Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  
 
1. obducens
(l. obducere zahalit, předvádět) lékař vykonávající pitvu... Celý referát
 
2. obducent
(medicína) lékař provádějící obdukci (pitvu)... Celý referát
 
3. obductio
(l. obducere původně zahalit před popravou) obdukce, pitva prováděná ke zjištění příčiny smrti... Celý referát
 
4. obdukce
(medicína) ohledání mrtvoly pitvou za účelem studijním, diagnostickým nebo soudním, pitva... Celý referát
 
5. obdukovaný
(medicína) vztahujcí se k obdukci (pitvě), zahalený (po smrti), potažený, pokrytý... Celý referát
 
6. obduratio
(l. obdurare ztvrdnout) obdurace, ztvrdnutí... Celý referát
 
7. obecní samospráva
(politika) řešení vlastních záležitostí v obci... Celý referát
 
8. obedience
(církev) církevně správní podřízenost nižších duchovních vyšším... Celý referát
 
9. obelion
(anatomie) antropologický bod zkřížení šípového švu se spojovací linií foramina parietalia... Celý referát
 
10. obelisk
(architektura) sloup ve tvaru komolého jehlanu ukončený nízkým jehlanem... Celý referát
 
11. oberek
(tanec) polský lidový tanec v třídobém taktu... Celý referát
 
12. obesiofobie
(psychologie) chorobný strach z obezity, z tloustnutí, též pocrescofobie... Celý referát
 
13. obex (obiex)
hráz, překážka, závora... Celý referát
 
14. obeya room
(společnost) Místnost či prostor v podniku kde se denně scházejí vedoucí výroby a kontrolují splněné cíle a nové cíle ustanovují...... Celý referát
 
15. obezita
(medicína) otylost... Celý referát
 
16. obezitologie
(medicína) věda zabývající se komplexní léčbou nadváhy... Celý referát
 
17. obezlička
(odborně) zbavování se osobní odpovědnosti za nějaký čin... Celý referát
 
18. obézní, obesní
(odborně) otylý, tlustý... Celý referát
 
19. obezřetnost
(hovorově) opatrnost... Celý referát
 
20. obfuscatio (offuscatio)
(l. obfuscare zatemňovat) obfuskace, zatemnění, zmatení... Celý referát
 
21. obi
(móda) ozdobný pás ke kimonu... Celý referát
 
22. obiectivitas
(l. obicere nastavit něco proti něčemu) objektivita, nezaujatost, nestrannost, objektivnost... Celý referát
 
23. obiter dicta
faktická poznámka soudce, která nemá sílu precedentu... Celý referát
 
24. obitus
úmrtí... Celý referát
 
25. objections .)
námitky, výhrady, nesouhlasy, též objekce... Celý referát
 
26. objectives
cíle... Celý referát
 
27. objekce
námitka... Celý referát
 
28. objekt
(odborně) předmět, věc... Celý referát
 
29. objektagnózie
neschopnost a nedovednost poznávat dříve známé objekty (živé i neživé), též agnózie pro objekty... Celý referát
 
30. objektiv
(optika) spojná optická soustava, základní část optických přístrojů... Celý referát
 
31. objektivace
(odborně) zpředmětnění... Celý referát
 
32. objektivita
věcnost, předmětnost... Celý referát
 
33. objektivizace, objektivisace
snaha dokázat obecnou platnost, oprostit od osobních názorů, objektivace... Celý referát
 
34. objektivizmus, objektivismus
postoj, podle něhož se vědecký výzkum musí řídit ryze objektivními kritérii a zdržovat se jakéhokoli subjektivního hodnocení... Celý referát
 
35. objektivní
týkající se objektu, věcný, předmětný, shodující se se skutečností... Celý referát
 
36. objektivní kreativita
tvorba je vnímaná jako originální nejen daným jedincem, ale i ostatními lidmi, makrokreativita až megakreativita... Celý referát
 
37. objektivní metody psychologie
(psychologie) metody poznávání psychiky a osobnosti ve kterých je pouze malá možnost zkreslení výsledků ze strany zkoumané osoby,např. pozorování druhých tj.extraspekce, experiment, psychologické zkoušky (testy)... Celý referát
 
38. objektivní pracovní schopnost
skutečná pracovní schopnost klienta, daná druhem a stupněm zdravotního defektu, mírou pracovní průpravy, kvalifikační přípravy, mírou zácviku, věkem, pohlavím a dynamikou zdravotního postižení... Celý referát
 
39. objektivnost kognitivní metody
stupeň, míra nezávislosti poznávací metody na osobě zkoumatele, výzkumníka... Celý referát
 
40. objektivový
týkající se objektivu... Celý referát
 
41. objektový
týkající se věcí, prvků, objektů samých... Celý referát
 
42. objemová tíha
Celková tiaž na jednotku objemu materiálu vrátane bežného rozloženia mikrodutín, medzier a pórov.... Celý referát
 
43. objev
(odborně) výsledek vědecko-výzkumné práce, který přináší : nová fakta (zásadní povahy), nové zákonitosti, principy a zákony, nové teorie či dokonce paradigmata, nové metody poznávání skutečnosti či nové metody měnění skutečnosti.... Celý referát
 
44. oblace
darování, poskytování darů... Celý referát
 
45. oblát
osoba, které je učiněna nabídka... Celý referát
 
46. oblatio
(l. offere podávat) nabídnutí, poskytnutí... Celý referát
 
47. oblativní amor
láska nesobecká, altruistická, sebeobětující se... Celý referát
 
48. obleva
(meteorologie) oteplení doprovázené táním sněhu... Celý referát
 
49. obligace
(právo) poměr zakládající povinnost k určitému jednání nebo opomenutí... Celý referát
 
50. obligát
(hudba) nutný, důležitý hlas ve skladbě, který nemůže být při menším obsazení vynechán... Celý referát
 
51. obligatio
(l. obligare zavázat) obligace, závazek... Celý referát
 
52. obligátní
(odborně) nutný, povinný, závazný, obligatorní... Celý referát
 
53. obligatorní
povinný, závazný, nutný, obligátní... Celý referát
 
54. obligatorní učení
... Celý referát
 
55. obligo
(odborně) závazek, odpovědnost, povinnost... Celý referát
 
56. oblík
(geologie) tvar, vzniklý erozní činností ledovce, má asymetrický tvar, vznikl abrazí a tříštění horniny vlivem pohybu ledovce... Celý referát
 
57. obliquitas
(l. obliquus šikmý, kosý) oblikvita, šikmá, skloněná poloha... Celý referát
 
58. obliquus
kosý, šikmý... Celý referát
 
59. obliterace
znehodnocení (přepsáním, razítkem)... Celý referát
 
60. obliteratio
(medicína) (l. obliterare vymazat, zapomenout) obliterace, uzavření, ucpání dutin, průchodů cév vazivovou tkání, často následkem zánětů a aterosklerózy... Celý referát
 
61. obliterující
ucpávající (např. průsvit tepny)... Celý referát
 
62. oblivio
(l. oblivisci zapomínat) zapomínání, zapomenutí... Celý referát
 
63. oblomovština
váhavost, trpné poddávání se... Celý referát
 
64. oblongáta
ozdobná forma minuskulních listinných písmen karolinského okrouhlého písma a písma gotického, prodloužené písmo... Celý referát
 
65. oblongatus
prodloužený... Celý referát
 
66. oblongus
prodloužený, vyhloubený... Celý referát
 
67. obluzené vědomí
... Celý referát
 
68. obnosková uzda
Kovový nánosník upevnený na hlave koňa ohlávkou. Pôvodne sa používal namiesto lomeného zubadla pri zajazďovaní mladých koní a na Iberskom poloostrove sa takto používa dodnes. V našich končinách sa používa na lonžovanie. V češtine sa preto nazýva lonž... Celý referát
 
69. obnubilace, obnubilantní
mrákotný stav, mrákotný... Celý referát
 
70. obnubilatio
(l. obnubilare zatemnit) obnubilace, bezvědomí, mrákotný stav, mdloba... Celý referát
 
71. obnubilus
temný, tmavý... Celý referát
 
72. obol, obolos, obolus
(numismatika) starořecká drobná mince... Celý referát
 
73. oboroh
(nářečí) (v karpatských oblastech) seník tvořený čtyřmi rohy a střechou... Celý referát
 
74. obr-, óbr-, ober-
první část složených slov mající význam velký, nadřízený, vrchní... Celý referát
 
75. obrace
(hovorově) zkrácenina slova obráceně vyjadřující styl pletení, kdy vznikají oka obrácená než při pletení hladkém... Celý referát
 
76. obrajes
(v Americe) manufaktury, v nichž pracovali zvláště indiáni... Celý referát
 
77. obranná reakce typu A
(medicína) převaha funkce nervu sympatiku, svalové napětí, silné pocení, výrazná mimika a gestikulace, neklid,třes,překotné tempo řeči, zvýšená asertivita až agresivita... Celý referát
 
78. obranná reakce typu B
pasivní reakce, převaha parasympatického nerstva, omezení pohybu, zblednutí,chladné až ledové končetiny, studený pot, chvění se chladem, rozšíření zornic, snížená percepce těla, prožitek derealizace až depersonalizace... Celý referát
 
79. obrepce
(odborně) uvedení nepravdivé informace... Celý referát
 
80. obrlajtnant
(hovorově) nadporučík (v býv. rakousko-uherské a německé armádě)... Celý referát
 
81. obročí
(historické právo) v lenním právu označení zdroje důchodu leníka... Celý referát
 
82. obrogace
(právo) změna právního předpisu jiným právním předpisem (pozdější mění dřívější)... Celý referát
 
83. obrst, obršt
(hovorově) plukovník (v býv. rakousko-uherské a německé armádě)... Celý referát
 
84. obrtlík
(stavebnictví) druh stavebního kování k zajíštění dvířek, oken. Může mít také tvar ohnutého vrutu s ploškou k otáčení (s lid. názvem "lígr").... Celý referát
 
85. obsahová analýza
kvalitativní nebo kvantitativní způsob výzkumu, rozbor a komparovaní získaných informací např. z komunikace... Celý referát
 
86. obsahová validita
obsahová platnost diagnostické metody nebo testu, která se zakládá na posudku kompetentních odborníků (expertů)... Celý referát
 
87. obsahové čtený / psaný
... Celý referát
 
88. obscenita
nemravnost, necudnost, oplzlost, obscénnost... Celý referát
 
89. obscenitas
(l. obscenus nečistý, neslušný) obscenita, neslušnost, oplzlost... Celý referát
 
90. obscénní
(společnost) nemravný, nestydatý, oplzlý... Celý referát
 
91. obscénnost
(odborně) neslušnost, necudnost, nestydatost, oplzlost... Celý referát
 
92. obscenus
obscénní, oplzlý, kluzký... Celý referát
 
93. obscuratio
(l. obscurare zatemnit) obskurace, zatemnění, zákal... Celý referát
 
94. obscurus
temný, tmavý, bezvýznamný, nekalý... Celý referát
 
95. obsedantně kompulzivní osobnost
(psychologie) osoba zabývající se příliš často vtíravými představami a myšlenkami, nutkavě a úzkostně pečlivý, detailista, perfekcionista... Celý referát
 
96. obsedantní
(odborně) nutkavý, vtíravý... Celý referát
 
97. obsedantní myšlenky
stereotypně se opakující nutkavé, vtíravé a nechtěné myšlenky... Celý referát
 
98. obsedantní ruminace
stereotypní prezentování stále stejných myšlenek, jejich ,,přežvykování"... Celý referát
 
99. obsekrace
úpěnlivé prošení, naléhání, zaklínání... Celý referát
 
100. obsekvie
pohřební obřady... Celý referát
 
101. observace
(odborně) pozorování, dohled... Celý referát
 
102. observační učení
... Celý referát
 
103. observance
zvykem zachovávaná pravidla... Celý referát
 
104. observans
pozorující, dbalý... Celý referát
 
105. observant
člen mnišského řádu františkánů a karmelitánů, přísně zachovávající řeholi... Celý referát
 
106. observatio
(l. observare pozorovat) pozorování, pozornost... Celý referát
 
107. observatoř
pozorovací stanice... Celý referát
 
108. obsese
nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa... Celý referát
 
109. obsesny
posadnuty, neodbytny... Celý referát
 
110. obsess(iv)us
(l. obsessio obklíčení) obses(ív)ní, posedlý, nutkavý... Celý referát
 
111. obsessio
(l. obsidere zaujímat) obsese, nutkavá myšlenka, stav, kdy jedna myšlenka soustavně naplňuje mysl, a to i přes úsilí tuto myšlenku zapudit... Celý referát
 
112. obsidián
(mineralogie) přírodní sopečné tmavé sklo vzniklé rychlým tuhnutím magmatu na zemském povrchu... Celý referát
 
113. obsignace
soudní zapečetění... Celý referát
 
114. obšírný
(hovorově) příliš podrobný, zeširoka pojatý, obsáhlý, rozsáhlý, rozlehlý, prostorný, obsažný... Celý referát
 
115. obšit
prepúšťací list z vojenskej služby (zastr.)... Celý referát
 
116. obskurant
nepřítel všeho pokrokového, tmář... Celý referát
 
117. obskurantizmus, obskurantismus
(knižně) tmářství, zpátečnictví, reakcionářství... Celý referát
 
118. obskurantní
zpátečnický, tmářský, reakcionářský... Celý referát
 
119. obskurní
(odborně) mající špatnou pověst, mravně závadný, podezřelý, pochybný... Celý referát
 
120. obskurnost
bezvýznamnost... Celý referát
 
121. obsolens
entis, obsoletus, a, um (l. obsolescere zastarat) obsoletní, sešlý, zastaralý... Celý referát
 
122. obsolentní
(odborně) neaktuální, bez reálného uplatnění, zastaralý, neúčinný, sešlý, stárnoucí... Celý referát
 
123. obsolescence
zestárnutí, opotřebování, ubytí funkcí... Celý referát
 
124. obsoletní
(odborně) překonaný, nepoužívaný, zastaralý... Celý referát
 
125. obstetricius
(l. obstetrix porodní asistentka) porodnický... Celý referát
 
126. obstetrix
(l. obstetricare být při porodu) porodní asistentka... Celý referát
 
127. obstinace
tvrdohlavost, umíněnost... Celý referát
 
128. obstinatio
(l. obstinare umínit si) neústupnost, vzdorovitost, umíněnost... Celý referát
 
129. obstipace
(medicína) zácpa, nemožnost vylučovat... Celý referát
 
130. obstipans
prostriedky proti hnačkovým ochoreniam, antidiaroiká (lat. farm.)... Celý referát
 
131. obstipus
skloněný, sklopený, na stranu se naklánějící, naproti postavený... Celý referát
 
132. obstructio
(medicína) (l. obstruere uzavřít) obstrukce, uzavření, zamezení, překážka, neprůchodnost. Obstructio postinflammatoria obstrukce, neprůchodnost pozánětlivá... Celý referát
 
133. obstructus
ucpaný, uzavřený, nepřístupný... Celý referát
 
134. obstruens
uzavírající, činící nepřístupným, zatarasující... Celý referát
 
135. obstruenty
(lingvistika) šumové souhlásky... Celý referát
 
136. obstrukce
záměrné překážení, snaha zmařit něčí jednání... Celý referát
 
137. obstruktivní
obstrukční, uzavírající, ucpávající... Celý referát
 
138. obtectus
přikrytý, zakrytý, chráněný... Celý referát
 
139. obtentus
zastřený, předstíraný... Celý referát
 
140. obturace
(odborně) ucpání, uzavření, zastavení... Celý referát
 
141. obturans
ucpávající, uzavírající... Celý referát
 
142. obturator
(l. obturare ucpávat) ucpávač... Celý referát
 
143. obturatorius
ucpávající, uzavírající, týkající se uzavřeného otvoru... Celý referát
 
144. obturatus
uzavřený, ucpaný, neprůchodný... Celý referát
 
145. obtusio
(l. obtundere otupit) zeslabení, otupení... Celý referát
 
146. obtuze
otupení, tupost... Celý referát
 
147. obtuzní
nechápavý, tupý... Celý referát
 
148. obverze, obverse
ne vždy platný úsudek, závěr... Celý referát
 
149. obvyklý
(hovorově) běžný, standardní, normální, nevymykající se... Celý referát
 
150. obžerstvení
(hovorově) přehnaná konzumace potravin a nápojů při příležitosti vánoc, silvestra, nebo narozeninových či jiných oslav... Celý referát
 
151. occidens
západ... Celý referát
 
152. occipitalisatio
(l. occiput týl) okcipitalizace, srůst prvního krčního obratle (atlasu) s kostí týlní... Celý referát
 
