Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro písmeno "C" k dispozici 2654 výsledků.
CA   CB   CC   CD   CE   CF   CG   CH   CI   CJ   CK   CL   CM   CN   CO   CP   CQ   CR   CS   CT   CU   CV   CW   CX   CY   CZ  

Prvních 500 výsledků pro písmeno "C":
 
1. c'est la vie
(doslovný překlad) to je život... Celý referát
 
2. cache
(informatika) omezená paměť s rychlým přístupem... Celý referát
 
3. cachexia
(medicína) sešlost, vysílení, velké zhubnutí, kachexie... Celý referát
 
4. cachinnatio
(l. cachinnare hlasitě se smát) kachinace, chechtání, bezdůvodný, hysterický smích... Celý referát
 
5. cacochymia
(medicína) kakochymie, patologické složení tělních tekutin... Celý referát
 
6. cacomelia
(medicína) kakomelie, špatný vývoj končetin... Celý referát
 
7. cacomorphia
cacomorphosis, is, f. (ř. kakos špatný, zlý, ř. morfe podoba, tvar) kakomorfie, kakomorfóza, špatné utváření organismu... Celý referát
 
8. cacosmia
(medicína) kakosmie, subjektivní vnímání neexistujícího nepříjemného zápachu... Celý referát
 
9. cacotrophia
kakotrofie, špatná výživa... Celý referát
 
10. cacumen
(odborně) špička, hrot, vrchol... Celý referát
 
11. cadaver
(medicína) mrtvé tělo, mrtvola... Celý referát
 
12. cadavericus
(l. cadaver mrtvé tělo) mrtvolný... Celý referát
 
13. cadaverinum
kadaverin, pentametylendiamin vznikající při hnilobném rozkladu živočišných bílkovin, mrtvolný jed... Celý referát
 
14. cadaverosus
kadaverózní, mrtvolný... Celý referát
 
15. caddie, caddy
(sport) nosič vaku se 14 holemi při golfu... Celý referát
 
16. cadik
(náboženství) židovský výraz pro spravedlivého člověka a duchovního vůdce... Celý referát
 
17. cadmium
kadmium, prvek zn. Cd, atom. čís. 48, atom. hmotnost 112,41. Cadmium aceticum octan kademnatý... Celý referát
 
18. caducus
padající, padavý, náchylný k pádu, vratký. Dens caducus zub moudrosti. Morbus caducus padoucnice... Celý referát
 
19. caecitas
(l. caecare oslepit) slepota. Caecitas nocturna slepota noční, projev avitaminózy A, těžší forma hemeralopie. Caecitas verbalis neschopnost porozumět řeči (senzorická afázie)... Celý referát
 
20. caecopexia
(medicína) (l. caecum slepé střevo, ř. pexis upevnění) cékopexe, chirurgické upevnění slepého střeva na břišní stěnu... Celý referát
 
21. caecostomia
(medicína) (l. caecum slepé střevo, ř. stoma ústa) cékostomie, chirurgické vyústění slepého střeva navenek (např. pro odvádění střevního obsahu)... Celý referát
 
22. caecum
(anatomie) slepé střevo... Celý referát
 
23. caecus
slepý, slepě končící... Celý referát
 
24. caedes
zabití, vražda... Celý referát
 
25. caenum
nečistota, kal... Celý referát
 
26. caeruleus
modrý, sinavý, modrošedý... Celý referát
 
27. caesareus
císařský. Sectio caesarea císařský řez... Celý referát
 
28. cafe au lait
(gastronomie) francouzský nápoj připravovaný z filtrované kávy a mléka v poměru 1:1, podávaný především ke snídani... Celý referát
 
29. cairn
původně keltský termín označující nahromadění kamene, megalitickou stavbu kruhového nebo polygonálního tvaru z nasucho kladených kamenů, kupolovitě zastřešenou. Vchody bývají z velkých svislých bloků kamene, překryté dalším velkým kamenem. Jsou známy... Celý referát
 
30. cajdák
(brněnský hantec) pomalá vlezlá hudba... Celý referát
 
31. cajk
(slang) náčiní, nářadí... Celý referát
 
32. cajky
(brněnský hantec) věci... Celý referát
 
33. cajtunk
(brněnský hantec) noviny... Celý referát
 
34. cajzl
(brněnský hantec) pražák... Celý referát
 
35. cake-walk, cakewalk
(tanec) tanec amerického (resp. černošského) původu... Celý referát
 
36. cal(e)factus
ohřátý, teplý... Celý referát
 
37. calamitas
kalamita, škoda, neštěstí, pohroma... Celý referát
 
38. calamus
stéblo, péro, trubička. Calamus scriptorius péru podobný přechod čtvrté komory mozkové do míšního kanálu... Celý referát
 
39. calcanearis
kalkaneární, patní, týkající se kosti patní... Celý referát
 
40. calcaneocuboideus
kalkaneokuboidní, týkající se kosti patní a krychlové... Celý referát
 
41. calcaneodynia
(medicína) ae, f. (l. calcaneus kost patní, ř. odyne bolest) kalkaneodynie, bolest kosti patní... Celý referát
 
42. calcaneofibularis
kalkaneofibulární, týkající se kosti patní a lýtkové... Celý referát
 
43. calcaneonavicularis
kalkaneonavikulární, týkající se kosti patní a loďkovité... Celý referát
 
44. calcaneoplantaris
kalkaneoplantární, týkající se kosti patní a chodidla... Celý referát
 
45. calcaneotibialis
kalkaneotibiální, týkající se kosti patní a holenní... Celý referát
 
46. calcaneus
kost patní... Celý referát
 
47. calcar
ostruha. Calcar avis ptačí ostruha, podélné vyvýšení na mediální stěně zadního rohu mozkové komory... Celý referát
 
48. calcar calcanei
(medicína) ostruha patní... Celý referát
 
49. calcarinus
ostruhový, vztahující se k ostruze... Celý referát
 
50. calcauria
kalkaurie, zvýšené vylučování vápenných solí močí... Celý referát
 
51. calciferens
(l. calcium vápník, l. ferre nést) vedoucí k ukládání vápníku... Celý referát
 
52. calciferolum
kalciferol, vitamín D2 (ergocalciferol)... Celý referát
 
53. calcificatio
zvápenatění, kalcifikace... Celý referát
 
54. calcificatus
kalcifikovaný, zvápenělý, zvápenatělý... Celý referát
 
55. calcificiens
zvápeňující, vedoucí k zvápenatění... Celý referát
 
56. calciformis
kalciformní, pohárkovitý... Celý referát
 
57. calcinaemia
kalcémie, koncentrace vápníku v krvi... Celý referát
 
58. calcinatio
(l. calcium vápník) kalcinace, zvápenatění... Celý referát
 
59. calcinatus
(l. calcium vápník) zvápenatělý... Celý referát
 
60. calcinosis
kalcinóza, abnormální, zvýšené ukládání vápníku a jeho solí do tkání. Calcinosis circumscripta ohraničené ukládání solí vápníku v kůži a v podkoží. Calcinosis generalisata stav charakterizovaný ukládáním solí vápníku do tkání. C... Celý referát
 
61. calcipenia
kalcipenie, nedostatek vápníku... Celý referát
 
62. calcium
kalcium, vápník, prvek zn. Ca, atom. čís. 20, atom. hmotnost 40,08. Calcium carbonicum uhličitan vápenatý. Calcium chloratum, calcaria muriatica chlorid vápenatý. Calcium fluoratum fluorid vápenatý. Calcium gluconicum glukonan vápenatý, sůl kyseliny... Celý referát
 
63. calciuria
kalciurie, vylučování vápníku močí... Celý referát
 
64. calculosus
kalkulózní, kaménkovitý, bohatý na kaménky... Celý referát
 
65. calculus
kamének. Calculus cholesterinicus, cholesterosus kámen cholesterolový. Calculus felleus kamének žlučový (cholelithos). Calculus renalis kamének ledvinový (nephrolithos). Calculus salivalis kamének slinné žlázy (sialolithos). Calculus vaginalis cizí... Celý referát
 
66. caldarium
parní lázeň... Celý referát
 
67. calefaciens
zahřívající, oteplující... Celý referát
 
68. calefactorium
kalefaktář, ohřívárna v klášteřích... Celý referát
 
69. calfactus
ohřátý, nahřátý... Celý referát
 
70. calibration
kalibrace... Celý referát
 
71. calicectasis
kalikektázie, rozšíření ledvinných kalíšků... Celý referát
 
72. calicectomia
kalikektomie, operační odstranění chorobně změněných ledvinných kalíšků... Celý referát
 
73. calicopapillitis
(medicína) (l. calix pohár, l. papilla výrůstek) kalikopapilitida, zánět kalíšků a papil ledvinných... Celý referát
 
74. caliculus
kalíšek. Caliculus gustatorius pohárek chuťový. Caliculus ophthalmicus pohárek oční, vývojový základ zrakového ústrojí, výchlipka mezimozku... Celý referát
 
75. calidus
teplý, teplokrevný, horký, ohnivý, vášnivý, temperamentní... Celý referát
 
76. caligae
boty římských vojáků... Celý referát
 
77. caliginosus
kaliginózní, mlhovitý, zamlžený, zahalený, mrákotný... Celý referát
 
78. caligo
mlha, temnota... Celý referát
 
79. caliper
(odborně) kaliper, přístroj k měření tloušťky tukových kožních řas, tloušťkoměr... Celý referát
 
80. calix
kalich, pohár, nádoba, miska. Calices renales (majores, minores) kalichy ledvinné, různě dlouhé trubicovité výběžky pánvičky ledvinné, v nichž jsou uloženy ledvinné papily... Celý referát
 
81. call girl, call-girl, caligirl
prostitutka na telefonickou objednávku... Celý referát
 
82. callositas
(l. callum mozol) kožní mozol, mozolnatost, ztvrdnutí kůže... Celý referát
 
83. callosus
kalózní, mozolnatý, mozolovitý, ztvrdlý, zhrublý... Celý referát
 
84. callum
tvrdá kůže, mozol... Celý referát
 
85. callumnia
pomluva... Celý referát
 
86. callus
mozol kůže... Celý referát
 
87. calmetisatio
( podle Calmetta) kalmetizace, ochranné očkování proti tuberkulóze... Celý referát
 
88. calofrig
(stavebnictví) stavivo ze směsi křemeliny, dřevěných pilin, cementu a vápna na výrobu tvárnic a desek... Celý referát
 
89. calor
(medicína) teplota, teplo, zvýšení teploty zánětlivého ložiska... Celý referát
 
90. caloria
(l. calor teplo) kalorie (cal), jednotka tepla, energie... Celý referát
 
91. calorisatio
(l. calor teplo) kalorizace, zahřívání, oteplování... Celý referát
 
92. cálovat
(slang) platit... Celý referát
 
93. calta
druh koláče, vdolek, placka... Celý referát
 
94. calva
lebka ,holá lebka, strop dutiny, lebeční klenba... Celý referát
 
95. calvados
jablečný destilát... Celý referát
 
96. calvaria
kostěnná lebeční klenba... Celý referát
 
97. calvities
holohlavost, plešatost, vypadávání vlasů... Celý referát
 
98. calvus
holý, lysý, plešatý... Celý referát
 
99. calx
pata... Celý referát
 
100. calyx
ycis, m. (ř. kalyx pohár) vak, kalich, pohár... Celý referát
 
101. cambozola
(gastronomie) plísňový sýr,kombinace camembertu a gorgonzoly... Celý referát
 
102. camembert
(gastronomie) jemný plísňový sýr s výraznou žampionovou příchutí... Celý referát
 
103. cameo
(film) známá osobnost krátce (například v jednou střihu) účinkuje ve filmech či dramatu... Celý referát
 
104. camera
klenutí, sklepení, komora. Camera oculi anterior komora oční, štěrbina mezi přední plochou duhovky a zadní stranou rohovky. Camera oculi posterior zadní komora oční, prostor ohraničený vpředu duhovkou, v periférii řasnatým tělesem a vzadu čočkou. C... Celý referát
 
105. camera obscura
primitivní temná komora bez optiky, předchůdce fotoaparátu... Celý referát
 
106. camerlengo
kardinál komoří, významný představitel římskokatolické církve... Celý referát
 
107. camisia
follium (l. camisia košile, l. follis kožená hadice) svěrací kazajka... Celý referát
 
108. camorra
tajné měšťanské teroristické hnutí v Neapoli v 16.-19.st.... Celý referát
 
109. cAMP
cyklický adenozinmonofosfát... Celý referát
 
110. campanalis
kampanální, zvonkovitý... Celý referát
 
111. campari
italský aperitiv... Celý referát
 
112. campester
polní, rovinatý, rovný, plochý... Celý referát
 
113. camphora
kafr... Celý referát
 
114. camphoratus
(l. camphora kafr) kafrový... Celý referát
 
115. campimetria
kampimetrie, měření zorného pole oka (perimetrie)... Celý referát
 
116. campimetrum
(l. campus pole, ř. metron míra) přístroj k měření zorného pole oka (perimetr)... Celý referát
 
117. camptocormia
kamptokormie, ohnutí trupu dopředu (např. při hysterické reakci)... Celý referát
 
118. camrat se
... Celý referát
 
119. canabae
(historie) sídliště kolem římského vojenského tábora, obývané obchodníky, řemeslníky a vysloužilými vojáky (veterány). Původně je tvořily dřevěné baráky, později se z nich utvořila velká centra, která v 3. stol. n.l. přerostla v civilní města. Canab... Celý referát
 
120. canabis sativa
konopí seté (marihuana), jeho účinnou látkou jsou kanabinoidy... Celý referát
 
121. canadair
speciální letadlo používané při hašení lesních požárů... Celý referát
 
122. canalicularis
kanálkovitý, tvořící kanálek, probíhající v kanálku... Celý referát
 
123. canaliculus
kanálek. Canaliculus carotitympanicus drobný kanálek (kanálky) pro cévy a nervy jdoucí do středního ucha. Canaliculus dentinalis (dentalis) mikroskopický kanálek (kanálky) dentinu. Canaliculus innominatus kanálek bezejmenný, nekonstantně se vyskytuj... Celý referát
 
124. canalis
v anatomii vůbec průchod tkaní některého ústroje... Celý referát
 
125. canalis spinalis
páteřní kanál, též canalis vertebralis... Celý referát
 
126. canalis vertebralis
páteřní kanál, též canalis spinalis... Celý referát
 
127. canalisatio
(l. canalis kanál) kanalizace, drenáž, chirurgická drenáž tkání... Celý referát
 
128. canc
(brněnský hantec) list, listina... Celý referát
 
129. cancat
(brněnský hantec) hloupě mluvit... Celý referát
 
130. cancer
rakovina... Celý referát
 
131. cancer prevention
(medicína) prevence (předcházení) rakovinných onemocnění... Celý referát
 
132. canceratio
(l. cancer rakovina) kancerace, objevení se rakovinných změn, zhoubné zvrhnutí... Celý referát
 
133. cancerogenum
kancerogen, látka, jež může za určitých okolností vyvolat v organismu zhoubné bujení... Celý referát
 
134. cancerologia
(medicína) (l. cancer rakovina, ř. logos nauka) kancerologie, nauka o zhoubných nádorech... Celý referát
 
135. cancerosis
kanceróza, onemocnění rakovinou... Celý referát
 
136. cancerosus
kancerózní, rakovinný... Celý referát
 
137. cancroidum
(carcinoma spinocellulare) (l. cancer rakovina, ř. eidos podoba) kankroid, rakovina spinocelulární... Celý referát
 
138. cancy
(brněnský hantec) hloupé řeči... Celý referát
 
139. candidatus scientiarum
kandidát věd, zkratka CSc.... Celý referát
 
140. candidus
bílý... Celý referát
 
141. candor
bělost, lesk... Celý referát
 
142. candrbál
(hovorově) taneční zábava... Celý referát
 
143. canis
pes... Celý referát
 
144. canis noster
náš pes... Celý referát
 
145. canisterapie
léčebný kontakt psa a člověka... Celý referát
 
146. canities
šedivění vlasů, zešedivění... Celý referát
 
147. cannulatio
(l. cannula) kanylace, zavedení kanyly do těla (do žíly nebo artérie)... Celý referát
 
148. cann~us
špičákovitý, mající vztah ke špičáku. Dens caninus špičák... Celý referát
 
149. cantabile
zpěvně... Celý referát
 
150. cantharidinum
kantaridin, anhydrid kyseliny dikarbonové, dráždicí látka získaná z krve hmyzu (Cantharides), používaná jako afrodiziakum... Celý referát
 
151. cantharidismus
kantaridismus, otrava kantaridinem... Celý referát
 
152. canthoplastica
(ř. kanthos oční koutek, ř. plastike (techne) umění tvárné) kantoplastika, plastická operace očního koutku k rozšíření oční štěrbiny... Celý referát
 
153. canthorrhaphe
kantorafie, operační sešití víčka v očním koutku... Celý referát
 
154. canthotomia
kantotomie, protětí očního koutku... Celý referát
 
155. canthus
kantus, oční úhel, koutek... Celý referát
 
156. cantio matutina
ranní zpěv... Celý referát
 
157. cantus
základní melodie ve vícehlasých skladbách... Celý referát
 
158. canus
stříbřitý, popelavý, bělošedý... Celý referát
 
159. cány
(brněnský hantec) hloupé řeči... Celý referát
 
160. cap
pláštěnka, přehoz... Celý referát
 
161. capacitas
(l. capax objemný) kapacita, objemnost, schopnost něco pojmout, obsáhnout, vykonat... Celý referát
 
162. capax
objemný, obsáhlý... Celý referát
 
163. capillare (vas)
(l. capillus vlas) vlásečnice... Celý referát
 
164. capillarectasia
kapilarektázie, rozšíření vlásečnic... Celý referát
 
165. capillaritis
(medicína) zánětlivé procesy na krevních vlásečnicích (kapilárách), též kapilaritida... Celý referát
 
166. capillaroparesis
kapilaroparéza, ochrnutí, obrna vlásečnic... Celý referát
 
167. capillaropathia
kapilaropatie, onemocnění vlásečnic... Celý referát
 
168. capillaroscopia
kapilaroskopie, mikroskopické vyšetřování vlásečnic... Celý referát
 
169. capillarotoxicosis
kapilarotoxikóza, poškození vlásečnic různými jedy. Capillarotoxicosis haemorrhagica hemoragická kapilarotoxikóza, toxické poškození vlásečnic spojené s krvácením... Celý referát
 
170. capillatus
(l. capillus vlas) vlasatý... Celý referát
 
171. capilli
vlasy... Celý referát
 
172. capillitium
kapilicium, kštice, vlasy, ochlupení... Celý referát
 
173. capillosus
vlasatý, zarostlý... Celý referát
 
174. capillus
vlas... Celý referát
 
175. capistrum
kapistrum, speciální obvaz kryjící mimo obličej celou hlavu a krk... Celý referát
 
176. capitalis
hlavový, týkající se hlavy, k hlavě obrácený... Celý referát
 
177. capitatus
hlavou opatřený, hlavatý... Celý referát
 
178. capitis pili
ochlupení hlavy... Celý referát
 
179. capitium
(l. caput hlava) obvaz na hlavu z třírohého nebo čtyřrohého šátku... Celý referát
 
180. capitulum
hlavička... Celý referát
 
181. capnogramma
kapnogram, záznam o koncentrácii oxidu uhličitého vo vzduchu... Celý referát
 
182. cappuccino
(gastronomie) káva s malým množstvím našlehaného mléka... Celý referát
 
183. capra hircus
koza domácí... Celý referát
 
184. capriccio
(hudba) hudební skladba rozmarného rázu... Celý referát
 
185. capriccioso
rozmarně... Celý referát
 
186. capricorn
(doslovný překlad) kozoroh... Celý referát
 
187. capsula
pouzdro, obal... Celý referát
 
188. capsulae
tobolky, pouzdra na uzavření léků, kapsle... Celý referát
 
189. capsularis
kapsulární, týkající se pouzdra... Celý referát
 
190. capsulatus
(l. capsula pouzdro) opouzdřený... Celý referát
 
191. capsulectomia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. ektome vynětí) kapsulektomie, chirurgické odstranění pouzdra... Celý referát
 
192. capsulitis
(medicína) (l. capsula pouzdro) kapsulitida, nespecifikovaný zánět pouzdra... Celý referát
 
193. capsulorrhaphia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. rhafe šev) kapsulorafie, chirurgické sešití kloubního pouzdra... Celý referát
 
194. capsulotomia
(medicína) (l. capsula pouzdro, ř. tome řez) kapsulotomie, chirurgické protětí pouzdra... Celý referát
 
195. captatio benevolentiae
umění a úsilí získat přízeń, snaha zalíbit se, získat zájem, pozornost... Celý referát
 
196. caput
(anatomie) hlava... Celý referát
 
197. caput canis
(latinské výrazy) psí hlava... Celý referát
 
198. caput costae
kloubní hlavička žebra... Celý referát
 
199. caput mortuum
(výtvarnictví) práškový oxid železitý používaný jako pigment... Celý referát
 
200. caput mundi
,,hlava světa", hlavní město světa... Celý referát
 
201. caput quadratum
čtyřhranný tvar lebky... Celý referát
 
202. caput regni
doslova hlava království, přeneseně hlavní město... Celý referát
 
203. caramba
hrome!, k čemu!... Celý referát
 
204. caravan effect
metaforický výraz pro co nejpomalejší postup v různých oblastech lidské aktivity... Celý referát
 
205. caravela
dvou- nebo třístěžňová plachetnice... Celý referát
 
206. carbamidum
karbamid, močovina, deriváty močoviny... Celý referát
 
207. carbaminohaemoglobinum
karbaminohemoglobin, karbohemoglobin, hemoglobin s navázaným oxidem uhličitým (CO2 vázán na NH2 skupinu Hb)... Celý referát
 
208. carbo
uhlí. Carbo adsorbens uhlí adsorpční, pohlcující. Carbo ligni pulveratus uhlí dřevěné práškované. Carbo medicinalis uhlí lékařské... Celý referát
 
209. carbolismus
karbolismus, otrava kyselinou karbolovou, fenolem... Celý referát
 
210. carbonaemia
karbonémie, koncentrace oxidu uhličitého v krvi... Celý referát
 
211. carboneum
uhlík, prvek značky C, atom. čís. 6, atom. hmotnost 12. Carboneum dioxydatum, oxydatum oxid uhličitý. Carboneum monooxydatum, oxydulatum oxid uhelnatý. Carboneum sulfuratum sirouhlík. Carboneum tetrachloratum tetrachlormetan... Celý referát
 
212. carbonicus
uhelný, uhličitý... Celý referát
 
213. carbonisatio
(l. carbo uhlí) karbonizace, zuhelnatění, nejvyšší, čtvrtý stupeň popálení... Celý referát
 
214. carbonuria
karbonurie, vylučování oxidu uhelnatého nebo dalších sloučenin uhlíku močí... Celý referát
 
215. carbunculosis
karbunkulóza, mnohočetný výskyt karbunkulů... Celý referát
 
216. carbunculus
(medicína) i, m. karbunkulus, splynutí několika furunkulů (nežitů) vedle sebe, tvořící veliký zánětlivý značně bolestivý útvar v podkoží. Carbunculus malignus uhlák, karbunkul při infekci způsobené mikrobem Bacillus anthracis. Carbunculus renis karbu... Celý referát
 
217. carcharodon carcharias
žralok velký bílý... Celý referát
 
218. carcinogenes
(medicína) es (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. gignesthai vznikat) karcinogenní, vyvolávající rakovinové bujení... Celý referát
 
219. carcinogenesis
(medicína) is, f. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. genesis původ) karcinogeneze, vznik a vývoj rakoviny... Celý referát
 
220. carcinogenum
(medicína) i, n. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. gennan plodit) karcinogen, látka karcinogenní, která může vyvolávat nádorové bujení tkáně... Celý referát
 
221. carcinoidum
(medicína) i, n. (ř. karkinoma nádor rakovinný, ř. eidos podoba) převážně benigní nádor střevní sliznice, produkující serotonin... Celý referát
 
222. carcinoma
(medicína) tis, n. (ř. karkinos rak) karcinom, maligní epitelový nádor.... Celý referát
 
223. carcinomatoides
(medicína) es (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. eidos podoba) karcinomatoidní, karcinomu podobný, připomínající rakovinné onemocnění... Celý referát
 
224. carcinomatosus
(medicína) a, um (ř. karkinoma rakovinný nádor) karcinomatózní, rakovinný... Celý referát
 
225. carcinophobia
(medicína) (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. fobos strach) karcinofobie, chorobný strach před onemocněním rakovinou... Celý referát
 
226. carcinosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. karkinoma rakovinný nádor z epitelu, ř. sarkoma zhoubný nádor z pojivové tkáně) karcinosarkom, zhoubný nádor s drobnohledným vzhledem karcinomu i sarkomu... Celý referát
 
227. carcinostaticus
(medicína) a, um (ř. karkinoma rakovinný nádor, ř. stasis stání) karcinostatický, zastavující či omezující růst rakoviny... Celý referát
 
228. cardiacophrenicus
kardiakofrenický, týkající se srdce a bránice... Celý referát
 
229. cardiacus
srdeční, žaludeční, týkající se srdce nebo žaludku (česla)... Celý referát
 
230. cardiagra
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. agra záchvat) záchvatové bolesti v krajině srdeční (angina pectoris)... Celý referát
 
231. cardiasthenia
kardiastenie, slabost srdeční... Celý referát
 
232. cardiataxia
kardiataxie, nekoordinovaná činnost srdce... Celý referát
 
233. cardiectasis
is (ia, iae), f. (ř. kardia srdce, ř. ektasis rozšíření) kardiektázie, chorobné rozšíření, zvětšení srdce, srdeční aneuryzma... Celý referát
 
234. cardilan
Cardilan ? lék užívaný k zlepšení srdeční činnosti. Obsahuje ionty draslíku a hořčíku... Celý referát
 
235. cardioaortalis
kardioaortální, týkající se srdce a aorty... Celý referát
 
236. cardioarterialis
kardioarteriální, týkající se srdce a tepen... Celý referát
 
237. cardiobole
(medicína) es, f. (ř. kardia srdce, ř. bole rána) bušení srdce s pocitem bolesti... Celý referát
 
238. cardiocele
kardiokéla, kýla, výhřez srdce otvorem v bránici nebo otevřeným hrudníkem... Celý referát
 
239. cardiocentesis
kardiocentéza, nabodnutí srdeční komory... Celý referát
 
240. cardiocerebralis
kardiocerebrální, týkající se srdce a mozku... Celý referát
 
241. cardiochirurgia
kardiochirurgie, srdeční chirurgie... Celý referát
 
242. cardioclasis
kardioklaze, prasknutí, ruptura srdce... Celý referát
 
243. cardiodiaphragmaticus
kardiodiafragmatický, týkající se srdce a bránice... Celý referát
 
244. cardiodynia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. odyne bolest) kardiodynie, bolest v krajině srdeční... Celý referát
 
245. cardiogenes
kardiogenní, týkající se srdce, vycházející ze srdce... Celý referát
 
246. cardiogramma
kardiogram, grafický záznam srdeční činnosti... Celý referát
 
247. cardiographia
kardiografie, grafické znázornění srdečních pohybů... Celý referát
 
248. cardiohepatomegalia
kardiohepatomegalie, chorobné zvětšení srdce a jater... Celý referát
 
249. cardiolipinum
kardiolipin, fosfolipid izolovaný z hovězího srdce, který je využíván jako antigen při reakci s protilátkou obsaženou v séru nemocných syfilidou... Celý referát
 
250. cardiolysis
(medicína) is, f. (ř. kardia srdce, ř. lyein uvolnit) kardiolýza, chirurgické uvolnění srdce z vazivových srůstů s osrdečníkem... Celý referát
 
251. cardiomalacia
kardiomalacie, změknutí srdečního svalu... Celý referát
 
252. cardiomyopathia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. pathos bolest) kardiomyopatie, srdeční onemocnění vedoucí k srdeční slabosti a poruše srdečního rytmu (např. vzniklé následkem toxických vlivů nebo v rámci autoagrese)... Celý referát
 
253. cardiomyotomia
(medicína) (ř. kardia srdce, ř. mys-myos sval, ř. tome řez) kardiomyotomie, chirurgické otevření, protětí srdečního svalu... Celý referát
 
254. cardiopalmus
kardiopalmus, srdeční palpitace, bušení srdce... Celý referát
 
255. cardiopathia
onemocnění srdce, srdeční choroba, porucha... Celý referát
 
256. cardiopericardialis
kardioperikardiální, týkající se srdce a osrdečníku... Celý referát
 
257. cardiopericarditis
(medicína) (ř. kardia srdce, pericardium osrdečník) kardioperikarditida, současný zánět srdce a osrdečníku... Celý referát
 
258. cardioplastica
(ř. kardia česlo, ř. plastike (techne) umění tvárné) kardioplastika, plastická operace v oblasti žaludeční kardie... Celý referát
 
259. cardiopleuralis
kardiopleurální, týkající se srdce a pohrudnice... Celý referát
 
260. cardiopneumographia
kardiopneumografie, zaznamenávání srdeční činnosti a dýchání... Celý referát
 
261. cardioptosis
kardioptóza, pokles srdce bez chorobného organického nálezu... Celý referát
 
262. cardiopulmonalis
kardiopulmonální, vztahující se na srdce a plíce... Celý referát
 
263. cardiopunctura
kardiopunktura, nabodnutí srdeční komory z léčebných nebo diagnostických důvodů (kardiocentéza)... Celý referát
 
264. cardiorespirographia
kardiorespirografie, grafický záznam srdeční a respirační činnosti... Celý referát
 
265. cardiorrhaphia
kardiorafie, chirugické sešití srdečního svalu... Celý referát
 
266. cardiorrhexis
kardiorexe, roztržení, prasknutí srdce... Celý referát
 
267. cardiosclerosis
kardioskleróza, zmnožení vazivové tkáně v srdeční svalovině, obvykle vzniklé ve spojitosti s aterosklerózou věnčitých tepen... Celý referát
 
268. cardioscop
kardioskop, oscilograf, na jehož obrazovce je možné sledovat srdeční rytmus... Celý referát
 
269. cardiosedativus
kardiosedativní, uklidňující srdeční činnost... Celý referát
 
270. cardiospasmus
kardiospazmus, křečové stažení svaloviny v přechodu jícnu do žaludku (achalazie)... Celý referát
 
271. cardiostimulans
kardiostimulans, povzbuzující srdeční činnost... Celý referát
 
272. cardiostimulator
(ř. kardia srdce, l. stimulare podněcovat) kardiostimulátor, přístroj k elektrickému dráždění srdeční svaloviny při zástavě nebo poruše srdečního rytmu... Celý referát
 
273. cardiotachometron
kardiotachometr, přístroj k měření srdeční frekvence... Celý referát
 
274. cardiotherapia
kardioterapie, léčení srdečních chorob... Celý referát
 
275. cardiothymia
kardiotymie, funkční porucha srdeční činnosti bez organických změn srdce... Celý referát
 
276. cardiotocographia
kardiotokografie, zaznamenávání srdeční činnosti novorozence během porodu... Celý referát
 
277. cardiotomia
kardiotomie, operační protětí žaludeční kardie... Celý referát
 
278. cardiotonicus
kardiotonický, zvyšující tonus a sílu stahů selhávajícího srdce... Celý referát
 
279. cardiovalvulotomia
(medicína) (ř. kardia srdce, l. valvula chlopeň, ř. tome řez) kardiovalvulotomie, chirurgické uvolnění srostlých srdečních chlopní... Celý referát
 
280. cardioversio
(ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverze, odstranění patologických srdečních rytmů s použitím léčiv nebo elektrického výboje... Celý referát
 
281. cardioverter
ris, m. (ř. kardia srdce, l. vertere obracet) kardioverter, přístroj odstraňující patologické srdeční rytmy... Celý referát
 
282. carditis
(medicína) (ř. kardia srdce) karditida, zánět srdce. Carditis rheumatica karditida revmatická, srdeční zánět při revmatické horečce... Celý referát
 
283. career choice
volba, výběr povolání... Celý referát
 
284. career counseling
kariérové poradenství (studijní a profesní)... Celý referát
 
285. career guidance
profesní (kariérové)poradenství... Celý referát
 
286. caries
kostižer, vleklý zánět kosti spojený s jejím rozrušením... Celý referát
 
287. caries dentis
zubní kaz... Celý referát
 
288. carina
kýl, bok lodi. Carina tracheae hrana v nitru bifurkace, vyčnívající do lumen průdušnice. Carina urethralis vaginae podélný výstupek v dolním úseku přední stěny pochvy, podmíněný polohou močové trubice... Celý referát
 
289. carinatus
vyklenutý. Pectus carinatum "ptačí" hrudník, s nápadným vyčníváním hrudní kosti... Celý referát
 
290. cariogenes
kariogenní, vyvolávající kaz, kostižer... Celý referát
 
291. cariosus
kariózní, zkažený, kazem postižený... Celý referát
 
292. caritas
dobročinnost, milosrdenství, milosrdná, nezištná láska k bližnímu... Celý referát
 
293. carizmus, carismus
systém vlády založený na neomezené moci cara... Celý referát
 
294. carmen aureum
zlaté verše... Celý referát
 
295. carmen figuratum
tvarovaná báseň, báseň grafickou formou napodobující tvar nějakého předmětu, ideogram, kafigram... Celý referát
 
296. carminativus
karminativní, působící proti nadýmání a plynatosti, usnadňující odchod nahromaděných střevních plynů... Celý referát
 
297. carneus
masový, svalový... Celý referát
 
298. carnificatio
(l. caro-carnis maso, l. facere činit) karnifikace, nahrazení tkáně plic novotvořeným vazivem "masitého" vzhledu jako následek proběhlých plicních chorob... Celý referát
 
299. carnificatus
karnifikovaný, změněný karnifikací... Celý referát
 
300. carnophobia
karnofobie, chorobný strach před masitým jídlem... Celý referát
 
301. carnosus
(l. caro-carnis maso) masitý... Celý referát
 
302. carnyx, karnyx
(hudba) keltský dechový hudební nástroj ve tvaru dlouhé trubky zakončené hlavou netvora s otevřenou tlamou. Podle Diodóra vydával drsný tón vhodný při vojenských akcích... Celý referát
 
303. caro
(doslovný překlad) maso... Celý referát
 
304. carotenoideus
karotenoidní, karotenu podobný... Celý referát
 
305. caroticodynia
(medicína) (ř. karotis krkavice, ř. odyne bolest) karotikodynie, bolest v krajině očí, tváří a krku při tlaku na krkavici... Celý referát
 
306. caroticotympanicus
karotikotympanický, týkající se krkavice a bubínku... Celý referát
 
307. caroticus
karotický, týkající se krkavice... Celý referát
 
308. carotis
(arteria) karotida, krkavice, krční tepna... Celý referát
 
309. carpe dentum
užívej zubů... Celý referát
 
310. carpe noctem
využij noci!... Celý referát
 
311. carpectomia
karpektomie, odnětí karpálních kostí... Celý referát
 
312. carpeus
(l. carpus zápěstí) zápěstní... Celý referát
 
313. carpometacarpalreflexus
karpometakarpální reflex, ohnutí prstů při poklepu na šlachy flexorů prstů v zápěstí... Celý referát
 
314. carpopedalspasmus
karpopedalspazmus, tetanické křeče na rukou a nohou... Celý referát
 
315. carpus
zápěstí... Celý referát
 
316. carrying capacity
únosnost... Celý referát
 
317. cartilagineus
kartilaginózní, chrupavčitý, bohatý na chrupavky... Celý referát
 
318. cartilago
chrupavka... Celý referát
 
319. cartilago costae
chrupavka žeberní... Celý referát
 
320. cartridge
(technika) vyměnitelnýá zásobník s inkoustem v inkoustových tiskárnách... Celý referát
 
321. caruncula
karunkula, hrbolek, měkký výrůstek. Caruncula lacrimalis hrbolek slzní, hrbolek ve vnitřním očním koutku. Caruncula sublingualis slizniční hrbolek na obou stranách uzdičky jazyka. Caruncula hymenalis bradavkové výstupky jako zbytky panenské blány p... Celý referát
 
322. carving
sjezdové lyžování na kratších, upostřed vykrojených lyžích... Celý referát
 
323. caryoclasis
karyoklaze, rozdrcení buněčného jádra... Celý referát
 
324. caryogamia
karyogamie, splynutí jader samčí a samičí pohlavní buňky při oplození... Celý referát
 
325. caryokinesis
karyokineze, dělení buněčných jader při mitóze... Celý referát
 
326. caryolympha
karyolymfa, součást karyoplazmy obsahující transportní RNA, glykoproteiny a další látky určené k výměně mezi jádrem a cytoplazmou... Celý referát
 
327. caryolysis
karyolýza, rozpad, rozpuštění buněčného jádra... Celý referát
 
328. caryomitosis
karyomitóza, dělení jádra, nepřímé dělení buněk, při němž se chromosomy jádra rovnoměrně rozdělí do dceřiných buněk... Celý referát
 
329. caryophagus
karyofagní, pohlcující buněčná jádra... Celý referát
 
330. caryopycnosis
karyopyknóza, buněčná charakteristika buněk povrchní vrstvy kůže, u kterých dochází během rohovění k rozpadu a kondenzaci jader do bezstrukturální hmoty... Celý referát
 
331. caryorrhexis
karyorexe, rozpad buněčného jádra... Celý referát
 
332. caryosoma
karyosom, místo v buněčném jádře, kde se koncentruje chromatin... Celý referát
 
333. case report
případová studie, kasuistika... Celý referát
 
334. case study
případová studie, kazuistika... Celý referát
 
335. case study method
metoda studia jednotlivého případu, případová studie, kazuistika... Celý referát
 
336. case-history
detailní zpráva o případu a jeho vývoji... Celý referát
 
337. case-law
právo vytvářené precedenty... Celý referát
 
338. caseificatio
(l. caseus sýr, l. facere činit) kazeifikace, zesýrovatění, tvorba sýrovité nekrózy (zvláštní forma odumřelé tkáně, zpravidla při tuberkulóze), kazeózní nekróza... Celý referát
 
339. caseificatus
kazeifikovaný, zesýrovatělý... Celý referát
 
340. caseinogenum
kazeinogen, bílkovina obsažená v mléce, ze které vzniká kazeín... Celý referát
 
341. caseinum
kazeín, bílkovina obsažená v mléce, sýrovina... Celý referát
 
342. caseosus
kazeózní, sýrovitý... Celý referát
 
343. caseus
sýr... Celý referát
 
344. casework
metoda individuální případové práce (odborně vedené např. psychologem, psychiatrem, sociálním pedagogem, speciálním pedagogem)... Celý referát
 
345. cash
hotové peníze, platba v hotovosti... Celý referát
 
346. cash and carry
(obchod) platba v hotovosti a odvoz zboží na náklad kupujícího... Celý referát
 
347. cash flow
(ekonomie) tok peněz - způsob, jakým peníze získáváme a utrácíme... Celý referát
 
348. cash pooling
(ekonomie) představuje optimální řešení v oblasti řízení finančních zdrojů ekonomicky spjaté skupiny společností. Na základě koncentrace zdrojů dochází ke zhodnocení nebo k dočasnému dorovnání rozdílu mezi debetními a kreditními zůstatky.... Celý referát
 
349. cash voucher
pokladní doklad... Celý referát
 
350. cashback
(obchod) služba nárokování zahraničního DPH... Celý referát
 
351. casnovat
(hovorově) zmateně něčím pohybovat... Celý referát
 
352. castellum, castel
menší římská pevnůstka detašovaných jednotek zapojená do stálé obranné soustavy římského limitu. Pro pozdní dobu laténskou jsou takto označovány menší opevněné polohy, v raně středověkých latinských pramenech méně významné opevněné objekty významu sp... Celý referát
 
353. casting
(film) nabídka, výběr, konkurz na obsazení filmových a podobných rolí... Celý referát
 
354. castitas
čistota duše a ducha, cudnost, ctnost... Celý referát
 
355. castrizmus, castrismus
politický systém na Kubě za F. Castra... Celý referát
 
356. castus
čistý... Celý referát
 
357. casu quo, c.q.
v kterémžto případě... Celý referát
 
358. casugraphia
kazugrafie, popis nejčastějších případů v praxi... Celý referát
 
359. casule
kázule... Celý referát
 
360. casus
případ, důvod... Celý referát
 
361. casus belli
důvod k válce... Celý referát
 
362. casus perplexus
případ jevící se jako bezvýchodný, zamotaný, spletený... Celý referát
 
363. casus socialis
(latinské výrazy) sociální případ... Celý referát
 
364. catabasis
katabáze, ústup příznaků onemocnění... Celý referát
 
365. catabiosis
katabióza, omezení látkové přeměny, snížení funkční aktivity buněk... Celý referát
 
366. catabolitum
katabolit, produkt látkové přeměny... Celý referát
 
367. catacleisis
katakleize, uzavření očních víček pro srůsty nebo spazmus... Celý referát
 
368. catacrotia
katakrocie, stav, kdy tepová vlna je v sestupné části nepravidelná... Celý referát
 
369. catadidymus
katadidymus, zrůda se zdvojenou horní částí těla... Celý referát
 
370. catalasis
kataláza, enzym rozkládající peroxid vodíku... Celý referát
 
371. cataleptiformis
kataleptiformní, podobající se katalepsii... Celý referát
 
372. catamenia
katamenie, menstruační krvácení, menstruace (starší název)... Celý referát
 
373. cataphasia
katafázie, porucha řeči, trvalé nebo opakované užívání stejných slov nebo vět... Celý referát
 
374. cataphoria
kataforie, porucha svalové rovnováhy v oku... Celý referát
 
375. cataplasia
kataplazie, zpětná obměna, malá diferenciace buněk s návratem k předchozím vývojovým stadiím organismu... Celý referát
 
376. cataplasma
kataplazma, náplast, těstovitý, kašovitý obklad... Celý referát
 
377. cataracta
šedý zákal oční čočky, katarakta... Celý referát
 
378. cataracta congenita
vrozený zákal oční čočky... Celý referát
 
379. cataracta cornaeae
rohovkový oční zákal... Celý referát
 
380. catarrhus
(medicína) i, m. (ř. katarrhein stékat) katar, zánět sliznice s tvorbou serózního exudátu. Catarrhus aestivus, aestivalis katar letní, senný. Catarrhus atrophicus katar atrofický, povšechná atrofie sliznice vzniklá např. po déle trvajícím katarálním ... Celý referát
 
381. catastrophicus
(ř. katastrofe pohroma) katastrofický, tragický, nešťastný... Celý referát
 
382. catch as catch can
chyť, jak můžeš, zápas ve volném stylu, wrestling... Celý referát
 
383. catching
chytání... Celý referát
 
384. catechinum
katechin, rostlinná látka, která je základem přirozených taninů... Celý referát
 
385. catecholaminum
katecholamin, sympatomimetický amin obsahující katecholovou skupinu (adrenalin, noradrenalin)... Celý referát
 
386. catenatus
spoutaný, v řetěz spjatý... Celý referát
 
387. catering
(gastronomie) dodávání hotových jídel ve velkém, kompletní zajištění hromadného stravování, pohoštění při společenských akcích... Celý referát
 
388. catfish
(internet) osoba, která na sociálních sítích vystupuje pod falešnou identitou, zpravidla s nekalými záměry, nebo za účelem trolení, útoků, nebo pobuřování v diskuzích... Celý referát
 
389. cathedra
katedra, oficiální místo, stolec, sídlo... Celý referát
 
390. cathepsinum
katepsin, enzym hydrolyticky štěpící tkáňovou bílkovinu... Celý referát
 
391. catheter
(ř. katheter sonda s jemnou špičkou) katétr, cévka, hadička z různého materiálu zaváděná do dutých orgánů k léčebným nebo diagnostickým účelům... Celý referát
 
392. cathetrisatio
(ř. katheter trubička) katetrizace, cévkování, zavedení cévky do dutého orgánu... Celý referát
 
393. cathin
alkaloid podobný amfetaminu, obsažený v africkém keři Catha edulis (Kata jedlá)... Celý referát
 
394. cation
iontos, m. (ř. kata shora, dolů, ř. ion jdoucí) kation, ion s kladným elektrickým nábojem... Celý referát
 
395. catochus
katochus, mrákotný stav podobný spánku bez zavřených očí... Celý referát
 
396. cauda
kauda, ocas, ohon... Celý referát
 
397. caudalis
doslova směrem k ocasu, dolní, vztahující se k dolní části těla, k pánvi... Celý referát
 
398. caudatus
ocasatý, ocasem (výběžkem) opatřený... Celý referát
 
399. caudex
kmen, peň... Celý referát
 
400. caulis
lodyha, stonek, košťál... Celý referát
 
401. causa causarum
prapříčina, pradůvod, příčina příčin... Celý referát
 
402. causa efficiens
příčina účinná, činná, působící, hybná... Celý referát
 
403. causa essendi
příčina (důvod) bytí, princip existence, Bůh... Celý referát
 
404. causa exemplaris
příčina vzorová... Celý referát
 
405. causa finalis
příčina účelová... Celý referát
 
406. causa formalis
formální (tvarová) příčina... Celý referát
 
407. causa materialis
materiální (látková) příčina... Celý referát
 
408. causa mortis
příčina smrti... Celý referát
 
409. causa prima
první příčina... Celý referát
 
410. causa principialis
hlavní příčina... Celý referát
 
411. causa sui
příčina sebe sama... Celý referát
 
412. causa vivendi
smysl života, důvod k životu, cíl života... Celý referát
 
413. causae mortis
příčiny smrti... Celý referát
 
414. causalgia
(medicína) (ř. kausis pálení, ř. algos bolest) kauzalgie, palčivá bolest provázená vazomotorickými a arofickými poruchami, obvykle se vyskytujícími po neúplném poranění periferního nervu... Celý referát
 
415. causalitas
(l. causa příčina, důvod) kauzalita, příčinná souvislost, závislost příčiny a působení... Celý referát
 
416. causerie
(literatura) vtipná literárně vytříbená úvaha lehkého tónu... Celý referát
 
417. cauter
(ř. kauter vypalovač) kauter, přístroj k vypalování (elektrokauter)... Celý referát
 
418. cauterisatio
(ř. kauterion želízko k pálení) kauterizace, vypalování, odstranění porušené tkáně kauterem... Celý referát
 
419. cautio
(l. cavere střežit se) kauce, opatrnost, varování, výstraha, záruka... Celý referát
 
420. cautious
opatrný, obezřetný... Celý referát
 
421. cavalis
(l. cavum dutina) dutý... Celý referát
 
422. cave
(latinské výrazy) pozor! chraň se!... Celý referát
 
423. cavea
dutina, ohrada... Celý referát
 
424. caveola
(l. cavus dutý) dutinka... Celý referát
 
425. caverna
kaverna, dutý prostor, doupě, nitro, dutina vzniklá rozpadem tkáně (např. v plicích při tuberkulóze). Caverna corporis spongiosi prostůrky v topořivém tělese penisu plněné krví. Caverna tuberculosa aperta kaverna tuberkulózní otevřená (do průdušky)... Celý referát
 
426. cavernitis
(medicína) (l. caverna dutina) kavernitida, zánět topořivých těles mužského pohlavního údu... Celý referát
 
427. cavernographia
(l. caverna dutina, ř. grafein psát) rentgenové znázornění kaveren... Celý referát
 
428. cavernoma
(medicína) tis, n. (l. caverna dutina) kavernom, nádor vzniklý v kaverně, kavernózní hemangiom... Celý referát
 
429. cavernostomia
(medicína) (l. caverna dutina, ř. stoma ústa) kavernostomie, chirurgické otevření, vyústění kaverny... Celý referát
 
430. cavernosus
kavernózní, dutinami prostoupený, bohatý na dutiny... Celý referát
 
431. cavernotomia
kavernotomie, operační otevření kaverny... Celý referát
 
432. cavitas
kavita, dutina, volný prostor, vyhloubení. Cavitas glenoidalis kloubní ploška ramenního kloubu... Celý referát
 
433. cavitas nasalis
nosní dutina... Celý referát
 
434. cavitas oris
dutina ústní... Celý referát
 
435. cavitas uteri
dutina děložní, též cavum uteri... Celý referát
 
436. cavitatio
(l. cavitas dutina, prostor) kavitace, tvoření dutin... Celý referát
 
437. cavocavalis
kavokavální, spojení dvou dutých orgánů, spojení horní a dolní duté žíly... Celý referát
 
438. cavographia
kavografie, rentgenové znázornění dolní nebo horní duté žíly pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
439. cavum
dutina... Celý referát
 
440. cavum articulare
dutina kloubní... Celý referát
 
441. cavum nasi
dutina nosní... Celý referát
 
442. cavum oris
dutina ústní... Celý referát
 
443. cavum tympani
dutina středoušní... Celý referát
 
444. cavus
dutý... Celý referát
 
445. cavyky
(hovorově) okolky, průtahy, drahoty, otálení, váhání... Celý referát
 
446. cca
(hovorově) cirka, přibližně... Celý referát
 
447. cebocefalus
zrůda mající obličej podobný opici... Celý referát
 
448. ceboefalie
očnice jsou těsně u sebe, též hypotelorismus... Celý referát
 
449. cébračka
(brněnský hantec) koupání... