Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. iatrochemie
(medicína) směr v lékařství v 17. a 18. století vysvětlující životní pochody v organizmu chemickým děním... Celý referát
 
2. iatrogenie
(medicína) poškození zdraví vzniklé negativním působením léčebného zásahu... Celý referát
 
3. iatrogenní
(medicína) vyvolané lékařem, jeho neuváženým jednáním, špatným vyšetřením, chybným léčením... Celý referát
 
4. iatrokracie
(politologie) rys politického systému spočívající v tom, že o právech jednotlivců i skupin rozhodují ve významné míře představitelé zdravotnického systému, jejich rozhodnutí nejsou přezkoumatelná nezávislým soudem, popřípadě mají významný vliv na sou... Celý referát
 
5. iatron
(elektrotechnika) druh paměťové elektronky... Celý referát
 
6. iatropatogenie
(medicína) poškození či zhoršení duševního, sociálního nebo somatického zdraví pacienta nebo klienta nežádoucím zákrokem nebo chováním zdravotníka... Celý referát
 
7. iatros
(doslovný překlad) lékař... Celý referát
 
8. ibidem
(literatura) tamtéž - knižní odkaz, odkazová zkratka ibid. - slouží pro identifikaci stejného pramene, jako v případě předchozí citace... Celý referát
 
9. ibis
(ornitologie) cizokrajný, čápům podobný brodivý pták... Celý referát
 
10. ibišek
(botanika) bylina nebo dřevina rodu Hibiscus s pilovitými listy a velkými květy různých barev, z nichž některé druhy se u nás pěstují jako okrasné, proskurník... Celý referát
 
11. ibn
část arabských složených vlastních jmen s významem syn, předcházející jméno otce... Celý referát
 
12. ibo
(lingvistika) kváský jazyk z kongokordofánské rodiny užívaný v jižní a jihovýchodní Nigérii... Celý referát
 
13. ice breaker
(sociologie) doslovným překladem "prolamovač ledu" - jakákoli činnost, která pomáhá při seznamování navzájem cizích lidí... Celý referát
 
14. icebreaker
ledoborec... Celý referát
 
15. ichneumon
(zoologie) posvátná pasička starých Egypťanů, ochránkyně před hady krokodýly, promyka... Celý referát
 
16. ichno-
první část složených slov mající význam stopa... Celý referát
 
17. ichnofosilie
fosilní stopa po činnosti organizmu, bioglyf... Celý referát
 
18. ichnogram
otisk stopy nohy nebo šlépějí... Celý referát
 
19. ichnologie
nauka o zkamenělých stopách živočichů... Celý referát
 
20. ichnyt
(geologie) fosilní šlépěj nebo stopa po organismu na vrstevních plochách... Celý referát
 
21. ichor
(mytologie) (v řecké mytologii) tekutina proudící v žilách bohů (jako krev u lidí)... Celý referát
 
22. ichorémie
vniknutí výměšků ran do krve... Celý referát
 
23. ichtiram (arabsky)
hrdost, pýcha... Celý referát
 
24. ichtoxyl
(farmakologie) farmaceutický přípravek s antiseptickými účinky obsahující ichtamol... Celý referát
 
25. ichtyl
(psychologie) podivín, člověk s neočekávaným vzezřením a přehnaným chováním hraničícím s psychiatrickou diagnózou... Celý referát
 
26. ichtyo-
první část složených slov mající význam ryba, rybí... Celý referát
 
27. ichtyofág
(zoologie) živočich živící se rybami... Celý referát
 
28. ichtyofobie
(psychologie) chorobný strach z ryb... Celý referát
 
29. ichtyografie
popis ryb... Celý referát
 
30. ichtyol
(farm. zast.) ichtamol... Celý referát
 
31. ichtyologie
obor zoologie zabývající se studiem ryb, nauka o rybách... Celý referát
 
32. ichtyotoxin
jed obsažený v orgánech nebo v krvi některých druhů ryb... Celý referát
 
33. ichtyóza
(medicína) vrozená vada, rohovění kůže projevující se její suchostí a šupinatostí... Celý referát
 
34. icpalli
dřevěný trůn či křeslo (pouze) pro vysoké aztécké hodnostáře... Celý referát
 
35. icq
(internet) dříve velmi oblíbený program typu instant messenger pro komunikaci dvou nebo více osob prostřednictvím internetu... Celý referát
 
36. icterus neonatalis
poporodní žloutenka novorozenců... Celý referát
 
37. ictofobie
(psychologie) chorobný strach z mozkové mrtvice... Celý referát
 
38. ictus amnesticus
náhlá ztráta paměti pro určité, specifické zážitky a prožitky... Celý referát
 
39. ictus apoplecticus cerebri
(medicína) mozková příhoda, mozková mrtvice (důsledek krvácení do mozku)... Celý referát
 
40. ictus cerebri
(medicína) mozková mrtvice, cévní mozková příhoda (CMP)... Celý referát
 
41. ictus epilepticus
záchvat padoucnicových křečí... Celý referát
 
42. id
(psychologie) ono, to, nevědomá, iracionální a pudová část osobnosti... Celý referát
 
43. id est
to je... Celý referát
 
44. idant
(genetika) jednotka dědičnosti, gen... Celý referát
 
45. idea
(knižně) myšlenka, nápad... Celý referát
 
46. ideace
podložení ideou, postižení podstaty... Celý referát
 
47. ideační fluencita
bohaté vybavování představ a myšlenek... Celý referát
 
48. ideál
(odborně) vzor, dokonalý představitel... Celý referát
 
49. ideal realismus
směr ve filozofii a psychologii, který uznává existenci rálných předmětů a jevů mimo nás, ale současně učí, že lidské vjemy a představy nejsou věrným otiskem skutečnosti, ale jsou závislé na individuálním subjektu vnímání a představování... Celý referát
 
50. idealizace, idealisace
vytváření pojmů a abstrakcí... Celý referát
 
51. idealizmus, idealismus
názor o prvotnosti ducha před hmotou... Celý referát
 
52. ideální
(hovorově) dokonalý, nedosažitelný... Celý referát
 
53. ideální norma v psychologii
(psychologie) optimální a ideálnímu vzoru se blížící způsob existence a seberealizace, příkladný životní styl a aktivity osobnosti v optimálních přírodních a kulturních, sociálních a ekonomických podmínkách... Celý referát
 
54. ideální ego
představa a přání jaký by člověk chtěl být, zdroj úsilí o sebezdokonalení v budoucnosti... Celý referát
 
55. ideální já
(psychologie) cílový obraz vlastní psychiky a osobnosti, jedna ze základních determinant individuální motivace a autoregulace... Celý referát
 
56. ideální žák a žákyně
(psychologie) subjektivní a individuální představa a názor na optimální vlastnosti osobnosti žáka a žákyně (studenta či studentky ) a jejich chování, jednání a prožívání. Obsahuje např. subjektivní představy o adekvátním nadání žáka či žákyně, jej... Celý referát
 
57. idealotropismus
vliv nevědomí na volbu životních ideálů (Leopold Szondi)... Celý referát
 
58. ideatio
(ř. idea představa) ideace, tvoření idejí, schopnost myšlení... Celý referát
 
59. ideativní
rozumová, gnostická, představovaná, integrální, též ideatorní, ideová... Celý referát
 
60. idée fixe
fixní idea, utkvělá myšlenka... Celý referát
 
61. idem
totéž, týž... Celý referát
 
62. idem per idem
bludný kruh... Celý referát
 
63. identický
(odborně) totožný, shodný... Celý referát
 
64. identicus
identický, totožný, souhlasný, stejný... Celý referát
 
65. identifikace
(odborně) zjišťování totožnosti... Celý referát
 
66. identifikace paradoxní
... Celý referát
 
67. identifikátory
jména, označení, kategorie, definice, názvy, čísla proměnných, konstant, datových typů a polí, funkcí a vlastností objektů... Celý referát
 
68. identifikovaná regulace chování
... Celý referát
 
69. identifikovaný
zjištěný... Celý referát
 
70. identifikovat
určit totožnost, zjišťovat... Celý referát
 
71. identikit
(kriminalistika) přibližná podoba, pravděpodobný portrét např. osoby podezřelé z trestného činu sestavený z jednotlivých segmentů podle popisu svědků... Celý referát
 
72. identita
(odborně) totožnost, úplná shodnost... Celý referát
 
73. identita existence
totožnost, jednota ve vztahu vnitřního duševního života a konání (jednání), autentické bytí... Celý referát
 
74. identitas
totožnost, identita... Celý referát
 
75. ideo-
první část složených slov mající význam myšlenka, představa, mínění, myšlenkový... Celý referát
 
76. ideognostická dyskalkulie
potíže a závady v chápání matematických pojmů a vztahů mezi nimi... Celý referát
 
77. ideograf
ideogram... Celý referát
 
78. ideografie
způsob psaní s použitím ideogramů... Celý referát
 
79. ideogram
znak pro pojem, ideu, ideograf... Celý referát
 
80. ideokinetická dyspraxie
(medicína) závady či poruchy při napodobování nebo pohybovém vyjadřování účelných motorických aktivit (např. odemykání, otvírání zasouvacích dveří)... Celý referát
 
81. ideokracie
(politologie) vláda idejí... Celý referát
 
82. ideological bias
ideologická předpojatost, sklon předpokládat větší ideologické zabarvení názorů jiných osob než odpovídá reaslitě... Celý referát
 
83. ideologie
(odborně) původně nauka o ideách a jejich původu... Celý referát
 
84. ideomotorický
samovolný, bez součinnosti vůle... Celý referát
 
85. ideopatický
(psychologie) takový, který se vztahuje jen na vlastní osobu a na její blaho... Celý referát
 
86. ideosféra
prostředí lidské mysli, sféra memetické evoluce (termín R.Dawkinse)... Celý referát
 
87. ideotelický
zaměřený ve svém prožívání i jednání na ideální hodnoty a cíle (např. pravdu, dobro, krásu, spravedlnost)... Celý referát
 
88. ideotelie
zaměření na ideální cíle a hodnoty (např. dobro, krásu, spravedlnost, svobodu)... Celý referát
 
89. idio-
první část složených slov mající význam vlastní, zvláštní... Celý referát
 
90. idioblast
(biologie) buňka odlišná tvarem i vlastnostmi od ostatních buněk... Celý referát
 
91. idiocie, idiotie
nejtěžší stupeň slabomyslnosti, idiotizmus... Celý referát
 
92. idiofon
(hudba) samoznějící hudební nástroj... Celý referát
 
93. idiogamie
oplozování samičích gamet gametami samčími téhož jedince, samooplození, samoopylení... Celý referát
 
94. idiogeneze
spontánní vznik... Celý referát
 
95. idioglosie
vlastní řeč malého dítěte... Celý referát
 
96. idiognoze
schopnost a dovednost sebeuvědomování, autoidentifikace procesů a stavů vlastního (osobního) vědomí, chování a prožívání a jeho odlišení od chování a prožívání druhých osob... Celý referát
 
97. idiognozie
vědomí já, jáství... Celý referát
 
98. idiograf
vlastnoruční podpis... Celý referát
 
99. idiografický přístup
(psychologie) přístup zaměřený na individuální a specifické rysy jedinečné a konkrétní osobnosti... Celý referát
 
100. idiogram
schematické (ideální) znázornění karyotypu... Celý referát
 
101. idiolalie
autonomní, vlastní, druhým nesrozumitelná řeč... Celý referát
 
102. idiolatrie
sebeláska, narcizmus... Celý referát
 
103. idiolekt
(lingvistika) styl jazykového projevu příznačný pro jednotlivce, skupinu... Celý referát
 
104. idiom
ustálené spojení slovních tvarů, v němž alespoň jeden má jedinečnou funkci s významem přímo neodvoditelným z významu tvarů... Celý referát
 
105. idiomatika
(lingvistika) jazykovědná disciplína zabývající se idiomy... Celý referát
 
106. idiomuscularis
(ř. idios vlastní, zvláštní, l. musculus sval) idiomuskulární (kontrakce), reakce svalu při jeho dráždění, vlastní svalová reakce bez nervového zprostředkování... Celý referát
 
107. idioneurální
reakce nervu při jeho dráždění... Celý referát
 
108. idioneurosis
(ř. idios vlastní, zvláštní, ř. neuron nerv) neuróza vzniklá bez zjevné zevní příčiny... Celý referát
 
109. idiopatický
(odborně) samostatně vzniklý, vzniklý z neznámé příčiny... Celý referát
 
110. idiopatie
(medicína) choroba, není důsledkem jiné choroby nebo úrazu... Celý referát
 
111. idioplazma
předpokládaná zárodečná hmota, které bylo mylně připisováno přenášení dědičných znaků... Celý referát
 
112. idios kosmos
svět uzavřený (soukromý)... Celý referát
 
113. idiosynkrasie
svérázný prvek v projevu jedince, jeho chování ostře ho odlišující od ostatních jedinců... Celý referát
 
114. idiosynkrazie
(odborně) jedinečnost, odlišující prvek chování nebo projevu... Celý referát
 
115. idiot
(psychologie) slabomyslný člověk... Celý referát
 
116. idiot savant
(psychologie) učený idiot (podprůměrně inteligentní člověk s výborným memory kvocientem, který se přeceňuje a navenek působí, alespoň po určitou dobu, jako vzdělanec)... Celý referát
 
117. idiota
(ř. idiotes otrok, který nesměl být vzděláván, neznalec) idiot, jedinec stižený idiotstvím, slabomyslný člověk, nevzdělavatelný a nevychovatelný jedinec... Celý referát
 
118. idiotbox
(brněnský hantec) televizor... Celý referát
 
119. idiotes
v antickém Řecku označoval tento pojem soukromou, neužitečnou osobu, druhořadého občana.... Celý referát
 
120. idiotický
zastaralý termín pro osoby chovající se na úrovni těžké a hluboké mentální retardace... Celý referát
 
121. idiotikon
slovník jednoho nářečí... Celý referát
 
122. idiotizmus, idiotismus
nejtěžší forma slabomyslnosti, blbost, idiocie, idiotství... Celý referát
 
123. idiotopie
označení pro určení polohy části orgánu ve vztahu k celému orgánu... Celý referát
 
124. idiotství
nejtěžší forma slabomyslnosti, projevující se neschopností k soustavné činnosti, práci, dodržování osobní čistoty apod. Idiotia amaurotica familiaris dědičné onemocnění s cerebroretinální degenerací... Celý referát
 
125. idiotyp
(biologie) souhrn všech determinantů organismu... Celý referát
 
126. idioventrikulární
vycházející ze srdeční komory... Celý referát
 
127. ido
(lingvistika) umělý mezinárodní jazyk... Celý referát
 
128. idol
(náboženství) kultovní předmět pravěkých náboženství, modla... Celý referát
 
129. idola fori
idoly, klamy, omyly trhu (tržiště)plynoucí z nepřesné a zavádějící verbální i nonverbální sociální komunikace (F.Bacon)... Celý referát
 
130. idola mentis
předsudky bránící vývoji poznání (F. Bacon)... Celý referát
 
131. idola specus
idoly (omyly) jeskyně (doupěte), které jsou dány např. výchovou (F. Bacon)... Celý referát
 
132. idola theatri
idoly (omyly, klamy) plynoucí např. z nesprávné tradice, ze zakořeněných nesprávných hypotéz a tvrzení autorit (F.Bacon)... Celý referát
 
133. idola tribus
idoly rodu (kmene), kam patří mylné představy a předsudky vlastní lidské přirozenosti (F.Bacon)... Celý referát
 
134. idolatrie
(psychologie) modloslužebnictví, uctívání idolu... Celý referát
 
135. idoletrie
modlářství, modloslužba... Celý referát
 
136. idoneus
vhodný, schopný... Celý referát
 
137. idrosofobie
(psychologie) chorobný strach z potivosti... Celý referát
 
138. idyla
selanka... Celý referát
 
139. idylický
(hovorově) přikrášlený, vylíčený příliš idealisticky, optimisticky, romanticky, nereálně... Celý referát
 