153. occipitální
(medicína) týlní, též okcipitální... Celý referát
 
154. occipitomastoideus
(l. occiput týl, l. mastoideus (processus) (výběžek) bradavkový) okcipitomastoidní, týkající se kosti týlní a bradavkového výběžku... Celý referát
 
155. occiput
itis, n. týl, záhlaví... Celý referát
 
156. occludator
(l. occludere zavřít) okludátor, přístroj ke stanovení skusu chrupu... Celý referát
 
157. occludens
uzavírající, zavírající... Celý referát
 
158. occlusalis
e, occlusivus, a, um (l. occludere uzavřít) okluzální, okluzní, týkající se uzávěru, tvořící uzá-věr... Celý referát
 
159. occlusio
(l. occludere uzavírat) okluze, uzavření, závěr, skus. Occlusio dentium skus, postavení zubů při sevřených čelistech. Occlusio intestinorum uzávěr střev z mechanických příčin... Celý referát
 
160. occultatio
(l. occultare skrývat) skrývání, zatajování... Celý referát
 
161. occultus
skrytý, utajený, tajný, okultní... Celý referát
 
162. occupational skills
pracovní (odborná) kvalifikace... Celý referát
 
163. occupational stress
pracovní zátěž... Celý referát
 
164. occurentia
příchod, objevení se... Celý referát
 
165. oceanárium
vodní nádrž pro pěstování mořských živočichů a rostlin se zachováním původních podmínek... Celý referát
 
166. oceanické ekosystémy
mořské (vodní) ekosystémy... Celý referát
 
167. oceanida, okeanida
morská víla, nymfa... Celý referát
 
168. oceánit
(geologie) vyvretá hornina, odroda olivinického čadiča (lat.-gr. geol.)... Celý referát
 
169. oceánita
(meteorologie) souhrn charaktersitických vlastností klimatu vytvářených vlivem oceánů (opak slova kontinentalita)... Celý referát
 
170. oceáno-
první část složených slov mající význam oceán, moře, mořský... Celý referát
 
171. ocelli
(zoologie) jednoduché očko článkonožců... Celý referát
 
172. ochleze
porucha vzniklá z přílišného tlaku... Celý referát
 
173. ochlofobie
(psychologie) chorobný strach z davu, z přílišné koncentrace osob... Celý referát
 
174. ochlokracie
(politologie) vláda lůzy... Celý referát
 
175. ochmet
(botanika) polocudzopasná bylina rodu Loranthus podobná imelu... Celý referát
 
176. ochranné faktory
(medicína) činitelé, prostředky, pomůcky a aktivity, které chrání člověka před poškozením, závadami,... Celý referát
 
177. ochrodermatóza
žlutavé zabarvení kůže... Celý referát
 
178. ochronóza
hnědé zbarvení tkání při alkaptonurii, vzácněji při zevním přívodu fenolu. Nejvíce postiženy jsou tkáně s pomalým metabolismem (bradytrofní), zejména skléra a chrupavky. Zevně je nápadné tmavé zbarvení uší a nosu, postižení kloubních chrupavek urychl... Celý referát
 
179. octavus
osmý... Celý referát
 
180. octies
osmkrát... Celý referát
 
181. octoni
ae, a po osmi... Celý referát
 
182. ocularis
oční, okatý, očkatý, oku podobný, vztahující se k oku, okulární... Celý referát
 
183. oculentum
(l. oculus oko) oční mast... Celý referát
 
184. oculist
oční lékař, okulista... Celý referát
 
185. oculomotorius
(l. oculus oko, l. movere hýbat) okohybný... Celý referát
 
186. oculus
oko... Celý referát
 
187. ocytocin
oxytocín zriedkavo ( gr. biol.)... Celý referát
 
188. odaliska
otrokyně v harému sloužící sultánovým ženám... Celý referát
 
189. odarium
zbierka ód... Celý referát
 
190. odeon
koncertní, divadelní nebo zábavní síň... Celý referát
 
191. odér
vůně... Celý referát
 
192. odezírání
vizuální (zraková) percepce řeči, vizualizace mluveného jazyka, vnímání mluvy zrakem a její chápání podle pohybů úst, rtů, mimiky,... Celý referát
 
193. odi et amo
(latinské výrazy) nenávidím a miluji (Catullus)... Celý referát
 
194. odiózní
(knižně) extrémně nežádoucí, zcela opovrženíhodný... Celý referát
 
195. odlikování
poznání - umění zobrazit již poznané - předat své poznatky... Celý referát
 
196. odlitek
předmět vyroben litím roztaveného kovu do předem připravené formy... Celý referát
 
197. odo-
první část složených slov mající význam cesta... Celý referát
 
198. odometr
(technika) měřič ujeté vzdálenosti... Celý referát
 
199. odon-, odont-, odonto-
první část složených slov mající význam zuby, zubní... Celý referát
 
200. odontalgia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. algos bolest) bolest zubů... Celý referát
 
201. odontitis
(medicína) zánět zubu, odontitida... Celý referát
 
202. odontoblast
vysoce diferencovaná mezenchymová buňka uložená na povrchu pulpy, zúčastněná na tvorbě zuboviny... Celý referát
 
203. odontodynia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. odyne bolest) odontodynie, bolest zubů... Celý referát
 
204. odontodysplazie
porucha ve vývoji zubů... Celý referát
 
205. odontofobie
(psychologie) chorobný strach z bolestivých zubů a zubních lékařů i dentistů... Celý referát
 
206. odontogeneze
vývoj, tvorba zubů... Celý referát
 
207. odontogenní
(stomatologie) zubního původu, např. zdravotní potíže... Celý referát
 
208. odontografie
(stomatologie) popis všech zubních systémů... Celý referát
 
209. odontohyperestézie
nadměrná citlivost zubů... Celý referát
 
210. odontoiatrie
zubní lékařství... Celý referát
 
211. odontoid
útvar podobný zubu, kulovitého nebo oválného tvaru, složený ze zvápenělé hmoty, která se podobá nejspíše sekundárnímu dentinu... Celý referát
 
212. odontoklast
obrovská buňka objevující se při resorpci kořenů mléčných zubů... Celý referát
 
213. odontoklaze
fraktura zubu... Celý referát
 
214. odontolit
(stomatologie) zubní kámen... Celý referát
 
215. odontologie
(stomatologie) zubní lékařství, nauka o zubech... Celý referát
 
216. odontoloxie
nepravidelný vývoj zubů, anomálie, nepravidelnost zubů... Celý referát
 
217. odontolýza
(stomatologie) resorpce zubní tkáně... Celý referát
 
218. odontoma
(medicína) tis, n. (ř. odus-odontos zub) odontom, benigní nádor složený z mezodermové a ektodermové zubní tkáně... Celý referát
 
219. odontonekróza
odumření zubu... Celý referát
 
220. odontopathia
(medicína) (ř. odus-odontos zub, ř. pathos choroba) odontopatie, nemoc, bolest zubního původu... Celý referát
 
221. odontopatologie
nauka o nemocech zubů... Celý referát
 
222. odontoplastike
(ř. odus-odontos zub, ř. plastike (techne) umění tvárné) odontoplastika, upravování tvaru zubů, např. broušením... Celý referát
 
223. odontoporéza
přítomnost četných dutin v zubu... Celý referát
 
224. odontoprize
skřípání zuby, bruxismus... Celý referát
 
225. odontoragie
krvácení z lůžka zubu po jeho vytažení... Celý referát
 
226. odontoseize
viklání zubů, subluxace... Celý referát
 
227. odontoskop
kruhové zrcátko používané k vyšetřování zubů... Celý referát
 
228. odontoterapie
záchovná stomatologie... Celý referát
 
229. odontotrypse
vrtání zubu, např. při zubním kazu... Celý referát
 
230. odor
vůně... Celý referát
 
231. odorace
klamné čichové vjemy různých objektivně neskutečných zápachů, olfakce... Celý referát
 
232. odorifer
páchnoucí, vonný... Celý referát
 
233. odorimetrie
měření intenzity pachu některých látek... Celý referát
 
234. odorizace, odorisace
přidávání ostře páchnoucích látek do topných plynů k signalizaci úniku těchto plynů... Celý referát
 
235. odorizovat, odorisovat
provádět odorizaci... Celý referát
 
236. odorofobie
(psychologie) přecitlivělost na zápach, nesnášenlivost zápachu až chorobný strach ze zápachu, též osmofobie... Celý referát
 
237. odorologie
nauka zkoumající vznik, význam a vlastnosti pachu, též osmologie... Celý referát
 
238. odpoledne
(hovorově) část dne mezi polednem (12:00 - 13:00) a podvečerem (17:00 - 18:00), je však vnímáno spíše subjektivně spíše jako období mezi obědem a večeří... Celý referát
 
239. odpovědný
(odborně) ručící za něco, mající něco na starost nebo na svědomí... Celý referát
 
240. odradek
(literatura) malá bytost táhnoucí za sebou nit z povídky Franze Kafky Starost hlavy rodiny... Celý referát
 
241. odynacusis
(medicína) is, f. (ř. odyne bolest, ř. akuein slyšet) odynakuze, přecitlivělost na hluk, na hlasitý hovor... Celý referát
 
242. odyne
(medicína) bolest... Celý referát
 
243. odynofagie
(medicína) bolestivé polykání... Celý referát
 
244. odynofobie
(psychologie) chorobný strach z bolesti, též algofobie... Celý referát
 
245. odynolysis
(medicína) is, f. (ř. odyne bolest, ř. lysis uvolnění) odynolýza, zmírnění, povolení bolesti... Celý referát
 
246. odynophagia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. fagein jíst) odynofagie, bolestivé polykání, bolest při polykání... Celý referát
 
247. odynophobia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. fobos strach) odynofobie, chorobný strach před bolestí... Celý referát
 
248. odynopoeia
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. poiein dělat) odynopoea, začátek porodních bolestí... Celý referát
 
249. odynouria
(medicína) (ř. odyne bolest, ř. uron moč) odynourie, bolest při močení... Celý referát
 
250. odysea
bludná pouť... Celý referát
 
251. oecomania
ekománie, forma duševní poruchy charakterizovaná narušenými domácími vztahy... Celý referát
 
252. oecophobia
ekofobie, chorobný strach z vedení domácnosti... Celý referát
 
253. oedema
otok, edém... Celý referát
 
254. oedematisatio
(ř. oidema otok, opuchlina) edematizace, tvoření otoků... Celý referát
 
255. oedematogenes
edematogenní, vyvolávající otok... Celý referát
 
256. oedematosus
edematózní, oteklý, zduřelý... Celý referát
 
257. oenofobie
(psychologie) chorobný strach z vína... Celý referát
 
258. oenomania
enománie, blouznění, třeštění pijanů... Celý referát
 
259. oesophagealis
ezofageální, jícnový... Celý referát
 
260. oesophagectasis
ezofagektázie, rozšíření jícnu... Celý referát
 
261. oesophageus
ezofagický, jícnový, patřící k jícnu... Celý referát
 
262. oesophagismus
ezofagismus, křečové stažení jícnu... Celý referát
 
263. oesophagobronchialis
ezofagobronchiální, týkající se jícnu a průdušek... Celý referát
 
264. oesophagocardialis
ezofagokardiální, týkající se jícnu a žaludečního česla... Celý referát
 
265. oesophagocardiographia
ezofagokardiografie, metoda k snímání akčních srdečních potenciálů, vyžadující zavedení elektrody do jícnu... Celý referát
 
266. oesophagocele
ezofagokéla, abnormální rozšíření jícnu, výhřez jícnu... Celý referát
 
267. oesophagoduodenoanastomosis
ezofagoduodenoanastomóza, operační spojení jícnu s dvanáctníkem... Celý referát
 
268. oesophagogastrectomia
ezofagogastrektomie, vynětí části jícnu a žaludku... Celý referát
 
269. oesophagogastricus
ezofagogastrický, týkající se jícnu a žaludku... Celý referát
 
270. oesophagogastroanastomosis
ezofagogastroanastomóza, operační spojení jícnu se žaludkem... Celý referát
 
271. oesophagogastroscopia
ezofagogastroskopie, endoskopické vyšetřování jícnu a žaludku... Celý referát
 
272. oesophagogramma
ezofagogram, rentgenový záznam, snímek jícnu s užitím kontrastní náplně... Celý referát
 
273. oesophagographia
ezofagografie, rentgenové znázornění jícnu s užitím kontrastní látky... Celý referát
 
274. oesophagomalacia
ezofagomalacie, změknutí stěn jícnu (např. následkem nekrózy)... Celý referát
 
275. oesophagomycosis
ezofagomykóza, plísňové onemocnění jícnu... Celý referát
 
276. oesophagopathia
ezofagopatie, blíže neurčené onemocnění jícnu... Celý referát
 
277. oesophagoptosis
ezofagoptóza, pokles jícnu... Celý referát
 
278. oesophagorrhagia
ezofagoragie, krvácení z jícnu... Celý referát
 
279. oesophagospasmus
ezofagospazmus, křeč svaloviny jícnu... Celý referát
 
280. oesophagotrachealis
ezofagotracheální, jícnoprůdušnicový, týkající se jícnu a průdušnice... Celý referát
 
281. oesophagus
jícen, ezofagus... Celý referát
 
282. oestradiolum
hormon vznikající ve vaječníku patřící do skupiny estrogenů... Celý referát
 
283. oestrogenum
estrogen, ženský pohlavní hormon patřící mezi steroidy... Celý referát
 
284. oestrosus
vášnivý, náruživý... Celý referát
 
285. oestruatio
(ř. oistros říje) estruace, vášnivá touha, sžíravá vášeň, pohlavní touha... Celý referát
 
286. oestrus
pohlavní touha, pud, vášeň... Celý referát
 
287. ofelimita
pojem, který zavedl Vilfredo Pareto, znamená "chtěnost" zboží spotřebitelem (nikoliv však užitečnost), Paretovým cílem bylo vymýtit pojem "mezní užitečnost" z ekonomické teorie... Celý referát
 
288. ofenziva
(odborně) útočná činnost, útok (často útok ve sportu)... Celý referát
 
289. ofenzivní agrese
(psychologie) útočná snaha poškodit někoho, kdo se však sám nepokouší a ani se před tím ještě nepokoušel daného jedince poškodit... Celý referát
 
290. ofěra
(církev) obětní dar, předávání peněžních milodarů při nebo po bohoslužbě (mši)... Celý referát
 
291. oferent
osoba, činící nabídku jiné osobě... Celý referát
 
292. oferta
(knižně) nabídka, návrh... Celý referát
 
293. ofertorium
část katolické mše, obětování... Celý referát
 
294. off-line komunikace
umožňuje např. prostřednictvím internetu komunikovat tak, že se uživateli nechá zpráva, kterou si přečte a zareaguje na ni, jakmile se dostane k počítači, tedy nikoliv vždy bezprostředně jako u on-line komunikace... Celý referát
 
295. off-shoring
přesun sídel podniků do daňových rájů a výroben do zemí s nízkými náklady práce... Celý referát
 
296. offertorium
obětování... Celý referát
 
297. official length of programme
standardní délka programu... Celý referát
 
298. official stamp or seal
oficiální razítko nebo pečeť... Celý referát
 
299. officina
dílna, lékárna... Celý referát
 
300. officinalis
(l. officina dílna) oficinální, obsažený v lékopise... Celý referát
 
301. offroad
(motorizmus) označení automobilů užívaných pro provoz mimo silnice, typicky v těžkém terénu... Celý referát
 
302. offset
(ekonomie) forma průmyslovné kooperace mezi výrobcem a odběratelem výrobku, při které se odběratel přímo nebo nepřímo podílí na produkci výrobku... Celý referát
 
303. offshore
(ekonomie) způsob podnikání, kdy společnost sídlí v jiné zemi, než kde vzniká příjem této společnosti, nejčastěji za účelem získání finančních výhod... Celý referát
 
304. ofiáza
vypadávání vlasů ve formě hadovitých proužků... Celý referát
 
305. oficialita
(odborně) úřední ráz, úřední povaha... Celý referát
 
306. oficiální
(odborně) úřední, formální... Celý referát
 
307. oficiant
pomocný nižší úradník (lat. staršie)... Celý referát
 
308. oficína
(hovorově) provozovna, dílna nebo pracovna (holičská, lékárnická)... Celý referát
 
309. oficiózně
úředně... Celý referát
 
310. oficiózní, oficiosní
poloúřední... Celý referát
 
311. oficír
důstojník... Celý referát
 
312. oficium, officium
povinná denní modlitba římskokatolických řeholníků a kleriků... Celý referát
 
