Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "Q" k dispozici 108 výsledků:

 
1. Q-horečka
(veterinářství) queenslandská horečka... Celý referát
 
2. Q-metr
(elektrotechnika) elektronkový měřící přístroj pro měření činitele jakosti Q... Celý referát
 
3. quadraginta
čtyřicet... Celý referát
 
4. quadrangularis
(l. quadrangulum čtyřúhelník) čtyřúhelníkový... Celý referát
 
5. quadrans
antis, m. čtvrtina... Celý referát
 
6. quadrantanop(s)ia
(l. quadrans čtvrtina, ř. alfa priv., ř. ops-opos oko) kvadrantanop(s)ie, nezřetelné vidění nebo slepota v jedné čtvrtině zorného pole... Celý referát
 
7. quadrata
(typografie) monumentální ručně psané písmo raného středověku čtvercového tvaru... Celý referát
 
8. quadratum
čtverec, čtyřhran... Celý referát
 
9. quadratus
čtyřhranný... Celý referát
 
10. quadricameratus
(l. quadra čtyřhran, ř. kamara komora) čtyřkomorový... Celý referát
 
11. quadriceps
cipitis (musculus) (l. quadra čtyřhran, l. caput hlava) čtyřhlavý (sval)... Celý referát
 
12. quadriduum
doba čtyř dní, čtyři dni... Celý referát
 
13. quadriennium
(knižně) čtyřletí... Celý referát
 
14. quadrigemini
quadrigemelli, orum, m. (l. quadra čtyřhran, l. geminare opakovat) čtyřčata... Celý referát
 
15. quadrigeminia
kvadrigeminie, seskupení čtyř srdečních stahů, jedné normální systoly a tří extrasystol... Celý referát
 
16. quadrigeminus
(l. quadra čtyřhran, l. geminare opakovat) čtyřnásobný. Corpora quadrigemina čtverohrbolí (mozku)... Celý referát
 
17. quadrilateralis
kvadrilaterální, čtyřboký... Celý referát
 
18. quadrilla quaddrille
čtverylka... Celý referát
 
19. quadrilobatus
(l. quadra čtyřhran, l. lobus lalok) čtyřlaločný... Celý referát
 
20. quadripara
(medicína) (l. quadra čtyřhran, l. quadruplus čtyřnásobný, l. parere rodit) kvadripara, rodička čtyřčat, žena porodivší čtyřčata... Celý referát
 
21. quadrupes
pedis (l. quadra čtyřhran, l. pes noha) čtyřnohý... Celý referát
 
22. quadruplealliance
spolek čtyř mocností, čtyřspolek... Celý referát
 
23. quadruplex
(odborně) čtyřnásobný... Celý referát
 
24. quadruplicitas
(medicína) atis, f. (l. quadruplex čtyřnásobný) kvadruplicita, čtyřnásobnost, čtyřnásobný výskyt. Quadruplicitas casuum kvadruplicita případů, výskyt čtyř pozorování, např. určitého onemocnění ve stanoveném čase a místě. Quadruplicitas tumoris, neopl... Celý referát
 
25. quadrus
čtyřhranný, čtvercový, čtvrtý (též quartus)... Celý referát
 
26. quaeritur
o to jde, o to běží, o tom to je... Celý referát
 
27. quaestio
otázka, tázání, hledání... Celý referát
 
28. quaestio disputata
diskuzní, disputační otázka... Celý referát
 
29. quaestio facti
poznatky o konkrétních dějích a skutcích... Celý referát
 
30. quaestio iuris
(právo) zjiťování právních norem a jejich výklad pro daný případ... Celý referát
 
31. quaestio temporis
otázka času... Celý referát
 
32. quai
nábřeží... Celý referát
 
33. qualia
(psychologie) vědomí a sebevědomí, to co člověk ve své osobní zkušenosti vidí, slyší, pociťuje, prožívá, co ho napadá, co si představuje, co si pamatuje, jeho mentální stav... Celý referát
 
34. qualis
jaký... Celý referát
 
35. qualitas
jakost, kvalita... Celý referát
 
36. qualitativus
kvalitativní, jakostní... Celý referát
 
37. quality assurance
zabezpečování kvality... Celý referát
 
38. quality label
ocenění, značka, certifikát kvality... Celý referát
 
39. quality of life
kvalita života... Celý referát
 
40. quando corpus morietur
když tělo zemře... Celý referát
 
41. quantimetrum
kvantimetr, přístroj k měření množství záření... Celý referát
 
42. quantitas
kvantita, množství, počet... Celý referát
 
43. quantum
kolik, jak mnoho... Celý referát
 
44. quantus
jak veliký, jak mnoho... Celý referát
 
45. quart
anglická objemová míra na sypké látky a kapaliny, 1,137 l... Celý referát
 
46. quarter
britská hmotnostní jednotka rovná 2,7 kg... Celý referát
 
47. quartigravida
(femina) (l. quartus čtvrtý, l. gravida těhotná) žena počtvrté těhotná... Celý referát
 
48. quartipara
(femina) (l. quartus čtvrtý, l. parere rodit) žena počtvrté rodící... Celý referát
 
49. quartus
čtvrtý... Celý referát
 
50. quasi, kvazi
(odborně) jako, jakoby, skoro, do jisté míry, tak trochu, téměř, rádoby... Celý referát
 
51. quasimodo
nevzhledný člověk (obvykle s tělesnou vadou), zrůda... Celý referát
 
52. quater
čtyřikrát... Celý referát
 
53. quaterin
(biochemie) quateriny, syntetické deriváty aminokyselin umožňující regulaci vývoje rostlin... Celý referát
 