140. idyličnost
hyperbolizovaná poetičnost, lyričnost, romantičnost, maximalizovaný až nereálný optimismus, bezproblémovost... Celý referát
 
141. idylismus
přkrášlování, přehnaný optimismus, přílišný idealismus, hyperbolická certifikace, odklon od realismu... Celý referát
 
142. idylizovat
sklon vnímat a líčit situace, věci a osoby nerealisticky, příliš optimisticky, přikrášleně jako idylické, nekonfliktní, harmonické... Celý referát
 
143. iecur
játra... Celý referát
 
144. ieiunitas
lačnost, prázdnost, suchost... Celý referát
 
145. ieiunium
hlad, lačnění... Celý referát
 
146. ieiunum
jejunum, i, n. jejunum, lačník, proximální část tenkého střeva... Celý referát
 
147. ieiunus
lačný, prázdný... Celý referát
 
148. iftichár
hrdý, čestný... Celý referát
 
149. igapó
močaristý, väčšiu časť roka zaplavený les okolo riek v Amazónii (port.-ind. geogr.)... Celý referát
 
150. igelit
plast, měkčený polyvinylchlorid... Celý referát
 
151. iglú
eskymácká kopulovitá chýše ze sněhových a ledových kvádrů... Celý referát
 
152. ignarus
neznalý, nezkušený... Celý referát
 
153. ignavus
nečinný, zbabělý... Celý referát
 
154. igneus
žhavý, ohnivý... Celý referát
 
155. igni-
první část složených slov mající význam láva, žhavý... Celý referát
 
156. ignipunktura
vypalování pomocí rozžhavených jehel... Celý referát
 
157. ignis
(doslovný překlad) oheň... Celý referát
 
158. ignitr
zapalovací elektroda ignitronu... Celý referát
 
159. ignorace
vědomé přehlížení, pomíjení... Celý referát
 
160. ignoramus et ignorabimus
neznáme a nepoznáme, nevíme a nebudeme vědět, slogan agnostiků citujících E.du Bois Reymonda... Celý referát
 
161. ignorance
naprostá neznalost, nevědomost, ignoranství... Celý referát
 
162. ignorans
nevšímající, nedbající, projevující hrubou neznalost, nevědomost... Celý referát
 
163. ignorant
(hovorově) neznalec, nevzdělanec, tupec... Celý referát
 
164. ignorantia
ignorance, neznalost, nezkušenost, hrubá nevědomost... Celý referát
 
165. ignoratia iuris non excusat
neznalost zákona neomlouvá... Celý referát
 
166. ignoratio elenchi
neznalost dokazovaného... Celý referát
 
167. ignorovat
(hovorově) úmyslně si nevšímat, opomíjet... Celý referát
 
168. ignotum per ignotum
definování neznámého opět neznámým... Celý referát
 
169. ignotus
neznámý, neznající... Celý referát
 
170. igric
(historie) středověký zpěvák a hudebník... Celý referát
 
171. iguanodon
vyhynulý druh obrovských býložravců... Celý referát
 
172. igumen
představený pravoslavného kláštera... Celý referát
 
173. ihrám
pokrývka hlavy indických žen... Celý referát
 
174. ikai
hierarchie úředníků z řad dvorské šlechty u japonského císařského dvora... Celý referát
 
175. ikebana
(botanika) umělecké aranžování rostlin (zejména květin) v nádobách, symbolizující oblohu, člověka a zemi... Celý referát
 
176. ikoglan
páže na dvoře sultána... Celý referát
 
177. ikona, icona
náboženský obraz ve východních církvích... Celý referát
 
178. ikonická paměť
(psychologie) vteřinová, okamžitá, bezprostřední, vizuální, představová, zachycující např. tvar, obrázek... Celý referát
 
179. ikonické myšlení
... Celý referát
 
180. ikonické učení
... Celý referát
 
181. ikonické učivo
obrazy, mapy, schemata, fotografie, grafy , tabulky, tj. vizuální reprezentace reality... Celý referát
 
182. ikonizace, ikonisace
nahrazování nápisů stylizovanými zobrazeními... Celý referát
 
183. ikono-
první část složených slov mající význam obraz, ikona... Celý referát
 
184. ikonodulie
uctívání obrazů svatých, ikonolatrie... Celý referát
 
185. ikonografie
obrazopis, nauka o námětech výtvarného umění... Celý referát
 
186. ikonoklazmus, ikonoklasmus
obrazoborectví... Celý referát
 
187. ikonolagnie
silná eroticko-sexuální vazba na obrazy... Celý referát
 
188. ikonolatrický
uctívající obrazy svatých... Celý referát
 
189. ikonolatrie
uctívání obrazů svatých, ikonodulie... Celý referát
 
190. ikonologie
nauka o výkladu výtvarných děl... Celý referát
 
191. ikonománie
chorobná záliba v obrazech, malbách (často jako sexuální stimulace)... Celý referát
 
192. ikonomechanofobie
(psychologie) strach z fotoaparátu... Celý referát
 
193. ikonometrie
(fotografie) fotografické vyměřování... Celý referát
 
194. ikonostas
stěna se třemi vchody oddělující v řeckokatolických a pravoslavných chrámech oltářní část od prostoru pro věřící... Celý referát
 
195. ikozaedr, ikosaedr
dvacetistěn... Celý referát
 
196. ikozahedrický
(odborně) dvacetistěnný... Celý referát
 
197. iktální deprese
deprese vyskytující se během epileptického záchvatu... Celý referát
 
198. iktální exprese
projev, vyjádření, produkce záchvatu... Celý referát
 
199. ikterogenní
vyvolávající žloutenku... Celý referát
 
200. ikterohemoragický
mající vztah ke žloutence a ke krvácení... Celý referát
 
201. ikterus, ikterický
(medicína) žloutenka, žlutý... Celý referát
 
202. iktus, ictus
úder... Celý referát
 
203. il divino
božský... Celý referát
 
204. il maestro
mistr... Celý referát
 
205. ilace
vnesení movitých věcí do najatého domu... Celý referát
 
206. ilegalita
tajná, zákony nepovolená aktivita osob nebo skupin, nezákonnost... Celý referát
 
207. ilegální
(odborně) nezákonný, nelegální... Celý referát
 
208. ilegální komunikace ve škole
vydávání cizí práce za vlastní, opisování, napovídání, podvádění... Celý referát
 
209. ilegitimní
neoprávněný, nezákonný, protiprávní, neplatný... Celý referát
 
210. ileitida
(medicína) zánět kyčelníku... Celý referát
 
211. ileitis
(medicína) (l. ileum kyčelník) ileitida, zánět kyčelníku. Ileitis terminalis ileitida terminální, zánět postihující koncovou část kyčelníku (Crohnova choroba)... Celý referát
 
212. ileo-
první část složených slov mající... Celý referát
 
213. ileocekální
týkající se kyčelníku a slepého střeva... Celý referát
 
214. ileocekokolický
týkající se kyčelníku, slepého střeva a tračníku... Celý referát
 
215. ileocolitis
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník) ileokolitida, zánět kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
216. ileocoloanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník, anastomosis spojení) ileokoloanastomóza, chirurgické spojení kyčelníku s tračníkem... Celý referát
 
217. ileocolotomia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. kolon tračník, ř. tome řez) ileokolotomie, chirurgické protětí kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
218. ileocystoplastike
(l. ileum kyčelník, ř. kystis měchýř, ř. plastike (techne) umění tvárné) ileocystoplastika, plastická náhrada močového měchýře částí kyčelníku... Celý referát
 
219. ileoileoanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, anastomosis spojení) ileoileoanastomóza, chirurgické spojení dvou částí kyčelníku... Celý referát
 
220. ileokolický
týkající se kyčelníku a tračníku... Celý referát
 
221. ileoproctoanastomosis
(medicína) is, f. (l. ileum kyčelník, ř. proktos konečník, anastomosis spojení) ileoproktoanastomóza, chirurgické spojení kyčelníku s konečníkem... Celý referát
 
222. ileorektální
týkající se kyčelníku a konečníku... Celý referát
 
223. ileorrhaphia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. rhafe šev) ileorafie, chirurgické sešití kyčelníku... Celý referát
 
224. ileosigmoideální
týkající se kyčelníku a esovité kličky tračníku... Celý referát
 
225. ileosigmoideoanastomóza
operační spojení kyčelníku s esovitou kličkou tračníku... Celý referát
 
226. ileostomia
(medicína) (l. ileum kyčelník, ř. stoma ústa) ileostomie, chirurgické vyústění kyčelníku na povrch těla... Celý referát
 
227. ileostomie
umělý vývod tenkého střeva břišní stěnou... Celý referát
 
228. ileotomie
operační otevření kyčelníku... Celý referát
 
229. ileotyfus
břišní tyfus postihující převážně kyčelník... Celý referát
 
230. ileózní
týkající se neprůchodnosti střevní... Celý referát
 
231. ileum
(anatomie) dolní část tenkého střeva... Celý referát
 
232. ileus
neprůchodnost střev... Celý referát
 
233. ilex
keř nebo strom rodu Ilex, s listy různých tvarů, s úžlabními květy, s červenými nebo černými peckovicemi (plody), cesmína... Celý referát
 
234. ili(a)cus
(l. ileum kyčelník) kyčelní... Celý referát
 
235. ilimitovaný
neohraničený, neomezený... Celý referát
 
236. iliofemorální
týkající se kyčelníku a stehna... Celý referát
 
237. iliohypogastrický
týkající se kosti kyčelní a podbřišku... Celý referát
 
238. ilioingvinální
(anatomie) týkající se kosti kyčelní a třísla... Celý referát
 
239. iliokokcygeální
týkající se kyčelníku a kostrče... Celý referát
 
240. iliokostální
týkající se kosti kyčelní a žeber... Celý referát
 
241. iliolumbální
týkající se kosti kyčelní a beder... Celý referát
 
242. iliopectineus
sval kyčelní, l. pecten hřeben) týkající se svalu kyčelního a hřebene (kosti stydké)... Celý referát
 
243. iliopsoas (musculus)
l. os ilium kost kyčelní, ř. psoa bedro) týkající se kosti kyčelní a krajiny bederní... Celý referát
 
244. iliopubický
týkající se kosti kyčelní a stydké... Celý referát
 
245. iliosakrální
týkající se kosti kyčelní a křížové... Celý referát
 
246. iliothoracopagus
ilioxiphopagus, i, m. (l. os ilium kost kyčelní, ř. thorax hruď, ř. xifos meč, ř. pagus od pegnynai spojovat) iliotorakopagus, ilioxifopagus, podvojná zrůda spojená v hrudní a břišní krajině... Celý referát
 
247. iliotibiální
týkající se kosti kyčelní a holenní... Celý referát
 
248. ilit, illit
bílý nebo nažloutlý šupinatý jílovitý nerost... Celý referát
 
249. iľjušin
typ ruského resp. sovietskeho lietadla (podľa konštruktéra S.V. Iľjušina)... Celý referát
 
250. illegalis
lex zákon) ilegální, nezákonný... Celý referát
 
251. illinitio
(l. illinere potřít) ilinice, natírání, vtírání (masti)... Celý referát
 
252. illness
nemoc... Celý referát
 
253. illuminatio
iluminace, osvětlení... Celý referát
 
254. illusio
iluze, klam, mylná představa, přelud, vidina. Illusio(n) du déja vu (franc.) dojem již viděného, psychická aura při psychomotorickém epileptickém záchvatu... Celý referát
 
255. illusory correlation
zdánlivá korelace... Celý referát
 
256. illustratio
(l. illustrare objasňovat) ilustrace, znázornění, názorné objasnění... Celý referát
 
257. illustris
jasný, proslulý, renomovaný, znamenitý, slavný... Celý referát
 
258. illustrissimus
nejjasnější... Celý referát
 
259. illynx
závrať... Celý referát
 
260. ilokuční akt
řečový akt mající nepřímou, vysloveně nevyjádřenou výpovědní, komunikační a pragmatickou sílu (např. prosba, děkování, tázání), a přitom vytvářející význam a určitý tlak na adresáta (J. L. Austin)... Celý referát
 
261. iluminace
velké slavnostní osvětlení... Celý referát
 
262. iluminativní
osvěcující... Celý referát
 
263. iluminovat
(co) slavnostně osvětlovat, osvětlit... Celý referát
 
264. ilustrace
kresba nebo malba jako doprovod k tištěnému textu... Celý referát
 
265. ilustrativní
znázorňující, názorný, objasňující... Celý referát
 
266. iluviace
pohyb látek do určité části půdního profilu, kde se akumulují... Celý referát
 
267. iluze, iluse
(odborně) nesprávná představa, mylný vjem... Celý referát
 
268. iluzionabilita
míra podléhání iluzím... Celý referát
 
269. iluzionista, ilusionista
snílek, podléhající vidinám... Celý referát
 
270. iluzionizmus, iluzionismus, ilusionismus
podléhání iluzím... Celý referát
 
271. iluzivní snění
... Celý referát
 
272. iluzivní, iluzívní, ilusivní
existující jen v představě, vymyšlený, neskutečný... Celý referát
 
273. iluzivnost
sklon k tvorbě nereálných představ, cílů a předpokladů... Celý referát
 
274. iluzní pud
potřeba úniku z reality... Celý referát
 
275. iluzorní, ilusorní
neskutečný, neuskutečnitelný, marný, nemožný... Celý referát
 
276. ilvait
vzácny čierny alebo čiernohnedý nerast, kremičitan vápnika a železa (podľa náleziska na ostrove Elba, lat. Ilva)... Celý referát
 
277. ilyrismus
kulturně politické hnutí v chorvatském národním obrození (ve 30.-40. letech 19. stol.), usilující o sjednocení všech jižních Slovanů (sídlících v oblasti starověké Ilýrie), jeho zakladatelem byl L. Gaj (+1872)... Celý referát
 
278. imádí
jednotka meny Jemenskej republiky, platidlo (arab.)... Celý referát
 
279. imága
dospělí jedinci motýla... Celý referát
 
280. image
obraz, podoba, představa, idea... Celý referát
 
281. imageabilita
obrazotvornost, obrazivost... Celý referát
 
282. imageny
základní reprezentativní jednotky imaginativního systému, obrazný, vizuální, analogový kód , představy... Celý referát
 
283. imaginace
fantazie, obrazotvornost, obrazivost... Celý referát
 
284. imaginarius
(historie) (ve st. Římě) nosič znaků v legiích... Celý referát
 
285. imaginární
(odborně) vymyšlený, pomyslný, neskutečný, zdánlivý... Celý referát
 
286. imaginární historky
vykonstruované a fantazijní příhody a příběhy skutečných osob nebo vymyšlených virtuálních jedinců, kteří většinou jsou vysoce inteligentní a vybaveni vším, co lze obdivovat (imaginace jsou časté u dětí předškolního věku a většinou nejde o lži v pra... Celý referát
 
287. imaginární jednotka
(matematika) číslo značené i, pro něž platí i? = -1 (tedy i je odmocnina z mínus jedné) - jedná se imaginární složku komplexních čísel... Celý referát
 
288. imaginatio
(l. imaginari namlouvat si) imaginace, představa, obrazotvornost... Celý referát
 
289. imaginative
imaginativní, vynalézavý, obrazotvorný, nápaditý... Celý referát
 
290. imaginativní psychoterapie
léčebný postup, který využívá fantazie, představivosti, verbální, výtvarné i jiné tvořivosti klienta a aktivizuje jeho vnitřní duševní racionální i iracionální potencionály... Celý referát
 
291. imaginativní styl učení
... Celý referát
 
292. imaginativnost
fantazie, obrazotvornost, obrazivost, imaginace... Celý referát
 
293. imagismus
(literatura) anglický a americký básnický směr druhého desetiletí 20. století... Celý referát
 
294. imago
vyvinutý a pohlavně dospělý hmyz... Celý referát
 
295. imago falsa
falešný obraz, přelud... Celý referát
 
296. imago homini fabri
obraz řemeslníka... Celý referát
 
297. imago hominis
obraz člověka... Celý referát
 
298. imago mundi
obraz světa... Celý referát
 
299. imagologie
vytváření image, obrazů, symbolů, ikon, kultů, módy s využitím medií (původně termín spisovatele Milana Kundery)... Celý referát
 
300. imám
(náboženství) nejvyšší autorita náboženská nebo světská v islámských zemích... Celý referát
 
301. imamát
forma teokratickej vlády v moslimských štátoch (arab.)... Celý referát
 
302. imámit
přívrženec největší šůtské sekty... Celý referát
 
303. imanence
vnitřní příslušnost nepřesahující věc, svět, možnou zkušenost... Celý referát
 
304. imanentní
něčemu příslušné, vnitřní, bytostně vlastní... Celý referát
 
305. imari
porcelán s bohatým kvetinovým dekorom (jap. podľa prístavu Imari ostrov Kjúšú)... Celý referát
 
306. imaterialismus
(odborně) idealismus (subjektivní nebo objektivní)... Celý referát
 
307. imatrikulace
zápis do matriky nebo do jiného seznamu... Celý referát
 
308. imaturita
nezralost, nedonošenost novorozence... Celý referát
 
309. imažinizmus, imažinismus
(literatura) ruský básnický směr 20. let 20. Století... Celý referát
 
310. imbalance
stav nerovnováhy, nevyrovnanost,nesouměrnost, asychronie... Celý referát
 
311. imbecil
duševně zaostalý člověk... Celý referát
 
312. imbecilita
středně těžký stupeň slabomyslnosti... Celý referát
 
313. imbecillitas
(l. imbecillus slabý) imbecilita, slabost, střední stupeň slabomyslnosti... Celý referát
 
314. imbecillus
slabý, zaostalý, slabomyslný... Celý referát
 
315. imbecilní
zastaralý termín pro osobu středně těžce mentálně retardovanou... Celý referát
 
316. imbibice
(geologie) průnik látek v podobě roztoků nebo plynných emanací z magmatu do okolní horniny... Celý referát
 
317. imbibovat
nasávat tekutinu... Celý referát
 
318. imbiss
prodejní stánek... Celý referát
 
319. imbreviatura
protokol o právním pořízení provedený veřejným notářem podle konceptu listiny... Celý referát
 
320. imbroglio
zmatek, nepořádek stav rozkladu, rozvrat... Celý referát
 
321. imbutus
svlažený, naplněný... Celý referát
 
322. imediátní
bezprostřední, přímý... Celý referát
 
323. imenzita, imensita
nezměrnost, nekonečnost, obrovitost... Celý referát
 
324. imerze, imerse
ponoření, vnoření, pohroužení se... Celý referát
 
325. imigrace
(politika) přistěhovalectví, přistěhování... Celý referát
 
326. imigrant
(sociologie) přistěhovalec z jiné země... Celý referát
 
327. imigrovat
přistěhovat se (legálně či ilegálně)... Celý referát
 
328. iminentní
(odborně) bezprostředně následující, ihned nastávající, vzápětí očekávaný... Celý referát
 
329. imise
(ekologie) znečišťující příměsi ve vzduchu, působící na zvířata a člověka jako důsledek emisí... Celý referát
 
330. imisní limit
nejvýše přípustná hmotnostní koncentrace znečišťující látky obsažená v ovzduší... Celý referát
 
331. imitabilis
(l. imitari napodobovat) napodobitelný... Celý referát
 
332. imitace
napodobování, napodobenina... Celý referát
 
333. imitace kreativity
neoriginální řešení, pseudokreativita... Celý referát
 
334. imitační
napodobující... Celý referát
 
335. imitance
společný název pro impedanci a admitanci... Celý referát
 
336. imitatio
(l. imitari napodobovat) imitace, napodobení... Celý referát
 
337. imitation
napodobení, kopie, imitace... Celý referát
 
338. imitativní chování
... Celý referát
 
339. imitátor
napodobitel... Celý referát
 
340. imitování
napodobování, nahrazování... Celý referát
 
341. imitovat
napodobovat, kopírovat... Celý referát
 
342. immaculatus
macula skvrna) bez skvrn, poruch... Celý referát
 
343. immakulata
neposkvrněná, z lat. immaculata... Celý referát
 
344. immanis
veliký, nelidský, ošklivý... Celý referát
 
345. immanitas
krutost, nelidskost, barbarství... Celý referát
 
346. immaturitas
nezralost, ukvapenost, unáhlenost, spěch... Celý referát
 
347. immaturus
maturus zralý) nezralý, nedospělý... Celý referát
 
348. immediate
bezprostředně... Celý referát
 
349. immediatus
bezprostřední, přímý... Celý referát
 
350. immedicabilis
medicari léčit) nevyléčitelný, nezhojitelný... Celý referát
 
351. immersio
(l. immergere ponořit) imerze, ponoření, léčba ponořením do léčebných koupelí... Celý referát
 
352. immersion
vnoření se, ponoření se... Celý referát
 
353. imminens
vyčnívající, bezprostředně následující, hrozící (např. potrat)... Celý referát
 
354. immobilis
movere hýbat) imobilní, nehybný, nepohyblivý... Celý referát
 
355. immobilisatio
(l. im (in) ne, l. movere hýbat) imobilizace, znehybnění, uvedení do stavu nepohyblivosti (např. kloub)... Celý referát
 
356. immobilisator
(l. immobilis nehybný) imobilizátor, speciální přístroj k znehybnění některé části těla... Celý referát
 
357. immobilisinum
mobilis pohyblivý) imobilizin, specifická protilátka, která omezuje in vitro hybnost Treponema pallidum (původce syfilis)... Celý referát
 
358. immoderatio
nemírnost, přehánění... Celý referát
 
359. immodestia
neskromnost, drzost... Celý referát
 
360. immorsus
nakousnutý, podrážděný... Celý referát
 
361. immortal desire
nesmrtelná touha, nesmrtelné úsilí... Celý referát
 
362. immortalis
mors smrt) nesmrtelný... Celý referát
 
363. immortalitas
nesmrtelnost, věčný život... Celý referát
 
364. immotus
movere hýbat) nehybný, nepohnutý, pevný... Celý referát
 
365. immunis
imunní, odolný, svobodný, prostý povinnosti, neúčastněný... Celý referát
 
366. immunisatio
(l. immunis odolný) imunizace, získání odolnosti organismu proti určité chorobě. Immunisatio activa imunizace aktivní, organismus si sám vytváří aktivně specifickou imunitu. Immunisatio arteficialis imunizace umělá, očkovanému se podává očkovací... Celý referát
 
367. immunitas
(ve st. Římě) osvobození od občanských povinností, zvláště daňových, udělované vdovám a sirotkům... Celý referát
 
368. immunocytoma
(medicína) tis, n. (l. immunis odolný, ř. kytos buňka) imunocytom, nádor tvořený plazmatickými buňkami, jež vznikly z jednoho klonu buněk (lymfoplazmocytární lymfom)... Celý referát
 
369. immunodiffusio
(l. immunis odolný, l. diffundere rozlévat) imunodifúze, metoda využívající difúze antigenu, jenž ve vhodném prostředí reaguje s protilátkou, čímž se vytvoří prstenec, podle jehož velikosti se odečítá koncentrace dané látky (antigenu)... Celý referát
 
370. immunogenicitas
immunogenitas, atis, f. (l. immunis odolný, l. gignere plodit) imunogenicita, imunogenita, schopnost antigenů navodit imunitní odpověď (imunogen)... Celý referát
 
371. immunomodulatio
(l. immunis odolný, l. modulari odměřovat) imunomodulace, normalizace oslabené imunity zprostředkovaná buňkami (imunorestaurace)... Celý referát
 
372. immunoproliferatio
(medicína) (l. immunis odolný, proliferatio bujení) imunoproliferace, nadměrné, často nádorové zmnožení klonů imunoblastů a imunocytů... Celý referát
 
373. immunoreactio
(l. immunis odolný, l. reactio odezva) imunoreakce, reakce k získání obranyschopnosti organismu... Celý referát
 
374. immunosuppressio
(l. immunis odolný, l. supprimere potlačit) imunosuprese, stav, v němž je omezena schopnost organismu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí... Celý referát
 
375. immunosympathectomia
(l. immunis odolný, sympathicus (truncus), ř. ektome vynětí) imunosympatektomie, protilátkami docílené zničení sympatického nervového systému... Celý referát
 
376. immunotherapia
(medicína) (l. immunis odolný, ř. therapeia léčení) imunoterapie, léčení některých chorob (např. zhoubných nádorů) s využitím imunitních reakcí. Immunotherapia adoptiva imunoterapie adoptivní, druh imunologického léčení, kdy se nemocnému s poruchami ... Celý referát
 
377. immunotransfusio
(l. immunis odolný, l. transfusio krevní převod) imunotransfúze, nepřímá transfúze, kdy dárce je nejprve imunizován antigeny mikroorganismů, pak je mu odebrána krev s vytvořenými protilátkami, které jsou podány příjemci (pasívní imunizace příjemc... Celý referát
 
378. imobilární, imoblliární
nemovitý... Celý referát
 
379. imobilie
nemovitost... Celý referát
 
380. imobilita
nehybnost, neschopnost pohybu, nepohyblivost... Celý referát
 
381. imobilizace
krátkodobé nebo dlouhodobé znehybnění (např. sádrovou dlahou z léčebných důvodů), zablokování pohybu (např. vozidla)... Celý referát
 
382. imobilizační syndrom
(medicína) závady a poruchy hybnosti, např. postoje, sedu, chůze, nepohyblivost a její důsledky pro celý organismus, např. atrofie svalstva, zpomalený metabolismus, odvápnění kostí, chronické záněty (zejména urologické)... Celý referát
 
383. imobilizovat
činit nehybným, přivádět do nehybnosti... Celý referát
 
384. imobilní
nehybný... Celý referát
 
385. imobilní osoby
osoby s dočasně nebo i trvale sníženými schopnostmi a dovednostmi samostatných pohybů... Celý referát
 
386. imoralismus
zavrhování morálky, též amoralismus... Celý referát
 
387. imoralita
mravní nevázanost, nemravnost, nemorálnost, imorálnost... Celý referát
 
388. imorální
nemorální, nemravný, neetický, neuznávající mravní principy a zásady dané společnosti... Celý referát
 
389. imorálnost
nemravnost, nemorálnost... Celý referát
 
390. imortalita
nesmrtelnost... Celý referát
 
391. imortalitní
nesmrtelný... Celý referát
 
392. imortální
nesmrtelný... Celý referát
 
393. imortela, imortelka
skupina květin různých rodů se suchomázdřitými zákrovními listeny, slaměnky... Celý referát
 
394. imp.
zkratka pro... Celý referát
 
395. impacatus
neklidný... Celý referát
 
396. impact ratio
citační index... Celý referát
 
397. impactio
(l. in do, l. pangere upevnit) upevnění, zpevnění... Celý referát
 
398. impactus
sevřený, vklíněný... Celý referát
 
399. impairment
poškození, vada, postižení, oslabení, zhoršení, snížení hodnoty... Celý referát
 
400. impakce
narážka, srážka, kolize... Celý referát
 
401. impaktit
sklovitá látka vznikající při dopadu meteoritu... Celý referát
 
402. impaktní
vzniklý dopadem na povrch kosmického tělesa sluneční soustavy... Celý referát
 
403. impaktový faktor (IF)
(věda) faktor vlivu, kriterium úrovně či kvality vědeckého periodika, které je dáno číslem, jež vypovídá o tom jaké odezvy (citovanosti) se dostalo článkům časopisu v tuzemské a hlavně v zahraniční vědecké literatuře... Celý referát
 
404. impar
paris nestejný, lichý, nerovný... Celý referát
 
405. imparatus
nepřipravený... Celý referát
 
406. imparita
nerovnost, nerovnoprávnost... Celý referát
 
407. impasibilní
chladný, lhostejný, necitelný, bezcitný... Celý referát
 
408. impasto
způsob malby spočívající v nanášení silné vrstvy barev... Celý referát
 
409. impatibilis
pati snášet) impatibilní, nesnesitelný... Celý referát
 
410. impatiens
pati snášet) nesnášenlivý, netrpělivý, neschopný... Celý referát
 
411. impatientia
neschopnost něco snášet, netrpělivost... Celý referát
 
412. impeachment
(právo) ústavní žaloba ženoucí před soud státního úředníka pro zneužití své moci, pro jiné prohřešky nebo pro neschopnost... Celý referát
 
413. impedance
(elektrotechnika) komplexní veličina charakterizující obvod střídavého elektrického proudu, případně mechanický kmitavý obvod... Celý referát
 
414. impedimentum
překážka, závada... Celý referát
 
415. impendens
nastávající, hrozící... Celý referát
 
416. impenetrabilis
penetrare proniknout) nepropustný... Celý referát
 
417. imperativ
(lingvistika) slovesný způsob, jehož hlavní funkcí je apelovat, rozkazovací způsob... Celý referát
 
418. imperativní
rozkazovací... Celý referát
 
419. imperátor
vojevůdce, čestný titul pro vítěze... Celý referát
 
420. imperátorský
(příd.) titul... Celý referát
 
421. imperatum
rozkaz, nařízení... Celý referát
 
422. imperceptibilis
percipere vnímat) imperceptibilní, nevnímatelný... Celý referát
 
423. imperceptio
(l. im (in) ne, l. percipere vnímat) nepostřehnutelnost... Celý referát
 
424. imperceptus
percipere vnímat) nepoznaný, nezjištěný... Celý referát
 
425. imperfectus
nedodělaný, nedokončený... Celý referát
 
426. imperfektivní
nedokonavý... Celý referát
 
427. imperfektívum
nedokonavé sloveso... Celý referát
 
428. imperfektní
nedokončený, neúplný, nedotažený, nedokonalý... Celý referát
 
429. imperfektum
slovesný čas vyjadřující neukončený děj nebo průvodní děj minulý... Celý referát
 
430. imperforatio
(l. im (in) ne, l. perforare prorazit) nevytvoření otvorů, uzávěr... Celý referát
 
431. imperforatus
perforare prorazit) neproražený, neprovrtaný, neotevřený... Celý referát
 
432. imperializmus, imperialismus
velmocenská, dobyvačná, rozpínavá, obvykle militantní politika státu... Celý referát
 
433. imperitus
nezkušený, neznalý... Celý referát
 
434. impermeabilis
permeare propustit, projít) impermeabilní, nepropustný pro pevné, plynné a tekuté látky... Celý referát
 
435. impermeabilita
neprostupnost, nepropustnost... Celý referát
 
436. impermeabilitas
(l. im (in) ne, l. permeare propustit, projít) impermeabilita, nepropustnost... Celý referát
 
437. impersonal care
neosobní péče... Celý referát
 
438. impersonální
neosobní... Celý referát
 
439. impertinence
(knižně) neslušnost, drzost, nestoudnost... Celý referát
 
440. impertinentní
(odborně) nestoudný, drzý, vyzývavý... Celý referát
 
441. impetiginisatio
(l. impetigo kožní onemocnění) impetiginizace, sekundární infekce kůže vyvolaná stafylokoky, streptokoky apod.... Celý referát
 
442. impetiginosus
(medicína) a, um (l. impetigo kožní onemocnění) impetiginózní, mající znaky impetiga... Celý referát
 
443. impetigo
(medicína) chrásty, infekční kožní onemocnění projevující se zánětlivými puchýřky a stroupky... Celý referát
 
444. impetuosus
prudký, bouřlivý... Celý referát
 
445. implantabilní
(odborně) vsaditelný, schopný implantace... Celý referát
 
446. implantace
(medicína) chirurgické přenesení, vsazení živočišné tkáně nebo orgánu, zavedení cizího orgánu... Celý referát
 
447. implantát
orgán nebo jeho část přenesený do organizmu... Celý referát
 
448. implantovaná certifikace
(psychologie) kladné i záporné hodnocení zvnějška vložené, vmanipulované do psychiky a osobnosti druhého člověka... Celý referát
 
449. implantovat
(medicína) vpravovat implantát do organizmu, provádět implantaci... Celý referát
 
450. implementace
uskutečnění, naplnění, realizace... Celý referát
 
451. implementer
realizátor, ,,tahoun"... Celý referát
 
452. implementovat
(odborně) zavést, zavádět... Celý referát
 
453. implentace
vložení - nejč. ve smyslu vložit mezi dva předměty (i amorfní)... Celý referát
 
454. implicatio
(l. implicare vplétat) zapletení, spleť, zmatek, podmíněný výrok... Celý referát
 
455. implicite
implicitní, implicitně... Celý referát
 
456. implicitně
(odborně) automaticky zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo... Celý referát
 
457. implicitní
zahrnutý, obsažený, ale nevyjádřený přímo... Celý referát
 
458. implicitní diagnostikování
... Celý referát
 
459. implicitní paměť
(psychologie) zahrnuje především procesy na nevědomé úrovni, ukládání informací mimo vědomou kontrolu, týká se např. i osvojování některých dovedností (např. chůze), neasociativního učení, habituace, primingu, klasického podmiňování, bezděčných náv... Celý referát
 
460. implicitní persuaze
indirektivní přesvědčování a ovlivňování přičemž závěry a rozhodnutí z nich plynoucí necháváme na přesvědčovaném... Celý referát
 
461. implicitní postoj
(odborně) skrytý, vnitřní, neuvědomělý, tacitní postoj... Celý referát
 
462. implicitní teorie osobnosti
(psychologie) chybné posuzování vlastností osobnosti vycházející např. z mínění, že z poznání jedné centrální vlastnosti vždy stačí k odhadu dalších vlastností druhé osoby... Celý referát
 
463. implicitní učení
... Celý referát
 
464. implicitní znalosti
(psychologie) neuvědomělé, tacitní znalosti... Celý referát
 
465. implied
zahrnutý, implicitní... Celý referát
 
466. implikace
(logika) vztah mezi výroky, z nichž jeden je důsledkem druhého (tvrzení tvaru "jestliže A, pak B")... Celý referát
 
467. implikovat
(odborně) vřazovat do něčeho, zahrnovat v sobě, znamenat, obsahovat... Celý referát
 
468. imploze
(fyzika) destrukce nebo zhroucení způsobené podtlakem, prudké vyrovnání tlaků směrem dovnitř... Celý referát
 
469. implozivní terapie
systematická desenzibilizace opakovaným ,,přesycováním se", např. představováním si situace, při které dochází k tenzní reakci tak dlouho až reakce odezní, behaviorální druh léčby... Celý referát
 
470. impluvium
pravoúhlá nádrž na dešťovou vodu v atriu starořímského domu... Celý referát
 
471. imponderabilie
hypotetické nezvažitelné látky... Celý referát
 
472. imponovat
(odborně) působit mocným dojmem, vzbuzovat obdiv... Celý referát
 
473. import
dovoz... Celý referát
 
474. importance
důležitost... Celý referát
 
475. importentní
důležitý, významný... Celý referát
 
476. importunní
nevhodný, obtěžující... Celý referát
 
477. impos
impotis neovládající se, nepříčetný... Celý referát
 
478. imposibilita
nemožnost... Celý referát
 
479. imposibilní
nemožný... Celý referát
 
480. impossible
nemožno, nemožné, imposibilní... Celý referát
 
481. impotence
neschopnost, bezmocnost... Celý referát
 
482. impotentní
nemohoucí... Celý referát
 
483. impozantní, imposantní
velkolepý, vznešený... Celý referát
 
484. impregnace
napouštění tuhých látek chemickými látkami ke zvýšení trvanlivosti, dosažení nepropustnosti, odolnosti proti vlhkosti apod.... Celý referát
 
485. impregnace paměti
vštípení, vštípivost, ukládací schopnost paměti, osvojení, kódování... Celý referát
 
486. impresário
podnikatel v oblasti divadelních a hudebních produkcí a veřejných vystoupení... Celý referát
 
487. imprese
dojem, vjem... Celý referát
 
488. impresionismus
(umění) umělecký směr z přelomu 19. a 20. století vyjadřující osobní vjemy, prožitky a okamžité smyslové dojmy... Celý referát
 
489. impresivní emotivita
přitlumené až potlačované a racionalizované vyjádřování emoční aktivace, vnitřních prožitků... Celý referát
 
490. impressio
(l. imprimere vtisknout) imprese, dojem, vjem... Celý referát
 
491. impressit
(na grafických listech) označení signatury tiskaře, event. adresa, zkr. imp.... Celý referát
 
492. imprimatur
povolení, schválení k tisku... Celý referát
 
493. imprimovat
dát povolení k tisku... Celý referát
 
494. imprinting
vtiskování, vtištění... Celý referát
 
495. impromptu
improvizace... Celý referát
 
496. improperie
výčitky, žaloby... Celý referát
 
497. improvisus
ne-, l. providere předvídat) nepředvídaný, netušený, narychlo připravený... Celý referát
 
498. improvizace
(odborně) tvůrčí projev nebo výtvor bez předchozí přípravy... Celý referát
 
499. imprudentia
neprozíravost, neznalost... Celý referát
 
500. impubertální
pohlavně nedospělý... Celý referát
 
501. impubertas
(l. impubes nedospělý) impuberta, pohlavní nedospělost... Celý referát
 
502. impudence
(řidč.kniž.)nestoudnost... Celý referát
 
503. impudicus
odporný, smrdutý... Celý referát
 
504. impulsio
(l. impellere udeřit) impuls, náraz, popud, podněcování, pobídka... Celý referát
 
505. impulz, impuls
podnět, vzruch... Celý referát
 
506. impulzivita
(psychologie) sklon jednat náhle (bez rozumové úvahy) ze silného vnitřního (např. emočního či afektivního) popudu, bez adekvátního důvodu, bez jasného cíle a účelu, často neklidně,rozčileně,podrážděně až agresivně... Celý referát
 
507. impulzivní
(psychologie) vznětlivý, náhlý, prudký, nárazový, poddávající se okamžitým podnětům... Celý referát
 
508. impulzivní agrese
afektivní a explozivní hyperreakce i na běžný podnět často spojená s desinhibicí a ztrátou kognitivní (kortikální) a behaviorální kontroly... Celý referát
 
509. impulzivní jednání
... Celý referát
 
510. impulzivní suicidium
sebevražda podnícená náhlým zkratkovým afektivním rozhodnutím a poruchou pudu sebezáchovy... Celý referát
 
511. impulzivní učební styl
Žák či student s rychlým a nezřídka až s cholerickým impulzivním stylem učení reaguje urychleně, opírá se často riskantně o první nabízející se hypotézy, varianty řešení. Kontrolu svých rozhodnutí provádí až následně (poté). Je neoblíbený u žáků i ... Celý referát
 
512. impulzivnost
sklon k rychlým až zbrklým, navenek energickým, ale často unáhleným aktivitám, způsobům reaktivity, k málo uváženému rozhodování (např. pod vlivem afektů), který může být nejen psychosociálně, ale i geneticky podmíněn... Celý referát
 
513. impunitivita
bagatelizace (zmenšování, zlehčování) viny či významu situace, svádění viny na vyšší moc... Celý referát
 
514. impunitivní
svádějící vinu na vyšší moc (mimo sebe i mimo druhé), absence obviňování a trestání sebe nebo druhých lidí za nepříjemné, stresové, psychotraumatické situace... Celý referát
 
515. imputabilita
právní odpovědnost, příčetnost... Celý referát
 
516. imputabilní
právně odpovědný, příčetný... Celý referát
 
517. imputovat
někomu něco neprávem přisuzovat, přičítat... Celý referát
 
518. imrvére
(slang) neustále... Celý referát
 
519. imunita
(právo) vynětí osob nebo majetku z moci obecně platných trestních a jiných předpisů, z moci zákona... Celý referát
 
520. imunitní
související s odolností organizmu, imunitou... Celý referát
 
521. imunizace postojů a názorů
odolnost osobních postojů a názorů vůči kritice a doporučované změně... Celý referát
 
522. imunizace, imunisace
postup vytváření imunity v organizmu... Celý referát
 
523. imunizovat
získávat imunitu, činit odolným vůči něčemu... Celý referát
 
524. imunní
odolný... Celý referát
 
525. imuno-
první část složených slov mající význam obrana, imunita, obranný, odolný, imunní... Celý referát
 
526. imunoadherence
imunocytoadherence, technika k určení buněk tvořících imunoglobulin průkazem rozet červených krvinek, které jsou kolem těchto buněk nakupeny... Celý referát
 
527. imunobiologie
nauka o obranných pochodech v orgamismu... Celý referát
 
528. imunoblast
nediferencovaná blastická buňka, předchůdce imunocytu... Celý referát
 
529. imunochemie
obor chemie zabývající se zkoumáním obranných pochodů probíhajících v organismu... Celý referát
 
530. imunocyt
(biologie) buňka schopná rozpoznatelné reakce se specifickým antigenem, která obsahuje již určitou formu receptoru pro antigen... Celý referát
 
531. imunodeficience
(biologie) imunologická nedostatečnost, nedostatečná odolnost, malá obranyschopnost... Celý referát
 
532. imunodeficit
(medicína) vrozená či získaná závada či porucha imunitního systému, oslabení obranyschopnosti, snížení odolnosti např. proti infekci nebo nádorovému onemocnění... Celý referát
 
533. imunodeficitní
široká oblast imunitních poruch, jejichž výsledkem je snížená obranyschopnost organismu proti patogenním mikroorganismům... Celý referát
 
534. imunodiagnostika
využití imunologických reakcí k diagnostickým účelům... Celý referát
 
535. imunoelektroforéza
metoda založená na elektroforéze, využívající reakce antigen - protilátka při stanovení koncentrace látek... Celý referát
 
536. imunofarmaka
léky ovlivňující imunitní reakce (imunomodulační léčba)... Celý referát
 
537. imunofluorescence
mikroskopické vyšetření buněčných a tkáňových struktur pomocí protilátek značených fluoreskujícími látkami... Celý referát
 
538. imunogen
látka, která v organismu vyvolá imunitní odpověď... Celý referát
 
539. imunogenita
(biologie) schopnost navodit tvorbu protilátek... Celý referát
 
540. imunogenní
(biologie) schopný navodit imunitní reakci, vznik protilátek... Celý referát
 
541. imunoglobulin
(biochemie) protein s protilátkovou aktivitou... Celý referát
 
542. imunohematologie
hraniční obor zabývající se hematologií a imunologií... Celý referát
 
543. imunoinkompatibilita
nesnášenlivost, k níž dochází např. při krevní transfuzi nebo při transplantaci tkání a orgánů, kdy antigeny příjemce jsou jiné než antigeny dárce... Celý referát
 
544. imunokoagulopatie
porucha krevní srážlivosti způsobená imunitními mechanismy... Celý referát
 
545. imunokompetence
schopnost buňky odpovědět na antigenní podnět... Celý referát
 
546. imunokompetentní
schopný reagovat při setkání s určitým antigenem (např. lymfocyt)... Celý referát
 
547. imunologická paměť
umožňuje organismu rozpoznat své vlastní buňky a diferencovat je od buněk cizích, dovoluje např. úspěšně se bránit některým infekčním zárodkům, se kterými se organismus již dříve setkal a umožňuje očkování proti nakažlivým chorobám... Celý referát
 
548. imunologie
(medicína) vědní obor studující imunitní reakce... Celý referát
 
549. imunomodulační
zvyšující obranyschopnost organismu... Celý referát
 
550. imunopatogeneze
vznik a vývoj poruchy imunitního systému... Celý referát
 
551. imunopatologie
odvětví patologie využívající při diagnostice imunitních reakcí... Celý referát
 
552. imunopotence
schopnost látky (antigenu) navodit v organismu tvorbu specifických protilátek... Celý referát
 
553. imunosérum
sérum obsahující protilátky... Celý referát
 
554. imunostimulující
podporující imunitu... Celý referát
 
555. imunosuprese
stav, kdy je omezena schopnost organizmu reagovat na antigenní podnět tvorbou protilátek nebo buněčnou reakcí, stav snížené imunity... Celý referát
 
556. imunosupresívní
oslabující nebo potlačující odolnost organismu či obrannou reakci organismu na cizí látky (např. při transplantaci)... Celý referát
 
557. imunosupresivní efekt
záměrné nebo i nezáměrné oslabení, potlačení, snížení imunitní reaktivity organismu... Celý referát
 
558. imunosupresivum
(medicína) látka tlumící imunitní reakci organizmu, používaná např. při transplantaci orgánů... Celý referát
 
559. imunotolerance
oslabená imunitní reakce na podání antigenu... Celý referát
 
560. imunotoxický
poškozující imunitní systém... Celý referát
 
561. imus
nejnižší... Celý referát
 
562. in absentia
v nepřítomnosti, za nepřítomnosti... Celý referát
 
563. in abstracto
obecně, v obecném smyslu... Celý referát
 
564. in aeternum
na věky... Celý referát
 
565. in antis
(architektura) nejjednodušší typ starořeckého chrámu, kdy prodloužené boční stěny zakončené zesíleným čelem(antea) vytvářejí předsíň otevřenou (zpravidla dvěma) sloupy... Celý referát
 
566. in articulo mortis
v okamžiku smrti, v situaci rychle se blížící smrti... Celý referát
 
567. in bianco
na prázdný list, nevyplněnou listinu... Celý referát
 
568. in brevi
zakrátko... Celý referát
 
569. in calculo veritas
v číslech je pravda... Celý referát
 
570. in camera caritatis
důvěrně až tajně, mezi čtyřma očima, z očí do očí... Celý referát
 
571. in concreto
v daném, v určitém případě... Celý referát
 
572. in continuo
v souvislosti, nepřetržitě... Celý referát
 
573. in contrario
v opačném případě, naopak... Celý referát
 
574. in contumatiam
v nepřítomnosti, kontumačně... Celý referát
 
575. in corpore
hromadně, společně, jako celek v plném počtu... Celý referát
 
576. in dorso
na rubu... Celý referát
 
577. in dubiis mutius
(právo) v pochybných případech (třeba soudit mírněji)... Celý referát
 
578. in dubio mitius
(právo) v případě pochybností má být soudem rozhodováno mírněji (zásada trestního práva)... Celý referát
 
579. in dubio pro reo
v pochybnostech má být rozhodováno ve prospěch obžalovaného (zásada trestního práva)... Celý referát
 
580. in duplo
dvojmo, ve dvojím vyhotovení... Celý referát
 
581. in effigie
(právo) ,,na obraze", obrazově, tj. zástupně: pověsit zločince in e. - místo zločince pověsit (upálit) jeho vyobrazení... Celý referát
 
582. in extenso
v plné šíři, v celém rozsahu, podrobně, obšírně... Celý referát
 
583. in extremis
krátce před smrtí, v situaci extrémní nouze, v poslední chvíli života... Celý referát
 
584. in favorem
ve prospěch, k dobru... Celý referát
 
585. in finem
relativně krátký úsek umírání, též terminální fáze choroby... Celý referát
 
586. in flagranti
v zápalu... Celý referát
 
587. in floribus
v květu, v rozkvětu... Celý referát
 
588. in folio
(polygrafie) v rozměru celého archu... Celý referát
 
589. in foro
před soudem... Celý referát
 
590. in genere
všeobecně, povšechně, vůbec... Celý referát
 
591. in hoc casu
v tom případě... Celý referát
 
592. in illo tempore
v onom čase... Celý referát
 
593. in infidelibus
(církev) součást titulu biskupa v krajích nevěřících... Celý referát
 
594. in invitum
nechtíc, proti jeho vůli... Celý referát
 
595. in loco
v místě, na místě... Celý referát
 
596. in margine
na okraji, na okraj, mimochodem... Celý referát
 
597. in medias res
k jádru věci, přímo k věci... Celý referát
 
598. in memoriam
na paměť, posmrtně... Celý referát
 
599. in merito
(latinské výrazy) v podstatě, v jádru věci, konkrétně... Celý referát
 