313. ofidiofobie
(psychologie) chorobný strach z hadů... Celý referát
 
314. ofidismus
otrava hadím jedem... Celý referát
 
315. ofina
rovně zastřižené vlasy učesané do čela... Celý referát
 
316. ofio-
první část složených slov mající význam had, hadí... Celý referát
 
317. ofioglosa
hadí jazyk, rozštěp jazyka... Celý referát
 
318. ofiopluteus
larva hadích samíc z kmeňa ostnokožcov gr. -lat. zool.)... Celý referát
 
319. ofiotoxémie
otrava hadím jedem... Celý referát
 
320. ofiotoxin
hadí jed... Celý referát
 
321. ofis, office
kancelář, úřad... Celý referát
 
322. ofita
příslušník sekty uctívající zvířata... Celý referát
 
323. ofrankovaný
(poštovnictví) poštovně vyplacený... Celý referát
 
324. ofresiofobie
(psychologie) chorobný strach z pachů a vůní... Celý referát
 
325. ofryon
bod ve středu čela... Celý referát
 
326. ofsajd, offside
postavení mimo hru... Celý referát
 
327. ofset
přenosný rotační tisk z plochy... Celý referát
 
328. oftalmatrofie
atrofie očního bulbu... Celý referát
 
329. oftalmencefalon
zrakové dráhy a zraková mozková centra... Celý referát
 
330. oftalmiatrie
léčení očních chorob... Celý referát
 
331. oftalmo-, oftalmi-
první část složených slov mající význam oko, oční... Celý referát
 
332. oftalmodynamografie
přístrojové zaznamenávání tlaku v cévách sítnice... Celý referát
 
333. oftalmodynamometr
přístroj k měření tlaku v cévách sítnice, přístroj k měření konvergence očí při pohledu na blízký bod... Celý referát
 
334. oftalmodynamometrie
měření tlaku v očních sítnicových cévách, měření svalové síly extrabulbárních svalů oka... Celý referát
 
335. oftalmodynie
(medicína) oční bolest (např.píchání v oku)... Celý referát
 
336. oftalmofakometr
přístroj k měření optické mohutnosti čočky... Celý referát
 
337. oftalmoftiza
svraštění očního bulbu... Celý referát
 
338. oftalmokarcinom
rakovina oka... Celý referát
 
339. oftalmologie
oční lékařství... Celý referát
 
340. oftalmologika
léčiva používaná v očním lékařství... Celý referát
 
341. oftalmomalacie
rozpad oka... Celý referát
 
342. oftalmometr
přístroj k určení zakřivení rohovky... Celý referát
 
343. oftalmometrie
měření zakřivení rohovky... Celý referát
 
344. oftalmomyióza
postižení oka mušími larvami... Celý referát
 
345. oftalmomykóza
oční onemocnění způsobené houbami... Celý referát
 
346. oftalmomyografie
přímé vyšetření a grafické znázornění funkce očních svalů... Celý referát
 
347. oftalmopedie
odvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním i profesní orientací zrakově postižených osob... Celý referát
 
348. oftalmoplegický
týkající se nebo způsobující ochrnutí okohybných svalů... Celý referát
 
349. oftalmoplegie
ochrnutí okohybných svalů... Celý referát
 
350. oftalmoragie
krvácení do nitra oka... Celý referát
 
351. oftalmorea
hlenový nebo hnisavý výtok z oka... Celý referát
 
352. oftalmorexe
roztržení očního bulbu... Celý referát
 
353. oftalmoskop
přístroj k vyšetřování očního pozadí... Celý referát
 
354. oftalmoskopie
(medicína) vyšetřování očního pozadí... Celý referát
 
355. oftalmostatometr
přístroj určující polohu oka... Celý referát
 
356. oftalmostáza
fixace očního bulbu přístrojem (oftalmostat) v jedné poloze, zabraňující nechtěným pohybům oka v průběhu operace... Celý referát
 
357. oftalmotomie
protětí obalových částí oka... Celý referát
 
358. oftalmotonometrie
měření nitroočního tlaku... Celý referát
 
359. oftalmotropometr
přístroj k měření funkce okohybných svalů... Celý referát
 
360. oftalmovaskulární
týkající se očních cév... Celý referát
 
361. ofthalmos
oko, ústrojí zraku... Celý referát
 
362. ogam
typ písma rozšířený v Irsku, Skotsku a Walesu nazvaný podle jména Ogmios, keltského boha písma... Celý referát
 
363. ogar
(nářečí) hoch, chlapec... Celý referát
 
364. ogival
gotický lomený oblouk... Celý referát
 
365. ogivi
střídání tmavých a světlých pruhů v profilu ledovce skládajícího se z vrstev různého původu... Celý referát
 
366. oglejené půdy
Půdy, ktré se vyvíjejí pod vlivem střídavého zamokřování a vysoušení.... Celý referát
 
367. ohanbí
(anatomie) ochlupená oblast nad genitáliemi včetně genitálií samotných... Celý referát
 
368. ohm
(elektrotechnika) jednotka pro elektrický odpor... Celý referát
 
369. ohnisko nákazy
Miesto prežívania pôvodcu nákazy spolu s jeho okolím, kde sa môže nákaza šíriť. Ohnisko pretrváva tak dlho, kým v ňom nevyhynie pôvodca nákazy a kým neuplynie maximálna inkubačná doba od poslednej možnosti styku s materiálom biologického pôvodu.... Celý referát
 
370. oidie
(botanika) tenkostěnná buňka vzniklá rozpadem vegetativní hyfy hub, oidium... Celý referát
 
371. oidiomykóza
onemocnění vyvolané oidiomycetami (kandidóza)... Celý referát
 
372. oidipovský
podvědomě orientovaný k rodiči opačného pohlaví a proti rodiči stejného pohlaví... Celý referát
 
373. oidipovský komplex
psychoanalytický pojem vycházející z báje o králi Oidipovi, který si nevědomky vzal za ženu vlastní matku - pojem přeneseně znamená komplex milostných pocitů a erotických tendencí syna k matce, resp.dcery k otci... Celý referát
 
374. oidium
oidie... Celý referát
 
375. oidor
(historie) (od 14. stol. v Kastilii) úředník zastupující zájmy krále... Celý referát
 
376. oikofobie
(psychologie) záporné životní pocity, strach, odpor až averze a nenávist vůči vlastnímu domovu, vlasti, národní kultuře a duchovnímu dědictví vlastní společnosti... Celý referát
 
377. oikoid
bezbarvá základní pojivová tkáň červené krvinky... Celý referát
 
378. oikonyma
místní jména vztahující se k obývání, tj. jména měst, obcí, osad, sídel... Celý referát
 
379. oikonymum
místní jméno, jméno sídliště... Celý referát
 
380. oikos
(historie) V starověkém Řecku to byla nejmenší jednotka společnosti, které zahrnovala rodinu, obydlí, zvířata i otroky - tedy celou domácnost s domem i půdou. Stejným slovem se také označovala jídelna ve velkých domech.... Celý referát
 
381. oikózní
týkajúci sa domova... Celý referát
 
382. oikumena
známá část světa u antických Řeků... Celý referát
 
383. oinochoé
starořecká kovová nebo keramická konvice s hubičkou k nalévání vína... Celý referát
 
384. oiomantie, oiomancie
věštění z letu ptáků... Celý referát
 
385. ojibwa, odžibvejský jazyk
severoamerický indiánský jazyk z makroalgonkinského kmene užív. v již. Ontariu... Celý referát
 
386. oka
řidčeji oke - starší jednotka hmotnosti v Turecku a některých arabských státech (asi 1,235 kg)... Celý referát
 
387. okapi
(zoologie) žirafovitý přežvýkavý sudokopytník rodu Okapia, vyskytující se v Kongu... Celý referát
 
388. okarína
(hudba) lidový dechový nástroj vejčitého tvaru z pálené hlíny... Celý referát
 
389. okasionální
(odborně) nahodilý, příležitostný... Celý referát
 
390. okázalá spotřeba
(psychologie) podle T. Veblena někteří bohatí lidé nakupují některé předměty nikoliv proto, aby uspokojili svou reálnou potřebu, ale aby uspokojili svou vědomou či podvědomou touhu předvést svou sociální pozici, své "úctyhodné" postavení, též demons... Celý referát
 
391. okaze, okase
výhodná příležitost k nákupu... Celý referát
 
392. okazionalismus
(církev) názor o příležitostném božím zprostředkování duchovního a hmotného... Celý referát
 
393. okcident
Západ, západní svět, západní civilizace... Celý referát
 
394. okcidentál, occidental
jeden z umělých jazyků... Celý referát
 
395. okcidentální
západní, vztahující se k okcidentu... Celý referát
 
396. okcipitální
(anatomie) týlní, týkající se zadní části hlavy (lebky, mozku). Okcipitální kost tvoří zadní část lebky a část spodiny lebeční (otvorem v této kosti je spojena mícha s mozkem). Okcipitální mozkový lalok obsahuje mj. zrakové centrum... Celý referát
 
397. okcipitoatlantoidní
(anatomie) týkající se kosti týlní a nosiče... Celý referát
 
398. okcipitoaxoidní
(anatomie) týkající se kosti týlní a čepovce... Celý referát
 
399. okcipitobazilární
týkající se kosti týlní a lebeční spodiny... Celý referát
 
400. okcipitocervikální
týkající se kosti týlní a krku, šíje... Celý referát
 
401. okcipitofaciální
týkající se kosti týlní a obličeje... Celý referát
 
402. okcipitofrontální
týkající se týlu a čela, týlní a čelní kosti... Celý referát
 
403. okcipitomentální
týkající se záhlaví a brady... Celý referát
 
404. okcipitoparietální
týkající se kosti týlní a temenní... Celý referát
 
405. okcipitotalamický
týkající se týlního laloku mozku a talamu... Celý referát
 
406. okcipitotemporální
týkající se kosti týlní a spánkové... Celý referát
 
407. oke
starší jednotka hmotnosti v Turecku a některých arabských státech (asi 1,235 kg), oka... Celý referát
 
408. oklofobie
(psychologie) chorobný strach z davu, též demofobie a ochlofobie... Celý referát
 
409. okluze, okluse
upoutání, spojení, uzavření, skus... Celý referát
 
410. okluziva, okluzíva, oklusiva
závěrová souhláska... Celý referát
 
411. okluzor
(medicína) prostředek k zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti... Celý referát
 
412. okno
(stavebnictví) otvor ve zdi sloužící pro přísun světla a vzduchu do místnosti... Celý referát
 
413. okr
nerostné nebo umělé barvivo žluté až hnědé barvy... Celý referát
 
414. okroupeček
maličký, drobný... Celý referát
 
415. okta-, okto-
první část složených slov mající význam osm, osminásobný... Celý referát
 
416. oktaedr
osmistěn... Celý referát
 
417. oktan
(chemie) nasycený uhlovodík řady mastné s osmi atomy uhlíku, obsažený v různých frakcích benzínu a petroleje... Celý referát
 
418. oktanové číslo
(technika) odolnost pohonné látky (benzínu) proti klepání motoru vyjádřená v procentech... Celý referát
 
419. oktant
(astronomie) astronomický přístroj k určení zenitových vzdáleností kosmických těles... Celý referát
 
420. oktapla
Biblia v ôsmich jazykoch... Celý referát
 
421. oktáv
osmidenní slavení svátků... Celý referát
 
422. oktáva
(školství) osmá třída osmiletých středních škol... Celý referát
 
423. oktavon
míšenec černého a bílého plemene s podílem 1/8 negroidní krve... Celý referát
 
424. oktet
(hudba) komorní skladba pro osm nástrojů nebo hlasů... Celý referát
 
425. okteto
(hudba) soubor osmi hráčů nebo zpěváků komorní hudby... Celý referát
 
426. oktigravida
poosmé těhotná... Celý referát
 
427. oktipara
poosmé rodící... Celý referát
 
428. oktoda
Elektronka s osmi elektrodami... Celý referát
 
429. oktofobie
(psychologie) strach z čísla 8... Celý referát
 
430. oktogon
osmiúhelník... Celý referát
 
431. oktosylab
osmislabičný verš... Celý referát
 
432. októza
(potravinářství) druh umelého cukru... Celý referát
 
433. oktrojovaná ústava
(politika) vydána vládou bez účasti zástupců lidu... Celý referát
 
434. oktrojovaný
vnucený, nařízený... Celý referát
 
435. oktrojovat
vnucovat, vnutit... Celý referát
 
436. okulár
spojná optická soustava k pozorování skutečného obrazu vytvořeného objektivem... Celý referát
 
437. okulární
oční, očitý, zrakový... Celý referát
 
438. okulofaciální
týkající se očí a tváře... Celý referát
 
439. okulofaryngeální
týkající se očí a hltanu... Celý referát
 
440. okulogyrie
hranice pohybu očního bulbu... Celý referát
 
441. okulomykóza
choroba očí způsobená houbami... Celý referát
 
442. okulonazální
týkající se očí a nosu... Celý referát
 
443. okulopatie
blíže nespecifikovaná choroba očí... Celý referát
 
444. okulopedie
viz oftalmopedie... Celý referát
 
445. okulopupilární
týkající se oka a zornice... Celý referát
 
446. okulospinální
týkající se očí a míchy... Celý referát
 
447. okultista
stoupenec, přívrženec a vyznavač okultizmu... Celý referát
 
448. okultistický
tajemný, magický, okultní... Celý referát
 
449. okultizmus, okultismus
názor o existenci nadpřirozených (neznámých) sil a skutečnosti i praktiky s nimi spojené... Celý referát
 
450. okultní
okultistický... Celý referát
 
451. okultní krvácení
... Celý referát
 
452. okumé
vzácné dřevo z Gabunu... Celý referát
 
453. okupace
(vojenství) obsazení, zabrání obvykle cizího území... Celý referát
 
454. olačka
(ostravské nářečí) prezervativ, kondom... Celý referát
 
455. old-fashioned
staromódní, starodávný... Celý referát
 
456. oldomáš
(historie) pohoštění jídlem a alkoholickými nápoji jako oslava dokončení společné práce, uzavření dohody, výhry ve volbách, nebo jiné významné události... Celý referát
 
457. oldtime-jazz
klasický jazz starého stylu... Celý referát
 
458. oldtimer
(motorizmus) starý automobil, veterán... Celý referát
 
459. oleandr
(botanika) okrasný jedovatý strom nebo keř... Celý referát
 
460. olecranarthritis
(medicína) (ř. olekranon loket, ř. arthron kloub) olekranartritida, zánět loketního kloubu... Celý referát
 
461. olecranon
výběžek kosti loketní... Celý referát
 
462. olefin
nenasycený uhlovodík s jednou dvojnou vazbou mezi atomy uhlíku v otevřeném řetězci, alken... Celý referát
 
463. olein
kyselina olejová, elain... Celý referát
 
464. olej
(odborně) silice... Celý referát
 
465. olejomalba
(výtvarnictví) technika malby, při níž je barevný pigment pojen pomocí vysychavého oleje ze semen rostlin... Celý referát
 
466. olekranoartropatie
blíže nespecifikované onemocnění loketního kloubu... Celý referát
 
467. olekranohumerální
týkající se loketního výběžku a pažní kosti... Celý referát
 
468. olenitis
(medicína) (ř. olene loket) olenitida, zánět loketního kloubu... Celý referát
 
469. olens
olentis (l. olere páchnout) páchnoucí... Celý referát
 
470. oleo-
první část složených slov mající význam olej, olejový... Celý referát
 
471. oleochryzoterapie
terapeutické podávání solí zlata v olejové suspenzi... Celý referát
 
472. oleofilní
(chemie) schopný vázat oleje nebo rozpouštět se v nich... Celý referát
 
473. oleokrém
hydrofobní emulzní kosmetický přípravek... Celý referát
 
474. oleoscleroma
(medicína) tis, n. (l. oleum olej, ř. skleros tvrdý) oleosklerom, nepravý kožní nádor vzniklý v místě vstříknutí léku, jenž obsahoval olej... Celý referát
 
475. oleosis
(pulmonum) (l. oleum olej) oleóza (plic), reakce plicní tkáně na aspiraci olejovitých látek... Celý referát
 
476. oleosus
(l. oleum olej) olejnatý... Celý referát
 
477. oleotorax
zavedení olejové směsi do pohrudniční dutiny... Celý referát
 
478. olfactorius
čichový... Celý referát
 
479. olfactus
(l. olfacere čichat) čich... Celý referát
 
480. olfakce
(odborně) čichový vjem... Celý referát
 
481. olfaktofobie
(psychologie) chorobný strach z některých pachů... Celý referát
 
