřních konfliktů... Celý referát
 
221. abúzus na alkoholu typ beta
podle Jellineka (1960) nepravidelný,příležitostný, ale již nadměrný konzum alkoholických nápojů... Celý referát
 
222. abúzus na alkoholu typ gama
podle Jellineka (1960) již závislost na nadměrné konzumaci alkoholu se znaky ztráty sebekontroly... Celý referát
 
223. abúzus, abusus
(knižně) nadměrné užívání,nadužívání, zneužívání... Celý referát
 
224. abysál
(geologie) část oceánského dna v hloubce 2-6 km... Celý referát
 
225. abysální
hlubinný... Celý referát
 
226. acanthoma
(medicína) tis, n. (ř. akantha bodlák, trn) akantom, kožní nádor, spinocelulární karcinom... Celý referát
 
227. acapnus
nekouřící, bezdýmový... Celý referát
 
228. acariasis
acarinosis, is, f. (ř. akari roztoč) akarióza, onemocnění zákožkou, choroba vyvolávaná roztoči (např. svrab)... Celý referát
 
229. acatastasis
(lentis) (ř. alfa priv., ř. katastasis stálost) akatastáza, viklavost, nepevnost, pohyblivost (oční čočky)... Celý referát
 
230. accelerando
(hudba) postupně zrychlovat, stále rychleji... Celý referát
 
231. accelerated pulse
zrychlený tep... Celý referát
 
232. accelerator
(l. accelerare zrychlovat) akcelerátor, zrychlovač, urychlovač... Celý referát
 
233. accentatio
(l. accentus tón) akcentace, zesílení... Celý referát
 
234. accentato
důrazně... Celý referát
 
235. accentuatio
(l. accentus tón, zdůraznění) akcentuace, zdůraznění, zesílení (např. srdečních ozev)... Celý referát
 
236. accepted conception
přijatelné (akceptovatelné) pojetí... Celý referát
 
237. acceptor
(l. accipere přijímat) akceptor, přijímač, příjemce... Celý referát
 
238. access requirements
požadavky pro přijetí (přístup) ke studiu... Celý referát
 
239. accidens
přihodící se, náhodný, příležitostný... Celý referát
 
240. accidentalia negotii
(právo) nahodilé, nepravidelné složky právních úkonů (např. smluv), patří mezi ně např. podmínky a určení termínu... Celý referát
 
241. accidentialis
náhodný, nepodstatný, nesouvisející s nemocí... Celý referát
 
242. accipiens et solvens
objednatel a dodavatel, věřitel a dlužník... Celý referát
 
243. acclimatisatio
(l. ad k, ke, ř. klima oblast) aklimatizace, přivykání jinému podnebí, jiné oblasti, krajině... Celý referát
 
244. accrementum
(l. accrescere přirůstat) výrůstek... Celý referát
 
245. accretio
(l. accrescere přirůstat) přirůstání, srůstání, přibývání... Celý referát
 
246. accretus
přirostlý, srostlý... Celý referát
 
247. accrued interest
Přírůstek úroku... Celý referát
 
248. accuracy
přesnost... Celý referát
 
249. accuratus
pečlivý, důkladný... Celý referát
 
250. acedia
lenost, zahálčivot, apatie, nedostatek snah realizovat svůj subjekt možný, svou potencionalitu... Celý referát
 
251. acefalie
vrozená vada, kdy se nevyvine plodu hlava... Celý referát
 
252. acefalobrachius
zrůda bez hlavy a horních končetin... Celý referát
 
253. acefalochirus
zrůda bez hlavy a rukou... Celý referát
 
254. acefalogastrie
vrozené nevyvinutí hlavy, hrudníku a horních částí břicha... Celý referát
 
255. acefalokardia
vrozené nevyvinutí hlavy a srdce, zrůda bez hlavy a srdce... Celý referát
 
256. acefalopodie
zrůda bez hlavy a nohou... Celý referát
 
257. acefalorachie
zrůda bez hlavy a páteře... Celý referát
 
258. acefalostomie
zrůda bez hlavy, s ústy v horní polovině trupu... Celý referát
 
259. acefalus
bezhlavý, zrůda bez hlavy. Acephalus paracephalus zrůda s částečně vyvinutou hlavou a mozkem... Celý referát
 
260. acelie
vrozené nevyvinutí břicha, dutiny břišní... Celý referát
 
261. acelius
zrůda bez vyvinutého břicha... Celý referát
 
262. acelulární
nebuněčný... Celý referát
 
263. acenestézie
absence normálního vnímání fyzické existence a uvědomování si funkčních schopností... Celý referát
 
264. acentricus
(ř. alfa priv., l. centrum střed) acentrický (chromosom), uložený mimo střed... Celý referát
 
265. acer
acris, acre ostrý, prudký, krutý... Celý referát
 
266. acerbus
hořký, trpký, kyselý, drsný... Celý referát
 
267. acerofobie
(psychologie) chorobný strach z kyselosti... Celý referát
 
268. acervuloma
(medicína) tis, n. (l. acervulus písek) acervulom, nezhoubný nádor mozkových plen obsahující drobná zvápenatělá tělíska (psamom)... Celý referát
 
269. acervulus
hrudka, písek... Celý referát
 
270. acetabulární
týkající se kloubní jamky... Celý referát
 
271. acetabulum
nádoba na ocet, puška... Celý referát
 
272. acetát
octan... Celý referát
 
273. aceton
(chemie) nejjednodušší z ketonů, dimetylketon, rozpouštědlo... Celý referát
 
274. acetonémie
přítomnost acetonu v krvi... Celý referát
 
275. acetonurie
vylučování ketonů močí, ketonurie... Celý referát
 
276. acetum
ocet. Acetum aromaticum ocet aromatický. Acetum glaciale koncentrovaná kyselina octová. Acetum profumatum ocet vonný... Celý referát
 
277. acetylcholin
(biochemie) Trimethylamoniová sůl (kation), látka přenášející vzruchy v nervové soustavě (neurotransmiter). Uplatňuje se v parasympatickém nervovém systému, dále v mozku, při nervosvalovém přenosu v kosterním svalstvu a v některých místech sympatické... Celý referát
 
278. acetylcholinesteráza
acetylcholinesteráza (zkr. AChE) ? enzym, který rozkládá acetylcholin, a tlumí tak jeho působení na synapsi. Léčebně se inhibice a. používá v léčbě demencí, viz inhibitory a. Srov. cholinacetyltransferáza. A. je inhibována organofosfáty, což je podst... Celý referát
 
279. acetylcholinum
acetylcholin, ester cholinu s kyselinou octovou, látka umožňující přenos nervového vzruchu... Celý referát
 
280. acetylen
(chemie) nenasycený uhlovodík, bezbarvý plyn, který se ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem užívá k svařování a řezání kovů a jako surovina chemického průmyslu,... Celý referát
 
281. ach(e)ilia
(ř. alfa priv., ř. cheilos ret) ach(e)ilie, vrozené nevyvinutí jednoho nebo obou rtů... Celý referát
 
282. ach(e)iria
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka) ach(e)irie, vrozené nevyvinutí horní končetiny... Celý referát
 
283. ach(e)iropodia
(ř. alfa priv., ř. cheir ruka, ř. pus-podos noha) ach(e)iropodie, nevyvinutí rukou a nohou... Celý referát
 
284. achalazie
(medicína) vzácné onemocnění, při němž dochází k poruše hybnosti jícnu (nedostatečnému uvolnění svalstva na přechodu jícnu a žaludku) a jeho neschopnosti přenášet sousto do žaludku. Projevuje se dysfágií. Příčina je neznámá, podstatou onemocnění je p... Celý referát
 
285. achát
(mineralogie) mnohobarevný proužkovaný polodrahokam chalcedon... Celý referát
 
286. achbar
písemná tradice šíitů, analogie sunny (u sunnitů)... Celý referát
 
287. acheuléen
podle lokality St. Acheul u Paříže - první výrazný technologický (kulturní?) komplex staršího až středního paleolitu, společný ještě téměř všem obyvatelům tehdy obydleného světa: Afriky, kde začíná před min. 1,5 mil. let, pak Z poloviny Evropy, také ... Celý referát
 
288. achiever
vyhledávač úspěchu... Celý referát
 
289. achieving society
výkonová společnost... Celý referát
 
290. achillobursitis
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, l. bursa váček) achilloburzitida, zánět tíhového váčku, burzy mezi šlachou a kostí patní... Celý referát
 
291. achillodynia
(medicína) bolesti v oblasti Achillovy šlachy (v jejím průběhu nebo úponu), achillodynie... Celý referát
 
292. achillorrhaphia
(medicína) ( tendo Achillis Achillova šlacha, ř. rhafe šev) achillorafie, chirurgické sešití Achillovy šlachy... Celý referát
 
293. achillotenotomie
operační protětí Achillovy šlachy (šlachy m. triceps surae)... Celý referát
 
294. achilovka
(hovorově) šlacha upínající se zezadu na patní kost, Achillova šlacha... Celý referát
 
295. achloroblepsie
druh částečné barvosleposti, snížení schopnosti až neschopnost vnímat zelenou barvu,též deuteranopie... Celý referát
 
296. achloropsie
neschopnost rozeznat zelenou barvu... Celý referát
 
297. achluofobie
(psychologie) chorobný strach ze tmy... Celý referát
 
298. acholický
bez žluči, nedostatečné zbarvení žlučí... Celý referát
 
299. acholie
nedostatek tvorby žluči... Celý referát
 
300. acholiurie
nepřítomnost žlučového barviva v moči... Celý referát
 
301. acholurický
bez prokazatelné příměsi žlučových barviv v moči... Celý referát
 
302. achondrit
(geologie) meteorický kámen bez chonder... Celý referát
 
303. achondroplasticus
(ř. alfa priv., ř. chondros chrupavka, ř. plastike (techne) umění tvárné) achondroplastický, netvořící chrupavku... Celý referát
 
304. achondroplazie
porucha růstu a tvaru kostí vznikajících z chrupavky. V důsledku toho jsou již u novorozenců dlouhé kosti nápadně krátké. Ačkoliv trup je přitom normální, výsledkem je trpasličí vzrůst. Mentální vývoj dětí je normální nebo jen opožděný.... Celý referát
 
305. achresticus
(ř. alfa priv., ř. chresis využití) nedostatečně využitelný (např. achrestická anémie, chudokrevnost způsobená nedostatečným využitím železa při tvorbě krevního barviva)... Celý referát
 
306. achroma
(ř. alfa priv., ř. chroma barva) nedostatek barviva na ohraničených místech kůže (leukoderma)... Celý referát
 
307. achromacyt
buňka bez vlastního barviva, bezbarvá buňka... Celý referát
 
308. achromát
(optika) optická soustava odstraňující barevnou vadu... Celý referát
 
309. achromatický
bezbarvý, nebarvitelný... Celý referát
 
310. achromatismus
(medicína) barvoslepost, postižený vidí vše šedě, neostrost barevných obrysů... Celý referát
 
311. achromatodermie
nedostatečné zbarvení kůže, bezbarvá kůže... Celý referát
 
312. achromatofilie
neschopnost barvit se, neschopnost vázat barvivo... Celý referát
 
313. achromatopsie
barvoslepost, neschopnost vidět barvy... Celý referát
 
314. achromatosis
is (achromasia, achromia, ae), f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva) achromatóza, achromazie, achromie, nedostatek pigmentu (zděděný nebo získaný) v kůži, vlasech... Celý referát
 
315. achromatotrichia
ae, achromatrichosis, is, f. (ř. alfa priv., ř. chroma barva, ř. thrix-trichos vlas) achromatotrichie, achromatrichóza, nedostatečné přirozené zbarvení vlasů... Celý referát
 
316. achromaturie
bezbarvá, nedostatečně zbarvená moč... Celý referát
 
317. achromázický
barvoslepý, achromatopsický... Celý referát
 
318. achromazie
úplná barvoslepost... Celý referát
 
319. achromie
bezbarvost, albinismus... Celý referát
 
320. achromoderma
(medicína) bělavost kůže, bílé skvrny na kůži, leukoderma... Celý referát
 
321. achromotrichóza
plísňové onemocnění vlasů vedoucí ke ztrátě pigmentu... Celý referát
 
322. acht
(sociologie) klatba, zbavení právní ochrany a vyloučení z příslušného společenství... Celý referát
 
323. achylie
naprostý nedostatek žaludeční šťávy, zastavení jejího vylučování... Celý referát
 
324. achymóza
chybění nebo závažný nedostatek chymu... Celý referát
 
325. acidémie
zvýšená kyselost krve... Celý referát
 
326. acidifikace
okyselení... Celý referát
 
327. acidimetrie
odměrná analýza k určení stupně kyselosti... Celý referát
 
328. acidita
kyselost... Celý referát
 
329. aciditas
kyselost, acidita... Celý referát
 
330. acidní
kyselý... Celý referát
 
331. acidobazická rovnováha
(biologie) acidobazická rovnováha (zkratka ABR) ? rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost org... Celý referát
 
332. acidobazický
vztahující se na kyselé i zásadité látky... Celý referát
 
333. acidofilní
kyselomilný, žijící v kyselém prostředí... Celý referát
 
334. acidofyt
(botanika) rostlina vyžadující nebo snášející kyselou půdu... Celý referát
 