600. in natura
(latinské výrazy) v přirozené podobě, osobně, skutečně... Celý referát
 
601. in nuce
stručně... Celý referát
 
602. in optima forma
v nejlepší formě... Celý referát
 
603. in optima forum
v nejlepší kondici či formě... Celý referát
 
604. in originali
v originále, ve skutečnosti... Celý referát
 
605. in pace
v míru, v pokoji... Celý referát
 
606. in partibus infidelium
(církev) biskup inp. i. - bez vlastní diecéze, pův. misijní, nyní jen titulární... Celý referát
 
607. in pectore
(církev) kardinál in p. - neoznámený jmenovitě papežem na konzistoři, ponechaný v tajnosti... Celý referát
 
608. in perpetuam memoriam
na věčnou paměť... Celý referát
 
609. in perpetuum
navěky, navždy... Celý referát
 
610. in persona
osobně, sám... Celý referát
 
611. in persona Christi capitis
v osobě Krista-hlavy... Celý referát
 
612. in personam
(latinské výrazy) vůči osobě, na určitou osobu, ve prospěch osoby... Celý referát
 
613. in petto
na srdci, v mysli... Celý referát
 
614. in pleno
přede všemi, na plénu... Celý referát
 
615. in praesentia
v přítomnosti, v přítomné době... Celý referát
 
616. in publico
veřejně, na veřejnosti... Celý referát
 
617. in puncto
v tom bodě, pokud se týče, ohledně... Celý referát
 
618. in regula
vzhledem k pravidlu... Celý referát
 
619. in rem
na věc, vůči věci, ve prospěch věci... Celý referát
 
620. in rerum natura
v povaze věcí... Celý referát
 
621. in residuo
v zásobě... Celý referát
 
622. in saecula saeculorum
na věky věků(v)... Celý referát
 
623. in saldo
zůstat dlužen... Celý referát
 
624. in silico
prováděný na počítači (in silico program - simulační program na počítači)... Celý referát
 
625. in situ
na původním místě, ve své poloze... Celý referát
 
626. in spe
budoucí, příští, v budoucnosti... Celý referát
 
627. in specie
(knižně) zvláště, jmenovitě... Celý referát
 
628. in statu nascendi
ve stavu zrodu, vzniku... Celý referát
 
629. in statu quo ante
v niekdajšom stave, predtým... Celý referát
 
630. in summa
(knižně) dohromady, úhrnem, celkem, jedním slovem, krátce řečeno... Celý referát
 
631. in summo gradu
(knižně) svrchovaně... Celý referát
 
632. in suo esse
ve vlastním bytí... Celý referát
 
633. in suspenso
(ve spojení nechat něco i.s.) nerozhodnuto, nevyřízeno... Celý referát
 
634. in termino
v určité době... Celý referát
 
635. in the secondary school
na střední škole... Celý referát
 
636. in toto
vcelku, vůbec, celkem... Celý referát
 
637. in transitu
(knižně) přechodně... Celý referát
 
638. in ultimis
na konci života, krátce před smrtí... Celý referát
 
639. in unum vertere
učinit jedním, integrovat, sjednotit, v jedno obrátit... Celý referát
 
640. in utero
v děloze... Celý referát
 
641. in vicem
vzájemně... Celý referát
 
642. in vino verttas
ve víně (je) pravda... Celý referát
 
643. in vitro
mimo živé tělo, ve zkumavce... Celý referát
 
644. in vitro fertilizace (IVF)
metoda asistované reprodukce, umělého mimotělního oplodnění, lidově ,,oplození ve zkumavce"... Celý referát
 
645. in vivo
v živém nebo na živém těle, zaživa... Celý referát
 
646. in-
předpona mající význam 1. v-, na- 2. ne-... Celý referát
 
647. in-line
(sport) kolečková brusle s botou s kolečky v jedné řadě... Celý referát
 
648. inactivitas
(l. in ne, l. activus činný) inaktivita, nečinnost, neschopnost reakce... Celý referát
 
649. inadaptabilita
snížená schopnost nebo neschopnost přizpůsobení... Celý referát
 
650. inadaptabilní
nepřizpůsobivý... Celý referát
 
651. inadekvátní
neodpovídající, nepřiměřený, nevhodný... Celý referát
 
652. inadekvátní halucinace
zdánlivé smyslové vjemy mimo vlastní příslušný smyslový orgán (např. vidění kolenem, slyšení dolními končetinami, čichání kůží)... Celý referát
 
653. inaequabilis
(l. in ne, l. aequus rovný) nerovnoměrný... Celý referát
 
654. inaequalis
nerovný, nestejný... Celý referát
 
655. inaglutinabilní
neschopný aglutinace... Celý referát
 
656. inaktivace
(odborně) potlačení aktivity (např. mikroorganismů), neutralizace... Celý referát
 
657. inaktivita
nečinnost (fyzická nebo psychická )... Celý referát
 
658. inaktivní
nepůsobící, neúčinný... Celý referát
 
659. inania
vysílení, vyčerpání z nedostatečného příjmu potravin... Celý referát
 
660. inanice
vysílení, zhubnutí z nedostatku výživy... Celý referát
 
661. inanis
prázdný, bezvýznamný... Celý referát
 
662. inanita
(knižně) neúčinnost, neplatnost... Celý referát
 
663. inanitas
(l. inanis prázdný) inanita, prázdnota, bláhovost... Celý referát
 
664. inanitio
(l. inanis prázdný) inanice, vysílení, zeslabení, vyhubnutí z nedostatečného příjmu potravy... Celý referát
 
665. inanizace
zhubnutí, atrofie z nedostatku výživy, celkové vysílení... Celý referát
 
666. inaparentní
nezjevný, skrytý. I. průběh choroby, např. infekce. Srov. asymptomatický, latentní... Celý referát
 
667. inapetence
potlačení žádosti, snahy, chuti... Celý referát
 
668. inapetentní
nemající chuť k jídlu... Celý referát
 
669. inapparens
utajený, neprojevující se, bez příznaků... Celý referát
 
670. inaptus
(medicína) práce neschopný... Celý referát
 
671. inaugurace
slavnostní uvedení do funkce, v úřad, v hodnost... Celý referát
 
672. inbrední
(zoologie) inbrední zvíře - vzniklé pářením navzájem příbuzných rodičů... Celý referát
 
673. inbríding, inbreeding
příbuzenské křížení, u lidí příbuzenské sňatky... Celý referát
 
674. inbus, imbus
Šroub s dutou hlavicí s vnitřním šestihranem... Celý referát
 
675. incarceratio
(l. in v, do, l. carcer žalář) inkarcerace, uskřinutí (např. střevní kličky v kýle). Incarceratio placentae inkarcerace placenty, plodového lůžka, při chybném průběhu třetí doby porodní. Incarceratio unguis zarostlý nehet... Celý referát
 
676. incarceratus
uvězněný, uskřinutý... Celý referát
 
677. incarnatio
(l. in v, do, l. caro maso) inkarnace, zarůstání (např. nehtu)... Celý referát
 
678. incentiva
(psychologie) motivace, popud, pohnutka, pobídka... Celý referát
 
679. incentivní
pobízející, vzbuzující motivaci... Celý referát
 
680. inceptio
(l. incipere začít) počátek... Celý referát
 
681. inceptum
počaté dílo, podnik... Celý referát
 
682. incertus
nejistý, nejasný, neurčitý, nebezpečný... Celý referát
 
683. incest
nečistota... Celý referát
 
684. incestové tabu
zákaz sexuálních vztahů mezi pokrevně příbuznými, který se vyskytuje téměř u všech kultur... Celý referát
 
685. inch
britsko-americká jednotka pro délku rovná 2,54 cm, palec... Celý referát
 
686. inchoatus
začatý, počatý... Celý referát
 
687. incidence
nemocnost, demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel... Celý referát
 
688. incidence nemocí
... Celý referát
 
689. incidenční
související s incidencí... Celý referát
 
690. incident
nepříjemná událost, příhoda... Celý referát
 
691. incidentální
nahodilý... Celý referát
 
692. incidentaloma
nahodilý, nepodstatný, benigní nález, který však může být chybně detekován a interpretován např. jako zhoubný... Celý referát
 
693. incidentní
incidenční... Celý referát
 
694. incidovaný
naříznutý, proťatý... Celý referát
 
695. incidovat
naříznout, rozříznout... Celý referát
 
696. incinerace
zpopelnění, též cinerace... Celý referát
 
697. incineratio
(l. in v, do, l. cinis popel) incinerace, zpopelnění... Celý referát
 
698. incipientní
(odborně) počínající, začínající (např. nemoc)... Celý referát
 
699. incipit
začátek textu, díla... Celý referát
 
700. incisio
(medicína) 04nis, f. (l. incidere vřezat, vyřezávat) incize, protětí, řez, naříznutí, chirurgické otevření... Celý referát
 
701. incisura
zářez... Celý referát
 
702. incizální
kousací, řezný... Celý referát
 
703. incize, incise
(medicína) naříznutí, protětí, chirurgické otevření... Celý referát
 
704. incizura
řez, mezera, zářez, rýha... Celý referát
 
705. inclinatio
inklinace, sklon, náchylnost. Inclinatio pelvis sklon pánevní, úhel mezi rovinou pánevního vchodu a rovinou vodorovnou... Celý referát
 
706. inclusive
(hovorově) včetně, zahrnujíc v to, počítaje v to... Celý referát
 
707. inclusus
uzavřený, skrytý... Celý referát
 
708. income
příjem, důchod... Celý referát
 
709. incommoditas
(l. incommodus nevhodný) nevhodnost, nepřiměřenost... Celý referát
 
710. incomparabilis
(l. in ne, l. comparare srovnat) nesrovnatelný... Celý referát
 
711. incompatibilitas
(l. in ne, l. cum s, l. pati snášet) inkompatibilita, nesnášenlivost, neslučitelnost... Celý referát
 
712. incompletus
neúplný, nekompletní... Celý referát
 
713. incongruity
rozpornost, neshoda, nemístnost... Celý referát
 
714. inconiunctus
(l. in ne, l. coniungere spojovat) nespojený... Celý referát
 
715. inconscius
nevědoucí... Celý referát
 
716. inconstans
nestálý, kolísavý, nedůsledný... Celý referát
 
717. incontro
(v šermu) zachování chodu zbraní... Celý referát
 
718. incoordinatio
(l. in v, do, l. cum s, l. ordo pořádek) inkoordinace, neuspořádanost, neuspořádané, nekoordinované působení... Celý referát
 
719. incornificiens
nerohovějící, nevyvolávající rohovění... Celý referát
 
720. incorporated
označení veřejné obchodní společnosti v USA, zkratka Inc.... Celý referát
 
721. incorrigibilis
nenapravitelný, nepolepšitelný... Celý referát
 
722. incoterms
dodací podmínky v zahraničním obchodě... Celý referát
 
723. incredulus
nevěřící, nedůvěřivý... Celý referát
 
724. incrementalis
vzrůstající, přibývající... Celý referát
 
725. incrementum
růst, vzrůst, přibývání... Celý referát
 
726. incretio
(l. incernere vsypat) inkrece, schopnost žláz vylučovat výměšky (hormony) přímo do krevního oběhu... Celý referát
 
727. incretorius
vnitřně sekreční, vyměšující do vnitřního prostředí organismu... Celý referát
 
728. incruentus
(l. in ne, l. cruor krev) nekrvavý... Celý referát
 
729. incrustatio
(l. incrustare vrstvou potahovat) inkrustace, ukládání vápenných solí do tkání... Celý referát
 
730. incubatio
(l. incubare ležet) inkubace, doba od styku organismu s původcem nákazy k projevu prvních příznaků... Celý referát
 
731. incubator
(l. incubare ležet) inkubátor, přístroj pro nedonošené děti, udržující prostředí s konstantní teplotou, vlhkostí a přísunem kyslíku... Celý referát
 
732. incubus
původně název pro bezpohlavního démona, který však údajně vystupoval v mužské roli... Celý referát
 
733. incudomallearis
(l. incus kovadlinka, l. malleus kladívko) týkající se kovadlinky a kladívka ve středním uchu... Celý referát
 
734. incudostapedius
(l. incus kovadlinka, l. stapes třmínek) týkající se kovadlinky a třmínku ve středním uchu... Celý referát
 
735. incunabula
plenky... Celý referát
 
736. incuneatio
(l. in v, do, l. cuneus klín) inkuneace, vklínění... Celý referát
 
737. incuneatus
zaklíněný, vklíněný... Celý referát
 
738. incuratus
(l. in ne, l. curare léčit) neléčený... Celý referát
 
739. incurvatio
(l. incurvare zakřivit) inkurvace, zakřivení, zkřivení... Celý referát
 
740. incus
udis, f. kovadlinka, kůstka v dutině středoušní... Celý referát
 
741. indagace
pátrání, vyšetřování... Celý referát
 
742. indagatio
(l. indagare stopovat) indagace, pátrání, vyšetřování, např. vyšetřování prstem per rectum nebo per vaginam... Celý referát
 
743. indebite
bez závazků... Celý referát
 
744. indecent proposal
neslušný návrh... Celý referát
 
745. indeciso
(hudba) nerozhodně, váhavě, neurčitě... Celý referát
 
746. indefinitistické motivační teorie
teorie považující množství možných motivů lidského chování za nekonečné, jako je nekonečný počet situací, jež člověk může prožívat... Celý referát
 
747. indefinitní
(lingvistika) neurčitý, neurčený... Celý referát
 
748. indefinitum
zájmeno neurčité (jaz.)... Celý referát
 
749. indelebilis
nezničitelný, nezrušitelný, nesmazatelný... Celý referát
 
750. indemnita
odškodnění... Celý referát
 
751. inden
(chemie) bicyklický cykloalken, bezbarvý kapalný uhlovodík obsažený v černouhelném dehtu, snadno polymerující... Celý referát
 
752. indentor
Geometricky definované těleso. Soustřeďuje se k definici "tvrdosti", která je definována jako mechanická vlastnost vyjadřující odpor materiálu proti vnikání "indentoru" při určité teplotě.... Celý referát
 
753. independence
nezávislost... Celý referát
 
754. independent
nezávislý, samostatný, autonomní, individuální, independentní... Celý referát
 
755. independentizmus, independentismus
hnutí nezávislosti, za nezávislost... Celý referát
 
756. indeterminatus
neohraničený, nevymezený... Celý referát
 
757. indeterminismus, indeterminizmus
názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost... Celý referát
 
758. indeterminismus-
názor odmítající všeobecnou, vždy platnou příčinnost... Celý referát
 
759. indeterminizmus, indeterminismus
názor, že ve světě existují jevy, kt. nejsou příčinně determinovány ( op. determinizmus)... Celý referát
 
760. index
seznam, soupis, rejstřík... Celý referát
 
761. index librorum prohibitum
soupis (seznam) zakázaných knih... Celý referát
 
762. index maskulinity
početní poměr mužů a žen v populaci, též sex ratio... Celý referát
 
763. index mortality
index úmrtnosti... Celý referát
 
764. index požárního rizika
Charakteristika požiarneho rizika v požiarnom úseku z hľadiska šírenia a intenzity požiaru. Je určená triedou požiarneho nebezpečenstva, hmotnosťou materiálu a spôsobom skladovania v požiarnom úseku.... Celý referát
 
765. index vlivu
\"sociometrický pojem vyjadřující sociální \"\"sílu\"\" klienta ve skupině\"... Celý referát
 
766. indexace
opatřování indexem... Celý referát
 
767. indexialita
význam výroku se mění podle kontextu jeho použití, stejná věta v jiném sociálním kontextu znamená jinou věc (každý výrok má ,,indexy")... Celý referát
 
768. indexová literatura
Index byl seznam zakázané literatury. Seznam nebyl zveřejněn, ale půjčování indexových knih se trestalo až několikaletým vězením. Komunistická strana pečovala o ideologickou ?čistotu? ničením a vyřazováním knih z veřejných knihoven. Velké množství kn... Celý referát
 