482. olfaktologie
nauka o čichu... Celý referát
 
483. olfaktometr
přístroj na měření čichové ostrosti, čichoměr... Celý referát
 
484. olfaktometrie
měření citlivosti čichu... Celý referát
 
485. olfaktorická atraktivita
čichová přitažlivost vůněmi a pachy... Celý referát
 
486. olfaktorická stimulace
podněcování čichovými podněty (vůněmi a pachy)... Celý referát
 
487. olfaktorický
(odborně) čichový, související s čichem... Celý referát
 
488. olfaktorium
čichací látka, látka používaná ke zkoušení čichu... Celý referát
 
489. olfaktorní typ
typ s výraznýnm až dominantním smyslem pro vnímání (percepci) vůní a pachů... Celý referát
 
490. olifant
(hudba) středověký umělecky zdobený roh (dechový nástroj) ze slonoviny... Celý referát
 
491. olig-, oligo-
první část složených slov mající význam nečetný... Celý referát
 
492. oligakisurie
málo časté močení... Celý referát
 
493. oligarcha
ropný magnát... Celý referát
 
494. oligarchie
(politika) forma vlády, při níž státní moc je v rukou nevelké skupiny lidí (podle Aristotela zvrhlá aristokracie)... Celý referát
 
495. oligarthritis
(medicína) (ř. oligos málokterý, ř. arthron kloub) oligartritida, zánět několika málo kloubů... Celý referát
 
496. oligemie
(medicína) snížené množství obíhající krve v těle... Celý referát
 
497. oligidrie
nedostatečné vylučování potu... Celý referát
 
498. oligocén
nejmladší oddělení paleogénu... Celý referát
 
499. oligocholie
snížené vylučování žluči... Celý referát
 
500. oligochromémie
nedostatečné množství hemoglobinu v krvi... Celý referát
 
501. oligochylie
snížené vylučování žaludeční šťávy... Celý referát
 
502. oligocytémie
snížený počet krvinek v krvi... Celý referát
 
503. oligocytemie, oligocytémie
snížený počet erytrocytů v periferní krvi... Celý referát
 
504. oligocytóza
snížený počet buněk... Celý referát
 
505. oligodaktylie
vrozený menší počet prstů, nevyvinutí všech prstů... Celý referát
 
506. oligodendroblastoma
(medicína) tis, n. ( oligodendroglia, blastoma nezralý nádor) oligodendroblastom, nezralá forma oligodendrogliomu... Celý referát
 
507. oligodendrocyt
gliová buňka s nečetnými a málo větvenými výběžky... Celý referát
 
508. oligodendroglie
buňky podpůrné nervové tkáně menší velikosti s kulatým jádrem a nečetnými hladkými a krátkými výběžky protoplazmy... Celý referát
 
509. oligodendroglioma
(medicína) tis, n. (ř. oligos málokterý, ř. dendron strom, ř. glia lep) oligodendrogliom, nádor vycházející z oligodendroglií v mozku... Celý referát
 
510. oligodipsie
abnormálně snížený pocit žízně... Celý referát
 
511. oligodoncie
neúplný počet zubů... Celý referát
 
512. oligodynamie
schopnost těžkých kovů usmrcovat, ničit bakterie... Celý referát
 
513. oligoerytrocytémie
snížený počet červených krvinek v krvi... Celý referát
 
514. oligofág
(zoologie) živočich živící se pouze několika málo druhy potravy... Celý referát
 
515. oligofrázie
máloslovnost... Celý referát
 
516. oligofrenie
slabomyslnost, mentální retardace... Celý referát
 
517. oligofrenopedagogika
nauka o výchově slabomyslných... Celý referát
 
518. oligogalakcie
snížené vylučování mléka... Celý referát
 
519. oligogen
gen s velkým účinkem podmiňující některý znak fenotypu, majorgen... Celý referát
 
520. oligogenum
gen velkého významu, podmiňující některý kvalitativní znak fenotypu... Celý referát
 
521. oligoglobulie
snížený počet červených krvinek v krvi... Celý referát
 
522. oligohydramnia
výrazné snížení množství plodové vody... Celý referát
 
523. oligohydramnion
(medicína) snížené množství plodové tekutiny v amniovém vaku... Celý referát
 
524. oligohydrurie
snížený objem moči, koncentrovaná moč... Celý referát
 
525. oligohypermenorrhoea
máločetné, ale silné menstruační krvácení... Celý referát
 
526. oligohypomenorrhoea
(ř. oligos málokterý, ř. hypo pod, ř. men-menos měsíc, ř. rhoia tok) slabší menstruační krvácení v delších časových intervalech... Celý referát
 
527. oligokalkulie
snížené předpoklady pro matematiku u dětí se sníženými rozumovými schopnostmi a dovednostmi... Celý referát
 
528. oligokardie
zpomalení srdeční činnosti (bradykardie)... Celý referát
 
529. oligoklas
živec, minerál ze skupiny plagioklasů... Celý referát
 
530. oligolecitální
obsahující málo žloutku... Celý referát
 
531. oligoleukocytémie
snížené množství bílých krvinek v krvi... Celý referát
 
532. oligomenorrhoea
menstruace v delších odstupech, než je norma... Celý referát
 
533. oligomer
nízkomolekulární polymer složený z několika strukturních jednotek... Celý referát
 
534. oligoovulatio
(ř. oligos málokterý, l. ovum vejce), oligoovulace, ovulace v delších časových intervalech, než je obvyklé... Celý referát
 
535. oligopeptid
peptid s nejvýše deseti aminokyselinovými monomerními jednotkami... Celý referát
 
536. oligopeptidum
(ř. oligos málokterý, ř. peptos strávený), oligopeptid, spojení 2 až 5 aminokyselin peptidickou vazbou... Celý referát
 
537. oligoplazmie
nedostatečné množství krevní plazmy... Celý referát
 
538. oligopnoe
zpomalená frekvence dýchání... Celý referát
 
539. oligopol
struktura trhu charakteristická malým počtem prodávajících... Celý referát
 
540. oligopson
struktura trhu charakteristická malým počtem kupujících a velkým počtem prodávajících... Celý referát
 
541. oligopsychie
nedostatečný intelekt, slabomyslnost... Celý referát
 
542. oligoptyalismus
(medicína) snížené vylučování slin... Celý referát
 
543. oligosacharid
polymer obsahující 2 - 10 monosacharidových jednotek... Celý referát
 
544. oligoseprobie
v typologii znečištění vod čisté vody horských jezer a vodních toků s malým počtem organizmů... Celý referát
 
545. oligosialie
snížené vylučování slin... Celý referát
 
546. oligosiderémie
snížené množství železa v krvi (sideropenie)... Celý referát
 
547. oligospermie
snížené množství spermií v ejakulátu, snížená tvorba spermií... Celý referát
 
548. oligosteatóza
snížená činnost mazových žláz... Celý referát
 
549. oligosymptomatický
(nemoc) probíhající s nečetnými charakteristickými příznaky... Celý referát
 
550. oligotrichie
vrozený nedostatečný růst vlasů... Celý referát
 
551. oligotrofní
chudý na živiny... Celý referát
 
552. oligotrophia
nedostatečná výživa, podvýživa... Celý referát
 
553. oligozoospermie
snížený počet spermií v ejakulátu a omezení jejich hybnosti... Celý referát
 
554. oligurie
(medicína) snížené množství vylučované moči... Celý referát
 
555. olimentum
(l. oleum olej) olejové mazání... Celý referát
 
556. olisbos
umělý penis... Celý referát
 
557. olistéza
(medicína) vzájemný posun (skluz) dvou obratlů, též spondylolistéza... Celý referát
 
558. oliva
(anatomie) elipsoidní výběžek, hrbolek prodloužené míchy... Celý referát
 
559. olivární
vztahující se k olivě... Celý referát
 
560. olivín
(mineralogie) žlutozelený až olivově zelený křemičitanový minerál... Celý referát
 
561. olivocerebelární
týkající se olivy a mozečku... Celý referát
 
562. olivokochleární
týkající se olivy a kostěného hlemýždě... Celý referát
 
563. olivospinální
týkající se olivy a páteře... Celý referát
 
564. olla
hrnec, kelímek... Celý referát
 
565. olšovky
(brněnský hantec) nohy... Celý referát
 
566. oltec
(brněnský hantec) Staré Brno ( část Brna )... Celý referát
 
567. olymp
vrchol možností... Celý referát
 
568. olympiáda
(sport) olympijské hry, vrcholná mezinárodní sportovní soutěž konaná každý čtvrtý rok v různých státech... Celý referát
 
569. olympijský
vztahující se k olympijským hrám, k olympiádě... Celý referát
 
570. olympionik
účastník olympijských her... Celý referát
 
571. olympský
vztahující se k Olympu... Celý referát
 
572. oma simplex
(medicína) otitis media simplex, akutní zánět středouší bez dalšího onemocnění... Celý referát
 
573. omacefalus
zrůda s chybějící hlavou nebo její částí a s chybějícími horními končetinami... Celý referát
 
574. omagra
dna ramenního kloubu... Celý referát
 
575. omalgia
(medicína) (ř. omos rameno, ř. algos bolest) omalgie, bolest ramenního kloubu. Omalgia rheumatica revmatismus ramenního kloubu... Celý referát
 
576. omalgie
(medicína) bolesti v rameni... Celý referát
 
577. omarthritis
(medicína) (ř. omos rameno, ř. arthron kloub) omartritida, zánět ramenního kloubu... Celý referát
 
578. omarthrosis
(medicína) degenerativní onemocnění, artróza ramenního kloubu... Celý referát
 
579. omartritida
(medicína) zánět ramenního kloubu... Celý referát
 
580. omartróza
(medicína) degenerativní onemocnění ramenního kloubu... Celý referát
 
581. omasum
(zoologie) třetí a poslední předžaludek přežvýkavců, kniha... Celý referát
 
582. omatajo
pivo připravované ze zcukernatěného a zkvašeného čiroku... Celý referát
 
583. ombré, ombrés
střídavě se opakující barevné stínování na niti, látce... Celý referát
 
584. ombro-
první část složených slov mající význam déšť, dešťový... Celý referát
 
585. ombrofobie
(psychologie) chorobný strach z průtrže mračen, z bouře... Celý referát
 
586. ombrograf
srážkoměrný přístroj zapisující průběh a množství spadlých srážek... Celý referát
 
587. ombudsman
(politologie) státní nezávislý pověřenec pro občanské záležitosti... Celý referát
 
588. omega, ómega
v řecké abecedě znak pro hlásku o... Celý referát
 
589. omen
osudové znamení... Celý referát
 
590. omentální
předstěrový... Celý referát
 
591. omentectomia
(medicína) (l. omentum předstěra, ř. ektome vynětí) omentektomie, chirurgické odnětí části předstěry... Celý referát
 
592. omentitis
(medicína) (l. omentum předstěra) omentitida, zánět předstěry nebo její části... Celý referát
 
593. omentofixatio
(l. omentum předstěra, l. figere připevňovat) omentofixace, přišití předstěry k přední stěně břišní... Celý referát
 
594. omentopexe
operační přišití, upevnění předstěry k přední stěně břišní... Celý referát
 
595. omentorrhaphia
(medicína) (l. omentum předstěra, ř. rhafe šev) omentorafie, chirurgické sešití předstěry... Celý referát
 
596. omentotomia
(medicína) (l. omentum předstěra, ř. tome řez) omentotomie, chirurgické protětí předstěry... Celý referát
 
597. omentulum
(l. omentum předstěra) menší předstěra... Celý referát
 
598. omentum
Předstěra. Struktura uvnitř břišní dutiny odvozená od pobřišnice a připojená k povrchu žaludku.... Celý referát
 
599. omerta
(slang) mafiánský zákon o mlčení... Celý referát
 
600. omezený jazykový kód
viz restringovaný jazykový kód... Celý referát
 
601. omfal-, omfalo-
první část složených slov mající význam pupek, pupečník, pupeční... Celý referát
 
602. omfalelkóza
zvředovatění pupku... Celý referát
 
603. omfalický
pupečníkový... Celý referát
 
604. omfalion
střed pupku... Celý referát
 
605. omfalitida
(medicína) zánět pupku, zejména u novorozeňat... Celý referát
 
606. omfaloenterický
týkající se pupeční krajiny a střeva... Celý referát
 
607. omfalokéla
pupečníková kýla... Celý referát
 
608. omfalomezenterický
týkající se pupečníku a okruží... Celý referát
 
609. omfalopagus
podvojná zrůda spojená v pupeční krajině... Celý referát
 
610. omfalopleura
mezodermový obal během vývoje zárodku - ductus omphaloentericus, část extraembryonální pleury... Celý referát
 
611. omfaloproptóza
výhřez pupečníku při porodu... Celý referát
 
612. omfaloragie
krvácení z pupečníku u novorozenců... Celý referát
 
613. omfalorea
výtok serózní tekutiny z pupečníku... Celý referát
 
614. omfalorexe
pretrhnutie pupočníka... Celý referát
 
615. omfalos
mytický střed světa... Celý referát
 
616. omfalotomie
protětí pupečníku při porodu... Celý referát
 
617. omg
(zkratka) oh my god - "ó můj bože" - výraz údivu... Celý referát
 
618. omikron
v řecké abecedě znak pro hlásku o... Celý referát
 
619. ominózní, ominosní
osudný, zlověstný, neblahý... Celý referát
 
620. omise
opomenutí, zanedbání... Celý referát
 
621. omisivní, omisívní
(čin) spáchaný zanedbáním... Celý referát
 
622. omission
opomenutí, přehlédnutí, vynechání... Celý referát
 
623. ommatidia
hmyzí oči složené často z mnoha jednoduchých oček, z nichž každé vidí malý výřez okolí... Celý referát
 
624. ommatofobie
(psychologie) chorobný strach z pohledu do očí... Celý referát
 
625. omnes omnia omnio
(latinské výrazy) všechno všem všestranně (zásada J.A.Komenského)... Celý referát
 
626. omni iure
plným právem... Celý referát
 
627. omni tempore
kdykoli, vždy... Celý referát
 
628. omni-
první část složených slov mající význam vše... Celý referát
 
629. omnibus
silniční vozidlo pro hromadnou přepravu osob... Celý referát
 
630. omnibus research
omnibusový výzkum... Celý referát
 
631. omnibusový výzkum
výzkum vícetématický a periodický (např.opakovaný po měsíci) a realizovaný na reprezentativním vzorku, zabývající se např. veřejným míněním... Celý referát
 
632. omnipotence
všemohoucnost, neomezená moc... Celý referát
 
633. omnipotentní
všemocný, všemohoucí, všeznalý, vševědoucí, všestranně schopný... Celý referát
 
634. omniprezence, omnipresence
všudypřítomnost... Celý referát
 
635. omniprezentní
všadypřítomné... Celý referát
 
636. omniscience
vševědoucnost... Celý referát
 
637. omnium
sportovní závod (obvykle cyklistický) složený ze dvou a více disciplín... Celý referát
 
638. omnium consensu
s obecným souhlasem... Celý referát
 
639. omnium rerum
všech věcí... Celý referát
 
640. omnivor
všežravec, pantofág... Celý referát
 
641. omnivorní
všežravý... Celý referát
 
642. omnivorus
(l. omnis všechen, l. vorare žrát) vše požírající... Celý referát
 
643. omodynia
(medicína) (ř. omos rameno, lopatka, ř. odyne bolest) omodynie, bolest ramenního kloubu, v krajině lopatky... Celý referát
 
644. omofagie
pojídání syrových jídel... Celý referát
 
645. omohyoideus
týkající se lopatky a jazylky, ve směru od lopatky k jazylce... Celý referát
 
646. omos
rameno, ramenní kloub... Celý referát
 
647. omotokie
předčasný porod... Celý referát
 
648. omotracheální
týkající se ramene a průdušnice... Celý referát
 
649. omotricipitální
týkající se ramena (paže) a svalu trojhlavého... Celý referát
 
650. omphalectomia
(medicína) (ř. omfalos pupek, ř. ektome vynětí) omfalektomie, chirurgické vynětí pupku... Celý referát
 
651. omphalitis
(medicína) (ř. omfalos pupek) omfalitida, zánět pupku u novorozenců nebo kojenců... Celý referát
 
652. omphaloma
(medicína) tis, n. (ř. omfalos pupek) omfalom, nádor v pupeční krajině, nádorové zduření pupku... Celý referát
 
653. omphaloncos
(medicína) i, m. (ř. omfalos pupek, ř. onkos nádor) omfalonkos, nádorové bujení v pupeční krajině... Celý referát
 
654. omphalophlebitis
(medicína) (ř. omfalos pupek, ř. fleps-flebos žíla) omfaloflebitida, zánět pupečníkových žil... Celý referát
 