335. acidometr
měřič kyselosti... Celý referát
 
336. acidometrie
měření kyselosti... Celý referát
 
337. acidóza, acidosa
zvýšení kyselé reakce krve... Celý referát
 
338. acidum
(chemie) kyselina... Celý referát
 
339. acidum lacticum
kyselina mléčná... Celý referát
 
340. acidum uricum
kyselina močová... Celý referát
 
341. acidus
kyselý... Celý referát
 
342. acies
ostří, hrot... Celý referát
 
343. acikulární
protáhly... Celý referát
 
344. aciniformní
lalůčkovitý... Celý referát
 
345. acinus
lalůček, bobulka... Celý referát
 
346. aclimatisatio
(ř. klima krajina, podnebí) aklimatizace, přivykání určitému novému podnebí... Celý referát
 
347. aclusio
(ř. alfa priv., l. claudere uzavřít) akluze, neúplné, nedostatečné uzavření... Celý referát
 
348. acognosis
is, acognosia, ae, f. (ř. akos prostředek, lék, ř. gnosis poznání) akognoze, akognozie, lékoznalství, nauka o poznávání léků a jejich účinků... Celý referát
 
349. acompagnato
recitativ za doprovodu orchestru... Celý referát
 
350. acquired dysarthria
získaná dysartrie... Celý referát
 
351. acquis
právo, pravidla... Celý referát
 
352. acquis communautaire
ACQUIS COMMUNAUTAIRE, tj.... Celý referát
 
353. acquisition of knowledge
získávání znalostí... Celý referát
 
354. AČR
(vojenství) zkratka současné Armády České Republiky... Celý referát
 
355. acratothermae
(ř. akratos nesmíšený, l. thermae teplé lázně) přírodní teplé prameny bez účinného množství plynu nebo minerálů... Celý referát
 
356. acre
akr... Celý referát
 
357. acroasphyxia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. alfa priv., ř. sfyxis tep) akroasfyxie, bolestivé křeče v končetinách (prstech) při poruše krevního oběhu... Celý referát
 
358. acrocephalus
(ř. akros horní, krajní, ve špici vybíhající, ř. kefale hlava) akrocefal(us), jedinec se šišatou hlavou (lebkou) tvaru komolého kužele... Celý referát
 
359. acrodermatitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. derma kůže) akrodermatitida, zánět kůže na okrajových částech těla... Celý referát
 
360. acrodynia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. odyne bolest) akrodynie, bolestivost končetin, koncových částí těla... Celý referát
 
361. acroerythrosis
(medicína) is, f. (ř. akros horní, krajní, ř. erythros červený) akroerytróza, chronické bolestivé zčervenání a zduření na rukou a nohou... Celý referát
 
362. acromelalgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. melos úd, ř. algos bolest) akromelalgie, bolestivost koncových částí rukou a nohou... Celý referát
 
363. acromion
výčnělek lopatky... Celý referát
 
364. acromionectomia
(medicína) (ř. akromion nadpažek, ř. ektome vynětí) akromionektomie, chirurgické odnětí nadpažku... Celý referát
 
365. acromiothoracicus
(ř. akromion nadpažek, ř. thorax hruď) týkající se nadpažku a hrudníku... Celý referát
 
366. acroostealgia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. osteon kost, ř. algos bolest) akroostealgie, bolest kostí končetin... Celý referát
 
367. acropathia
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. pathos choroba) akropatie, nespecifikované bolesti v okrajových částech těla... Celý referát
 
368. acropigmentatio
(ř. akros horní, krajní, pigmentatio zbarvení) akropigmentace, zbarvení okrajových částí těla (například prstů)... Celý referát
 
369. acropodion
(ř. akros horní, krajní, ř. pus-podos noha) nejdorzálněji uložený bod paty... Celý referát
 
370. acroposthitis
(medicína) (ř. akros horní, krajní, ř. posthe mužský pohlavní úd) akropostitida, zánět předkožky... Celý referát
 
371. actinicus
(ř. aktis-aktinos paprsek) vyvolaný zářením... Celý referát
 
372. actinium
radioaktivní prvek zn. Ac, atom. čís. 89, atom. hmotnost 227... Celý referát
 
373. actinodermatitis
(medicína) (ř. aktis-aktinos paprsek, ř. derma kůže) aktinodermatitida, zánět kůže po ozařování ultrafialovými nebo rentgenovými paprsky... Celý referát
 
374. actinoid, aktinoid
(chemie) aktinoidy = 14 chemických prvků s vyšším atomovým číslem než má aktinium, např. protaktinium, thorium, uran.... Celý referát
 
375. actinomycinum
antibiotikum s cytostatickým účinkem... Celý referát
 
376. actio
žaloba, nárok, jednání... Celý referát
 
377. actio in distans
působení na dálku... Celý referát
 
378. actio in proximum
působení na blízko... Celý referát
 
379. actio nata
(právo) vznik žaloby (moment, kdy žalobu lze uplatnit poprvé - relevantní pro promlčení)... Celý referát
 
380. action research
akční výzkum v sociálních vědách využívaný na poznávání, hodnocení a rozvíjení praxe (např. edukační)... Celý referát
 
381. activatio
(l. agere činit, konat) aktivace, rozvinutí intenzívnější činnosti... Celý referát
 
382. activator
(l. agere konat, činit) aktivátor, činitel vyvolávající jednání, činitel urychlující reakci... Celý referát
 
383. activitas
(l. agere činit, konat) aktivita, činnost, účinnost, působivost, jednání. Activitas nervosa superior vyšší nervová činnost... Celý referát
 
384. activitygram
hodnocení úrovně pohybové činnosti... Celý referát
 
385. actum
čin, skutek... Celý referát
 
386. actus essendi
akt udělující bytí, uskutečnění, stvoření (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
387. actus fidei
svědectví víry... Celý referát
 
388. actus hominis
čin, skutek člověka... Celý referát
 
389. actus humanus
lidský čin, skutek... Celý referát
 
390. actus humanus malus
špatný lidský čin, úkon, skutek, hřích... Celý referát
 
391. actus purus
čistý akt, čirá aktivita, čisté uskutečnění (Tomáš Akvinský)... Celý referát
 
392. acuitas
(l. acuere ostřit) akuita, ostrost, prudkost, prudký průběh nemoci... Celý referát
 
393. aculeata
(l. acus jehla) akuleata, souborné označení pro hmyz s jedovatým žihadlem (vosa, včela)... Celý referát
 
394. acumen
špička, hrot, vrchol, ostří... Celý referát
 
395. acuminatus
špičatý, zahrocený... Celý referát
 
396. acupressio
(medicína) (l. acus jehla, l. pressio tlak) akuprese, metoda podobná akupunktuře, krouživými pohyby konečky prstů se mají odstranit nebo zmírnit bolesti na určitých částech těla... Celý referát
 
397. acupunctura
(medicína) (l. acus jehla, l. pungere píchat) akupunktura, léčebné vpichování jehel do určitých částí těla, používané hlavně k odstranění bolesti... Celý referát
 
398. acus
jehla... Celý referát
 
399. acusma
(ř. akuein slyšet) sluchový přelud... Celý referát
 
400. acutenaculum
(l. acus jehla, l. tenere držet) jehelec... Celý referát
 
401. acuto
ostře, pronikavě... Celý referát
 
402. acutus
ostrý, prudký, silný, náhle vznikající, rychle probíhající, akutní... Celý referát
 
403. acyanoblepsie
druh částečné barvosleposti projevující se neschopností rozeznat modrofialovou barvu, též tritanopie... Celý referát
 
404. acyanopsis
is, acyanopsia, ae, f. (ř. alfa priv., ř. kyaneos modrý, ř. opsis vidění) acyanops(i)e, neschopnost rozeznat modrou barvu... Celý referát
 
405. acyéza
neplodnost, nemožnost rodit... Celý referát
 
406. acylpyrin
(farmakologie) lék snižující teplotu, utišující bolest, působící proti revmatizmu, obdoba aspirinu... Celý referát
 
407. acystie
(medicína) vrozené nevyvinutí močového měchýře... Celý referát
 
408. ad
(hovorově) k, na... Celý referát
 
409. ad absurdum
(latinské výrazy) k nesmyslnosti... Celý referát
 
410. ad acta
(právo) uložit ke spisům... Celý referát
 
411. ad astra
ke hvězdám... Celý referát
 
412. ad audiendum verbum
k vyslechnutí slova... Celý referát
 
413. ad auditorem
k naslouchajícímu, k posluchači... Celý referát
 
414. ad baculum
(argument) klacku... Celý referát
 
415. ad exemplum
podle vzoru (příkladu)... Celý referát
 
416. ad extra
navenek... Celý referát
 
417. ad finem
na konec, do konce, koncem... Celý referát
 
418. ad finem saeculorum
do konce věků... Celý referát
 
419. ad fontes
(latinské výrazy) k pramenům, návrat k pramenům, hledání původních pramenů (např.literárních)... Celý referát
 
420. ad gloriam
pro slávu... Celý referát
 
421. ad hoc
(odborně) jen pro tento případ,k této věci, k tomuto účelu... Celý referát
 
422. ad hominem
k člověku... Celý referát
 
423. ad ignorantiem
k nevědomosti... Celý referát
 
424. ad ilustrandum
na vysvětlenou... Celý referát
 
425. ad impossibilum
k nemožnosti... Celý referát
 
426. ad infinitum
donekonečna, stále, nekonečně... Celý referát
 
427. ad informandum
pro informaci, na vědomí... Celý referát
 
428. ad informandum medici
pro informaci lékaře... Celý referát
 
429. ad integrum
(latinské výrazy) zcela, úplně... Celý referát
 
430. ad interim
(latinské výrazy) prozatímně, s dočasnou platností... Celý referát
 
431. ad intra
dovnitř... Celý referát
 
432. ad ipsum
(latinské výrazy) k sobě samému... Celý referát
 
433. ad libitum
jak je libo, podle libosti... Celý referát
 
434. ad litteram
(latinské výrazy) do písmene, doslova, doslovně... Celý referát
 
435. ad manum
do ruky (do vlastních rukou)... Celý referát
 
436. ad manus medici
do rukou lékaře... Celý referát
 
437. ad multos annos
na dlouhá léta, přání při přípitku... Celý referát
 
438. ad notam, ad notiam
na vědomí... Celý referát
 
439. ad oculos
k očím... Celý referát
 
440. ad omnem votum
společnou vůlí všech... Celý referát
 
441. ad perpetuam memoriam
ad perpetuam rei memoriam, na věčnou památku (té věci)... Celý referát
 
442. ad personam
k osobě... Celý referát
 
443. ad populum
k lidu... Celý referát
 
444. ad rem
k věci... Celý referát
 
445. ad se ipsum
k sobě samému... Celý referát
 
446. ad situationem
podle situace, s přihlédnutím k situaci... Celý referát
 
447. ad tempus
dočasně... Celý referát
 
448. ad ultimum
konečně, naposledy, poslední, mimořádně... Celý referát
 
449. ad usum
pro potřebu někoho... Celý referát
 
450. ad usum externum
k zevnímu užití (např. masti. oční kapky)... Celý referát
 
451. ad usum internum
k vnitřnímu užití (např. tablety)... Celý referát
 
452. ad usum medici
(medicína) jen pro potřebu lékaře... Celý referát
 
453. ad usum proprium
k vlastnímu použití lékaře nebo jeho rodiny... Celý referát
 
454. ad valorem
podle hodnoty... Celý referát
 
455. ad vitam aeternam
pro život věčný... Celý referát
 
456. ad vitrum adlatum
(medicína) do přinesené lahve (informace pro lékárníka v receptu léku)... Celý referát
 
457. ad vitrum album
do bílé lahvičky... Celý referát
 
458. ad vitrum guttatum
(medicína) do kapací lahve či lahvičky... Celý referát
 
459. ad vocem
(lat., ke slovu) poznámka k té a té věci... Celý referát
 
460. ad(g)natio
(l. ad(g)nasci přivodit) ad(g)nace, druh příbuzenského poměru... Celý referát
 
461. ad(g)natus
nasci přivodit, narůstat) narozením přibylý, příbuzný... Celý referát
 
462. adaequatio
(l. adaequare vyrovnávat) adekvace, vyrovnání... Celý referát
 
463. adagio
(hudba) pomalu, volně... Celý referát
 
464. adakce
donucení, obmezování... Celý referát
 
465. adaktylie
nevyvinutí nebo chybění všech prstů na horní či dolní končetině... Celý referát
 
466. adaktylus
jedinec bez vyvinutí prstů na končetinách... Celý referát
 
467. adamantan
(chemie) bezbarvá organická krystalická látka, páchnoucí po kafru... Celý referát
 
468. adamantina
(substantia) (ř. adamas-adamantos ocel) adamantin, sklovina... Celý referát
 
469. adamantinitis
(medicína) (ř. adamas ocel) adamantitida, zánět zubní skloviny... Celý referát
 
470. adamantinoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) adamantinom, nádor vycházející z epitelu skloviny... Celý referát
 
471. adamantinus
týkající se adamantinu, skloviny... Celý referát
 
472. adamantius
(ř. adamas-adamantos ocel) tvrdý jako ocel... Celý referát
 
473. adamantoblastoma
(medicína) tis, n. ( adamantina sklovina) ameloblastom, nádor pocházející ze skloviny zubu nebo z epitelových zbytků Hertwigovy pochvy... Celý referát
 
474. adamantoblastos
ameloblastos, i, m. (ř. adamas-adamantos ocel, adamantina sklovina, ř. blastos výhonek) adamantoblast, ameloblast, buňka tvořící zubní sklovinu... Celý referát
 
475. adamita
příslušník sekty u husitského Tábora, vyhlazené na příkaz Jana Žižky... Celý referát
 
476. adaptabilita
schopnost a dovednost přizpůsobení, přizpůsobivost, adaptivita... Celý referát
 