769. indicans
ukazující, oznamující, vyhlašující... Celý referát
 
770. indicator
(l. indicare oznámit) indikátor, ukazatel, v chemii látka ukazující určitý stav, např. kyselost, zásaditost apod.... Celý referát
 
771. indiciální
založený na příznacích, náznacích, indiciích... Celý referát
 
772. indicie
(odborně) náznak, nápověda, vodítko... Celý referát
 
773. indicium
(odborně) výpověď, dosvědčující skutečnost, udání, svědectví, důkaz... Celý referát
 
774. indictio
(l. indicere vypovědět) výpověď, ohlášení, oznámení... Celý referát
 
775. indiference
lhostejnost, vzájemné neovlivňování... Celý referát
 
776. indiferenční
bezrozdílná... Celý referát
 
777. indiferentismus, indiferentizmus
(knižně) lhostejnost, nevšímavost, netečnost, vlažnost, nerozhodnost (zpravidla ve věcech veřejných, morálních a náboženských)... Celý referát
 
778. indiferentní
neurčitý, neutrální, nezúčastněný, netečný, lhostejný, nevšímavý... Celý referát
 
779. indifferentismus
lhostejnost, netečnost, vlažnost... Celý referát
 
780. indigenní
domácí, původní... Celý referát
 
781. indiges
etis domácí, tuzemský... Celý referát
 
782. indigesce
porucha trávení... Celý referát
 
783. indigestio
(l. indigere být v nouzi) indigesce, označení pro poruchy trávení... Celý referát
 
784. indignace
rozhořčení, nevole, pohoršení... Celý referát
 
785. indigo
(výtvarnictví) tmavomodré barvivo z kořenů tropického keře indigovníku, vyráběné i synteticky... Celý referát
 
786. indigolit
(mineralogie) modrá odrůda turmalínu... Celý referát
 
787. indikace
(odborně) znak, znamení, označení, oznámení, údaj... Celý referát
 
788. indikativ
oznamovací způsob... Celý referát
 
789. indikativní
(odborně) oznamovací... Celý referát
 
790. indikátor
ukazatel... Celý referát
 
791. indikce
oznámení, ohlášení... Celý referát
 
792. indikovaný
(odborně) oznámený, udávaný, signalizovaný... Celý referát
 
793. indikovat
(medicína) určit léčebný postup či zákrok, předepsat, doporučit... Celý referát
 
794. indirect aggression
nepřímá agrese... Celý referát
 
795. indirecte
nepřímo... Celý referát
 
796. indirectus
nepřímý, indirektní... Celý referát
 
797. indirektivní
nepřímý, náznakový, zdánlivě pasivní... Celý referát
 
798. indirektivní agrese
nepřímá agrese, např. proti náhradnímu objektu... Celý referát
 
799. indirektivní edukace
nepřímé, nedirektivní způsoby výchovy a vzdělávání, např. poradenského typu... Celý referát
 
800. indirektivní edukační metody
nepřímé způsoby vyučování a výchovy, např. vzorem či modelem k napodobení či identifikaci, estetikou, pořádkem a řádem v sociálním i materiálním prostředí, psychosociální atmosférou nebo klimatem... Celý referát
 
801. indirektní
nepřímý... Celý referát
 
802. indisiunctio
(l. in ne, l. disiungere rozdělovat) nerozdělení... Celý referát
 
803. indiskrece
nezachování mlčenlivosti, netaktnost, vtíravost... Celý referát
 
804. indiskrétní
(odborně) nezachovávající mlčení, porušující důvěrnost, netaktní, vtíravý, prostořeký... Celý referát
 
805. indisponovaný
stižený indispozicí - dočasně nezpůsobilý k běžně vykonávanému úkonu... Celý referát
 
806. indispozice
(odborně) dočasná, náhlá nezpůsobilost, nepříznivý tělesný nebo duševní stav, pocit neschopnosti k normálnímu výkonu... Celý referát
 
807. individuace
(psychologie) vývojový proces psychologické diferenciace a zrání osobnosti, získávání relativně nezávislé osobní identity, sebeuskutečnění, rozvoj individuální osobnosti (C.G. Jung)... Celý referát
 
808. individualisatio
(l. individuus nedělitelný) individualizace, činnost vedoucí k osobitému rozlišení... Celý referát
 
809. individualismus-
zdůrazňování jedince, jeho významu, zájmů... Celý referát
 
810. individualistic
individualistický, nezávislý, egocentrický... Celý referát
 
811. individualita
vyhraněná osobnost... Celý referát
 
812. individualizmus, individualismus
nezávislost jedince na skupinových a společenských normách či standardech... Celý referát
 
813. individualizovaná medicina
viz personalizovaná medicina... Celý referát
 
814. individualizované čtení
... Celý referát
 
815. individuální
(odborně) jednotlivý, zvláštní, osobitý, pro každého jednotlivce jiný... Celý referát
 
816. individuální endocept
osobitá schopnost zpracovávat informace... Celý referát
 
817. individuální integrace
probíhá u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami podle individuálního vzdělávacího programu buď v běžné třídě mateřské školy, základní školy či střední školy (i vyšší odborné školy) nebo probíhá ve třídě speciální školy určené pro žáky s jiným dr... Celý referát
 
818. individuální osobnostní potenciál
(psychologie) souhrn základních charakteristických rysů osobnosti (např. zájmů a hodnotového systému, kvalifikace, schopností a dovedností, morálně volních vlastností, somatických vlastností a zdravotního stavu), které se v průběhu života proměňují... Celý referát
 
819. individuální priority
subjektivní upřednostňovaní specifických osobních činností, potřeb, cílů, zájmů, hodnot a ideálů... Celý referát
 
820. individuální přístup
(psychologie) pedagogický princip diferencující způsoby sociální komunikace učitelů a vychovatelů se žáky (studenty) podle specifičnosti jejich osobnosti, akceptující např. věkové zvláštností, schopnosti, vědomosti, dovednosti, charakterové a temper... Celý referát
 
821. individuální psychologie
hlubinně psychologický směr založený rakouským psychologem Alfredem Adlerem (1870-1937)... Celý referát
 
822. individuální zdraví
... Celý referát
 
823. individuální zdravotní potenciál
nejvyšší stupeň zdraví (pohody tělesné, duševní a sociální), kterým jedinec potenciálně disponuje a kterého může dosáhnout... Celý referát
 
824. individuocentrismus
tendence zdůrazňovat individuální a vnitřní faktory formování a determinování prožívání a chování člověka oproti faktorům vnějším ( např. sociálním, institucionálním a politickým)... Celý referát
 
825. individuum
jedinec, jednotlivec... Celý referát
 
826. individuus
(l. in ne, l. dividere dělit) nedělitelný... Celý referát
 
827. indocilita
obtížná vzdělavatelnost a vychovatelnost... Celý referát
 
828. indoevropeistika
historické srovnávací studium indoevropských jazyků... Celý referát
 
829. indoevropelstika
vědní obor zabývající se srovnáváním indoevropských jazyků... Celý referát
 
830. indoktrinace
(odborně) soustavné získávání jednotlivců i skupin pro přijetí určité politické, nacionální, náboženské a jiné doktriny... Celý referát
 
831. indolence
lhostejnost, nevšímavost, netečnost... Celý referát
 
832. indolentia
(medicína) (l. in ne, l. dolere bolet) indolence, bezbolestnost, necitlivost k bolesti, otrlost, netečnost... Celý referát
 
833. indolentní
(medicína) necitlivý (např. na bolest), utlumený, netečný, lhostejný... Celý referát
 
834. indologie
obor zabývající se jazyky, historií a kulturami indických národů... Celý referát
 
835. indometacin
(farmakologie) lék - nesteroidní antirevmatikum. L.: APO-Indomethacin, Bonidon, Elmetacin, Indobene, Indometacin, Indometacinum, Indren, Metindol... Celý referát
 
836. indoor
domácí, vnitřní... Celý referát
 
837. indoor cycling
kardio-vaskulární cvičení při jízdě na stacionárním byciklu při motivující hudbě a podle pokynů instruktora... Celý referát
 
838. indosace
převedení cenného papíru, zejména směnky, písemným prohlášením na jeho rubu, rubopis, žiro... Celý referát
 
839. indosament
písemný převod vlastnictví cenného papíru, rubopis... Celý referát
 
840. indosant
převodce rubopisu, původní vlastník cenného papíru... Celý referát
 
841. indosát
ten, na koho se cenný papír převádí, indosatář... Celý referát
 
842. indosatář
(ekonomie) ten, v jehož prospěch se cenný papír převádí indosamentem, rubopisník, žiratář... Celý referát
 
843. inductio
(l. inducere uvádět) indukce, vedení, uvádění, vzájemné navození, zesilování podráždění po předchozím útlumu a zesilování útlumu po předchozím podráždění... Celý referát
 
844. inductor
(l. inducere uvádět) induktor (enzymů), látka zvyšující tvorbu enzymů... Celý referát
 
845. indukce
úvod, uvedení... Celý referát
 
846. indukční
(odborně) související s indukcí, umožňující indukci... Celý referát
 
847. indukční terapie
(medicína) počáteční léčba s cílem dosáhnout remise onemocnění či poruchy... Celý referát
 
848. indukčnost
skalární veličina charakterizující schopnost indukovat při změně elektrického proudu elektromotorické napětí... Celý referát
 
849. indukovaná agrese
agrese vyvolaná (např. stresem, frustrací, úzkostí, strachem, šokem, alkoholem, drogou, další osobou)... Celý referát
 
850. indukovaný
(odborně) vzájemně navozený, vyvolaný vzájemným působením... Celý referát
 
851. indukovaný blud
vzniká u původně zdravého člověka v důsledku emoční závislosti a společného soužití s osobou trpící psychickou poruchou s bludy... Celý referát
 
852. induktance
reaktance ideální cívky... Celý referát
 
853. induktivismus
vyvozování obecných závěrů a předpovědí ze shromážděných fakt... Celý referát
 
854. induktivní
přenášející... Celý referát
 
855. induktivní faktor
faktor usuzování, schopnost a dovednost nacházet pravidla pro řešení úloh ( podle Louise Thurstona)... Celý referát
 
856. induktivní učení
... Celý referát
 
857. induktor
(elektrotechnika) ruční generátor s střídavého elektrického proudu... Celý referát
 
858. indulgencie
(církev) církevní odpustky... Celý referát
 
859. indulgentia
shovívavost, laskavost... Celý referát
 
860. indult
výsada, výjimka, milost, úleva ze závazné povinnosti udělená příslušnou oficiální autoritou... Celý referát
 
861. indurace
zatvrdnutí tkáně zmnožením vaziva... Celý referát
 
862. induratio
(l. indurare ztvrdit) indurace, zatvrdnutí tkáně způsobené zmnožením vaziva. Induratio cyanotica indurace cyanotická, z dlouhotrvajícího městnání krve v orgánech. Induratio fusca pulmonum indurace plic hnědá, při dlouhotrvajícím městnání krve v m... Celý referát
 
863. indurovaný
tuhý, zatvrdlý, ztvrdlý... Celý referát
 
864. indusium
ženský spodní šat, košile. Indusium griseum tenká vrstva šedé hmoty na povrchu corpus callosum (stratum griseum corporis callosi)... Celý referát
 
865. industria
činnost... Celý referát
 
866. industrial
hudební styl využívající industriálně znějících nástrojů a zvuků... Celý referát
 
867. industrializace, industrialisace
zavádění, rozvoj průmyslu... Celý referát
 
868. industriální
(odborně) průmyslový... Celý referát
 
869. industrie
píle, činnost, pracovitost... Celý referát
 
870. industrius
činný, pracovitý, pilný... Celý referát
 
871. industry relations
komunikace a vztahy vedení organizace s partnery v rámci daného odvětví... Celý referát
 
872. inebrians
opojující, omamující, způsobující alkoholovou intoxikaci... Celý referát
 
873. inebriatio
(l. inebriare opít) inebriace, otrava etylalkoholem... Celý referát
 
874. inedia
hladovění, hladovka... Celý referát
 
875. ineditní
(literatura) ineditní literatura - nelegální vydávání zakázané literatury nebo literatury zakázaných autorů, samizdat... Celý referát
 
876. ineditum
nevydaný, neuveřejněný spis... Celý referát
 
877. inefektní
neúčinný, bezvýsledný... Celý referát
 
878. inefficax
neúčinný... Celý referát
 
879. inefficient
nevýkonný, neúčinný, nekompetentní, neschopný... Celý referát
 
880. inemendabilis
nenapravitelný, nevyléčitelný... Celý referát
 
881. inerce
(odborně) setrvačnost, netečnost... Celý referát
 
882. inerciální
(fyzika) soustava souřadnic, v níž platí zákon setrvačnosti... Celý referát
 
883. inercie
(odborně) netečnost, nečinnost, nepohyblivost... Celý referát
 
884. inertia
inercie, netečnost, nečinnost. Inertia uteri netečnost dělohy, slabé stahy děložní svaloviny za porodu... Celý referát
 
885. inertní
lhostejný, neaktivní, nečinný, netečný... Celý referát
 
886. inertnost
odolnost vůči nejrůznějším vnějším vlivům, např. vůči kyselinám, zásadám, oxidaci, teplotě, vlhkosti, stálost, trvalost, nečinnost... Celý referát
 
887. inervace
(anatomie) zásobování nervovými vlákny... Celý referát
 
888. inervovaný
zásobený nervy... Celý referát
 
889. inervovat
spojovat nervovými vlákny... Celý referát
 
890. inexpletus
nenasycený in extremis krátce před smrtí, v poslední chvíli života... Celý referát
 
891. infabulace
vyříznutí a zašití poševního otvoru, který se nechá srůst... Celý referát
 
892. infamace
zneuctění, zhanobení... Celý referát
 
893. infamia
infámie, hanba, pohana, potupa... Celý referát
 
894. infámie
pohana, potupa... Celý referát
 
895. infámní
hanebný, nestoudný... Celý referát
 
896. infans
antis, m., f. nemluvně, dítě... Celý referát
 
897. infant, infantka
(politika) španělský princ, princezna... Celý referát
 
898. infanterie, infantérie
(vojenství) pěchota... Celý referát
 
899. infanticida
zabíjení dětí z obavy, že je nebude možné uživit... Celý referát
 
900. infanticidium
(l. infans dítě, l. caedere zabít) vražda dítěte... Celý referát
 
901. infantilitas
(l. infans dítě) infantilita, dětskost, zaostalý, opožděný vývoj... Celý referát
 
902. infantilizace
zdětinšťování, např. jednání s některými dospělými, jako by byli dětmi... Celý referát
 
903. infantilizmus, infantilismus
(psychologie) zaostalost ve vývoji... Celý referát
 
904. infantilní
(psychologie) nevyspělý, dětinský: infantilní nápady, infantilní chování... Celý referát
 
905. infantilní afázie
afázie v dětství... Celý referát
 
906. infantilnost
dětinskost, též puerilismus... Celý referát
 
907. infantofilie, nepiofilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči malým dětem (0 - 5 let), podskupina pedofilie (pojem pedofilie obvykle označuje náklonnost k prepubertálním a raně pubertálním dětem)... Celý referát
 
908. infarkt
(medicína) ohraničené odumření tkáně po zamezení přívodu krve z uzavřené tepny (i. myokardu, plic, placenty, ledviny)... Celý referát
 
909. infarktofobie
(psychologie) chorobný strach z mrtvice (mozkové či srdeční)... Celý referát
 
910. infarktofobní
mající chorobný strach z infarktu... Celý referát
 
911. infarktogenní chování
... Celý referát
 
912. infarsatio
onis, f.) haemorrhagica (l. infarcire napěchovat) infarzace hemoragická, prostoupení tkáně červenými krvinkami při zamezeném odtoku krve, přecházející až v její odumření (např. infarzace tenkého střeva při trombóze mezenterické žíly)... Celý referát
 
913. infarzovaný
napěchovaný, prostoupený (krvinkami)... Celý referát
 
914. infaustní
nepříznivý, beznadějný (o průběhu nemoci)... Celý referát
 
915. infaustní prognóza
(odborně) nepříznivá předpověď... Celý referát
 
916. infaustus
infaustní, nepříznivý, bez naděje na uzdravení... Celý referát
 
917. infectio
(l. inficere nakazit) infekce, nákaza, zanesení choroboplodných zárodků do těla, poškození tkáně mikroorganismy. Infectio colibacillaris infekce kolibacilární, vyvolaná gramnegativními střevními baktériemi. Infectio contacta, directa infekce kont... Celý referát
 
918. infectiositas
(medicína) atis, f. (l. inficere nakazit) infekciozita, schopnost mikrobů po vniknutí do těla vyvolat onemocnění... Celý referát
 
919. infecunditas
neplodnost, sterilita... Celý referát
 
920. infecundus
neplodný... Celý referát
 
921. infekce
(medicína) nákaza... Celý referát
 
922. infekciózní
infekčního původu, nakažlivý... Celý referát
 
923. infekční
(odborně) nakažlivý... Celý referát
 
924. infektologie
nauka o nakažlivých chorobách, jejich prevenci a terapii... Celý referát
 
925. infektor
Virus napadající soubory v počítači. Rozdělujeme ho na rychlý (fast), který napadá vše a chová se nápadně. Druhým typem je pomalý (slow), který se snaží být nenápadný, skrytý.... Celý referát
 
926. inference
usuzování, odvozování určitých výroků z jiných... Celý referát
 
927. inferior
dole ležící, spodní... Celý referát
 
928. inferiorita
podřadnost, podřízenost, méněcennost, značná podprůměrnost, slaboduchost, moronství... Celý referát
 
929. inferiorní
(knižně) podřadný, podprůměrný, slaboduchý, méněcenný... Celý referát
 
930. infernální
ďábelský, pekelný... Celý referát
 
931. inferno
(knižně) peklo, podsvětí, temnota... Celý referát
 
932. infernum
podsvětí, peklo,temnota, trestní místo, základna ďáblů a démonů... Celý referát
 
933. inferolaterální
umístěný dole a na boční straně... Celý referát
 
934. inferomediální
umístěný dole a na vnitřní straně... Celý referát
 
935. inferoposterior
(l. inferior spodní, dolní, l. posterior zadní) inferoposteriorní, umístěný dole a na zadní straně... Celý referát
 
936. infertilita
neplodnost, jalovost, neúrodnost... Celý referát
 
937. infertilitas
(l. infertilis neplodný) infertilita, neplodnost, neschopnost porodit (donosit plod)... Celý referát
 
938. infertilní
neplodný, neúrodný... Celý referát
 
939. infestatio
(l. infestare napadat) infestace, napadení, např. hmyzem, hlodavci... Celý referát
 
940. infibulace
(odborně) Nejzávážnější forma mutilace ženských genitálií, při níž jsou zcela odstraněny malé stydké pysky, klitoris s předkožkou a v různé míře odříznuty velké stydké pysky (což způsobí surovou otevřenou ránu). Velké stydké pysky jsou pak sešity k s... Celý referát
 
941. infibulatio
(l. infibulare sešít) infibulace, uzavření poševního vchodu k zabránění soulože... Celý referát
 
942. infidelita
nevěra, nevěrnost... Celý referát
 
943. infidelitas
(l. infidelis nevěrný) věrolomnost, nepoctivost... Celý referát
 
944. infikovaný
nakažený choroboplodnými zárodky... Celý referát
 
945. infikovat
přenášet nákazu, nakazit... Celý referát
 
946. infiltrace
(odborně) prosakování, pronikání... Celý referát
 
947. infiltrační
infiltrativní, prostupující, pronikající do okolí... Celý referát
 
948. infiltratio
(l. in v, do, l. filtrare cedit) infiltrace, pronikání, vnikání... Celý referát
 
949. infiltratus
(medicína) us, m. ( infiltratio pronikání) infiltrát, nahromadění tekutiny nebo buněk v tkáni. Infiltratus globocellularis infiltrát kulatobuněčný, vyznačený převážně lymfocyty a plazmatickými buňkami. Infiltratus inflammatorius infiltrát zánětlivý, ... Celý referát
 
950. infimum
(matematika) největší dolní hranice... Celý referát
 
951. infimum malum
největší zlo, přeneseně ďábel... Celý referát
 
952. infimus
nejnižší, nejspodnější, nejubožejší... Celý referát
 
953. infinitezimální
nekonečně malý... Celý referát
 
954. infinitiv
(lingvistika) neurčitý slovesný tvar s dějovým významem... Celý referát
 
955. infinitizmus, infinitismus
názor o nekonečnosti světa, kosmu, času, prostoru... Celý referát
 
956. infinitní
neurčitý... Celý referát
 
957. infinum malum
nekonečné zlo (v gnosticismu protiklad k summum bonum)... Celý referát
 
958. infirmaria
místnosti a prostory ve středověkých klášterech určené pro ošetřování nemocných řeholníků... Celý referát
 
959. infirmita
slabost, nespolehlivost, nepevnost... Celý referát
 
960. infirmus
slabý, chabý... Celý referát
 
961. infix
vsuvka, vpona... Celý referát
 
962. inflace
(ekonomie) proces znehodnocování peněz projevující se poklesem jejich kupní síly, růst cenové hladiny... Celý referát
 
963. inflagranti, in flagranti
(hovorově) (přistižený) při činu... Celý referát
 
964. inflamace
vzplanutí, zápal... Celý referát
 
965. inflammatio
(medicína) zánět, zápal... Celý referát
 
966. inflammatorius
(medicína) a, um zánětlivý... Celý referát
 
967. inflamo de uretero
(medicína) zánět močovodu... Celý referát
 
968. inflatus
naběhlý, nafouklý... Celý referát
 
969. inflexe
ohýbání, ohyb, obrat... Celý referát
 
970. inflexibilní
neohybatelný, nezměnitelný... Celý referát
 
971. inflexio
(l. inflectere ohýbat) ohýbání, zahýbání... Celý referát
 
972. influence
(doslovný překlad) působení, vliv... Celý referát
 
973. influence of family
vliv rodiny... Celý referát
 
974. influencer
(společnost) člověk, který má vliv na významné množství jiných lidí, nejčastěji prostřednictvím sociálních sítí (youtubeři, instagrameři), čehož se četně využívá v marketingu pro propagaci produktů nebo služeb... Celý referát
 
975. influenza
chřipka... Celý referát
 
976. influx
vtok... Celý referát
 
977. infografika
textové údaje zakomponované do grafického kontextu tak, že výsledek je přehledný a informačně hodnotný... Celý referát
 
978. infogram
portál pro podporu informačního vzdělávání (informační gramotnosti) na vysokých školách... Celý referát
 
979. inforatio
(l. in v, do, l. forare vrtat) inforace, navrtání... Celý referát
 
980. informace
(odborně) zpráva, údaj... Celý referát
 
981. informační deficit
poznatkový (znalostní) úbytek, ztráta, mezera... Celý referát
 
982. informační exploze
extrémní narůst množství producentů a uživatelů informací, vyžadující kompetentní a redukční odborný výběr informací a informační ,,rafinerii"... Celý referát
 
983. informační opora
ústní, ale i písemné poskytování důležitých informací a poznatků (zejména zkušenostních), které usnadňují lidem v tísni adekvátní a adaptabilní reaktivitu... Celý referát
 
984. informační smog
metaforický výraz pro nežádoucí, nepotřebné, neužitečné, jakoby znečišťující informace... Celý referát
 
985. informační stres
přemíra, maximum zahlcujících informací (často bez kontextu), které nelze včas efektivně zpracovat... Celý referát
 
986. informální edukace
longitudinální, neorganizované a nesystematické, neinstitucionální, příležitostné vzdělávání a výchova (socializace) např. při získávání osobních zkušeností, působením médií, ze sociální komunikace... Celý referát
 
987. informální učení
... Celý referát
 
988. informatika
teorie informace... Celý referát
 
989. information searching behavior
chování při vyhledávání informací, aby bylo možno splnit daný úkol... Celý referát
 
990. information seeking behavior
chování při hledání informací... Celý referát
 
991. information sources
informační zdroje... Celý referát
 
992. informativní
poučující, zběžně osvětlující... Celý referát
 
993. informativní funkce komunikace
verbální či nonverbální způsob předání zprávy... Celý referát
 
994. informatizace
zavádění informačních technologií... Celý referát
 
995. informátor
kdo podává informace, zprávy... Celý referát
 
996. informel
spontánně vznikající abstraktní malba... Celý referát
 
997. informetrie
měření toku informací ve vědě a analýza účinnosti informačních systémů... Celý referát
 
998. informní
postrádající formu, beztvarý, neforemný... Celý referát
 
999. infoserver
virtuální poznatkový a poradenský servis např. pro oblasti zdravého života, studia, práce i zábavy... Celý referát
 
1000. infosféra
informační sféra, prostředí pro vzdělávání v informační společnosti, globální strukturovaný systém informací... Celý referát
 
1001. infosférická edukace
výchovně-vzdělávací příprava člověka na život v informační společnosti... Celý referát
 
1002. infotainment
podávání informací zábavnou formou... Celý referát
 
1003. infra-
první část složených slov mající význam nízko, dole, pod... Celý referát
 
1004. infraartikulární
podkloubový... Celý referát
 
1005. infraaurikulární
ležící pod ušním boltcem... Celý referát
 
1006. infračervený
týkající se neviditelné části elektromagnetického spektra s vlnovou délkou 760 -1000 nm... Celý referát
 
1007. infrachromázie
citlivost fotografické citlivé vrstvy na infračervené záření... Celý referát
 
1008. infractio
(medicína) nalomení kosti... Celý referát
 
1009. infradiánní biorytmus
biologický rytmus s delší periodou než je 24 hodin, např. týdenní nebo měsíční... Celý referát
 
1010. infrafamiliární aktivita
činnosti konané v rodině... Celý referát
 
1011. infraglenoidální
podkloubní, ležící pod kloubní jamkou... Celý referát
 
1012. infraglotický
subglotický, ležící pod vchodem do hrtanu, pod příklopkou hrtanovou... Celý referát
 
1013. infrahyoideus
(l. infra pod, os hyoideum jazylka) nacházející se pod jazylkou... Celý referát
 
1014. infrakardiální
ležící pod srdcem... Celý referát
 
1015. infrakce
(medicína) naštípnutí, nalomení kosti... Celý referát
 
1016. infralitorál
dno vodních ploch s dostatkem světla pro růst vyšších rostlin... Celý referát
 
1017. infralobární
podlalokový... Celý referát
 
1018. inframamární
ležící pod prsem... Celý referát
 
1019. inframaxilární
ležící pod horní čelistí... Celý referát
 
1020. infranukleární
umístěný pod jádrem (např. mozkovým jádrem)... Celý referát
 
1021. infraocclusio
(l. infra pod, l. occludere uzavírat) infraokluze, vada jednoho nebo více zubů, které nedosahují roviny skusu... Celý referát
 
1022. infraorbitální
podočnicový... Celý referát
 
1023. infrapalpebrální
podvíčkový... Celý referát
 
1024. infrapatelární
(anatomie) podčéškový... Celý referát
 
1025. infrasauna
(hovorově) sauna využívající infračervené záření, které proniká narozdíl od klasických saun i dovnitř tkání... Celý referát
 
1026. infrasegmentální
ležící pod segmentem... Celý referát
 
1027. infraskapulární
podlopatkový... Celý referát
 
1028. infraspinatus
podhřebenový, podtrnový... Celý referát
 
1029. infrasternální
ležící pod kostí hrudní... Celý referát
 
1030. infrastruktura
soubor odvětví zajištujících ekonomické a sociální systémové funkce... Celý referát
 
1031. infratemporální
podspánkový, ležící pod spánkem... Celý referát
 
1032. infratrochleární
nalézající se pod kladkou kosti pažní... Celý referát
 
1033. infraverze očí
... Celý referát
 
1034. infrazvuk
zvuk s frekvencí pod 16 hertzů... Celý referát
 
1035. infule
orientální nebo liturgická pokrývka hlavy, mitra... Celý referát
 
1036. infundibulární
nálevkovitý... Celý referát
 
1037. infundibuliformní
nálevkovitý... Celý referát
 
1038. infundibulum
nálevka, prohloubenina, nálevkový přechod... Celý referát
 
1039. infusa
nálevy, decocta... Celý referát
 
1040. infusio
(l. infundere vlévat) infúze, přívod většího množství tekutin do organismu. Infusio guttatoria infúze kapénková. Infusio intravenosa infúze intravenózní, do žíly. Infusio rectalis (proctoclysis) proktoklyze, infúze rektální, konečníková. Infusio... Celý referát
 
1041. infuze, infúze, infuse
nitrožilní vpravování tekutin do organizmu... Celý referát
 
1042. infuzodekoktum
výtažek získaný odvarem z rostlinných drog... Celý referát
 
1043. infuzum, infusum
vodný výtažek z léčivé byliny, nálev... Celý referát
 
1044. ingenium
přirozená povaha, nadání, bystrost... Celý referát
 
1045. ingerence
vliv, zasahování, vměšování... Celý referát
 
1046. ingerencovat
vměšovat se... Celý referát
 
1047. ingerování
zasahování, vměšování se, intervenování... Celý referát
 
1048. ingesce
přijímání látek buňkou, příjem potravy... Celý referát
 
1049. ingestio
(l. ingerere vnést) ingesce, přijímání potravy, přijímání látek do buňky... Celý referát
 
1050. ingestum
požitá potrava, jídlo... Celý referát
 
1051. ingóst
(brněnský hantec) úředník... Celý referát
 
1052. ingot
kov ztuhnutý v kokile... Celý referát
 
1053. ingraciace
zavděčování se druhé osobě např. vyjádřením obdivu a respektu, úcty a uznání... Celý referát
 
1054. ingraciátor
člověk vyjadřující jinému člověku upřímně (expresivně) nebo neúpřimně (lichometnicky, jen adaptivně) svou úctu, obdiv, uznání... Celý referát
 
1055. ingratus
nepříjemný, nevítaný, nemilý... Celý referát
 
1056. ingravescens
(l. ingravescere zhoršovat se) zhoršující se... Celý referát
 
1057. ingredience
přísada, součást, příměs... Celý referát
 
1058. ingrediens
označující součást léčivého přípravku, směsi, nápoje... Celý referát
 
1059. ingredient
složka směsi... Celý referát
 
1060. ingres, ingress
přístup, vstup... Celý referát
 
1061. ingrese
krátkodobé proniknutí moře na pevninu... Celý referát
 
1062. ingressio
vstup, meditace, rozjímání... Celý referát
 
1063. inguen
slabina, tříselná krajina... Celý referát
 
1064. inguina
tříslo... Celý referát
 
1065. inguinální amplexus
samec drží samici v pánevní oblasti... Celý referát
 
1066. inguinální hernie
tříselná kýla, též ingvinální hernie... Celý referát
 
1067. inguinodynia
(medicína) (l. inguen slabina, ř. odyne bolest) ingvinodynie, bolest ve slabinách... Celý referát
 
1068. ingvinální
tříselný... Celý referát
 
1069. ingvinální hernie
tříselná kýla... Celý referát
 
1070. ingvinoabdominální
týkající se slabiny a břišní krajiny... Celý referát
 
1071. ingvinolabiální
týkající se slabiny a stydkých pysků... Celý referát
 
1072. ingvinoskrotální
týkající se slabin a šourku... Celý referát
 
1073. inhabilita
nezpůsobilost soudce, když není záruka jeho nestrannosti... Celý referát
 
1074. inhalace
vdechování... Celý referát
 
1075. inhalační
sloužící k inhalaci... Celý referát
 
1076. inhalanty
těkavé látky a další psychoaktivní látky, které se vyskytují v plynném skupenství... Celý referát
 
1077. inhalatio
(l. inhalare dýchat) inhalace, vdechování (léčebné) jemně rozptýlených léčivých látek... Celý referát
 