655. omphalophlegmone
(medicína) es, f. (ř. omfalos pupek, ř. flegmone hnisavý zánět) omfaloflegmóna, hnisavý zánět pupku, pupeční krajiny... Celý referát
 
656. omphalus
pupek, pupečník (funiculus umbilicalis)... Celý referát
 
657. on-line, online
zapojený, zapnutý, v chodu, v provozu... Celý referát
 
658. onanie
(odborně) ukájení pohlavního pudu sebou samým, masturbace, ipsace... Celý referát
 
659. onanismus
(odborně) nadměrné sebeukájení pohlavního pudu... Celý referát
 
660. onchocerkóza
tropické onemocnění vyvolané vlasovcem kožním (Onchocerca volvulus)... Celý referát
 
661. oncocytoma
(medicína) tis, n. (ř. onkos nádor, ř. kytos buňka) onkocytom, benigní nádor příušní žlázy tvořený buňkami (onkocyty), jež jsou větších rozměrů a mají eozinofilní granulovanou plazmu... Celý referát
 
662. oncogenes
(medicína) es (ř. onkos nádor, ř. gignesthai vznikat, ř. gennan tvořit, genesis vznik) onkogenní, nádorového původu... Celý referát
 
663. oncogenesis
(medicína) is, f. (ř. onkos nádor, ř. genesis vznik, vývoj) onkogeneze, tvoření, vznik nádoru... Celý referát
 
664. oncographia
(medicína) (ř. onkos nádor, masa, hmota, zvětšení, ř. grafein psát) onkografie, znázornění objemových změn vnitřních orgánů... Celý referát
 
665. oncologia
(medicína) (ř. onkos nádor, ř. logos nauka) onkologie, nauka o nádorech... Celý referát
 
666. oncolysis
(medicína) is, f. (ř. onkos nádor, ř. lysis uvolnění) onkolýza, uvolnění, rozpuštění, rozpad nádorových buněk, např. účinkem cytostatik... Celý referát
 
667. oncoma
(medicína) tis, n. (ř. onkos nádor) onkom, obecné označení pro nádor... Celý referát
 
668. oncometria
(medicína) (ř. onkos nádor, hmota, ř. metron měřítko, míra) onkometrie, měření objemových změn vnitřních orgánů... Celý referát
 
669. oncometrum
(medicína) i, n. (ř. onkos nádor, zvětšení, ř. metron měřítko, míra) onkometr, přístroj k měření objemových změn vnitřních orgánů... Celý referát
 
670. oncosis
(medicína) is, f. (ř. onkos nádor) onkóza, zduření, tvorba nádoru... Celý referát
 
671. oncotomia
(medicína) (ř. onkos nádor, ř. tome řez) onkotomie, operační protětí nádoru... Celý referát
 
672. oncovinum
(medicína) i, n. (ř. onkos nádor) onkovin, rostlinné cytostatikum izolované z amerického barvínku Vinca rosea (vinkristin)... Celý referát
 
673. ondulace
(móda) umělé zvlnění vlasů: trvalá, vodová ondulace... Celý referát
 
674. one best way
v oblasti řízení podniků diskutabilní přesvědčení, že ke každému úkolu vždy vede pouze jediná nejlepší cesta... Celý referát
 
675. one brain
,,jednotný mozek" - název je odvozen od ideální aktivity mozku, kdy např. pravá a levá hemisféra dokonale, vyváženě a harmonicky spolupracují. Kineziologická metoda ,,one brain" usiluje o odstraňování energetických bloků a bariér. Mezi zakladatele ... Celý referát
 
676. oneirismus
denní snění... Celý referát
 
677. oneiro-
první část složených slov mající význam spánek, sen, snový... Celý referát
 
678. oneirodynia
(medicína) (ř. oneiros sen, ř. odyne bolest) oneirodynie, noční neklid, neklidný spánek. Oneirodynia activa náměsíčnost. Oneirodynia passiva tlak na prsou, "noční můra"... Celý referát
 
679. oneirofrenie
halucinatorní syndrom vyznačující se otupělým vnímáním a snům podobnými halucinacemi. Doprovází především katatonní psychózy, ale v menší míře i dlouhodobou spánkovou deprivaci.... Celý referát
 
680. oneirogeny
skupina látek, kt. navozují snové stavy vědomí (např. muscimol, ibogain, zolpidem), hojné iluze a zpravidla i částečnou amnézii... Celý referát
 
681. oneiroidní
(odborně) mající podobu snu, snový... Celý referát
 
682. oneirologie
nauka o snech, vědecké studium snů... Celý referát
 
683. oneiromantie, oneiromancie
věštění ze snů... Celý referát
 
684. oneiros
sen... Celý referát
 
685. oneiroskopie
rozbor snů k stanovení diagnózy duševních chorob... Celý referát
 
686. onerozita, onerosita
zatížení závazkem (právním)... Celý referát
 
687. onestep
(tanec) společenský tanec amerického původu... Celý referát
 
688. oniomanie
chorobná touha po nakupování (při duševních chorobách)... Celý referát
 
689. onipovat
oždibovat, olupovat (není to cizí slovo, je to nedokonavý způsob slovesa "nípat")... Celý referát
 
690. onirický, oneirický
(knižně) snový... Celý referát
 
691. onko-
(medicína) první část složených slov mající význam nádor, nádorový... Celý referát
 
692. onkogeny
(medicína) geny odpovědné za nádorovou přeměnu buňky a za tvorbu nádoru, nádorové viry... Celý referát
 
693. onkologie
(medicína) lékařský obor zabývající se nádorovými onemocněními, jejich prevencí, diagnostikou a léčením... Celý referát
 
694. onkomarker
(medicína) termín pro specifické látky, které se uvolňují z nádoru a volně obíhají v krvi, jejich rozpoznáním se potvrzuje podezření na určité formy onkologických onemocnění.... Celý referát
 
695. onkos
krab... Celý referát
 
696. online komunikace
umožňuje např. pomocí psaného textu prostřednictvím internetu komunikovat ve stejnou dobu s protějškem... Celý referát
 
697. onoma
jméno... Celý referát
 
698. onomastika
nauka o vlastních jménech, onomatologie... Celý referát
 
699. onomato-
první část složených slov mající význam jméno, slovo... Celý referát
 
700. onomatofobie
(psychologie) strach z vyslovení určitého slova nebo čísla... Celý referát
 
701. onomatolalie
nutkání opakovat určitá slova, jedná-li se o slova neslušná, jde o koprolalii... Celý referát
 
702. onomatologia
nauka o významu a tvoření slov, jmen, odborných výrazů... Celý referát
 
703. onomatologie
onomastika... Celý referát
 
704. onomatomanie
chorobně nutkavé (obsedantní) opakování slov a jmen... Celý referát
 
705. onomatopoia
zvukomalebnost... Celý referát
 
706. onomatopoická říkadla
zvukomalebná a rytmická říkadla napodobující různé zvuky a hlasy... Celý referát
 
707. onomatopoický
zvukomalebný... Celý referát
 
708. onomatopoie
zvukomalba... Celý referát
 
709. onomaziologie
jazykovědná nauka o pojmenování jevů, věcí atd. jazykovými znaky (slovy). Vychází od pojmu jakožto odrazu jevu skutečnosti a zkoumá, jakými jazykovými znaky je vyjádřen.... Celý referát
 
710. onomeziologie, onomesiologie
nauka o pojmenování (věcí, jevů, vztahů) jazykovými znaky (slovy)... Celý referát
 
711. ontický
(filozofie) jsoucí v souladu s bytím... Celý referát
 
712. onto-
první část složených slov mající význam bytí, poznání... Celý referát
 
713. ontogenetická psychologie
zabývá se psychickým vývojem jedince, základními biologickými mezníky jeho života... Celý referát
 
714. ontogenetický
týkající se vývoje jedince... Celý referát
 
715. ontogeneze, ontogenese
individuální vývoj jedince od zárodečného vývoje do zániku... Celý referát
 
716. ontologie
(filozofie) učení o bytí, o jeho nejobecnějších určeních a pojmech... Celý referát
 
717. onuce
(zastarale) ponožky... Celý referát
 
718. onus probendi
tíha důkazu... Celý referát
 
719. onych-, onycho-
první část složených slov mající význam nehet, nehtový... Celý referát
 
720. onychalgia
(medicína) (ř. onyx-onychos nehet, ř. algos bolest) onychalgie, bolestivost nehtů... Celý referát
 
721. onychalgie
(medicína) bolest či přecitlivělost nehtů... Celý referát
 
722. onychatrofie
atrofie nehtů, porucha růstu nehtů způsobená vnějšími nebo vnitřními vlivy... Celý referát
 
723. onychauxe
abnormálně silný růst nehtů, zvětšení nehtů... Celý referát
 
724. onychectomia
(medicína) (ř. onyx-onychos nehet, ř. ektome vyříznutí) onychektomie, chirurgické snesení nehtů... Celý referát
 
725. onychektomie
(medicína) chirurgické snesení,odnětí nehtu... Celý referát
 
726. onychexalaxe
znetvoření nehtů... Celý referát
 
727. onychia
(medicína) (ř. onyx-onychos nehet) onychie, zánět nehtového lůžka... Celý referát
 
728. onychie
(medicína) zánět nehtového lůžka... Celý referát
 
729. onychitis
(medicína) (ř. onyx-onychos nehet) onychitida, zánět nehtu... Celý referát
 
730. onychodynia
(medicína) (ř. onyx-onychos nehet, ř. odyne bolest) onychodynie, bolestivé nehty... Celý referát
 
731. onychodystrofie
porucha v růstu nehtů... Celý referát
 
732. onychofagie
(odborně) okusování nehtů... Celý referát
 
733. onychofym
chorobné zvětšení a ztluštění nehtů, obzvláště u palce nohy... Celý referát
 
734. onychografie
zaznamenávání tepových vln v malých cévách nehtového pole... Celý referát
 
735. onychogrypóza
(medicína) drápovitý nehet... Celý referát
 
736. onychohelkóza
zvředovatění nehtů... Celý referát
 
737. onychoklaze
zlomení nebo rozdrcení nehtu... Celý referát
 
738. onychokryptóza
vrůstání, zarůstání nehtů... Celý referát
 
739. onycholýza
částečné nebo úplné uvolnění nehtu z lůžka... Celý referát
 
740. onychomadéza
úplné uvolnění, vypadávání nehtů... Celý referát
 
741. onychomalacie
změknutí nehtů... Celý referát
 
742. onychomatóza
plísňová choroba nehtové ploténky... Celý referát
 
743. onychomycosis
(ř. onyx-onychos nehet, ř. mykes houba) onychomykóza, plísňové onemocnění nehtů... Celý referát
 
744. onychonozos
choroba nehtů... Celý referát
 
745. onychopatie
blíže nespecifikovaná choroba nehtů... Celý referát
 
746. onychophagie
okusování nehtů, též onychofagie... Celý referát
 
747. onychoptóza
vklesnutí nehtu... Celý referát
 
748. onychorexe
abnormální křehkost, lámavost nehtů... Celý referát
 
749. onychoschiza
štěpení nehtů, od volného okraje se ploténka štěpí na dvě i více lamel... Celý referát
 
750. onychotilománie
chorobná snaha po trhání a poškozování vlastních nehtů... Celý referát
 
751. onychotomie
protětí nehtu... Celý referát
 
752. onychóza
(medicína) onemocnění nehtů (různého původu a projevu), deformace nehtů... Celý referát
 
753. onyma
vlastní jména, názvy, propria... Celý referát
 
754. onymie
(lingvistika) soubor vlastních jmen na jistém území v jistém jazyce v jisté době... Celý referát
 
755. onyx
(mineralogie) černobílý nebo červenobílý achát, polodrahokam... Celý referát
 
756. oo-, ovo-, ovi-
první část složených slov mající význam vejce, vaječný... Celý referát
 
757. oocyesis
ookyesis, is, f. (ř. oon vejce, ř. kyesis početí, otěhotnění) oocyéza, ookyéza, ovariální těhotenství... Celý referát
 
758. oocyt
(biologie) ženská pohlavní buňka vznikající během zrání vajíčka z oogonií během vývoje plodu (tj. před narozením)... Celý referát
 
759. ooductus
(ř. oon vejce, l. ductus kanálek) vejcovod... Celý referát
 
760. ooforitida
(medicína) zánět vaječníku... Celý referát
 
761. ooforocystóza
tvoření cyst ve vaječ-níku... Celý referát
 
762. ooforomalacie
změknutí vaječníku... Celý referát
 
763. oogamie
oplodnění vajíčka spermií, ovogamie... Celý referát
 
764. oogeneze
(biologie) vývoj samičí pohlavní buňky (oocytu, tj. vajíčka) ve vaječníku... Celý referát
 
765. oogonium
(biologie) primitivní pohlavní buňka, z které vzniká primární oocyt... Celý referát
 
766. ooid
kulovité nebo vejčité tělísko v sedimentech... Celý referát
 
767. oolemma
(ř. oon vejce, ř. lemma obal) obal vejce... Celý referát
 
768. oomyceta
druh nižších hub... Celý referát
 
769. oophoralgia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. algos bolest) ooforalgie, bolest vaječníku... Celý referát
 
770. oophorcystectomia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. kystis dutina, měchýř, ř. ektome vynětí) ooforcystektomie, chirurgické odstranění vaječníkové cysty... Celý referát
 
771. oophorectomia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. ektome vynětí) ooforektomie, chirurgické snesení vaječníku... Celý referát
 
772. oophoritis
(medicína) (ř. ooforon vaječník) ooforitida, zánět vaječníku... Celý referát
 
773. oophorohysterectomia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. hystera děloha, ř. ektome vynětí) ooforohysterektomie, chirurgické vynětí vaječníku a dělohy... Celý referát
 
774. oophoroma
(medicína) tis, n. (ř. ooforon vaječník) ooforom, nádor vaječníku... Celý referát
 
775. oophoron
(ř. oon vejce, ř. ferein nést) vaječník... Celý referát
 
776. oophoropathia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. pathos bolest) ooforopatie, nespecifikované onemocnění vaječníku... Celý referát
 
777. oophoropelliopexis
(medicína) is, f. (ř. ooforon vaječník, ř. pellis pánev, ř. pexis upevnění) ooforopeliopexe, chirurgické zpevnění děložních přívěsků... Celý referát
 
778. oophoropexis
(medicína) is, f. (ř. ooforon vaječník, ř. pexis upevnění) ooforopexe, chirurgické upevnění vaječníku... Celý referát
 
779. oophoroplastica
(ř. ooforon vaječník, ř. plastike (techne) umění tvárné) ooforoplastika, plastická operace vaječníku... Celý referát
 
780. oophororrhaphia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. rhafe šev) oofororafie, chirurgické přišití vaječníku k pánevní stěně... Celý referát
 
781. oophorosalpingectomia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. salpinx vejcovod, ř. ektome vynětí) ooforosalpingektomie, chirurgické vynětí vaječníku a vejcovodu... Celý referát
 
782. oophorosalpingitis
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. salpinx vejcovod) ooforosalpingitida, zánět vaječníku a vejcovodu... Celý referát
 
783. oophorotomia
(medicína) (ř. ooforon vaječník, ř. tome řez) ooforotomie, chirurgické otevření vaječníku... Celý referát
 
784. ooplazma
protoplazma vajíčka... Celý referát
 
785. oosféra
samičí pohlavní buňka, ovosféra... Celý referát
 
786. oosperma
(biologie) oplodněné vajíčko... Celý referát
 
787. ootéka
vaječník... Celý referát
 
788. ootekocyéza
ootekokyéza, mimoděložní těhotenství se zárodkem ve vaječníku... Celý referát
 
789. ootekohysterektomie
operační odnětí vaječníku a dělohy... Celý referát
 
790. ootekokéla
výhřez vaječníku... Celý referát
 
791. oothecalgia
(medicína) (ř. ootheca vaječník, ř. algos bolest) ootekalgie, bolestivý vaječník... Celý referát
 
792. oothecocentesis
(medicína) is, f. (ř. ootheca vaječník, ř. kentesis nabodnutí) ootekocentéza, chirurgické nabodnutí vaječníku... Celý referát
 
793. op-art, optical art
optické umění, abstraktní směr moderního výtvarného umění v 60. letech 20. století... Celý referát
 
794. opacificatio
(l. opacus temný, stinný, l. facere činit) opacifikace, vývoj zastínění, zákalu... Celý referát
 