477. adaptabilitas
(l. adaptare přizpůsobovat) adaptabilita, schopnost organismu přizpůsobit se změněným podmínkám... Celý referát
 
478. adaptabilní
(odborně) přizpůsobivý, přizpůsobovací... Celý referát
 
479. adaptable
adaptabilní, přizpůsobivý, flexibilní, adjustabilní... Celý referát
 
480. adaptace
přizpůsobení, předělání, úprava něčeho k něčemu... Celý referát
 
481. adaptace ascendentní
... Celý referát
 
482. adaptace descendentní
... Celý referát
 
483. adaptační
přizpůsobený, přizpůsobitelný... Celý referát
 
484. adaptační dotazníky
dotazníky zjišťující osobní a sociální přizpůsobivost,adaptivitu... Celý referát
 
485. adaptát
pozorovatelný výsledek adaptace organizmu... Celý referát
 
486. adaptátoři, adaptátor
pracovníci usilující o dílčí, parciální vylepšení nějakého produktu na rozdíl od inovátorů, kteří usilují o celkovou, globální a originální inovaci... Celý referát
 
487. adaptér, adaptor
zařízení rozšiřující původní použitelnost... Celý referát
 
488. adaptive capacity
přizpůsobovací kapacita... Celý referát
 
489. adaptivita
přizpůsobivost, adaptabilita... Celý referát
 
490. adaptivní chování
... Celý referát
 
491. adaptivní edukace
přizpůsobování vyučování a výchovy potřebám a možnostem jednotlivých žáků či studentů... Celý referát
 
492. adaptivní manažer
řídící pracovník, který se snaží optimalizovat situaci na pracovišti v rámci dosavadních tradic a zvyklostí organizace... Celý referát
 
493. adaptivní nevědomí
... Celý referát
 
494. adaptivnost
(odborně) přizpůsobivost, často účelová... Celý referát
 
495. adaptogen
harmonizátor a stimulátor, biolátka, která zvyšuje výkonnost a odolnost organismu proti některým chorobám a stresům (např.ženšen)... Celý referát
 
496. adaptometrie
měření rychlosti, kterou se oko přizpůsobí změnám intenzity světla... Celý referát
 
497. adaptovatelný
upravitelný, přizpůsobitelný... Celý referát
 
498. adarme
(jednotky) (z arab. ad-dirham = drachma), bývalá španělská, nyní pouze jihoamerická váha = 1,797 g... Celý referát
 
499. adat
islámské zvykové právo... Celý referát
 
500. adaxiální
přivrácený k ose, ke stonku... Celý referát
 
501. adde
l. addere přidávat) dej, přidej!... Celý referát
 
502. adde guttatorium
(latinské výrazy) přidej kapátko, zkratka adde gutt.... Celý referát
 
503. addenda
(knižně) přídavky, dodatky... Celý referát
 
504. addendum
(odborně) přídavek, dodatek... Celý referát
 
505. addikce
návyk, často nežádoucí nebo chorobný (např. na drogu), zlozvyk... Celý referát
 
506. addisonismus
( podle angl. lékaře Th. Addisona) nesprávné označení pro souhrn příznaků připomínajících Addisonovu nemoc... Celý referát
 
507. additio
(l. addere přidávat) adice, přidávání, sčítání... Celý referát
 
508. additional information
doplňkové informace... Celý referát
 
509. additionalis
přídatný, přiřčený... Celý referát
 
510. addolorato
(hudba) žalostně... Celý referát
 
511. adducens
přivádějící, přitahující... Celý referát
 
512. adductio
(l. adducere přitahovat) addukce, přitažení... Celý referát
 
513. adductor
přitahovač... Celý referát
 
514. adductorius
přitahující, přívodný... Celý referát
 
515. adductus
přitažený, stažený... Celý referát
 
516. addukce
přitažení, připažení... Celý referát
 
517. adduktor
(anatomie) sval, který umožňuje addukci, přitahovač... Celý referát
 
518. adefagie
chorobná žravost, též bulimie... Celý referát
 
519. adekvace
přirovnání, souhlas, připodobnění... Celý referát
 
520. adekvátní
(odborně) odpovídající, přiměřený, uzpůsobený něčemu... Celý referát
 
521. adekvátní selfmanagement
přiměřené sebeřízení, sebevýchova... Celý referát
 
522. adekvátní stres
přiměřený stres... Celý referát
 
523. adekvátnost
(odborně) přiměřenost, shoda... Celý referát
 
524. adelomorfní
nejistého, neurčitého tvaru, beztvarý, sotva zřetelný... Celý referát
 
525. adenalgia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. algos bolest) adenalgie, bolestivost žláz... Celý referát
 
526. adenectomia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. ektome vynětí) adenektomie, chirurgické odnětí žlázy, mízní uzliny... Celý referát
 
527. adenitida
(medicína) zánět žlázy... Celý referát
 
528. adenitis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza) adenitida, zánět žláz... Celý referát
 
529. adenoakantom
adenokankroid, podvojný karcinom v okrsku, kde se stýká dvojí druh epitelu (např. ve slinných žlázách, děložním čípku)... Celý referát
 
530. adenocarcinoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, carcinoma zhoubný nádor) adenokarcinom, zhoubný nádor žlázového epitelu... Celý referát
 
531. adenochondroma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. chondros chrupavka) adenochondrom, nádor ze žlázové a chrupavčité tkáně... Celý referát
 
532. adenocystoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. kystis dutina) adenocystom, cystadenom, nádor žlázového epitelu s tvorbou dutin a se sekrecí do nitra dutiny... Celý referát
 
533. adenodynia
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. odyne bolest) adenodynie, bolestivost žláz... Celý referát
 
534. adenofibroma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, l. fibra vlákno) adenofibrom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu a vaziva... Celý referát
 
535. adenofibróza
tvorba vaziva ve žláze... Celý referát
 
536. adenografie
metoda s užitím kontrastní látky pro rentgenové znázornění žlázy... Celý referát
 
537. adenohypofýza
Přední lalok podvěsku mozkového... Celý referát
 
538. adenoides
es (eus, a, um) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenoidní, žláze podobný, žlázovitý... Celý referát
 
539. adenoiditis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenoiditida, zánět nosohltanové mandle... Celý referát
 
540. adenoidní výraz
výraz obličeje při zbytnělé nosohltanové vegetaci (tzv. nosní mandli), též facies adenoidea (pootevřená ústav nedýchá nosem, může působit nechápavým dojmem), zbytnělé mohou být i tonzily... Celý referát
 
541. adenolipoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. lipos tuk) adenolipom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu a tukové tkáně... Celý referát
 
542. adenologie
nauka o žlázách a jejich chorobách... Celý referát
 
543. adenolymphoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. lymfa míza) adenolymfom, smíšený nádor žlázy s účastí mízní tkáně... Celý referát
 
544. adenom
(medicína) nezhoubný nádor ze žlázového epitelu podobné stavby jako žláza... Celý referát
 
545. adenoma
(medicína) tis, n. (ř. aden žláza) adenom, nezhoubný nádor ze žlázového epitelu, napodobující v podstatě všechny známé struktury žláz (acinózní, cystický, trabekulární, folikulární). Adenoma destruens adenom destruující, může napodobovat základní str... Celý referát
 
546. adenomalacie
chorobné změknutí žlázy... Celý referát
 
547. adenomatoides
es (-eus, a, um) (ř. aden-adenos žláza, ř. eidos podoba) adenomatoidní, podobný adenomu... Celý referát
 
548. adenomatóza
žlázové bujení... Celý referát
 
549. adenomatózní
týkající se adenomu, žlázový, žláznatý... Celý referát
 
550. adenomyoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval) adenomyom, nezhoubný nádor ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
551. adenomyometritis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval, ř. metra děloha) adenomyometritida, zánět dělohy se zbytněním v podobě nádoru ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
552. adenomyosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval, sarcoma zhoubný nádor) adenomyosarkom, zhoubný nádor ze žlázové a svalové tkáně... Celý referát
 
553. adenomyositis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. mys-myos sval) adenomyozitida, zánět sliznice a svaloviny děložní... Celý referát
 
554. adenomyóza
přítomnost ostrůvků endometria (sliznice děložní) v děložním svalstvu... Celý referát
 
555. adenomyxoma
(medicína) tis, n. (ř. aden-adenos žláza, ř. myxa hlen) adenomyxom, smíšený nádor ze žlázové a mukózní tkáně... Celý referát
 
556. adenopatie
onemocnění žláz (blíže nespecifikované)... Celý referát
 
557. adenopharyngitis
(medicína) (ř. aden-adenos žláza, ř. farynx hltan) adenofaryngitida, zánět hltanu... Celý referát
 
558. adenosarcoma
(medicína) tis. n. (ř. aden-adenos žláza, sarcoma zhoubný nádor) adenosarkom, zhoubný nádor ze žlázové a pojivové tkáně... Celý referát
 
559. adenosinum
(ř. aden žláza) adenozin... Celý referát
 
560. adenoskleróza
vazivové ztvrdnutí tkáně žláz... Celý referát
 
561. adenotom
kruhový nůž k odstranění adenoidní vegetace... Celý referát
 
562. adenotomie
(medicína) chirurgické protětí, odstranění zbytnělé nosohltanové mandle pomocí speciálně upraveného nože... Celý referát
 
563. adenotonsillectomia
(medicína) ř. aden-adenos žláza, l. tonsilla mandle, ř. ektome vyjmutí) adenotonzilektomie, chirurgické vynětí nosních a krčních mandlí... Celý referát
 
564. adenovirus
(medicína) i, n. (ř. aden-adenos žláza, l. virus virus) adenovirus, virus vyvolávající u člověka respirační onemocnění... Celý referát
 
565. adenoviry
(medicína) živočišné viry vyvolávající například infekční onemocnění dýchací soustavy... Celý referát
 
566. adenóza
onemocnění žláz postihující zvláště žlázy lymfatické. Adenosis mammae adenóza prsu, zatvrdliny prsu tvořené fibrózní nebo tukovou tkání... Celý referát
 
567. adeps
(biologie) tuk... Celý referát
 
568. adept
(odborně) uchazeč o zaměstnání, pozici, funkci, začátečník v oboru... Celý referát
 
569. adermie
vrozené nevyvinutí kůže... Celý referát
 
570. adermogeneze
nedostatečný, neúplný vývoj kůže... Celý referát
 
571. adesmóza
kožní choroba se ztrátou vazivové tkáně... Celý referát
 
572. adespoton
(literatura) drobné literární dílo od neznámého autora... Celý referát
 
573. adhaesio
(l. adhaerere vězet, váznout) adheze, přilnavost, srůst, chemicky přitažlivost... Celý referát
 
574. adhaesiotomia
(medicína) (l. adhaesio srůst, ř. tome protětí) adheziotomie, chirurgické uvolnění srůstů, protětí srůstů... Celý referát
 
575. adherence
přilnavost, adherentnost... Celý referát
 
576. adherentnost
přilnavost, adherence... Celý referát
 
577. adherovat
(odborně) přilnout, přilepit se, srůstat... Celý referát
 
578. adherující
přiléhající, lpící... Celý referát
 
579. adheze, adhese
(fyzika) přilnavost, ulpívání látek na sobě (např. přilnavost pneumatiky k vozovce)... Celý referát
 
580. adhezívní
(odborně) přilnavý, přirostlý... Celý referát
 
581. adhuc
dosud, do té míry... Celý referát
 
582. adiabata
(fyzika) křivka vyjadřující vztah mezi tlakem a objemem plynu při tzv. adiabatickém ději... Celý referát
 
583. adiabatický
děj probíhající za dokonalé tepelné izolace, bez výměny tepla s okolím... Celý referát
 
584. adiadochokineze
neschopnost na pokyn provádět rychlé a přesné pohyby... Celý referát
 
585. adiafora
věci údajně nedůležité, eticky bezvýznamné nebo neutrální, lhostejné, služebné... Celý referát
 
586. adiaforéza
neschopnost vylučovat pot... Celý referát
 
587. adiaforon
nelišné... Celý referát
 
588. adiaspora
(medicína) ae, f. (ř. sporos setba) adiaspora, forma houby rodu Emmensia vyvolávající onemocnění adiaspiromykózu... Celý referát
 
589. adice, addice
souhrn, součet, slučování... Celý referát
 
590. adié, adieu
sbohem... Celý referát
 
591. adihemoryze
porucha v přívodu krve... Celý referát
 
592. adikce
(medicína) závislost na lécích... Celý referát
 
593. adikia
bezprávnost, bezpráví, nespravedlnost, křivda, vybočení z řádu nebo řady... Celý referát
 
594. adiktivní
(odborně) vyvolávající závislost... Celý referát
 
595. adiktologie
(odborně) věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí... Celý referát
 
596. adimpletio
decimovať, vyhladiť... Celý referát
 
597. adipektomie
odstranění tukové tkáně... Celý referát
 
598. adipocera
tuk, vosk... Celý referát
 
599. adipocire
zmýdelnění... Celý referát
 
600. adipofibroma
(medicína) tis, n. (l. adeps tuk, l. fibra vlákno) adipofibrom, nádor z tukové a vazivové tkáně... Celý referát
 
601. adipohepatický
označující tukovou degeneraci jater... Celý referát
 
602. adipokéla
(medicína) tuková kýla, kýla z tukové tkáně... Celý referát
 
603. adipokineze
mobilizace tuku v těle, uvolňování mastných kyselin do krevního oběhu... Celý referát
 
604. adipolýza
natrávení, hydrolýza tuků... Celý referát
 
605. adipoma
(medicína) tis, n. (l. adeps-adipis tuk) adipom, nezhoubný nádor z tukové tkáně... Celý referát
 