54. quaterni
ae, a po čtyřech... Celý referát
 
55. quaternio terminorum
(knižně) čtveřice termínů... Celý referát
 
56. quattrocento
období italské renezance v letech 1400 1500... Celý referát
 
57. quattuor
čtyři... Celý referát
 
58. querela
nářek, stesk, žaloba, stížnost... Celý referát
 
59. querulus
naříkavý, kvílící, stále si stěžující (kverulant)... Celý referát
 
60. query
(doslovný překlad) slovo s významem dotaz či zeptat se... Celý referát
 
61. questio facti
otázka faktu... Celý referát
 
62. questio iuris
(právo) otázka práva, právní otázka... Celý referát
 
63. quetzal
měnová jednotka Guatemaly... Celý referát
 
64. qui pro quo
(knižně) záměna, nedorozumění... Celý referát
 
65. quiche
(gastronomie) francouzský slaný koláč s masovou nebo zeleninovou náplní zapečenou s vejci rozšlehanými ve smetaně... Celý referát
 
66. quick ager
jedinec rychle stárnoucí... Celý referát
 
67. quick firing
v humanitních vědách metoda rychlého kladení otázek, aby tázaný neměl čas na vymýšlení vyhýbavé a sociálně deziderabilní odpovědi... Celý referát
 
68. quick response
rychlá reakce, bezprostřední odezva... Celý referát
 
69. quickstep
(tanec) rychlý foxtrot... Celý referát
 
70. quiescens
klidný, ustávající, neprojevující se... Celý referát
 
71. quieto
(hudba) klidně, mírně... Celý referát
 
72. quietus
klidný, pokojný... Celý referát
 
73. quilling
forma výtvarného umění, kde jsou tenké proužky různobarevného papíru stáčeny do spirály a následně formovány a lepeny do požadovaného tvaru... Celý referát
 
74. quilombo
(historie) osada uprchlých otroků v Již. Americe... Celý referát
 
75. quingentesimus
pětistý... Celý referát
 
76. quingenti
ae, a pět set... Celý referát
 
77. quini
ae, a po pěti... Celý referát
 
78. quinquagesimus
padesátý... Celý referát
 
79. quinquaginta
padesát... Celý referát
 
80. quinquennium
období pěti let, pětiletí... Celý referát
 
81. quinta essentia
pátá podstata, hlavní prvek, který Aristoteles připojil k Empedoklovým zemi, ohni, vzduchu a vodě... Celý referát
 
82. quintaessentia
pátá podstata (původně éter), hlavní prvek, vším pronikající, který Aristoteles připojil k Empodeklovým prvkům zemi, vodě, vzduchu, ohni... Celý referát
 
83. quintal
(v Evropě, v Již. Am. aj.) stará jednotka hmotnosti rovná stonásobku regionálně užív. libry, později též 100 kilogramů (metrický cent)... Celý referát
 
84. quintigravida
(femina) (l. quintus pátý, l. gravida těhotná) žena popáté těhotná... Celý referát
 
85. quintipara
(femina) (l. quintus pátý, l. parere rodit) žena popáté rodící... Celý referát
 
86. quintuple
pětice, pětinásobný... Celý referát
 
87. quintus
pátý... Celý referát
 
88. quiproquo
záměna osob v dramatu... Celý referát
 
89. quirinálie
(historie) starořímské slavnosti k poctě boha Quirina... Celý referát
 
90. quirit
plnohodnotný občan starého Říma... Celý referát
 
91. quisling
(hanl. za 2. svět. války) politik kolaborující s nacisty, kolaborant, zrádce (nazv. podle V.Quislinga, předsedy norské vlády za okupace)... Celý referát
 
92. quo vadis
latinsky: kam kráčíš... Celý referát
 
93. quo-usque
jak dlouho ještě... Celý referát
 
94. quoad
pokud se týká. Quoad restitutionem pokud se týká obnovy (např. funkcí). Quoad sanationem pokud se týká uzdravení, výhledů na vyléčení. Quoad vitam pokud se týká přežití, dalšího života... Celý referát
 
95. quoad restitutionem
týkající se obnovy (např. konkrétních somatických či psychických funkcí)... Celý referát
 
96. quoad sanationem
(medicína) týkající se uzdravení, výhledů na vyléčení... Celý referát
 
97. quoad vitam
(latinské výrazy) týkající se života, přežití... Celý referát
 
98. quod erat demonstrandum, Q.E.D.
"..což mělo být dokázáno", tradiční formule , uzavírající (analytický) důkaz... Celý referát
 
99. quod non est in actis, non est in mundo
co není ve spisech (soudních), není na světě (pro soudce neexistuje)... Celý referát
 
100. quodlibet
(knižně) směs, všehochuť... Celý referát
 
101. quodlibet, kvodlibet
(kniž. a odb.) co je libo, směs... Celý referát
 
102. quorum
nejnižší počet členů nějakého orgánu, aby byl usnášeníschopný... Celý referát
 
103. quotannis
každoročně... Celý referát
 
104. quotidiana
(medicína) denně se opakující malarická horečka... Celý referát
 
105. quotidianus (cotidianus)
denní, každý den se opakující... Celý referát
 
106. quotie(n)s
kolikrát... Celý referát
 
107. quotus
kolikátý... Celý referát
 
108. qwerty
(informatika) rozmístění kláves na počítačové klávesnici - písmena Y a Z jsou umístěné v závislosti na aktuálním jazyce klávesnice... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info