795. opacita
(optika) schopnost pohlcovat záření... Celý referát
 
796. opacitas
(odborně) stín, zastínění, zákal... Celý referát
 
797. opacus
stinný, zastíněný, temný, tmavý, neprůhledný... Celý referát
 
798. opakní
(optika) neprůhledný (avšak většinou průsvitný)... Celý referát
 
799. opalescence
(optika) rozptyl světla způsobený malými částečkami obsaženými v průhledné látce... Celý referát
 
800. opalgia
(medicína) (ř. ops-opos oko, tvář, ř. algos bolest) opalgie, neuralgická bolestivost očí, tváře... Celý referát
 
801. opalizovat, opalisovat
hrát duhovými barvami... Celý referát
 
802. opalizující
hrající duhovými barvami... Celý referát
 
803. opat
(církev) představený kláštera římskokatolické církve... Celý referát
 
804. opce
právo jednotlivce nebo skupiny osob vybrat si jednu z daných možností... Celý referát
 
805. opční
nepovinný, dobrovolný, volitelný, s právem volby... Celý referát
 
806. open
otevřený... Celý referát
 
807. open coding
otevřené kódování kdy výzkumný pracovník označuje zkoumané jevy, vytváří kategorie a pojmenovává je, první, úvodní část obsahové analýzy... Celý referát
 
808. open space
otevřený prostor... Celý referát
 
809. open-air
na otevřeném prostranství... Celý referát
 
810. open-end fund
otevřený investiční fond... Celý referát
 
811. openness to experience
otevřenost vůči zkušenosti... Celý referát
 
812. opera
(hudba) hudební drama... Celý referát
 
813. opera omnia
veškeré dílo (vědce, umělce)... Celý referát
 
814. opera omnie
veškeré dílo, sebrané spisy, souborné vydání... Celý referát
 
815. operabilní
vhodný k operování, operovatelný... Celý referát
 
816. operace
práce, úkon, provádění nějaké činnosti... Celý referát
 
817. operacionalismus
jeden ze směrů pragmatické filozofie vědy, který klade při poznávání důraz na analýzu a kvantitativní zpracovávání informací... Celý referát
 
818. operacionalistický
považující poznávání za pragmatický proces vzájemného působení člověka a vnějšího prostředí... Celý referát
 
819. operacionalizace
probíhá ve dvou krocích:1)rozklad 2)redukce... Celý referát
 
820. operacionální dyskalkulie
závada či porucha schopnosti provádět matematické (početní) operace... Celý referát
 
821. operační
vztahující se k operaci... Celý referát
 
822. operační dyskalkulie
narušená schopnost a dovednost provádět matematické operace (např. sčítat, odčítat, násobit, dělit)... Celý referát
 
823. operand
prvek, s nímž je prováděna operace... Celý referát
 
824. operant conditioning
operantní podmiňování... Celý referát
 
825. operarius
dělný, pracovní... Celý referát
 
826. operát
soubor (grafických, výpočetních a písmených) dokladů mapování a tvorby mapy, jehož forma a obsah jsou stanoveny závaznými předpisy... Celý referát
 
827. operatér
(medicína) člověk provádějící operaci... Celý referát
 
828. operatio
(l. operari pracovat) operace, práce, chirurgický výkon. Operatio secundum X. Y. operace podle X. Y.... Celý referát
 
829. operativní
(odborně) pohotový, iniciativní, pružně fungující, výkonný... Celý referát
 
830. operátor
početní symbol, symbol předepisující určitou početní operaci, všeobecná instrukce, kvantifikátor... Celý referát
 
831. opercularis
víkovitý, k víku patřící (stropní)... Celý referát
 
832. operculatus
opatřený víkem, uzavřený... Celý referát
 
833. operculum
víčko ze ztuhlého sekretu, které uzavírá ústí schránek předožábrých... Celý referát
 
834. opereta
divadelní žánr zábavného rázu s mluvenými dialogy, zpěvy a tanci... Celý referát
 
835. operon
seskupení genů, které u bakterií vytvářejí funkční jednotku se společnou regulací, soubor strukturních genů... Celý referát
 
836. operosus
činný, pracovitý, pracný, obtížný... Celý referát
 
837. operotropismus
hypotéza Leopolda Szondiho (1893-1986), že genetické vlivy ovlivňují do určité míry také volbu povolání... Celý referát
 
838. operovat
provádět operaci, např. chirurgickou, obchodní... Celý referát
 
839. ophryitis
(medicína) (ř. ofrys obočí) ofryitida, zánět kůže v krajině obočí... Celý referát
 
840. ophthalmectomia
(medicína) (ř. ofthalmos oko, ř. ektome vynětí) oftalmektomie, chirurgické vynětí oka, enukleace oka... Celý referát
 
841. ophthalmia
(medicína) (ř. ofthalmos oko) oftalmie, zánět oka, zvláště spojivky. Ophthalmia nodosa oftalmie nodózní, uzlíková, vznikající často následkem mechanického dráždění. Ophthalmia photoelectrica oftalmie fotoelektrická, poškození oka ultrafialovými paprs... Celý referát
 
842. ophthalmiatros
(ř. ofthalmos oko, ř. iatros lékař) oční lékař... Celý referát
 
843. ophthalmicus
(ř. ofthalmos oko) oční... Celý referát
 
844. ophthalmoblennorrhoea
(medicína) (ř. ofthalmos oko, ř. blenna hlen, ř. rhoia tok) oftalmoblenorea, kapavčitý zánět oční spojivky... Celý referát
 
845. ophthalmocele
ophtalmokele, es, f. (ř. ofthalmos oko, ř. kele kýla, výhřez) oftalmokéla, vysunutí bulbu z očnice dopředu (exophthalmus)... Celý referát
 
846. ophthalmocentesis
(medicína) is, f. (ř. ofthalmos oko, ř. kentesis nabodnutí) oftalmocentéza, chirurgické nabodnutí oka... Celý referát
 
847. ophthalmomyositis
(medicína) (ř. ofthalmos oko, ř. mys-myos sval) oftalmomyozitida, zánět zevních očních svalů... Celý referát
 
848. ophthalmomyotomia
(medicína) (ř. ofthalmos oko, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) oftalmomyotomie, chirurgické přetětí očních svalů... Celý referát
 
849. ophthalmopathia
(medicína) (ř. ofthalmos oko, ř. pathos choroba, bolest) oftalmopatie, chorobný stav oka blíže nespecifikovaný... Celý referát
 
850. ophthalmos
(anatomie) oko... Celý referát
 
851. opiát
(farmakologie) lék obsahující opium nebo omamnou látku... Celý referát
 
852. opidum, oppidum
opevněné keltské hradiště městského typu... Celý referát
 
853. opilec
(hovorově) člověk holdující alkoholu, alkoholik, ožrala, zpiťar... Celý referát
 
854. opinion leader
názorový vůdce, vedoucí mínění... Celý referát
 
855. opinions
mínění... Celý referát
 
856. opiofagie
chronické užívání opia nebo látek obsahujících opium... Celý referát
 
857. opioid
(chemie) Generický název užívaný pro alkaloidy z rostliny máku (Papaver somniferum), jejich syntetická analoga a látky produkované v lidském těle, které interagují se stejnými specifickými receptory v CNS i jinde v těle, se schopností tlumit bolest a... Celý referát
 
858. opiománie
chorobný návyk na opiáty... Celý referát
 
859. opisthencephalon
vzadu, ř. enkefalos mozek) opistencefalon, horní úsek rombencefala skládající se z mozečku, mostu a útvarů mezi nimi uložených... Celý referát
 
860. opisthion
(ř. opisthe(n) vzadu) opistion, zadní střední bod velkého týlního otvoru... Celý referát
 
861. opisthocranion
vzadu, ř. kranion lebka) opistokranion, místo nejvíce vzadu vyčnívající na týlní šupině... Celý referát
 
862. opisthodontia
vzadu, ř. odus-odontos zub) opistodoncie, postavení dolních řezáků příliš vzadu za horními řezáky, čelistní nepravidelnost... Celý referát
 
863. opisthognathia
vzadu, ř. gnathos čelist) opistognatie, nápadně ustupující horní čelist... Celý referát
 
864. opisthorchiosis
opistorchióza, poškození jater a žlučovodů vyvolané motolicí psí Opisthorchis felineus a O. viverini... Celý referát
 
865. opisthotonus
vzadu, ř. tonos napětí) opistotonus, obloukovité prohnutí těla dozadu při křečích zádového svalstva... Celý referát
 
866. opistotonus
(medicína) pozice těla s obloukovitým prohnutím dozadu (do ?mostu?), které je způsobeno křečí zádového svalstva. Vyskytuje se např. při tetanu a někdy při velkém hysterickém záchvatu.... Celý referát
 
867. opium
zaschlá šťáva nezralých makovic obsahující alkaloidy, působí omamně... Celý referát
 
868. oplodnit
(brněnský hantec) zapálit... Celý referát
 
869. oplodnit kóřku
... Celý referát
 
870. opocefalus
zrůda bez úst a nosu se zakrnělými čelistmi a s jedním, popřípadě dvěma blízko sebe umístěnýma očima... Celý referát
 
871. opodidymus
opodymus, i, m. (ř. ops-opos oko, tvář, ř. didymos dvojitý) opodidymus, opodymus, podvojná zrůda s jedním tělem a s dvěma vzadu srostlými hlavami, rozdělenými v oční krajině... Celý referát
 
872. oponent
kdo nesouhlasí... Celý referát
 
873. oponent ze zásady
jedinec, který během sociální komunikace nevyjadřuje takřka nikdy souhlas s názory a postoji ostatních komunikujících osob v dané společnosti... Celý referát
 
874. oponentský
kriticky analyzující, hodnotící a interpretující... Celý referát
 
875. oponentura
oponentské řízení... Celý referát
 
876. oponovat
odporovat... Celý referát
 
877. oponující
opačný, protivný, stojící proti, stavějící se proti... Celý referát
 
878. oportunismus
(odborně) přizpůsobivost, využívání příležitosti, bezzásadovost, opouštění zásad ve prospěch okamžitých výhod... Celý referát
 
879. oportunista
(odborně) člověk přizpůsobující své myšlení a jednání podle očekávaných výhod, stoupenec oportunismu... Celý referát
 
880. oportunistická edukace
výchovná péče vedoucí k bezzásadovému osobnímu prospěchářství bez ohledu na případné poškození druhých osob a bez zřetele na mravní principy a hodnoty... Celý referát
 
881. oportunní
využívající příležitosti, vyčkávající na oslabení jedince (např. některé infekce)... Celý referát
 
882. oposeta
ovčina stříhaná, žehlená a obarvená na různé odstíny s konečky vlny bílými nebo tmavě obarvenými... Celý referát
 
883. oposum, opossum
(zoologie) americká vačice... Celý referát
 
884. opoterapie
používání výtažků, sekretů z tkání k léčení jiného organismu... Celý referát
 
885. opozice
(odborně) protiklad... Celý referát
 
886. opozitum, opositum
(lingvistika) slovo opačného významu, antonymum... Celý referát
 
887. oppilatio
(l. oppilare zatarasit) opilace, ucpání, zácpa... Celý referát
 
888. opportunus
příhodný, povolný, měnící se podle potřeby a výhod daného stavu... Celý referát
 
889. oppositus
protilehlý, protější, protistojící... Celý referát
 
890. oppressio
(l. opprimere přitlačit) oprese, potlačení, stísnění, přitisknutí. Oppressio pectoris tlak na prsou. Oppressio virium klesnutí, ochabnutí sil... Celý referát
 
891. oprám
(geologie) povrchový důl, skrývka... Celý referát
 
892. oprese
potlačování, utlačování... Celý referát
 
893. opresívní
potlačující, tísnivý... Celý referát
 
894. opsiurie
zvýšené vylučování moči během hladovění ve srovnání se stavem při normálním příjmu jídla... Celý referát
 
895. opsoklonus
mimovolní svalový záškub očních svalů... Celý referát
 
896. opsomanie
chorobná touha po zvláštních pokrmech... Celý referát
 
897. opsomenorea
pozdní, opožděná menstruce... Celý referát
 
898. opsonin
(chemie) látka schopná urychlit fagocytózu (např. sérový komplement)... Celý referát
 
899. opsonizace
(biologie) proces, jímž se zvyšuje účinnost fagocytózy cizorodé částice (např. bakterie). Na opsonizaci se podílejí některé složky komplementu a specificky potom protilátky. Označují se jako opsoniny.... Celý referát
 
900. optant
osoba vykonávající právo opce... Celý referát
 
901. optativ
slovesný způsob vyjadřující přání... Celý referát
 
902. optic stimulation
optická stimulace... Celý referát
 
903. optický
(optika) související s optikou, světelný... Celý referát
 
904. optika
(optika) část fyziky zabývající se elektromagnetickým zářením o vlnových délkách 100 nm až 1 mm (optické záření)... Celý referát
 
905. optikochiazmatický
týkající se zrakových nervů a jejich zkřížení... Celý referát
 
906. optikociliární
týkající se zrakového nervu a řasnatého tělesa... Celý referát
 
907. optikopupilární
týkající se nervů zrakových a zornice... Celý referát
 
908. optima fide
v najlepšej dôvere ( lat. kniž.)... Celý referát
 
909. optima forma
najlepším spôsobom (lat. kniž.)... Celý referát
 
910. optimalizace
(odborně) proces výběru nejlepší varianty z množství možných jevů... Celý referát
 
911. optimální
(odborně) nejlepší, nejlépe vyhovující... Celý referát
 
912. optimální model
sestava ideálních předpokladů působící jako vzor... Celý referát
 
913. optimální osobnost
duševně, sociálně a tělesně zdravá, kultivovaná, etická, seberealizující se a spokojená... Celý referát
 
914. optimální psychická zátěž
zátěž (stres, frustrace), kterou nejen člověk dokáže zvládnout, ale která ho navíc stimuluje k dalšímu rozvoji psychické odolnosti a adaptability... Celý referát
 
915. optimální SF
nejvhodnější, nejpřiměřenější SF (srdeční frekvence)... Celý referát
 
916. optimát
aristokrat ve starém Římě... Celý referát
 
917. optimetr
přesné porovnávací měřidlo... Celý referát
 
918. optimismus
(psychologie) sklon vidět a posuzovat skutečnosti z té lepší stránky... Celý referát
 
919. optimista
člověk optimistického smýšlení... Celý referát
 
920. optimistický
(psychologie) zdůrazňující pozitivní stránky současného i budoucího života, lidí i věcí... Celý referát
 
921. optimo iure
vším právem... Celý referát
 
922. optimum
nejvýhodnější, nejlepší stav, okolnost, podmínka... Celý referát
 
923. optimus
třetí stupeň (superlativ) od slova bonus... Celý referát
 
924. optimus inter optimos
nejlepší mezi nejlepšími, nejlepší z nejlepších... Celý referát
 
925. optionální
nepovinné, měnlivé... Celý referát
 
926. opto-
první část složených slov vztahující se k vidění... Celý referát
 
927. optoelektronika
obor na rozhraní optiky a elektroniky umožňující přinos informací pomocí optického záření... Celý referát
 
928. optofon
přístroj umožňující nevidomým číst sluchem... Celý referát
 
929. optomeninx
(anatomie) sítnice... Celý referát
 
930. optometrie
bakalářské i magisterské vysokoškolské studium vychovávající odborníky - optometristy zabývající se měřením zraku, určováním refrakce očí a po odborné stránce řeší problémy s refrakcí spojené, ať již zhotovením brýlí nebo aplikací kontaktních čoček... Celý referát
 
931. optometron
(odborně) optometr, přístroj k měření zrakové ostrosti... Celý referát
 
932. optomyometr
přístroj k měření síly zevních očních svalů... Celý referát
 
933. optopedie
nauka, která je součástí speciální pedagogiky a zabývá se výchovou a vzděláváním zrakově postižených osob... Celý referát
 
934. optotyp
(medicína) tabulka s čísly nebo písmeny pro stanovení zrakové ostrosti... Celý referát
 
935. optovat
vykonávat opci, právo opce... Celý referát
 
936. opulence
dostatek, hojnost, nadbytek, přemíra něčeho... Celý referát
 
937. opulentní
(odborně) oplývající nadbytkem, bohatý... Celý referát
 
938. opuncie
nopál... Celý referát
 
939. opus
dílo, zejména hudební... Celý referát
 
940. opus alchymicum
alchymické dílo... Celý referát
 
941. opus dei
dílo boží (též název katolické organizace)... Celý referát
 
942. opus magnum
někdy též "magnum opus", největší nebo vrcholné dílo, zejména pro umělce, spisovatele apod.... Celý referát
 
943. opus perfektum
(latinské výrazy) dokonalé dílo, co možno nejpřesněji a jednoznačně fixované a určené ve všech parametrech. V podstatě produkt specifického vývoje evropské hudby, který nejméně od počátku 2. tisíciletí postupně opouštěl princip hudební kompozice jako... Celý referát
 
944. ora
okraj, pás, hranice. Ora serrata retinae klikatě probíhající hranice mezi světločivou a "slepou" částí sítnice... Celý referát
 
945. orace
slavnostní projev... Celý referát
 
946. orákulský
nejasný, záhadný... Celý referát
 
947. orákulum
věštba... Celý referát
 
948. oral - history
metoda orální historie využívaná v historiografických výzkumech a získávající autentická svědectví pamětníků historických událostí... Celý referát
 
949. oral skills
ústní komunikační dovednosti... Celý referát
 
950. oral stimulation
orální (ústní) stimulace... Celý referát
 
951. orální
(odborně) ústní, související s ústy, provedený ústy... Celý referát
 
952. orální charakter
psychoanalytický termín pro popis osob vyžadujících péči a pozornost, oporu, podporu a zvýšeně závislých na jiných lidech... Celý referát
 
953. orální kultura
z generace na generaci ústně předávaná slovesnost, např. vyprávěním, pořekadly, zpěvy, recitovanou poezií, pověstmi, pohádkami, mýty... Celý referát
 
954. orální narativita
schopnost a dovednost vyprávět příběhy a události... Celý referát
 
955. orální optimismus
pojem psychoanalýzy vyjadřující předpoklad některých osob, že se o ně bude okolí starat jako jejich matka... Celý referát
 
956. orální osobnost
osoba se zvýšenou potřebou sociálních kontaktů a verbální komunikace s druhými lidmi... Celý referát
 
957. orální řeč
ústní, mluvená, zvuková řeč... Celý referát
 
958. orální stadium charakteru
závislost, receptivnost, pasivita, intenzivní a jednostranné využívání služeb a laskavostí rodiny i okolí... Celý referát
 
959. orální stadium vývoje
ústní stadium vývoje, údobí kojence, první rok života, pojem S.Freuda, zakladatele psychoanalýzy... Celý referát
 
960. orální zdraví
... Celý referát
 
961. oralsex
orální sex - sexuální praktiky dráždění pohlavního ústrojí ústy... Celý referát
 
962. orangutan
(zoologie) rezavý lidoop žijící na Borneu a Sumatře... Celý referát
 
963. orant
postava s rukama zdviženýma v modlitebním prosebném gestu, symbol zbožnosti, duše nebo zobrazení zemřelého... Celý referát
 
964. oranžáda
pomerančová limonáda... Celý referát
 
965. oranžerieoranžérie
skleník pro přezimování teplomilných rostlin... Celý referát
 
966. orárion
Diákoni nosí orárion, stuhu přes ramena zdobenou třemi kříži. Kněz nosí epitrachilion... Celý referát
 
967. orate fratres
modlete se, bratři... Celý referát
 
968. oratio et ratio
řeč (promluva, modlitba) a rozum... Celý referát
 
969. orátor
vynikající řečník, autor řečí... Celý referát
 
970. oratorium
(hudba) vokálně-instrumentální hudební skladba... Celý referát
 
971. oratorní
vztahující se 1. k oratoriu... Celý referát
 
972. orbikulární
kruhový... Celý referát
 
973. orbis
svět... Celý referát
 
974. orbis bene vivendi
svět dobrého života... Celý referát
 
975. orbis pictus
svět v obrazech... Celý referát
 
976. orbis scholae
svět školy... Celý referát
 
977. orbis terrarum
obydlený, dosažitelný svět... Celý referát
 
978. orbita
očnice... Celý referát
 
979. orbital
vlnová funkce jednoho elektronu... Celý referát
 
980. orbitální
očnicový... Celý referát
 
981. orbitocellulitis
(medicína) (l. orbita očnice, l. cellula dutinka) orbitocelulitida, zánět očnicového vaziva... Celý referát
 
982. orbitofrontální
týkající se očnice a čela... Celý referát
 
983. orbitografie
rentgenové znázornění očnice... Celý referát
 
984. orbitonazální
týkající se očnice a nosu... Celý referát
 
985. orbitonometr
přístroj k měření odporu bulbu k tlaku na bulbus směrem do očnice... Celý referát
 
986. orbitotemporální
týkající se očnice a kosti spánkové... Celý referát
 
987. orbitotomie
operační otevření očnice... Celý referát
 
988. orbitrek
(sport) cvičební stroj pro domácí trénink, trenažer... Celý referát
 
989. orchectomia
orchiectomia, orchidectomia, ae, f. (ř. orchis varle, ř. ektome vynětí) orchektomie, orchiektomie, orchidektomie, vynětí jednoho nebo obou varlat... Celý referát
 
990. orcheotomia
(medicína) orchi(o)tomia, orchidotomia, (ř. orchis, orchidion varle, ř. tome řez) orcheotomie, orchiotomie, orchidotomie, chirurgické protětí varlete nebo jeho obalů... Celý referát
 
991. orchestr
(hudba) sbor hudebníků hrajících na různé nástroje... Celý referát
 
992. orchestra
místo pro výstupy sboru (chóru) v antickém divadle... Celý referát
 
993. orchestrace
instrumentace... Celý referát
 
994. orchestrion
mechanický hudební hrací stroj napodobující zvuk orchestru... Celý referát
 
995. orchi(do)pexis
(ř. orchis varle, ř. pexis připevnění) orchi(do)pexe, chirurgická fixace varlete v normální poloze, zejména při kryptorchismu... Celý referát
 
996. orchi-, orchio-, orcho-, orchid-, orchido-
první část složených slov mající význam varle, samčí pohlavní orgán,... Celý referát
 
997. orchialgia
(medicína) orchidalgia, (ř. orchis, orchidion varle, ř. algos bolest) orchialgie, orchidalgie, bolest varlete... Celý referát
 
998. orchichorie
mimovolné křečové zvedání a klesání varlete při kontrakcích m. cremaster... Celý referát
 
999. orchidalgie
(medicína) bolest ve varleti, též orchialgie... Celý referát
 
1000. orchidej, orchidea
(botanika) tropická rostlina s ozdobnými květy... Celý referát
 
1001. orchidoektomie
operativní odnětí varlete... Celý referát
 
1002. orchidoepididymectomia
(medicína) orchioepididymectomia, (ř. orchis, orchidion varle, ř. epididymis nadvarle) orchidoepididymektomie, orchioepididymektomie, chirurgické snesení varlat a nadvarlat... Celý referát
 
1003. orchidometrie
měření velikosti varlat... Celý referát
 
1004. orchidoncos
(medicína) orchioncos, i, m. (ř. orchis, orchidion varle, ř. onkos nádor) orchidonkos, orchionkos, nádor varlete... Celý referát
 
1005. orchidoplastica
orchioplastica, ae, f. (ř. orchis, orchidion varle, ř. plastike (techne) umění tvárné) orchidoplastika, orchioplastika, plastická operace varlat... Celý referát
 
1006. orchiektomie
(medicína) chirurgické odstranění varlete/varlat... Celý referát
 
1007. orchiepidymitis
(medicína) orchidoepididymitis, (ř. orchis, orchidion varle, ř. epididymis nadvarle) orchiepididymitida, orchidoepididymitida, zánět varlete a nadvarlete... Celý referát
 
1008. orchilýza
rozpad tkáně varlete... Celý referát
 
1009. orchimyelom
sarkom varlete... Celý referát
 
1010. orchiocele
orchiokele, es, f. (ř. orchis varle, ř. kele kýla, výhřez) orchiokéla, šourková kýla... Celý referát
 
1011. orchiodynia
(medicína) (ř. orchis, orchidion varle, ř. odyne bolest) orchiodynie, bolest varlete... Celý referát
 
1012. orchioneuralgia
(medicína) (ř. orchis varle, ř. neuron nerv, ř. algos bolest) orchioneuralgie, neuralgická bolest varlete... Celý referát
 
1013. orchiopathia
(medicína) orchidopathia, (ř. orchis, orchidion varle, ř. pathos nemoc, bolest) orchiopatie, orchidopatie, blíže nespecifikované onemocnění varlete... Celý referát
 
1014. orchiopexis
(medicína) orchidopexis, is, f. (ř. orchis, orchidion varle, ř. pexis upevnění) orchiopexe, orchidopexe, přišití, chirurgické zpevnění varlat v šourku... Celý referát
 
1015. orchiorrhaphia
orchidorrhaphia, ae, f. (ř. orchis, orchidion varle, ř. rhafe šev) orchiorafie, orchidorafie, přišití varlete v šourku... Celý referát
 
1016. orchioscheokéla
šourková kýla... Celý referát
 
1017. orchis
varle... Celý referát
 
1018. orchitida
(medicína) zánět varlat... Celý referát
 
1019. orchitis
(medicína) zánět varlete... Celý referát
 
1020. ordál
boží soud... Celý referát
 
1021. ordálové řízení
... Celý referát
 
1022. order-papír
papír na řad, cenný papír vystavený na jméno, doložka na řad umožňuje jeho převedení na jinou osobu... Celý referát
 
1023. ordinace
(medicína) vyšetření a stanovení postupu léčení... Celý referát
 
1024. ordinální číslo, ordinál
zobecnění myšlenky pořadí prvku v uspořádané množině, a to na nekonečné množiny... Celý referát
 
1025. ordinální stupnice
stupnice podle pořadí priority hodnot... Celý referát
 
1026. ordinariát
(církev) katolický, duchovní úřad s pravomocí diecézního biskupa... Celý referát
 
1027. ordinarie
řádně uspořádané... Celý referát
 
1028. ordinárium
celoroční liturgické předpisy... Celý referát
 
1029. ordinarius
řádný... Celý referát
 
1030. ordinární, ordinérní
(odborně) všední, obyčejný... Celý referát
 
1031. ordináta
svislá osa, pořadnice, osa y... Celý referát
 
1032. ordinatim
l. ordo řád) v řadě, po řadě opak passim porůznu... Celý referát
 
1033. ordinatio
(l. ordinare řadit) řazení, uspořádání, lékařské vyšetření, ošetření... Celý referát
 
1034. ordinatio rationis
ustanovení rozumu... Celý referát
 
1035. ordinatus
pravidelný, řádný... Celý referát
 
1036. ordines militares
rytířské řády... Celý referát
 
1037. ordo
řada, hodnost, třída, stav... Celý referát
 
1038. ordo amoris
řád lásky... Celý referát
 
1039. ordoliberalismus
Spočívá na filosofii liberalismu, avšak není to klasický laissez faire (úloha státu omezena jen na minimální poskytování veřejných statků), u ordoliberalismu je úloha státu poněkud větší (stát má utvářet řád, jež je nepostradatelný pro fungování svob... Celý referát
 
1040. ordonance
vojenský posel, spojka, sluha... Celý referát
 
1041. ordovik
útvar starších prvohor... Celý referát
 
1042. ordre
první část složených slov mající význam příkaz, nařízení... Celý referát
 
1043. ordre du coeur
řád srdce... Celý referát
 
1044. orebita
člen husitského bratrstva (nazv. podle vrchu Oreb ve vých. Čechách)... Celý referát
 
1045. orebité
jedno z křídel husitského hnutí... Celý referát
 
1046. oregano
(gastronomie) usušená nať dobromyslu užívaná jako koření... Celý referát
 
1047. orexie
(psychologie) chuť na jídlo, někdy i chorobná chuť na jídlo... Celý referát
 
1048. orexis
žádostivost, chuť, apetit... Celý referát
 
1049. orfismus
(filozofie) stoicizmu blízké učení o blaženosti na onom světě, dovolávající se orfea... Celý referát
 
1050. orgán
(biologie) ústroj mnohobuněčných organizmů, část těla specializovaná k vykonávání určité funkce, ústrojí... Celý referát
 
1051. organdy
řídká tkanina plátnové vazby z volněji kroucené bavlněné nebo směsové příze, s tuhou a preturou, organtýn... Celý referát
 
1052. organela
buněčná součást... Celý referát
 
1053. organella
strukturní i funkční subjednotka cytoplazmy, lišící se ultrastrukturním obrazem, obsahem enzymů apod. (např. mitochondrie)... Celý referát
 
1054. organicita v kresbě
(výtvarnictví) např. nápadně větší sklon nakreslené lidské postavy, dvojité, roztřesené, přerušované a nenavazující linie... Celý referát
 
1055. organicizmus, organicismus
vysvětlování společenských procesů biologickými zákonitostmi živých organizmů... Celý referát
 
1056. organická agrese
(medicína) agresivní chování, které je např. v přímé souvislosti s poškozením mozku, s nádorovým onemocněním, s prodělaným traumatem, s degenerativním onemocněním, při epilepsii, mentální retardaci, demenci... Celý referát
 
1057. organická halucinóza
(medicína) porucha s trvajícími nebo se navracejícími halucinacemi (obvykle zrakovými nebo sluchovými) po somatickém onemocnění nebo po onemocnění mozku... Celý referát
 
1058. organická psychická porucha
duševní porucha při chorobných mozkových procesech a poškozeních... Celý referát
 
1059. organický
jsoucí živočišného nebo rostlinného původu, ústrojný... Celý referát
 
1060. organigramy
podnikové dokumenty zachycují především konkrétní organizační strukturu a řídící vztahy instituce, též organogram... Celý referát
 
1061. organika
skladba vnitřně uspořádaných složek... Celý referát
 
1062. organisatio
(l. organisare uspořádat) organizace, uspořádání. Organisatio haematomatis organizace hematomu, způsob hojení krevního výronu. Organisatio thrombi organizace trombu, způsob hojení krevní sraženiny v cévě přeměnou ve vazivovou tkáň... Celý referát
 
1063. organismická komponenta emocí
... Celý referát
 
1064. organista
varhaník... Celý referát
 
1065. organizace APLA
nezisková Asociace pomáhající lidem s autismem... Celý referát
 
1066. organizace, organisace
účelné pořádání, uspořádání, řízení, správa, organizování... Celý referát
 
1067. organizační kultura
soubor základních pracovních podmínek, cílů, hodnot, norem, symbolů a artefaktů, součást modelu řízení firmy a podmínka jejího úspěchu a spokojenosti i efektivní výkonnosti pracovníků, též firemní kultura a podniková kultura... Celý referát
 
1068. organizační struktury a jejich změny
Zeštíhlování (propouštění, prodej budov, zařízení a strojů).... Celý referát
 
1069. organizing
organizování (jedna ze základních manažerských funkcí)... Celý referát
 
1070. organizmus, organismus
ústrojí, ústrojenství... Celý referát
 
1071. organizovat, organisovat
účelně uspořádat, připravit... Celý referát
 
1072. organo-
první část složených slov mající význam orgán, orgánový, organický... Celý referát
 
1073. organofosfáty
(biochemie) uměle vyrobené látky, které ovlivňují (zesilují) nervový přenos zprostředkovaný acetylcholinem (prodlužují jeho účinek blokádou acetylcholinesterázy). Otrava o. vyvolává nadměrný účinek parasympatického nervového systému (slinění, pocení,... Celý referát
 
1074. organogenetický
týkající se vývoje orgánů... Celý referát
 
1075. organogeneze, organogenese
vznik a vývoj orgánů skládajících tělo živého jedince... Celý referát
 
1076. organogenní
orgánotvorný, orgánového původu... Celý referát
 
1077. organografie
popis orgánů... Celý referát
 
1078. organogram
znázornění organizační struktury organizace, organizační schema, ,,pavouk" zachycující např. pracovní pozice, vztahy nadřízenosti, podřízenosti, zastupitelnosti, spolupráce, též organigram... Celý referát
 
1079. organoid
buněčné struktury, které v buňce nikdy nechybějí a které mají důležitou funkci... Celý referát
 
1080. organoidní
ve vztahu k určitému orgánu, podobný určitému orgánu nebo jeho tkáni, napodobující orgánové uspořádání... Celý referát
 
1081. organoleptika
(potravinářství) posuzování různých podnětů smyslovými orgány... Celý referát
 
1082. organolit
nerost organického původu... Celý referát
 
1083. organologie
(biologie) nauka o ústrojích, orgánech a o stavbě těl rostlin, živočichů i člověka... Celý referát
 
1084. organon
nástroj, prostředek myšlení a bádání... Celý referát
 
1085. organonymie
názvosloví tělesných orgánů... Celý referát
 
1086. organopathia
(medicína) (ř. organon orgán, ř. pathos choroba, bolest) organopatie, choroba orgánu, onemocnění blíže nespecifikované... Celý referát
 
1087. organopexis
(medicína) is, f. (ř. organon orgán, ř. pexis připevnění) organopexe, chirurgické upevnění orgánu... Celý referát
 