606. adiponekróza
odumření, zanikání tukové tkáně... Celý referát
 
607. adipopexe
zpevnění tukové tkáně... Celý referát
 
608. adiposalgia
(medicína) (l. adeps-adipis tuk, ř. algos bolest) adiposalgie, nepravidelně rozeseté tukové nádorky vyvolávající bolest (adipositas dolorosa)... Celý referát
 
609. adipozita
(medicína) lokální či globální nadváha, nadměrná tělesná hmotnost, obezita, otylost... Celý referát
 
610. adipózní
(biologie) tuková tkáň... Celý referát
 
611. adipozogenitální
otylý, tučný, vyznačený otylostí a změnou pohlavního dozrávání... Celý referát
 
612. adipozogigantismus
nadměrná tloušťka... Celý referát
 
613. adipozurie
vylučování tukových látek močí... Celý referát
 
614. adipsie
chybění pocitu žízně... Celý referát
 
615. adirektivní
nepřímý, nondirektivní... Celý referát
 
616. aditiva v potravě
přídatné látky v potravě ( např. příchutě a barviva)... Celý referát
 
617. aditivní
(odborně) přídavný, příměsný... Celý referát
 
618. aditivní bilingvismus
po velmi dobrém osvojení si jednoho (mateřského) jazyka si člověk velmi dobře osvojí ještě i další jazyk, jde o tzv. ,,sčítací" , vzestupný bilingvismus... Celý referát
 
619. aditivum
(odborně) přísada, příměs... Celý referát
 
620. aditus
(medicína) vchod... Celý referát
 
621. aditus laryngis
horní vstup (vchod) do laryngu... Celý referát
 
622. adiunctio
(l. adiungere připojit) adjunkce, připojení... Celý referát
 
623. adiuretický
tlumící vylučování moči... Celý referát
 
624. adiuvans
pomáhající, podporující, posilující... Celý referát
 
625. adjacentní
vedle ležící, vedlejší, přilehlý... Celý referát
 
626. adjektiva
přídavná jména... Celý referát
 
627. adjektivizace
(lingvistika) (čeho) přechod slova jiného slovního druhu k přídavným jménům (= adjektivům); viz transpozice... Celý referát
 
628. adjektivum
přídavné jméno... Celý referát
 
629. adjudikace
soudní přiřčení práva nebo nároku... Celý referát
 
630. adjunkce
(lingvistika) vyjádření větného vztahu determinace, kdy tvar členu závislého není určován členem řídícím, přimykání... Celý referát
 
631. adjunkt
(historie) úřednický pomocník, elév, koncipient, příručí, dočasný zástupce... Celý referát
 
632. adjustace
(odborně) vybavení vším potřebným,připravení k činnosti... Celý referát
 
633. adjustovaná osobnost
konformní osobnost, formovaná převážně vnějším prostředím, působením a výchovou, při pouze částečném rozvíjení a sebeutváření některých individuálních možností... Celý referát
 
634. adjustovaná persona
(psychologie) přizpůsobená osobnost... Celý referát
 
635. adjustované chování
... Celý referát
 
636. adjustovaný
(odborně) přizpůsobený... Celý referát
 
637. adjustovat
(odborně) (co) opatřovat, opatřit vším potřebným, náležitě vypravit... Celý referát
 
638. adjutant
(vojenství) vojenská hodnost, pobočník... Celý referát
 
639. adjutor
pomocník (knižně, řidčeji)... Celý referát
 
640. adjuvancia
součásti léků zesilující účin vlastního léčiva... Celý referát
 
641. adjuvans
prostředek podporující,doplňující zesilující účinek (např. léku)... Celý referát
 
642. adjuvantní terapie
(medicína) doplňující, podpůrná, ochranná, pomocná, zajišťovací léčba (např. po chirurgickém výkonu)... Celý referát
 
643. adjuvatika
nauka o kompenzačních, doplňujících pomůckách... Celý referát
 
644. adlatus
pomocník, zástupce... Celý referát
 
645. adlerián
stoupenec(vyznavač a následovník) teorie a praxe individuální psychologie rakouského psychiatra a psychologa Alfreda Adlera (1870-1937)... Celý referát
 
646. adlerovská psychoterapie
projekt optimálního životního stylu, plán adekvátních životních cílů pro individuální sebeuplatnění, ovlivňování vertikálních i horizontálních psychosociálních vztahů, interakcí a konstelací v rodině a ve společnosti... Celý referát
 
647. adminiculum
podpěra, podpora, opora... Celý referát
 
648. administrace
(odborně) kancelář, ekonomicko-provozní útvar... Celý referát
 
649. administratio
(l. administrare obstarávat) administrace, podávání (léčiva)... Celý referát
 
650. administrativa
(státní správa) správa, správní složka,úřady... Celý referát
 
651. administrativní
správní, úřední... Celý referát
 
652. administrativní region
územní celek vytvořený uměle např. při správním rozdělování státního území... Celý referát
 
653. administrátor
správce... Celý referát
 
654. admirál
velitel loďstva... Celý referát
 
655. admiralita
(námořnictví) námořní velitelství... Celý referát
 
656. admise
vpuštění, vstup... Celý referát
 
657. admissio
(l. admittere připouštět) admise, přijetí. Admissum přečin, provinění... Celý referát
 
658. admitance
(elektrotechnika) zdánlivá vodivost elektrického obvodu protékaného střídavým elektrickým proudem, převrácená hodnota impedance... Celý referát
 
659. admixtio
(l. admiscere přimíchat) přimíšení, příměsek... Celý referát
 
660. admixtum
přimíšenina, příměs, směs... Celý referát
 
661. admodum
nadmíru, příliš... Celý referát
 
662. admonice
pokárání, výtka, důtka... Celý referát
 
663. admorsus
nakousnutí, ukousnutí... Celý referát
 
664. adnátní
vrozený... Celý referát
 
665. adnatus (agnatus)
(l. ad(g)nasci přirodit) narozením přibylý, příbuzenský... Celý referát
 
666. adnexa
(organa) (l. adnectere připevňovat) připojené orgány... Celý referát
 
667. adnexectomia
(medicína) ae, f. (l. adnexa přívěsky, ř. ektome vynětí) adnektomie, adnexektomie, adnexotomie, odstranění, vynětí děložních přívěsků, tj. vaječníků a vejcovodů... Celý referát
 
668. adnexektomie
(medicína) odstranění, vynětí děložních přívěsků (vaječníků a vejcovodů)... Celý referát
 
669. adnexitida
(medicína) zánět děložních přívěsků ? adnex (vejcovodů a vaječníků), které jsou často postiženy současně (zánět vaječníku ? ooforitida, zánět vejcovodu ? salpingitida). Zánět vejcovodu vzniká nejčastěji šířením z dělohy, zánět vaječníku může vznikat ... Celý referát
 
670. adnexogeneze
vývoj zárodku z adnex... Celý referát
 
671. adnexopexis
(medicína) is, f. (l. adnexa přívěsky, ř. pexis zpevnění) adnexopexe, chirurgické zpevnění přívěsků k přední stěně břišní... Celý referát
 
672. adnextumor
(medicína) blíže nespecifikovaný nádor děložních přívěsků (vaječníků, vejcovodů)... Celý referát
 
673. adnexus
připevněný, připojený, spojený... Celý referát
 
674. adnominální
(lingvistika) závislý na podstatném jménu... Celý referát
 
675. adobe
(geologie) rozsáhlé sprašové usazeniny v jihozápadní části USA a v Mexiku... Celý referát
 
676. adocilita
extrémní neučenlivost, a to buď univerzální, nebo v konkrétní oblasti poznání... Celý referát
 
677. adolescence
dospívání... Celý referát
 
678. adolescent
(sociologie) jedinec ve věku mezi pubertou a dospělostí... Celý referát
 
679. adolescentní
dospívající, dorůstající, mladý... Celý referát
 
680. adolescere
dospívat, dorůstat, mohutnět, dozrávat... Celý referát
 
681. adolfactorius
čichový, k čichovému ústrojí patřící... Celý referát
 
682. adon olam
oblíbená liturgická píseň, připisovaná Solomonu ibn Gabirolovi (11. stol.), ale možná ještě starší... Celý referát
 
683. adonidin
látka obsažená v hlaváčku jarním... Celý referát
 
684. adónský
(literatura) adónský verš - verš skládající se z daktylu a trocheje, daktylský dimetr... Celý referát
 
685. adopce
(právo) osvojení, přijetí někoho za vlastního... Celý referát
 
686. adopcianismus
heterodoxní učení, podle kterého Bůh Ježíše Krista ,,adoptoval"... Celý referát
 
687. adoptant
osvojitel... Celý referát
 
688. adoptát
osvojenec... Celý referát
 
689. adoptivní
přijímající někoho cizího za vlastního... Celý referát
 
690. adoptovat
osvojit... Celý referát
 
691. adorace
(odborně) zbožné uctívání, zbožňování... Celý referát
 
692. adorační
zbožňující, uctívající, klanící se... Celý referát
 
693. adorální
k ústům, kolem, v okolí úst... Celý referát
 
694. adoramus te
uctíváme tě... Celý referát
 
695. adoratio crucis
uctívání kříže... Celý referát
 
696. adorátor
zbožňovatel... Celý referát
 
697. adorátorský
zbožňovatelský... Celý referát
 
698. adorovat
(odborně) obracet se k někomu, něčemu s adorací... Celý referát
 
699. adrenalektomie
vynětí nadledviny... Celý referát
 
700. adrenalin
(biochemie) hormon dřeně nadledvinek, vytvářený organizmem ve stresových situacích, umožňující vyšší výkony... Celý referát
 
701. adrenalinémie
koncentrace adrenalinu v krvi... Celý referát
 
702. adrenalinleukocytóza
zmnožení bílých krvinek v periferní krvi po injekci adrenalinu... Celý referát
 
703. adrenalinový
(společnost) vzrušující, nebezpečný, strašidelný, způsobující produkci adrenalinu: adrenalinový sport, adrenalinový zážitek... Celý referát
 
704. adrenalinový typ osobnosti
(psychologie) člověk vyhledávající spory, soutěže, dobrodružství, nebezpečí, vypjaté situace, usilující voluntaristicky o mimořádné výkony a o vedení jiných lidí, též osobnost typu T... Celý referát
 
705. adrenalinum
adrenalin, hormon dřeně nadledvin... Celý referát
 
706. adrenální
ležící u ledviny, týkající se nadledviny... Celý referát
 
707. adrenální persona
osoba výrazně energická, mimořádně výkonná a vytrvalá (termín L. Bermanna)... Celý referát
 
708. adrenarche
(odborně) projevy dospívání následkem zvýšené tvorby hormonů (androgenů) kůry nadledvin... Celý referát
 
709. adrenergní
(medicína) týkající se noradrenalinu (neurotransmiteru uvolňovaného zejména sympatickými nervy na jejich synapsích). Často název pro tyto nervy. A. receptor (adrenoreceptor) ? receptor pro noradrenalin a jemu podobné látky. Existují alfareceptory (1,... Celý referát
 
710. adrenogenitální
týkající se nadledviny a pohlavních orgánů... Celý referát
 
711. adrenokortikální
vztahující se ke kůře nadledviny... Celý referát
 
712. adrenolytický
působící opačně než adrenalin, tlumící účinek adrenalinu... Celý referát
 
713. adrenopatie
nespecifikovaná choroba nadledvin... Celý referát
 
714. adrenopauza
útlum produkce hormonů v nadledvinách... Celý referát
 
715. adresa
(poštovnictví) údaj na dopise nebo zásilce, obsahující jméno příjemce, místo dodání a poštovní směrovací číslo... Celý referát
 
716. adresant
(odborně) ten, kdo promlouvá, kdo oslovuje... Celý referát
 
717. adresát
ten, kdo je oslovený, ke komu se promlouvá... Celý referát
 
718. adresograf
(technika) druh rozmnožovacího stroje na tištění stále se opakujících adres nebo různých osobních údajů (např. zaměstnanců), adrema... Celý referát
 
719. adria
(geografie) Jadran, Jaderské moře... Celý referát
 
720. adsorbce
(fyzika) vázání na povrch... Celý referát
 
721. adsorbens
prostředek schopný pohlcovat, vázat na svůj povrch různé sloučeniny nebo toxiny (např. aktivované adsorpční uhlí)... Celý referát
 
722. adsorbent
(chemie) nerozpustná látka schopná vázat na svůj povrch molekuly některých látek z roztoků nebo plynů... Celý referát
 
723. adsorbovat
(chemie) zadržovat, zadržet na svém povrchu částice jiných látek (adsorpcí)... Celý referát
 
724. adsorpce
(chemie) hromadění plynné nebo rozpuštěné látky (adsorbátu) na povrchu jiné látky, adsorbentu... Celý referát
 
725. adsorptivus
adsorpční, vázající, pohlcující... Celý referát
 
726. adsorptus
adsorbovaný, zadržený na povrchu... Celý referát
 
727. adspekce
(odborně) obhlídka,vyšetření zrakem, pohledem... Celý referát
 
728. adspersorius
(l. aspergere posypat) zasýpací... Celý referát
 
729. adstrát
jazyk nově přišlé národnosti ovlivňující jazyk národnosti původní (výsledkem je vzájemné působení jazyků, jež nevede k zániku jednoho z nich). Srv. substrát, superstrát... Celý referát
 
730. adstrinctio
(l. adstringere zužovat) utažení, zúžení... Celý referát
 
731. adstringens
adstringencia látky působící na povrchu tkáně svíravě... Celý referát
 