1078. inhalátor
přístroj na vdechování rozprášených kapalin a plynů... Celý referát
 
1079. inhalatorium
místnost, budova pro inhalaci... Celý referát
 
1080. inhalovat
vdechovat léčebné, případně i škodlivé látky... Celý referát
 
1081. inherence
vnitřní příslušnost, sounáležitost, neoddělitelnost... Celý referát
 
1082. inherentní
(odborně) obsažený, lpící, utkvělý v něčem, vnitřně spjatý... Celý referát
 
1083. inherentní moralita
mravní normy platící pro danou osobu či skupinu... Celý referát
 
1084. inherescentní
vězící, utkvívající, lpící... Celý referát
 
1085. inhibice
překážka, zábrana, zákaz, zastavení... Celý referát
 
1086. inhibiční schopnost
schopnost a dovednost potlačit, pozastavit nebo zastavit nevhodné tendence a aktivity, sebeovládání, autoregulace... Celý referát
 
1087. inhibiční výchova
výchova orientována na útlum, relaxaci, sebeovládání, autoregulaci... Celý referát
 
1088. inhibiny
inhibiny ? nesteroidní hormonální látky produkované gonádami (v testes i ovariích), hypofýzou a snad i jinými tkáněmi. Působí inhibici vylučování FSH v adenohypofýze, zatímco v gonádách působí stimulačně na steroidogenezi. Uplatňují se zřejmě i mimo ... Celý referát
 
1089. inhibitio
útlum, inhibice... Celý referát
 
1090. inhibitor
(chemie) látka, přísada zpomalující nebo zcela zastavující reakci... Celý referát
 
1091. inhibitory
blokátor ? látka schopná zamezit nebo omezit určitý děj. Často se tak označují látky, které brání jiným látkám (stimulátorům) v působení na určitý receptor. Např. b. kalciového kanálu, alfablokátor aj. V poněkud jiném významu: b. nidace. Srov. inhibi... Celý referát
 
1092. inhibovanost
utlumenost, např. aspirační, pohybová, rozumová, kreativní, emocionální, volní... Celý referát
 
1093. inhibovaný
(odborně) utlumený, pasivní... Celý referát
 
1094. inhomogenitas
(l. in ne, ř. homoios stejný, ř. gennan tvořit, ř. gignesthai vznikat) inhomogenita, různost, různotvárnost... Celý referát
 
1095. inhomogenní
nehomogenní, nestejnorodý... Celý referát
 
1096. inhumace
(odborně) pohřbení nespáleného těla do země... Celý referát
 
1097. inhumanitas
(l. inhumanus nelidský) nelidskost, krutost, drsnost... Celý referát
 
1098. iniciace
podnícení, podněcování, podnět... Celý referát
 
1099. iniciační
i. román, i. příběh: jeho hrdina usiluje o vnitřní proměnu skrze vyšší poznání, o nalezení identity... Celý referát
 
1100. iniciála
počáteční písmeno textu... Celý referát
 
1101. inicializace
(odborně) nastavení počátečních hodnot... Celý referát
 
1102. inicializovat
(odborně) začínat, zahajovat... Celý referát
 
1103. iniciální
(odborně) počáteční, počínající, výchozí... Celý referát
 
1104. iniciativa
(odborně) podnět, popud k činnosti... Celý referát
 
1105. iniciátor
původce, podněcovatel... Celý referát
 
1106. iniciovat
(odborně) zahájit, začít... Celý referát
 
1107. iniectabilia
(pl.) (l. inicere vházet) přípravky injekční... Celý referát
 
1108. iniectio
(l. inicere vházet) injekce, vpravení léčivého nebo diagnostického roztoku do tkáně. Iniectio barbitali solubilis injekce barbitalu rozpustného. Iniectio coniunctivae injekce spojivky, překrvení části oční spojivky. Iniectio digitalis injekce náp... Celý referát
 
1109. iniencefalie
jedinec s výhřezem mozku, defektem kosti týlní... Celý referát
 
1110. inimicitiae
nepřátelství... Celý referát
 
1111. inimicus
nepřítel... Celý referát
 
1112. iniodymus
(biologie) podvojná zrůda, jejíž obě poloviny jsou spojeny záhlavím... Celý referát
 
1113. inion
(ř.) antropometrický měrný bod odpovídající protuberantia occipitalis externa (výstupek na kosti týlní uprostřed šupiny)... Celý referát
 
1114. iniopagus
(ř. inion záhlaví, ř. pagus od pegnynai spojovat) podvojná zrůda mající obě části spojeny v záhlaví... Celý referát
 
1115. iniops
opos, m. (ř. inion záhlaví, ř. ops-opos oko) iniops, podvojná zrůda s jednou hlavou a dvěma obličeji... Celý referát
 
1116. initial conception
počáteční pojetí... Celý referát
 
1117. initial state
počáteční stav... Celý referát
 
1118. initium
původ, začátek... Celý referát
 
1119. injekce, injektivní zobrazení
(matematika) zobrazení prosté... Celý referát
 
1120. injektáž
vstřikování, vhánění zpevňovací směsi pod tlakem do nějaké hmoty, konstrukce ap., injektování... Celý referát
 
1121. injektomanie
úchylné pohlavní vzrušení ze vstřikování kapalin do těla... Celý referát
 
1122. injektování
injektáž... Celý referát
 
1123. injikace
vstřikování, vstřik... Celý referát
 
1124. injikovat
vstřikovat, pronikat vstřikováním... Celý referát
 
1125. injunkce
soudní příkaz, kterým soud podle volného uvážení přikazuje žalované straně zdržet se kroků porušujících smlouvu... Celý referát
 
1126. injurecesse
jeden z derivativních způsobů nabytí vlastnického práva... Celý referát
 
1127. injurie
pohana, urážka... Celý referát
 
1128. injusta
neoprávněná, nespravedlivá... Celý referát
 
1129. ink-jet
inkoustová tiskárna... Celý referát
 
1130. inkamerace
(u silnic) převzetí některých dopravně důležitých okresních silnic do státní správy... Celý referát
 
1131. inkamerovat
i.silnic, převzít některé dopravně důležité okresní silnice do státní správy... Celý referát
 
1132. inkantace
pověrečné zaříkávání, zažehnávání... Celý referát
 
1133. inkapsulace
opouzdření, vytvoření tkáně pouzdra, zapouzdření... Celý referát
 
1134. inkar
přístroj k zjišťování trhlin v kovech... Celý referát
 
1135. inkarcerace
uvěznění... Celý referát
 
1136. inkarnace
(mystika) vtělení... Celý referát
 
1137. inkarnát
(výtvarnictví) barva pleti, barevné vystižení pleti... Celý referát
 
1138. inkaso
(ekonomie) vybrání peněz, likvidace peněžní pohledávky... Celý referát
 
1139. inklinace
naklonění... Celý referát
 
1140. inklinovat
(odborně) mít náklonnost, sklon k něčemu... Celý referát
 
1141. inklinující
směřující, tendující... Celý referát
 
1142. inkludování
vkládání, zahrnování, vnikání, uzavírání... Celý referát
 
1143. inkludovat
(odborně) uzavírat, uzavřít... Celý referát
 
1144. inkluze
uzávěr, zahrnutí, zavření... Celý referát
 
1145. inkluzivní
(odborně) začleněný, zahrnutý, uzavřený... Celý referát
 
1146. inkluzivní didaktika
metodika integrovaného vzdělávání ve školách... Celý referát
 
1147. inkluzivní pedagogika
vychází z teze, že školy mají integrovaně vzdělávat a vychovávat všechny děti, a to bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy ( tělesné i duševní)... Celý referát
 
1148. inkognito
(hovorově) v utajení, neznámý, utajený, nazapřenou... Celý referát
 
1149. inkoherence
nedostatek souvislosti, roztříštěnost, rozklad, rozpad... Celý referát
 
1150. inkoherentní myšlení
... Celý referát
 
1151. inkoherescence
roztříštěnost, nesouvislost... Celý referát
 
1152. inkolát
(historické právo) šlechtické obyvatelské právo, obdoba dnešního státního občanství... Celý referát
 
1153. inkomenzurabilní
(knižně) neporovnatelný, neměřitelný... Celý referát
 
1154. inkomodace
nepohodlí, námaha, obtěžování... Celý referát
 
1155. inkomodovat
obtěžovat, unavovat... Celý referát
 
1156. inkompaktní
nesouvislý, nesoudržný... Celý referát
 
1157. inkompatibilita
vzájemná neslučitelnost, nesnášenlivost... Celý referát
 
1158. inkompatibilní
neslučitelný... Celý referát
 
1159. inkompetence
neoprávněnost, nepříslušnost, nepovolanost... Celý referát
 
1160. inkompletní
neúplný... Celý referát
 
1161. inkompresibilní
nestlačitelný... Celý referát
 
1162. inkonformní
nesouhlasný (opak konformní)... Celý referát
 
1163. inkongruence
neshoda, nesouhlas... Celý referát
 
1164. inkongruentní komunikace
nesouladná, neshodná sociální interakce a nesourodé sdělování informací, dvojná vazba (double bind)... Celý referát
 
1165. inkongruentní sdělení
... Celý referát
 
1166. inkonkludabilita
neuzavřenost, doplňovatelnost... Celý referát
 
1167. inkonkludentní
neprůkazný... Celý referát
 
1168. inkonsekvence
nedůslednost... Celý referát
 
1169. inkonsekventní
nedôsledný... Celý referát
 
1170. inkonstance
(knižně) nepevnost, nestálost, proměnlivost, prchavost, nekonstantnost... Celý referát
 
1171. inkontinence
(medicína) nedostatečná činnost svěračů způsobující neschopnost udržet moč nebo stolici... Celý referát
 
1172. inkontinence emocí
... Celý referát
 
1173. inkonvenience
(knižně) nepřístojnost, nevhodnost, nepohodlnost... Celý referát
 
1174. inkonvertibilita
(ekonomie) nemožnost směnit národní měnu za zlato nebo devizy, nesměnitelnost... Celý referát
 
1175. inkonzistence
nestálost, vrtkavost, kolísavost, neúplnost, nesoudržnost... Celý referát
 
1176. inkonzistentní, nekonzistentní
nesoudržný, nespojitý, nepevný... Celý referát
 
1177. inkoordinace
(knižně) neuspořádanost, nesoulad... Celý referát
 
1178. inkopatibilní
neslučitelný... Celý referát
 
1179. inkorporace
vtělení, včlenění... Celý referát
 
1180. inkorporační
včleňující... Celý referát
 
1181. inkorporovaný
začleněný, zapsaný... Celý referát
 
1182. inkorporovat
provádět inkorporaci (něčeho, někoho), včleňovat, včlenit, vtělovat, vtělit, přípojovat, připojit... Celý referát
 
1183. inkorupce
(knižně) neporušenost, čistota... Celý referát
 
1184. inkoust i
speciální tekutina sloužící k psaní... Celý referát
 
1185. inkoustovka
(slang) inkoustová tiskárna... Celý referát
 
1186. inkrece
předávání výměšků (hormonů) žlázami s vnitřní sekrecí přímo do krevního oběhu... Celý referát
 
1187. inkrement
přírůstek... Celý referát
 
1188. inkrementace
zvýšení (čísla)... Celý referát
 
1189. inkrementálně
(odborně) přírůstkově... Celý referát
 
1190. inkrementální inovace
(odborně) přírůstková, postupná, drobná zlepšení... Celý referát
 
1191. inkret
vnitřní sekret... Celý referát
 
1192. inkretin
hormon získaný ze sliznice tenkého střeva... Celý referát
 
1193. inkretologie
(biologie) nauka o vnitřní sekreci... Celý referát
 
1194. inkriminace
obvinění, výtka... Celý referát
 
1195. inkriminovaný
(odborně) vztahující se k tomu, z čeho je někdo obviňován (výrok, čin)... Celý referát
 
1196. inkriminovat
(knižně) obviňovat, obvinit, obžalovat, obžalovávat... Celý referát
 
1197. inkrusta
(biologie) látka ukládající se v buňkách dřeva s pokračujícím stárnutím buňky... Celý referát
 
1198. inkrustace
povlak, nátěr, výzdoba předmětu jinobarevným materiálem, obložení... Celý referát
 
1199. inkrustovaný
(výtvarnictví) vykládaný ozdobnými vložkami... Celý referát
 
1200. inkrustovat
(výtvarnictví) provádět inkrustaci... Celý referát
 
1201. inkubace
(medicína) období mezi prvním stykem s nákazou a prvními příznaky... Celý referát
 
1202. inkubátor
přístroj k zajištění vhodných podmínek pro nedonošené dítě... Celý referát
 
1203. inkubovat
(odborně) pobývat v inkubátoru... Celý referát
 
1204. inkubus
(ve starověkém Římě) zlý duch děsící těžkými sny... Celý referát
 
1205. inkulpace
(knižně) obvinění, obžalování... Celý referát
 
1206. inkulpant
(knižně) žalobce... Celý referát
 
1207. inkulpát
(knižně) obžalovaný... Celý referát
 
1208. inkulturace
zkulturňování... Celý referát
 
1209. inkumbent
telekomunikační operátor, který měl v době regulovaného trhu monopolní postavení a dodnes působí na trhu... Celý referát
 
1210. inkunábule
prvotisky, nejstarší tisky do roku 1500... Celý referát
 
1211. inkurabilní
nevyléčitelný... Celý referát
 
1212. inkvilin
(zoologie) živočich žijící v hnízdě, doupěti, hálce apod. jiných živočichů, aniž svému hostiteli škodí nebo prospívá... Celý referát
 
1213. inkvirent
(právo) vyšetřující soudce, vyšetřovatel... Celý referát
 
1214. inkvírovat
(knižně) vyšetřovat, vyslýchat... Celý referát
 
1215. inkvizice, inkvisice
(církev) církevní instituce vyhledávající a soudící kacíře... Celý referát
 
1216. inkvizitor
Inkvizice (lat. inquisitio... Celý referát
 
1217. inlej, inlay
litá kovová výplň zubu... Celý referát
 
1218. inmediantní
bezprostřední... Celý referát
 
1219. inmediate
bezprostřední... Celý referát
 
1220. innocuus
nezávadný, neškodný... Celý referát
 
1221. innominatus
bezejmenný, nepojmenovaný... Celý referát
 
1222. inoculatio
(l. in v, do, l. oculus oko) inokulace, vpravení mikrobů do organismu... Celý referát
 
1223. inogeneze
vznik a vývoj tkáně, vaziva... Celý referát
 
1224. inogenní
tkáňového, vazivového původu... Celý referát
 
1225. inokulovat
naočkovávat... Celý referát
 
1226. inokulum
kultura mikrobů (nebo tkáň) přenesená na živnou půdu... Celý referát
 
1227. inolit
kamének tvořený původně vazivovou tkání... Celý referát
 
1228. inominální
nepojmenovaná, smlouva nevyskytující se jmenovitě v zákoně... Celý referát
 
1229. inominátní
i. smlouva, nepojmenovaná, atypická... Celý referát
 
1230. inoperabilis
inoperabilní, neoperovatelný... Celý referát
 
1231. inoperabilní
neoperovatelný, neschopný operace... Celý referát
 
1232. inopinans
nic netušící, mimo nadání... Celý referát
 
1233. inordinatus appetitus
nezřízená, nepřiměřená touha po vlastním vyniknutí, úsilí po uznání vlastní výtečnosti, pýcha... Celý referát
 
1234. inosit
cyklický hexit, cyklohexanhexol, cyklický cukerný alkohol o šesti atomech uhlíku... Celý referát
 
1235. inositurie
přítomnost inositu v moči... Celý referát
 
1236. inoskopie
mikroskopické vyšetřování biologických materiálů po rozštěpení vláknitých struktur... Celý referát
 
1237. inotropia
inotropismus, i, m. (ř. is-inos vlákno, tkáň, ř. trope obrat) inotropie, inotropismus, ovlivňování stažitelnosti svalu, zvláště srdečního... Celý referát <