1088. organotherapia
(ř. organon orgán, ř. therapeia léčení) organoterapie, léčení výtažky z živočišných orgánů... Celý referát
 
1089. organotropismus
(ř. organon orgán, ř. trope obrat) schopnosti nějaké látky působit na určitý orgán... Celý referát
 
1090. orgánová paměť
(biologie) některé orgány lidského organismu si pamatují své minulé aktivity, což má vliv na jejich aktivity budoucí... Celý referát
 
1091. organtýn
(textilnictví) řídká tkanina plátnové vazby, z volněji kroucené bavlněné nebo směsové příze, s tuhou apreturou, organdy... Celý referát
 
1092. organum
raná forma vícehlasého zpěvu... Celý referát
 
1093. organum gustatorium
chuťový aparát... Celý referát
 
1094. organum olfactus
ústrojí čichové... Celý referát
 
1095. organum vestibulocochleare
rovnovážné a sluchové ústrojí... Celý referát
 
1096. organum visus
zrakové ústrojí... Celý referát
 
1097. orgazmus, orgasmus
sexuální vyvrcholení, vrchol pohlavního vzrušení... Celý referát
 
1098. orgé
hněvivost, vzrušení mysli (extatické)... Celý referát
 
1099. orgiazmus, orgiasmus
vytržení (zejména náboženské), vyvrcholení orgií... Celý referát
 
1100. orgie
(náboženství) vzrušené náboženské obřady, slavnosti... Celý referát
 
1101. orient
východní země... Celý referát
 
1102. orientace
(odborně) určování, umístění, znalost polohy, směru... Celý referát
 
1103. orientační
vztahující se k orientaci... Celý referát
 
1104. orientační chování
... Celý referát
 
1105. orientační pátrací reflex
(psychologie) vrozený způsob bezděčné, spontánní pozornosti... Celý referát
 
1106. orientační reflex
pátrací reakce (,,Co je to?"), bezděčná pozornost, aktivace smyslů... Celý referát
 
1107. orientalis
(l. oriens východ) východní... Celý referát
 
1108. orientalistika
obor zabývající se jazyky, historií a kulturou národů orientu... Celý referát
 
1109. orientalizmus, orientalismus
orientální ráz, prvek, způsob nazírání... Celý referát
 
1110. orientální
východní, vztahující se k orientu, orientálský, orientský... Celý referát
 
1111. orientatio
(l. oriri vznikat) orientace, obeznámení, určování, znalost polohy... Celý referát
 
1112. orientovaný
nasměrovaný, mající směr, obeznámený s polohou... Celý referát
 
1113. orificie
ústí... Celý referát
 
1114. orificium
vývod močových cest, toto slovo se využívá i v embryologii, při vytváření močopohlavních cest.... Celý referát
 
1115. origami
(umění) japonské umění papírových skládanek... Celý referát
 
1116. originál
původní věc, původní vyhotovení... Celý referát
 
1117. originalis
oůvodní, svérázný, osobitý, nezávislý na vzorech... Celý referát
 
1118. originalita
původnost... Celý referát
 
1119. originální
(odborně) původní, nezávislý na žádném vzoru, samostatný, osobitý... Celý referát
 
1120. originární
originární způsob nabytí vl. práva je nezávislý na vlastnickém právu dřívějšího vlastníka (bylo-li nějaké)... Celý referát
 
1121. originární blud
chorobné a nevývratné přesvědčení o mimořádné významnosti,resp. vznešeném původu, postižený se považuje např. za levobočka boháče, následníka trůnu, šlechtického potomka, syna prezidenta... Celý referát
 
1122. origo
začátek svalu - část, kterou je sval pomocí šlachy připojen ke kosti... Celý referát
 
1123. oringie
náušnice... Celý referát
 
1124. orinoterapie
léčení v horských, vysoko ležících krajinách, oblastech... Celý referát
 
1125. oriundus
rodiště... Celý referát
 
1126. orkán
(meteorologie) vítr s ničivými účinky, s rychlostí větší než 118 km/hod... Celý referát
 
1127. orkus
podsvětí... Celý referát
 
1128. orloj
(architektura) hodiny na věži ukazující kromě času další údaje, např. astronomický čas, postavení Slunce a Měsíce na obloze... Celý referát
 
1129. ormig
rozmnožovací stroj... Celý referát
 
1130. ornament
lineární nebo plastický ozdobný umělecký útvar... Celý referát
 
1131. ornamentace
výzdoba ornamentem... Celý referát
 
1132. ornamentalistika
nauka o ornamentálním umění... Celý referát
 
1133. ornamentalita
ornamentální ráz... Celý referát
 
1134. ornamentalizmus, ornamentalismus-
přílišné, nadbytečné užívání ornamentu, přehnaná zdobnost... Celý referát
 
1135. ornamentální
vztahující se k ornamentu, ozdobný, okrasný... Celý referát
 
1136. ornamentika
soubor motivů užívaných v ornamentu... Celý referát
 
1137. ornans
Druhá část básnického přívlastku (epitetonu) - ozdobný výraz. Př.: Růžový večer.... Celý referát
 
1138. ornát
svrchní liturgický oděv při mši, kázule... Celý referát
 
1139. ornithinkarbamoyltransferáza
vrozená porucha metabolismu ornithinu v močovinovém cyklu s vazbou na X chromozom. Klinicky se projevuje atakami hyperamonemie zvracení, neurologická symptomatologie vč. kómatu, nejč. po převedení kojence na potravu s vysokým obsahem proteinů. Opakov... Celý referát
 
1140. ornitin
(biochemie) přírodní aminokyselina, jeden z metabolitů močovinového cyklu, složka některých antibiotik... Celý referát
 
1141. ornito-
první část složených slov mající význam pták, ptačí... Celý referát
 
1142. ornitofobie
(psychologie) chorobný strach z ptáků všeho druhu... Celý referát
 
1143. ornitogamie
(botanika) opylení květů rostlin zprostředkované ptáky... Celý referát
 
1144. ornitologie
nauka o ptactvu... Celý referát
 
1145. ornitoptéra
(letectví) motorové letadlo s kývavými nosnými plochami... Celý referát
 
1146. ornitoterapie
využití ptactva v rámci animoterapie... Celý referát
 
1147. ornitóza
infekční onemocnění vyvolané mikroby, které jsou označované jako miyagawanely (zdrojem infekce mohou být papoušci - psittacosis - , ale i jiní ptáci)... Celý referát
 
1148. oro-
první část složených slov mající význam hora, horstvo... Celý referát
 
1149. orodiagnóza
diagnóza stanovená pomocí séroreakce... Celý referát
 
1150. orodovat
(odborně) prosit, přimlouvat se... Celý referát
 
1151. orofaciální
týkající se oblasti úst a obličeje... Celý referát
 
1152. orofaciální stimulace
podněcování aktivity ústního a obličejového svalstva, polykání a řečového projevu... Celý referát
 
1153. orofaciální trauma
úraz dutiny ústní a obličejové části hlavy... Celý referát
 
1154. orofaryngeální
týkající se dutiny ústní a hltanu... Celý referát
 
1155. orogén
pásmo zemské kůry intenzivně deformované horotvornými pohyby v pásemná pohoří... Celý referát
 
1156. orogeneze, orogenese
endogenní deformace zemské kůry, vedoucí k výzdvihu pohoří... Celý referát
 
1157. orografie
horopis, nauka o tvarech zemského reliéfu... Celý referát
 
1158. orogratie
horopis... Celý referát
 
1159. orolingvální
týkající se úst a jazyka... Celý referát
 
1160. orologie
sérologie, nauka o sérech... Celý referát
 
1161. oromaxilární
týkající se úst a horní čelisti... Celý referát
 
1162. orometrie
(geologie) výšková měření tvarů povrchu zemského v rámci horopisu, morfometrie... Celý referát
 
1163. oromotorika
(anatomie) pohyby mluvních orgánů (mluvidel)... Celý referát
 
1164. oronazální
týkající se úst a nosu... Celý referát
 
1165. oronomastika
nauka o oronymech... Celý referát
 
1166. oronyma
vlastní jména pro členění vertikálních útvarů reliéfu zemského povrchu (např. hor, údolí, nížin, sedel, jeskyní)... Celý referát
 
1167. oronymum
vlastní jméno tvaru vertikální členitosti povrchu zemského i mořského dna... Celý referát
 
1168. oropharynx
(l. os-oris ústa, ř. farynx hltan) orofarynx, ústní část hltanu... Celý referát
 
1169. ororea
nadměrné vylučování séra... Celý referát
 
1170. oroterapie
léčení látkami, jež byly izolovány ze séra (např. antitoxinem při pasívní imunizaci)... Celý referát
 
1171. orotracheální
týkající se úst a průdušnice... Celý referát
 
1172. orrhoimmunitas
(ř. orrhos sérum, l. immunis odolný) oroimunita, pasívní odolnost... Celý referát
 
1173. orrhomeningitis
(medicína) (ř. orrhos sérum, ř. meninx blána) oromeningitida, zánět serózních blan... Celý referát
 
1174. orrhoreactio
(ř. orrhos sérum, l. reactio odpověď) ororeakce, seroreakce... Celý referát
 
1175. ortel
(knižně) rozsudek... Celý referát
 
1176. ortéza
ortopedická pomůcka nebo přístroj udržující vzájemně pohyblivé části těla v pevné poloze, např. dlaha, korzet... Celý referát
 
1177. orthodiagramma
(ř. orthos rovný, ř. dia skrz, ř. gramma písmo) ortodiagram, ortorentgenogram, rentgenový záznam získaný ortodiagrafií... Celý referát
 
1178. orthographia
pravopis, spisovné jazykové normy... Celý referát
 
1179. orthomorphia
(medicína) (ř. orthos rovný, ř. morfe tvar, podoba) ortomorfie, chirurgické nebo mechanické napravení úchylek od přirozeného tvaru... Celý referát
 
1180. orthos
(doslovný překlad) přímý, rovný, správný... Celý referát
 
1181. orthos logos
správný úsudek, rozum... Celý referát
 
1182. orthostaticus
(ř. orthos rovný, ř. statikos rovnováze příslušný) ortostatický, vztahující se na vzpřímenou polohu, v napřímeném postavení... Celý referát
 
1183. orthotes
pravda... Celý referát
 
1184. orto-, orcho-
první část složených slov mající význam správný, přímý, rovný... Celý referát
 
1185. orto-, ortho-
první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova orthos rovný, přímý n. správný, a to: 1. jako s její vlastností (ortografie pravopis), 2. (v chemii) k označení sousední substituce na benzenovém jádře (na rozdíl od meta-, para- a... Celý referát
 
1186. ortoarteriotonus
normální krevní tlak... Celý referát
 
1187. ortobióza
správný, řádný, normální život... Celý referát
 
1188. ortocefalie
normální velikost hlavy... Celý referát
 
1189. ortocentrum
(geometrie) průsečík výšek trojúhelníka... Celý referát
 
1190. ortochromatický
ve vztahu ke tkáni, buňce, jež se normálně (obvyklým způsobem) barví... Celý referát
 
1191. ortochromázie, ortochromasie
správná citlivost fotografického materiálu na modrou, žlutou a zelenou barvu... Celý referát
 
1192. ortochromie
normální koncentrace hemoglobinu v červených krvinkách... Celý referát
 
1193. ortocytóza
přítomnost normálních zralých krvinek v krvi... Celý referát
 
1194. ortodeoxie
zhoršení dýchacích potíží ve vertikální poloze (vsedě i ve stoje)... Celý referát
 
1195. ortoderivát
(chemie) odvozená sloučenina lišící se od základní polohou dvou substituentů na 1. a 2. uhlíku benzenového jádra... Celý referát
 
1196. ortodiagrafie
rentgenové znázornění obrysů vnitřních orgánů s možností posoudit jejich skutečné rozměry... Celý referát
 
1197. ortodiametrie
přímé měření tělesných orgánů zobrazených pomocí rentgenových paprsků na rentgenovém štítě... Celý referát
 
1198. ortodiaskopie
přesné vyšetřování vnitřních orgánů pomocí ortodiaskopu... Celý referát
 
1199. ortodoncie, ortodontie, ortodentie-
obor zabývající se studiem a léčením nepravidelností chrupu... Celý referát
 
1200. ortodoxie
pevné a nezvratné přidržování se určitého myšlenkového směru, učení, přesvědčení, víry, ortodoxnost... Celý referát
 
1201. ortodoxní
trvající na tradičních naukách a názorech... Celý referát
 
1202. ortodroma
nejkratší spojnice dvou míst na kulové ploše... Celý referát
 
1203. ortoepický
(fonetika) vyslovovaný podle fonetických norem, pravidel a zásad spisovného jazyka... Celý referát
 
1204. ortoepie
spisovná výslovnost... Celý referát
 
1205. ortofonie
nauka o správné výslovnosti hlásek... Celý referát
 
1206. ortoforie
správná poloha očních bulbů - obě zrakové osy probíhají paralelně - stav naprosté funkční symetrie očního aparátu... Celý referát
 
1207. ortofotomapa
Ortofotomapa reálne a neskreslene odráža skutočnú situáciu územia.Umožňuje porovnanie vektorových údajov so skutočnosťou.Jej základom je letecké snímkovanie a následné spracovanie leteckých snímkov geodetickými metódami.Ortofotomapa sa pri súčasnom n... Celý referát
 
1208. ortofunkční
normálně fungující... Celý referát
 
1209. ortogamie
oplodňování samičích gamet samčími gametami téhož oboupohlavního jedince... Celý referát
 
1210. ortogeneze, ortogenese
vývoj organizmů v předurčeném směru... Celý referát
 
1211. ortognatie
normální uložení čelisti, normální skus... Celý referát
 
1212. ortogonalita
kolmost... Celý referát
 
1213. ortogonální
kolmý... Celý referát
 
1214. ortografický
(lingvistika) psaný podle platných norem, pravidel a zásad pravopisu spisovného jazyka... Celý referát
 
1215. ortografie
(odborně) pravopis... Celý referát
 
1216. ortokranium
lebka s normálními rozměry... Celý referát
 
1217. ortokrazie
stav, kdy organismus normálně reaguje na příjem léků, potravy apod. (opak idiosynkrazie)... Celý referát
 
1218. ortomelie
korekce deformit končetin... Celý referát
 
1219. ortometr
přístroj k určení retrakce nebo protruze očního bulbu... Celý referát
 
1220. ortomezometriální
správně umístěná peritoneální duplikatura mezi dělohou a boční stěnou pánve... Celý referát
 
1221. ortomolekulární
způsob léčby zdůrazňující potřebu správné koncentrace látek v organismu, které jsou přijaty v potravě nebo se v organismu tvoří... Celý referát
 
1222. ortomorfóza (sk)
Ortomorfoza je prvy stupen morfologickych procesov s charakterom transformacie. Spravidla dochadza k zmenam podorysu mensieho rozsahu - napr. fuzii alebo deleniu stavebnych parciel. Nedochadza k zmenam hranic urbanistickych blokov alebo vytycovaniu n... Celý referát
 
1223. ortomyxovir
(medicína) původce celkových lidských i zvířecích onemocnění známých jako chřipka... Celý referát
 
1224. ortonormální
(matematika) (o vektorech) zároveň ortogonální a jednotkové délky... Celý referát
 
1225. ortooptický
týkající se rovnováhy okohybných svalů... Celý referát
 
1226. ortopantogram
(stomatologie) přehledný rentgenový snímek chrupu... Celý referát
 
1227. ortopedie
(medicína) obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením vrozených a získaných vad a nemocemi pohybového ústrojí... Celý referát
 
1228. ortopnoe
záchvatovitá, zpravidla noční dušnost při níž postižený nedokáže ležet, ale musí sedět nebo stát... Celý referát
 
1229. ortopraxie
ortopraxe, úprava, náprava tělesných deformit... Celý referát
 
1230. ortopsychiatrie
obor medicíny zabývající se léčením poruch chování, zvláště u dětí... Celý referát
 
1231. ortoptika
způsob léčení šilhavosti... Celý referát
 
1232. ortorentgenografie
znázornění vnitřních orgánů pomocí rentgenových paprsků v jejich skutečných rozměrech... Celý referát
 
1233. ortorentgenogram
(medicína) rentgenový snímek vnitřních orgánů v jejich pravých rozměrech... Celý referát
 
1234. ortorexie
(psychologie) závada či porucha příjmu potravy, chorobný strach z konzumace nezdravých potravin, extrémní až patologické zaujetí zdravou výživou... Celý referát
 
1235. ortorula
(mineralogie) krystalická břidlice, rula vzniklá přeměnou vyvřelé horniny... Celý referát
 
1236.