732. adstringentní
stahující, svírací... Celý referát
 
733. adsumus
Jsme přítomni, pomáháme (latinsky)... Celý referát
 
734. adulescentulus
mladičký, velmi mladý... Celý referát
 
735. adulterace
padělání, falšování mincí,rukopisů... Celý referát
 
736. adulteratio
(l. adulterare zfalšovat) adulterace, cizoložství... Celý referát
 
737. adulterinus
nepravý, falešný, padělaný... Celý referát
 
738. adulterium
cizoložství... Celý referát
 
739. adultní
(odborně) dospělý, zralý, dorostlý... Celý referát
 
740. adultofilie
eroticko sexuální zaměření (orientace) na dospělé... Celý referát
 
741. adultomorfní
projevující se dospěle, zrale... Celý referát
 
742. adultopsychologie
(psychologie) psychologie dospělých osob... Celý referát
 
743. adultus
dospělý, dorostlý... Celý referát
 
744. adumbilicalis
ležící u, vedle pupečníku... Celý referát
 
745. adustus
opálený, osmahlý... Celý referát
 
746. adut
karetní trumf... Celý referát
 
747. advaita
(filozofie) učení indické náboženské filozofie, podle něhož bráhma představuje samu reálnou existenci, zatímco svět je pouhou iluzí... Celý referát
 
748. advanced directives
přání do budoucna, např. jaké formy si nemocný přeje či nepřeje, pokud upadne do bezvědomí... Celý referát
 
749. advanced organizers
orientační a motivační prezentace vztahů mezi minulými a budoucími aktivitami nebo poznatky a dovednostmi... Celý referát
 
750. advantage
(sport) první bod skórovaný po shodě (v tenise, vt. deuce)... Celý referát
 
751. advehentní
přívodný... Celý referát
 
752. advekce
(meteorologie) přenos, přemístění dané veličiny prouděním v atmosféře... Celý referát
 
753. advent
příchod... Celý referát
 
754. adventicie
zevní vrstva cévní stěny... Celý referát
 
755. adventista
člen křesťanského společenství zdůrazňujícího očekávání druhého příchodu Ježíše Krista na svět... Celý referát
 
756. adventivní
zanesený odjinud, vyskytující se na neobvyklém místě... Celý referát
 
757. adventizmus, adventismus
protestantské hnutí založené v USA zdůrazňující dodržování bible a hlásající víru v nový příchod Krista... Celý referát
 
758. adventní
předvánoční... Celý referát
 
759. adventura
(počítačové hry) druh počítačové hry, kde hráč prochází spletitým příběhem pomocí řešení hádanek a zápletek, hledáním souvislostí a logickým myšlením... Celý referát
 
760. adverbální
závislý na slovese... Celý referát
 
761. adverbia
příslovce... Celý referát
 
762. adverbiale
(lingvistika) příslovečné určení - větný člen rozví jející adverbium, adjektivum, nebo sloveso... Celý referát
 
763. adverbiální
(lingvistika) příslovečný, mající funkci přísloveč. určení (viz adverbiale)... Celý referát
 
764. adverbium
příslovce... Celý referát
 
765. adversarius
proti obrácený, proti stojící... Celý referát
 
766. adversity
neštěstí, nepřízeň osudu, starosti, útrapy, těžkosti, trauma, stres... Celý referát
 
767. adversus
naproti stojící, opačný... Celý referát
 
768. advertising
reklama... Celý referát
 
769. adverzativní
odporovací, odporující... Celý referát
 
770. adviser
poradce, rádce... Celý referát
 
771. advocatus diaboli
ďáblův advokát... Celý referát
 
772. advocatus ecclesiae
laik, který ve světských záležitostech před soudem zastupoval círk. zájmy (ve středověku)... Celý referát
 
773. advokacie
(právo) instituce poskytující právní pomoc, provádějící právní zastoupení... Celý referát
 
774. advokát
(právo) právník poskytující právní pomoc (pokud je určen soudem ex offo - bezplatný právní zástupce)... Celý referát
 
775. adware
(informatika) software pro zobrazování reklamy, mající různou podobu a různou míru agresivity (nejedná se o virus, nešpehuje uživatele, který často se zobrazováním reklam souhlasí)... Celý referát
 
776. adynamie
slabost, ztráta energie, malátnost, únava... Celý referát
 
777. aechmophobia
echmofobie, strach před ostrými předměty... Celý referát
 
778. aedes
příbytek... Celý referát
 
779. aedoeomania
edeománie, chorobný, zvrácený směr pohlavního pudu... Celý referát
 
780. aeger
nemocný, churavý, nezdravý... Celý referát
 
781. aegis
(ř. aigis oční vada) zákal, jizva rohovky... Celý referát
 
782. aegre
(medicína) těžce, bolestně, sklíčeně... Celý referát
 
783. aegritudo
(l. aeger nemocný) nemoc, churavost, choroba... Celý referát
 
784. aegrotus
nemocný, chorý, nezdravý, trpící... Celý referát
 
785. aelurophobia
elurofobie, strach z kočky (např. při zkřížení cesty)... Celý referát
 
786. aeluropsis
eluropse, šikmé postavení oční štěrbiny... Celý referát
 
787. aeneus
bronzový, bronzově zbarvený... Celý referát
 
788. aeon
(odborně) dlouhé období dějin, éra, věk... Celý referát
 
789. aequa vox
stejné slovo... Celý referát
 
790. aequabilis
srovnatelný, stejnoměrný... Celý referát
 
791. aequabilitas
(l. aequare vyrovnat) vyrovnanost, stejnost... Celý referát
 
792. aequalis
rovný, vyrovnaný, stálý, stejný... Celý referát
 
793. aequaliter
rovnoměrně, stejně... Celý referát
 
794. aequatio
(l. aequare vyrovnat) vyrovnání, rovnováha... Celý referát
 
795. aequator
(l. aequare vyrovnat) rovník... Celý referát
 
796. aequatorialis
ekvatoriální, rovníkový... Celý referát
 
797. aequilocalis
ekvilokální, na stejném místě se nalézající... Celý referát
 
798. aequimolecularis
ekvimolekulární, stejnomolekulární (např. roztok)... Celý referát
 
799. aequitas
nestrannost, spravedlnost, rovnost, objektivita, slušnost, přiměřenost... Celý referát
 
800. aer
(doslovný překlad) vzduch... Celý referát
 
801. aerace
(odborně) větrání, provzdušňování, nucené vnášení vzduchu nebo kyslíku do prostoru kde není, nebo je ho málo... Celý referát
 
802. aeratio
f. (ř. aer-aeros vzduch) aerace, ventilace, provzdušnění, provětrávání... Celý referát
 
803. aerátor
provzdušňovač... Celý referát
 
804. aerémie
vzduch v krvi, tvoření vzduchových bublinek v krvi... Celý referát
 
805. aereus
vzdušný, vzduchový... Celý referát
 
806. aerial
akrobatický prvek arab (hvězda bez rukou)... Celý referát
 
807. aerius
vzdušný, vzduchový... Celý referát
 
808. aero
první část složených slov mající význam vzduch nebo letadlo... Celý referát
 
809. aerobaktérie
gramnegativní aerobní baktérie časté zvláště ve střevě (Enterobacter aerogenes)... Celý referát
 
810. aerobar
pružná, kmitací, aerobní tyč jako netradiční cvičební nářadí... Celý referát
 
811. aerobie, Aerobie
sportovní náčiní, létající plastový kroužek... Celý referát
 
812. aerobik
komplex intenzivních tělesných cvičení zatěžující oběhovou, srdeční a dýchací soustavu... Celý referát
 
813. aerobióza
schopnost života jen v přítomnosti vzduchu (kyslíku)... Celý referát
 
814. aerobní
vyžadující k životu kyslík... Celý referát
 
815. aerobní pohyb
při aerobním pohybu má organismus (včetně mozku) velmi dobrý přísun kyslíku, tento pohyb udržuje fyziologické napětí svalů a celkovou čilost zdravého člověka (např. chůze, běh, jízda na kole)... Celý referát
 
816. aerobus, airbus
(letectví) velkokapacitní dopravní letadlo... Celý referát
 
817. aerocele
(ř. aer-aeros vzduch, ř. kele kýla, výhřez) aerokéla (pneumatokéla), vzduchová cysta, dutina vyplněná plynem... Celý referát
 
818. aerocholie
proniknutí vzduchu do žlučových cest... Celý referát
 
819. aerocystografie
rentgenové znázornění močového měchýře s použitím negativního kontrastu po aplikaci vzduchu... Celý referát
 
820. aerodermektáze
vzduchová rozedma (emfyzém) kůže, resp. podkoží, podkožní enfyzém... Celý referát
 
821. aerodiafanometr
přístroj k měření průzračnosti vzduchu... Celý referát
 
822. aerodontalgia
(medicína) (ř. aer-aeros vzduch, ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) aerodontalgie, bolest zubů vzniklá při zvýšení nebo snížení atmosférického tlaku... Celý referát
 
823. aerodrom
letiště... Celý referát
 
824. aerodyn
(letectví) letadlo těžší než vzduch (letoun, vrtulník)... Celý referát
 
825. aerodynamický
(fyzika) týkající se aerodynamiky... Celý referát
 
826. aerodynamika
(fyzika) nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech (vzduchu)... Celý referát
 
827. aerodynemika
nauka o pohybu plynů a pohybu pevných těles v plynech... Celý referát
 
828. aeroembolie
(medicína) onemocnění z dekomprese... Celý referát
 
829. aerofagie
říhání, záchvaty excesivního říhání, nasávání (nikoliv polykání) vzduchu do jícnu a vypuzování vzduchu ústy ven... Celý referát
 
830. aerofiltr
(vodárenství) biologický filtr k čištění odpadních vod... Celý referát
 
831. aerofobie
(psychologie) letectví^chorobný strach z létání, z letadel a také z proudícího vzduchu (průvanu) a plynů... Celý referát
 
832. aerofon
(hudba) vzduchový či dechový hudební nástroj, kde zvuk vzniká chvěním sloupce vzduchu a průchodem speciálně tvarovanou trubicí získává svou barvu... Celý referát
 
833. aerofor
starší druh dýchacího přístroje pro potápěče... Celý referát
 
834. aerofotogrammetrie
(geografie) určování rozměrů fotografickými snímky provedenými z letadel na dvou různých místech... Celý referát
 
835. aerogastrie
přítomnost vzduchu v žaludku... Celý referát
 
836. aerogastrokolie
přítomnost vzduchu v žaludku a tlustém střevě... Celý referát
 
837. aerogel
syntetický porézní materiál pocházející z křemíkatého gelu, v němž je tekutá složka nahrazena plynem... Celý referát
 
838. aerogenní
tvořící vzduch, vzduchového původu... Celý referát
 
839. aerogram
(poštovnictví) listovní zásilka na zvláštním blanketu přednostně letecky dopravovaná (zejména do zámoří)... Celý referát
 
840. aerohydroterapie
léčení vzduchem a vodou... Celý referát
 
841. aerokolie
nahromadění plynu v tlustém střevě... Celý referát
 
842. aerokolpos
roztažení pochvy vzduchem... Celý referát
 
843. aerolit
(geologie) kamenný meteorit... Celý referát
 
844. aerologie
nauka o fyzikálních dějích probíhajících ve vyšších vrstvách atmosféry, hlavně v troposféře... Celý referát
 
845. aerománie
duševní porucha spojená s představou létání... Celý referát
 
846. aeromechanika
nauka zabývající se zákony mechaniky plynů, tj. vlastnostmi a pohyby plynů... Celý referát
 
847. aerometr
vzduchoměr, přístroj k měření složení vzduchu... Celý referát
 
848. aeronautika
letectví, vzduchoplavba... Celý referát
 
849. aeronomie
nauka o horních vrstvách atmosféry, v nichž se projevuje silná ionizace a disociace... Celý referát
 
850. aerootitis
(medicína) (ř. aer-aeros vzduch, ř. us-otos ucho) aerootitida, zánět středoušní dutiny častý u letců při náhlé změně tlaku vzduchu... Celý referát
 
851. aeropatie
kesonová nemoc, vzduchová embolie při rychlém poklesu tlaku, pozorovaná u osob pracujících v potápěčských zvonech (kesonech) při rychlé dekompresi... Celý referát
 
852. aeroplán
letadlo, aero... Celý referát
 
853. aeropletyzmografie
zjišťování množství vdechovaného vzduchu... Celý referát
 
854. aeroskopie
drobnohledné zkoumání znečištění vzduchu... Celý referát
 
855. aerosol
(fyzika) disperzní soustava obsahující kapalné nebo pevné částice rozptýlené v plynu... Celý referát
 
856. aerostat
(letectví) letadlo lehčí než vzduch (balon,vzducholoď)... Celý referát
 
857. aerostatika
součást aeromechaniky,studující podmínky rovnováhy hmotných těles pod vlivem vnějších sil... Celý referát
 
858. aeroterapie
(medicína) léčení vzduchem... Celý referát
 
859. aerotermoterapie
léčení teplým vzduchem... Celý referát
 
860. aerotonometr
přístroj k měření tlaku vzduchu, plynu (v tělních tekutinách)... Celý referát
 
861. aerotorax
plyn v pohrudniční dutině... Celý referát
 
862. aerotriangulace
triangulace pomocí leteckých snímků... Celý referát
 
863. aerouretroskop
přístroj k optickému vyšetření vzduchem rozšířené močové trubice... Celý referát
 
864. aes grave
(latinsky doslova těžká měď) nejstarší římská mince z mědi, základní jednotkou byl as. Římané zavedli tento peníz r. 289 př.n.l., průměrnou hmotnost měl okolo 268 g.... Celý referát
 
865. aeskulap
lékař (nazv. podle ant. boha lékařství Aeskulapa, zobrazovaného s holí ovinutou hádkem, která je dodnes znakem lékařského povolání)... Celý referát
 
866. aesthesiodermia
esteziodermie, porucha citlivosti kůže... Celý referát
 
867. aesthesiogenes
esteziogenní, vzbuzující dojem... Celý referát
 
868. aesthesiometria
esteziometrie, měření (kožní) citlivosti... Celý referát
 
869. aesthetic education
estetická výchova a vzdělávání... Celý referát
 
870. aesthetic emotion
estetická emoce... Celý referát
 
871. aesthetic experience
estetická experience (prožitek, zkušenost)... Celý referát
 
872. aesthetic sensitivity
estetická senzitivita (citlivost, vnímavost)... Celý referát
 
873. aesthetics of consume
estetika spotřeby... Celý referát
 
874. aestivalis
e, aestivus, a, um letní... Celý referát
 
875. aestivoautumnalis
estivoautumnální, vyskytující se v létě a na podzim (např. malárie)... Celý referát
 
876. aestuarium
estuárium, parní lázeň, vyhřívárna... Celý referát
 
877. aestus
teplo, horko, vedro... Celý referát
 
878. aetas
věk, období, doba... Celý referát
 
879. aetas aurea
zlatý věk, zlatá doba lidstva... Celý referát
 
880. aetas provecta
(medicína) pokročilý věk... Celý referát
 
881. aeternitas
věčnost, nesmrtelnost, eternita... Celý referát
 
882. aeternus
věčný... Celý referát
 
883. aethanolum
(i, n.) spiritus vini etanol, etylalkohol... Celý referát
 
884. aether
(ř. aither-aitheros průzračný vzduch) vzduch... Celý referát
 
885. aethereus
éterový... Celý referát
 
886. aetherismus
éterismus, chronická otrava éterem... Celý referát
 
887. aetherius
éterový... Celý referát
 
888. aethylismus
etylismus, nadměrné požívání alkoholu... Celý referát
 
889. aethylmorphinum
hydrochloricum chlorid etylmorfinu, dionin, diolan, látka tlumící kašlací reflex (působí silněji než kodein)... Celý referát
 
890. aethylum
chloratum, aether chloratus etylchlorid, monochloretan... Celý referát
 
891. aetiologicus
etiologický, týkající se etiologie, původce nemoci... Celý referát
 
892. aevus
věk, životní běh, generace, epocha, éra... Celý referát
 
893. afagie
neschopnost polykat... Celý referát
 
894. afagopraxie
porucha polykání jídla... Celý referát
 
895. afakie
chybění čočky v oku... Celý referát
 
896. afatický
neschopný mluvit, nemluvný, bez verbálního kontaktu... Celý referát
 
897. afatik
osoba s poruchou verbální sociální komunikace (s poruchou porozumění i exprese řeči), např. po úraze hlavy, resp.centrální mozkové příhodě (CMP)... Celý referát
 
898. afázie
(medicína) ztráta dříve nabyté schopnosti řeči, porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku na dominantní hemisféře... Celý referát
 
899. afázie anomická (amnestická)
lehčí afatická závada (dificilita) či porucha projevující se potížemi, latencemi, anomickými pauzami v pojmenovávání předmětů, osob a činností, obtíže při nalézání a výběru adekvátních slov z vlastní slovní zásoby, přičemž porozumění řeči bývá dobré... Celý referát
 
900. afázie globální (totální)
velmi těžká porucha postihující všechny afatické funkce, kombinace motorické a senzorické afázie, slovní produkce je znemožněna nebo omezena na jednotlivá slova, stereotypní spojení, neschopnost pochopit slyšená nebo čtená slova, alexie a agrafie... Celý referát
 
901. afázie kondukční (centrální)
většinou lehčí jazyková závada či porucha při primárně nepoškozených motorických modalitách a automatismech (respirace, fonace, artikulace, rezonance), avšak poškození gyrus supramarginalis a sluchové kůry vlevo projevující se obtížemi v jazykovém v... Celý referát
 
902. afáziologie
neurolingvistická nauka o afáziích, jejich klasifikaci, diagnostice a terapii, kterou založil francouzský lékař a antropolog Paul Broca (1824-1880)... Celý referát
 
903. afebrilita
stav bez horečky... Celý referát
 
904. afebrilitas
(ř. alfa priv., l. febris horečka) afebrilita, stav bez horečky... Celý referát
 
905. afebrilní
(medicína) bez horečky, s normální teplotou.... Celý referát
 
906. afefobie
(psychologie) chorobný strach před dotyky, též haptefobie... Celý referát
 
907. afekce
(psychologie) citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení... Celý referát
 
908. afekt
(psychologie) krátkodobé porušení duševní rovnováhy, prudké pohnutí mysli projevující se prchlivostí... Celý referát
 
909. afektivní jednání
... Celý referát
 
910. afektivní ambivalence
obsahují v témže okamžiku protikladné, kladné i záporné afekty či emoce vůči téže osobě, např. lásku i nenávist... Celý referát
 
911. afektivní labilita
(psychologie) výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad... Celý referát
 
912. afektovanost
(psychologie) přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, preciozita... Celý referát
 
913. afektovaný
(odborně) strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající... Celý referát
 
914. afélium, afel
odsluní... Celý referát
 
915. afemie
(medicína) neschopnost mluvit, motorická afázie... Celý referát
 
916. aféra
(společnost) případ, skandál, příhoda, rozruch, pohoršlivá událost... Celý referát
 
917. aferentace
(odborně) přenos informací z periferie do centra... Celý referát
 
918. aferentní
přenášející, dopravující, dodávající do centra... Celý referát
 
919. aferéza
(medicína) metoda sloužící separaci, sběru nebo očištění části krve, přičemž zbylá část se vrací do těla pacienta či dárce a získaná část se dále využívá... Celý referát
 
920. afereze
(lingvistika) odsunutí (vypuštění) počáteční hlásky nebo hlásek slova... Celý referát
 
921. aférista
osoba často zapletená do afér nebo působící aféry... Celý referát
 
922. afetální plodové vejce
(medicína) vývoj těhotenského váčku bez přítomnosti plodu... Celý referát
 
923. affebile
přívětivé, mile, vlídně... Celý referát
 
924. affectatio
(l. afficere působit) působení, snažení... Celý referát
 
925. affectio maritalis
manželská náklonnost, vůle a úmysl, rozhodnutí oženit se (vdát se) a žít spolu... Celý referát
 
926. affectionate
láskyplný, oddaný, milující... Celý referát
 
927. affectivitas
(l. affectus hnutí mysli) afektivita, citová stránka lidského jednání, vzrušivost, vznětlivost... Celý referát
 
928. affettuoso
s citem, náruživě... Celý referát
 
929. affidavit
(právo) místopřísežné (čestné) prohlášení... Celý referát
 
930. affiliative trust
afiliativní (láskyplná) důvěra... Celý referát
 
931. affinis
pomezní, hraniční, sousední... Celý referát
 
932. affinitas
(l. affinis hraniční) afinita, sousedství, příbuzenství... Celý referát
 
933. affirmatio
(l. affirmare tvrdit) tvrzení, ujišťování... Celý referát
 
934. affirmative action
pozitivní diskriminace, snaha o zvýhodnění určitých reálně či domněle znevýhodněných skupin obyvatelstva s cílem poskytnout jim rovné příležitosti nebo zvýšit etnickou či jinou diverzitu. Rozsah se pohybuje od politiky zaměstnanosti a vzdělávání po v... Celý referát
 
935. affixio
(l. affigere poutat, připevňovat) připoutání, připevnění... Celý referát
 
936. affixus
připoutaný, připevněný, pevně spojený... Celý referát
 
937. afflatus
vanutí, dech... Celý referát
 
938. affliation seeker
vyhledávač sociálních vztahů... Celý referát
 
939. afflictio
(l. affligere vrážet, udeřit) náraz, rána, útrapa, trýzeň, sklíčenost... Celý referát
 
940. afflictus
sklíčený, postižený chorobou... Celý referát
 
941. affluens
přitékající, hojný, bohatý... Celý referát
 
942. affluent society
společnost hojnosti (nadbytku)... Celý referát
 
943. affluxus
nabytí, hojnost, např. proudění krve k určitému místu... Celý referát
 
944. affrictus
natřený, potřený... Celý referát
 
945. affusio
(l. affundere vlévat) afúze, vlévání, výplach... Celý referát
 
946. afghání, afghani
měnová jednotka Afghánistánu... Celý referát
 
947. afibrinogenémie
nepřítomnost fibrinogenu v krvi... Celý referát
 
948. afikovat
(odborně) působit na nás... Celý referát
 
949. afilace
(odborně) přičlenění, přidružení... Celý referát
 
950. afiliace
(odborně) osvojení (přijetí za syna)... Celý referát
 
951. afiliantní
přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský, laskavý... Celý referát
 
952. afiliantní management
přátelské, laskavé, vstřícné, nemanipulativní vedení a řízení podřízených osob... Celý referát
 
953. afiliantní styl sociálního chování
... Celý referát
 
954. afiliantnost
laskavost, vstřícnost, solidárnost... Celý referát
 
955. afiliativní styl
(sociologie) způsob komunikace i vedení lidí: laskavý, vstřícný, nápomocný, přátelský, nemanipulativní, budující pozitivní harmonické interakce, vztahy a postoje... Celý referát
 
956. afiliativní technika chování
... Celý referát
 
957. afinace
čištění, zušlechťování, zjemňování... Celý referát
 
958. afináda
(potravinářství) krystaly cukru zbavené sirobu jeho odstředěním a částečným promytím krystalů vodou - meziprodukt rafinace cukru... Celý referát
 
959. afinita
příbuznost, vzájemný vztah, blízkost... Celý referát
 
960. afirmace
přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení... Celý referát
 
961. afirmativní
Afirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmí... Celý referát
 
962. afiš
reklamní nápis, plakát... Celý referát
 
963. afix
gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona... Celý referát
 
964. afk
away from keyboard : mimo klávesnici /uznačuje stav uživatele PC , doslova nejsem u klávesnice, bez časového upřesnění/... Celý referát
 
965. aflatoxicosis
zaplavení organismu aflatoxinem, který může vyvolat rakovinu jater... Celý referát
 
966. aflatoxin
toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejména v krmivech a potravinách... Celý referát
 
967. afluenza
Jde o šílenou snahu shromažďovat majetek či jmění. Doprovázena je ovšem řadou příznaků - ztrátou motivace, ztrátou schopnosti vyrovnat se s frustrujícími momenty, znevažování sebe sama, strach se setkávání s cizími lidmi. Může vypadat jako epidemii s... Celý referát
 
968. afonie
ztráta hlasu, bezhlasí... Celý referát
 
969. aforista, aforistik
pisatel n. uživatel aforismů... Celý referát
 
970. aforizmus, aforismus
(lingvistika) stručný vtipný výrok, průpověď... Celý referát
 
971. afrázie
(medicína) neschopnost tvořit správné věty, neschopnost mluvně se adekvátně projevit... Celý referát
 
972. africus
milující slunce, otevřený slunci... Celý referát
 
973. afrikán
(zahradnictví) aksamitník... Celý referát
 
974. afrikanistika
obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů... Celý referát
 
975. afrikanizace, afrikanisace
šíření africké kultury... Celý referát
 
976. afrikánština
(lingvistika) jazyk holandských kolonistů (Búrů) v jižní Africe... Celý referát
 
977. afrikáta
(fonetika) souhláska vzniklá asibilační artikulací souhlásky zubní, polosykavka... Celý referát
 
978. afro
afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace... Celý referát
 
979. afrodiziakum, afrodisiakum
(biochemie) látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu, aktivitu, apetenci, výkonnost... Celý referát
 
980. afrodizie, afrodisie
nadměrně silný pohlavní pud... Celý referát
 
981. afrosyné
hloupost, nerozum... Celý referát
 
982. afta
(medicína) drobná bolestivá eroze nebo vřídek,vznikající prasknutím puchýřku na ústní sliznici... Celý referát
 
983. after
(hovorově) po (něčem)... Celý referát
 
984. aftercare
následná péče, doléčování... Celý referát
 
985. afterload
(biologie) dotížení, úhrnné napětí srdeční svaloviny během kontrakce, podmíněné periferním odporem ve velkém (malém) krevním oběhu... Celý referát
 
986. afterparty
(hovorově) párty následující po nějaké události, např. po konferenci, nebo párty následující po jiné párty na druhhý den... Celý referát
 
987. afterpills
antikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze... Celý referát
 
988. aftharsia
neporušenost, neporušitelnost, nezkaženost, čistota srdce, nesmrtelnost... Celý referát
 
989. aftongie
porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva... Celý referát
 
990. aftózní
týkající se tvoření aft (stomatitis aphthosa)... Celý referát
 
991. afunctio
(ř. alfa priv., l. functio činnost) afunkce, zastavení činnosti, neschopnost jakékoli činnosti... Celý referát
 
992. afunkce
úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému... Celý referát
 
993. afunkční
nefunkční, neschopný činnosti... Celý referát
 
994. afunkční familie
rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí a ohrožující výživu, zdraví a někdy i život svých dětí... Celý referát
 
995. afunkční rodina
(sociologie) rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí a ohrožující výživu, zdraví a dokonce někdy i život dětí, též nefunkční rodina... Celý referát
 
996. aga
(v Turecku, Íránu, Indii a dříve i u Tatarů) titul nižších úředníků a důstojníků... Celý referát
 
997. agada
obecné označení pro nehalachické (výpravěcí) pasáže, obsažené v Talmudu a midraši, které nemají právní charakter.... Celý referát
 
998. agalakcie
neschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko... Celý referát
 
999. agalaktorea
zástava tvorby a vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
1000. agama
(zoologie) pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů... Celý referát
 
1001. agamaglobulinémie
nedostatek gamaglobulinu, nepřítomnost hlavních imunoglobulinů v krvi... Celý referát
 
1002. agamet
prvok, který se rozmnožuje nepohlavně, netvoří gamety, zralé pohlavní buňky... Celý referát
 
1003. agametický
bez pohlavních buněk, bez schopnosti tvořit pohlavní buňky... Celý referát
 
1004. agamogonia
(ř. alfa priv., ř. gamos sňatek, ř. gignesthai plodit) agamogonie, bezpohlavní rozmnožování... Celý referát
 
1005. aganglionický
bez nervových uzlin... Celý referát
 
1006. aganglionóza
vrozené chybění, nevyvinutí nervových uzlin... Celý referát
 
1007. agapé, agapa
láska... Celý referát
 
1008. agapy
starokřesťanské hostiny původně liturgického rázu, tzv. hody lásky... Celý referát
 
1009. agar
(biologie) polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas, používaná jako živné médium pro kultivaci mikroorganismů a rostlin... Celý referát
 
1010. agastricus
(medicína) a, um (ř. alfa priv., ř. gaster žaludek) agastrický, stav po chirurgickém odnětí žaludku... Celý referát
 
1011. agastrie
jedinec bez žaludku, stav po vynětí žaludku... Celý referát
 
1012. agathon
dobro... Celý referát
 
1013. agathos
dobrý, šlechetný, čestný... Celý referát
 
1014. agaton
otočný závěsný kloub tělocvičných kruhů... Celý referát
 
1015. agáve
(botanika) okrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů... Celý referát
 
1016. ageismus
(sociologie) diskriminace člověku z důvodu (zpravidla vysokého) věku... Celý referát
 
1017. agence
(odborně) zprostředkující kancelář, zvláště tisková... Celý referát
 
1018. agenda
(odborně) pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání, vedení záznamů, operativní písemnosti... Celý referát
 
1019. ageneze, agenese
(medicína) vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části... Celý referát
 
1020. agenitalismus
(medicína) vrozené nevyvinutí pohlavních orgánů... Celý referát
 
1021. agens
(medicína) původce, činitel, účinná látka, vakcína, příčina nemoci... Celý referát
 
1022. agent
(odborně) obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec, pověřená osoba, developer... Celý referát
 
1023. agentura
(odborně) jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství (např. reklamní, tisková, bezpečnostní, personální agentura)... Celý referát
 
1024. agenturní
(vojenství) agenturní průzkum - druh průzkumu uskutečňovaný v míru i za války agenty k získání údajů o ozbrojených silách a o potenciálu státu, jakož i jiných zpráv, které jsou státním a vojenským tajemstvím země, proti níž se agenturní průzkum prová... Celý referát
 
1025. ager
farma , krajiny, lán, majetok, pevnina, pôda, pole, provincie... Celý referát
 
1026. agerázie
některé ,,zachovalé" osoby mají i v pokročilém věku vitální a zdravý vzhled i způsob chování a prožívání... Celý referát
 
1027. agere
konat, osvojit si činnost... Celý referát
 
1028. ageuzie, ageusie
ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty... Celý referát
 
1029. agflace
zvýšená spotřebitelská potravinová poptávka konkuruje stejným plodinám využívaných pro zdroje čisté energie... Celý referát
 
1030. agger
(l. adgerere kupit) hráz, ochranný val... Celý referát
 
1031. aggiornamento
zdnešnění, program otevření katolické církve současné době... Celý referát
 
1032. agglutinabilis
shlukovatelný, schopný aglutinace... Celý referát
 
1033. agglutinatio
(l. agglutinare připojovat) aglutinace, shlukování krvinek, baktérií, reakce mezi antigenem a protilátkou, kdy dochází k vzájemné vazbě a shlukování... Celý referát
 
1034. aggravatio
(l. aggravare zveličovat) agravace, vědomé zveličování subjektivních pocitů choroby... Celý referát
 
1035. aggredere
jít proti, útočit, chovat se agresivně... Celý referát
 
1036. aggregatus
přidružený, připojený, seskupený... Celý referát
 
1037. aggressio
(l. aggredi napadnout) agrese, útok, napadení... Celý referát
 
1038. aggressive
agresivní... Celý referát
 
1039. aggressivitas
(l. aggredi útočit) agresivita, napadání, útočnost... Celý referát
 
1040. aggressor
(l. aggredi útočit) útočník... Celý referát
 
1041. agile
živě, hybně, lehce... Celý referát
 
1042. agilita
(odborně) aktivnost, horlivost, čilost, hbitost... Celý referát
 
1043. agilitas
(l. agilis hbitý), agilita, hbitost, rychlost... Celý referát
 
1044. agilní
(odborně) čilý, aktivní, horlivý, pracovitý, pružný, průbojný, novátorský, příkladný... Celý referát
 
1045. agitabilis
pohyblivý, schopný pohybu... Celý referát
 
1046. agitace
(odborně) přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program nebo cíl... Celý referát
 
1047. agitans
(l. agitare pohybovat) vyvolávající neklid... Celý referát
 
1048. agitato
pohnutě, vzrušeně... Celý referát
 
1049. agitátor
kdo provádí agitaci... Celý referát
 
1050. agitatus
neklidný, vznětlivý... Celý referát
 
1051. agitece
šíření, přesvědčování, získávání stoupenců... Celý referát
 
1052. agitografie
mimořádně rychlé až zbrklé psaní často se slabikovou a slovní redukcí... Celý referát
 
1053. agitolálie
(fonetika) mimořádně rychlá až zbrklá řeč s ,,polykáním" hlásek a vynecháváním slabik i slov, ve které se řeč stává nesrozumitelnou... Celý referát
 
1054. agitovanost
je typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem... Celý referát
 
1055. agitovaný
(odborně) neklidný, rozrušený, někdy i verbálně či brachiálně agresivní... Celý referát
 
1056. agitprop
(slang) pracovník agitačního a propagačního oddělení... Celý referát
 
1057. agitující
snažící se získat sympatie a pozitivní názory a postoje (např. pro určitou politickou stranu) racionálními i iracionálními a sugestivními způsoby... Celý referát
 
1058. aglaukopsie
neschopnost rozeznat zelenou barvu, zelená slepota... Celý referát
 
1059. aglobulie
výrazné snížení počtu červených krvinek... Celý referát
 
1060. aglomerace
(odborně) nahromadění, nakupení, shluk, seskupení... Celý referát
 
1061. aglomerát
spečenec... Celý referát
 
1062. aglomerovaný
nahromaděný... Celý referát
 
1063. agloporit
(stavebnictví) umělé lehké pórovité plnivo do betonu... Celý referát
 
1064. aglosie
vrozené chybění jazyka... Celý referát
 
1065. aglosostomie
vývojová úchylka charakterizovaná chyběním jazyka a otevřenými ústy... Celý referát
 
1066. aglukosurie
(medicína) nepřítomnost hroznového cukru (glukózy) v moči... Celý referát
 
1067. aglutice
chorobná neschopnost polykat... Celý referát
 
1068. aglutinace
shlukování krvinek a bakterií v plazmě... Celý referát
 
1069. aglutinin
obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů... Celý referát
 
1070. aglutinofilní
mající sklon k aglutinaci... Celý referát
 
1071. aglutinogen
shlukovatelná látka na povrchu erytrocytů, má význam pro tvorbu protilátek v krvi... Celý referát
 
1072. aglutinoidní
vázající na sebe aglutinogen bez schopnosti navodit aglutinaci... Celý referát
 
1073. aglutinovaný
připojený, nahromaděný, přilepený... Celý referát
 
1074. aglutinovat
shlukovat, srážet, spojovat, stmelit... Celý referát
 
1075. aglutinující
(lingvistika) aglutinující jazyky (aglutinační jazyky) viz aglutinace... Celý referát
 
1076. aglutitio
(ř. alfa priv., l. glutitio polykání) aglutice, neschopnost polykat, obtížné polykání... Celý referát
 
1077. agmen
(l. agere hnát) nakupení, houfování. Agmina Peyeri, noduli lymphatici aggregati Peyeri mízní pláty Peyerovy ve střevě... Celý referát
 
1078. agminatus
nakupený, nahromaděný... Celý referát
 
1079. agnace
příslušenství k téže rodině... Celý referát
 
1080. agnát
pokrevný příbuzný v mužské linii... Celý referát
 
1081. agnathia
(ř. alfa priv., ř. gnathos čelist) agnatie, vrozené nevyvinutí čelisti... Celý referát
 
1082. agnoein
pochybovat, nevědět... Celý referát
 
1083. agnoscatio
(l. agnoscere poznávat) agnoskace, zjišťování totožnosti... Celý referát
 
1084. agnoskace
zjišťování totožnosti, identifikace... Celý referát
 
1085. agnosticizmus, agnosticismus
(filozofie) názor o nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti, vymezující hranice poznání... Celý referát
 
1086. agnostický
(odborně) nepoznatelný, nepoznávající, mající závadu či poruchu vnímání a poznávání, nechopný gnóze a kognice např. vizuální, auditivní, taktilní, topografické, ideační... Celý referát
 
1087. agnostik
(psychologie) Člověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na "nepoznatelnost" Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický bi... Celý referát
 
1088. agnóza
neschopnost, nemožnost určit jednoznačnou diagnózu... Celý referát
 
1089. agnózie akustická
postižený slyší, ale nepoznává význam slov, nerozumí slovům... Celý referát
 
1090. agnozie barev
postižený vidí barvu, ale nepoznává ji... Celý referát
 
1091. agnózie optická
postižený člověk vidí, ale nepoznává známé předměty ani osoby... Celý referát
 
1092. agnozie prstů ruky
závada či porucha poznávání jednotlivých prstů na rukou... Celý referát
 
1093. agnózie, agnosie
(medicína) neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání... Celý referát
 
1094. Agnus Dei
symbol vykupitelské smrti Kristovy... Celý referát
 
1095. agnusok, agnusek
malý medailón s náboženským zobrazením... Celý referát
 
1096. agofobie
(psychologie) chorobný strach z vlastního mluvního projevu, též logofobie... Celý referát
 
1097. agofonie
mekavý hlas... Celý referát
 
1098. agoga
látky vyvolávající nějaký účinek, změnu... Celý referát
 
1099. agogika
(hudba) změny tempa při interpretaci hudebního díla... Celý referát
 
1100. agomphiasis
(ř. alfa priv., ř. gomfios (odus) zub stolička) agomfiáza, nevyvíjení zubů... Celý referát
 
1101. agón
shromáždění (původní význam)... Celý referát
 
1102. agóna
(fyzika) izočára s nulovou magnetickou deklinací... Celý referát
 
1103. agonadismus
(medicína) nevyvinutí, špatná funkce pohlavních žláz... Celý referát
 
1104. agonální
týkající se agónie, v průběhu agónie... Celý referát
 
1105. agonální hry
(psychologie) hry na principu mentálního nebo fyzického zápasu, soupeření, soutěžení, boje, úsilí... Celý referát
 
1106. agonie, agónie
(medicína) stav ochromení, nečinnosti, umírání... Celý referát
 
1107. agonista
sval zabezpečující pohyb v kloubu jedním určitým směrem... Celý referát
 
1108. agonistika
(ve starověkém Řecku) amatérské závodění v bězích, skocích, hodech a zápase na olympijských a jiných hrách... Celý referát
 
1109. agora
(historie) starořecké městské shromaždiště... Celý referát
 
1110. agorafilia
chorobná túžba po vo?nom priestranstve... Celý referát
 
1111. agorafilie
(psychologie) chorobná touha po volném prostranství, případně nutkání k pohlavnímu styku pouze na veřejných místech... Celý referát
 
1112. agorafobie
(psychologie) chorobná úzkost z volného prostranství... Celý referát
 
1113. agování
(odborně) Odehrávání, přehrávání, od acting out, převedení potlačené komunikace do jiného aktu chování, do činu.... Celý referát
 
1114. agraciace
prominutí nebo zmírnění trestu... Celý referát
 
1115. agradace
(geologie) zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu... Celý referát
 
1116. agrafa
(móda) spona k sepnutí oděvu popř. šperk související s oděvem... Celý referát
 
1117. agrafie
(medicína) chorobná ztráta schopnosti a dovednosti psát... Celý referát
 
1118. agramatický
(lingvistika) nepřihlížející ke gramatice; nemající smysl pro ni... Celý referát
 
1119. agramatismus
(lingvistika) porucha mluvnické stránky řeči, neschopnost gramaticky správně spojovat slova a věty... Celý referát
 
1120. agranulocyt
bílá krvinka neobsahující v cytoplazmě specifická zrna (lymfocyt, monocyt)... Celý referát
 
1121. agranulocytární
ve vztahu k agranulocytóze, týkající se agranulocytů... Celý referát
 
1122. agranulocytóza
pokles počtu granulocytů v periferní krvi a kostní dřeni... Celý referát
 
1123. agrární
(zemědělství) zemědělský, rolnický... Celý referát
 
1124. agrárník
(zemědělství) hospodářsky silný podnikatel zabývající se zemědělskou výrobou... Celý referát
 
1125. agravace
úmyslné zveličování zdravotních obtíží... Celý referát
 
1126. agreeableness
přívětivost, ochota, dobrosrdečnost... Celý referát
 
1127. agregace
spojování, seskupování, shlukování, sdružení... Celý referát
 
1128. agregát
spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)... Celý referát
 
1129. agregátní
(odborně) souhrnný, celkový... Celý referát
 
1130. agregovaný
(odborně) sloučený, sdružený, seskupený, spojený... Celý referát
 
1131. agrema
(politika) souhlas, schválení vlády jedné země se jmenováním konkrétního vyslance nebo diplomatického zástupce jiné země... Celý referát
 
1132. agrément, agreement
dohoda, smlouva... Celý referát
 
1133. agrese
napadení, ozbrojený vpád... Celý referát
 
1134. agrese benigní
... Celý referát
 
1135. agrese maligní
... Celý referát
 
1136. agresivita
(psychologie) útočnost, výbušnost, tendence napadat ostatní nebo jim dominovat, často bezdůvodně... Celý referát
 
1137. agresivní
(psychologie) útočný, dobyvačný, výbojný, výbušný... Celý referát
 
1138. agresivní osobnost
(psychologie) osobnost útočná, násilná, výbojná, surová, výbušná (explozivní), egoisticky bezohledná, extrémně konfliktní... Celý referát
 
1139. agresivní raptus
(psychologie) záchvatovité běsnění, projevy zlosti, vzteku, náhlá verbální a brachiální agresivita, křik a pláč, pohybový neklid, též temper tantrum... Celý referát
 
1140. agresivní styl sociálního chování
... Celý referát
 
1141. agresor
útočník... Celý referát
 
1142. agri-, agro-
první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda... Celý referát
 
1143. agrikolní živočich
žije na poli... Celý referát
 
1144. agrikultura
obdělávání půdy, zemědělství... Celý referát
 
1145. agrobiologie
(zemědělství) věda, která využívá biologické zákonitosti v zemědělství... Celý referát
 
1146. agrocenóza
(biologie) vzájemně interagující komplex mnoha populací mnoha organismů... Celý referát
 
1147. agrochemikálie
chemické látky používané v zemědělství... Celý referát
 
1148. agroekologie
(zemědělství) nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím... Celý referát
 
1149. agrologie
(zemědělství) nauka o polním hospodářství, plodinách a pěstebním výnosu... Celý referát
 
1150. agronomie
(zemědělství) nauka zabývající se zemědělskou výrobou, využíváním půdního fondu a chovatelství zvířat... Celý referát
 
1151. agronyma
(lingvistika) jména agrotechnicky využívaných ploch např. polí, lesů, louk, pastvin, vinic, chmelnic... Celý referát
 
1152. agropedolog
(zemědělství) odborník v agropedologii (tj. v půdoznal- ství z hlediska zemědělství)... Celý referát
 
1153. agrotechnika
(zemědělství) souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin... Celý referát
 
1154. agrypnický
nespavý, insomnický... Celý referát
 
1155. agrypnie
nespavost, potíže s usínáním... Celý referát
 
1156. aguti
(zoologie) jihoamerický hlodavec rodu Dasyprocta, s dlouhou srstí... Celý referát
 
1157. agyrie
úplné nebo částečné nevyvinutí mozkových závitů... Celý referát
 
1158. aha fenomén
uvědomění si vztahů a souvislostí, "osvícení" při promýšlení problematiky a při tvorbě... Celý referát
 
1159. aha-efekt (aha-erlebnis)
zážitek náhlého uvědomění si řešení problému nebo problémové situace... Celý referát
 
1160. ahasver
nespokojený, věčně se toulající člověk nenacházející nikde uspokojení a uplatnění... Celý referát
 
1161. ahedonie
neschopnost prožívat slast, potěšení, požitek, radost... Celý referát
 
1162. ahereditární
nedědící se... Celý referát
 
1163. ahi
člen muslimského nábožensko-politického bratrstva rozšířeného ve 13 stol. v Malé Asii... Celý referát
 
1164. ahimsa
princip nenásilí, odmítání zla, nezraňování, neubližování (fyzické, ani duševní), též ahinsa, zásada Mahatmá Gandhího... Celý referát
 
1165. ahinsa
neubližování živým, princip východních náboženství... Celý referát
 
1166. ahistorizmus, ahistorismus
podcenění vývojového (historického) hlediska, dějin vůbec... Celý referát
 
1167. ahoj
(námořnictví) pozdrav námořnického původu, existují dvě verze, jak slovo ahoj vzniklo... Celý referát
 
1168. aichmofobie
(psychologie) chorobný strach z ostrých předmětů (např. nožů, nůžek, jehel , drátů)... Celý referát
 
1169. aide-memoire
(diplomacie) stručný záznam jednání v diplomatickém styku... Celý referát
 
1170. aids
(zkratka) Acquired Immune Deficiency Syndrome, syndrom získaného selhání imunity... Celý referát
 
1171. aikido
druh japonského bojového umění... Celý referát
 
1172. ailurofobie
(psychologie) chorobný strach z koček... Celý referát
 
1173. aimag
(geografie) název správní oblasti v Mongolské lidové republice... Celý referát
 
1174. aiming
zaměření, zacílené zaměřování se, zaměřenost, zamíření, směřování... Celý referát
 
1175. aiolova harfa
... Celý referát
 
1176. aiolský
(hudba) aiolská stupnice - středověká (méně správně církevní) měkká stupnice (tónová řada) od a do a1 s půltóny mezi 2. a 3., 5. a 6. stupněm; dnešní stupnice moll (viz též kvartsexíakord)... Celý referát
 
1177. aión, eón
lidský věk, (dlouhá) doba, věk světa, období... Celý referát
 
1178. aionion
věčný... Celý referát
 
1179. air
(hudba) nápěv, píseň, melodie... Celý referát
 
1180. air condition, air-Condition
klimatizační zařízení, klimatizace... Celý referát
 
1181. air conditioning
klimatizace... Celý referát
 
1182. air koncert
koncert pod širým nebemna otevřeném prostranství,v přírodě... Celý referát
 
1183. air mail
... Celý referát
 
1184. air trapping
uvězněný vzduch, zadržení vzduchu, který zůstal v dýchacích cestách po výdechu... Celý referát
 
1185. airbag
(motorizmus) automatický nafukovací bezpečnostní vak umístěný v přední části automobilu (někdy i po stranách) chránící cestující při nárazu... Celý referát
 
1186. airdaleteriér
(zoologie) teriér mající tvrdou rezatou srst s černým sedlem... Celý referát
 
1187. airdox
trhacie zariadenie, ktorého trhacím prostriedkom sú zhustené plyny... Celý referát
 
1188. airsoft
(sport) Akční hra podobná paintballu. Hráči po sobě střílejí drobnými plastovými kuličkami z velmi precizně propracovaných maket skutečných zbraní.... Celý referát
 
1189. ais
(hudba) jméno tónu o půltón vyššího než tón a; jeho notové označení... Celý referát
 
1190. aisis
(hudba) jméno tónu o dva půltóny vyššího než tón a (stej- nozvučné s tónem h); jeho notové označení... Celý referát
 
1191. aisthetikos
senzitivní na krásu, vnímavý, estetický... Celý referát
 
1192. aisymnétés
volený úředník pověřený řešením rozbrojů mezi aristokracií a lidem, rozhodčí... Celý referát
 
1193. aitia
(doslovný překlad) příčina... Celý referát
 
1194. aitiologie
(řec. aitia, příčina) výklad příčin, nejčastější účel mýtů... Celý referát
 
1195. ajan
(historie) městský notábl, později úředník spravující městský nebo zemědělský obvod v osmanské říši... Celý referát
 
1196. ajanámša
prvek indické ashologie... Celý referát
 
1197. aját
,,znamení", verš koránu... Celý referát
 
1198. ajatin
(farmakologie) dezinfekční prostředek, tinktura... Celý referát
 
1199. ajatolláh
(náboženství) titul nejvyšších šíitských duchovních... Celý referát
 
1200. ajllu
(etn., ajmarština) rodová, pak vesnická občina indiánů v andské oblasti, se společným vlastnictvím půdy a endogamickou formou uzavírání sňatků... Celý referát
 
1201. ajmak, aimag
v Mongolsku, územní správní jednotka... Celý referát
 
1202. ajnclík
(hovorově) malá místnost pro jednu osobu, samotka, (kobka, cela aj. pro jednoho člověka)... Celý referát
 
1203. ajntopf, eintopf
(gastronomie) tradiční německé jídlo připravované v jednom hrnci (hustá polévka s různou zeleninou, masem, uzeninou apod.)... Celý referát
 
1204. ajnzac
(slang) za nacistů od r. 1943, nasazení pracovních sil z okupovaných zemí ve válečném průmyslu a v polovojenských službách, tzv. totální nasazení... Celý referát
 
1205. ajťák
(slang) člověk pracující nebo pohybující se v oboru informačních technologií... Celý referát
 
1206. ajtys
tradiční, veřejné recitační a pěvecké soutěže v Kazachstánu a Kyrgyzstánu, při nichž akynové improvizují na zadané téma za doprovodu strunného nástroje... Celý referát
 
1207. ajurvéda
(alternativní medicína) staré tradiční indické lékařství... Celý referát
 
1208. ajvar
(gastronomie) čalamáda z paprik, lilku, cuket, rajčat, česneku a chilli... Celý referát
 
1209. ajznboňák, ajznpoňák
(slang) železničář, nádražák... Celý referát
 
1210. aka
(zkratka) Also Known As - známý také jako, neboli, hrající v roli... Celý referát
 
1211. akácie
(botanika) tropický a subtropický strom nebo keř, mimóza... Celý referát
 
1212. akademické stresory
stresory spojeneé se studiem, prací a pobytem na vysokých školách... Celý referát
 
1213. akademický
(školství) vztahující se k vysokému školství, k akademii věd... Celý referát
 
1214. akademický gradus
stupeň akademické hodnosti, který udělují vysoké školy, např. bakalář, magistr, doktor, docent, profesor... Celý referát
 
1215. akademie
(historie) starořecká filozofická škola založená po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách... Celý referát
 
1216. akademizmus, akademismus
strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu... Celý referát
 
1217. akalceróza
nedostatek vápníku... Celý referát
 
1218. akalkulie
narušená schopnost a dovednost zvládání základních početních operací a úkonů a chápání matematických vztahů... Celý referát
 
1219. akampsie
neohebnost, topornost, ztráta schopnosti pohybů, ztuhlé klouby... Celý referát
 
1220. akání
(lingvistika) (v ruštině) vyslovování samohlásky o v nepřízvučných slabikách jako a... Celý referát
 
1221. akant
(botanika) rostlina paznehtník... Celý referát
 
1222. akantha
trn, osten... Celý referát
 
1223. akantocyt
abnormální erytrocyt s trnovitými výběžky... Celý referát
 
1224. akantolýza
uvolnění vrstev dlaždicového epitelu pokožky ve stratum spinosum... Celý referát
 
1225. akantom
ohraničené bujení kůže... Celý referát
 
1226. akantopelvis
rachiticky zdeformovaná pánev s ostrými okraji... Celý referát
 
1227. akantóza
ztluštění, zhrubění pokožky, nadměrná tvorba dlaždicového epitelu (pachydermie). Acanthosis verrucosa senilis bradavčité zhrubění pokožky, zvláště ve stáří... Celý referát
 
1228. akapnie
výrazné zníženie množstva oxidu uhličitého v krvi... Celý referát
 
1229. akarbie
nedostatek karbonátu v krvi... Celý referát
 
1230. akardiak
jedinec bez vyvinutého srdce. Acardi(ac)us anceps zrůdný jedinec s polovinou srdce... Celý referát
 
1231. akardie
nevyvinutost srdce... Celý referát
 
1232. akaricid
pesticid určený k hubení roztočů... Celý referát
 
1233. akarinóza, akarinosa
kožní nemoc působená roztoči (např. svrab)... Celý referát
 
1234. akarofobie
(psychologie) chorobný strach z roztočů a drobného hmyzu... Celý referát
 
1235. akaryonta
bezjaderné organismy, např.baktérie... Celý referát
 
1236. akát
strom s lichozpeřenými listy, s ostrými trny a s hrozny vonných bílých květů, rostoucí často na suchých místech, původem z Mexika a ze Severní Ameriky z lesů Apalačských hor... Celý referát
 
1237. akatafáze
chorobná neschopnost řadit slova ve věty, tvoření vět, neschopnost vyjádřit se souvislou větou... Celý referát
 
1238. akatafázie
neschopnost nebo nedovednost formulovat své myšlenky do vět, vybavovat si vhodná slova, neschopnost utvořit větu adekvátní myšlence a představě... Celý referát
 
1239. akatalektický
(o verši) s poslední stopou úplnou... Celý referát
 
1240. akatalepsie
chorobná nechápavost... Celý referát
 
1241. akatamatéza
nechápavost, neschopnost porozumění... Celý referát
 
1242. akatelektický
neúplný... Celý referát
 
1243. akatexie
inkontinence, neschopnost udržet tělesné sekrety... Celý referát
 
1244. akathisie
extrapyramidový symptom projevující se neklidem, hypermotorikou... Celý referát
 
1245. akatize
bezdůvodné pobíhání, ztráta schopnosti usednout, trvale sedět... Celý referát
 
1246. akatizie
chorobná neposednost... Celý referát
 
1247. akawi
(gastronomie) druh sýra v slaném nálevu... Celý referát
 
1248. akce
čin, zásah, jednání... Celý referát
 
1249. akce Z
... Celý referát
 
1250.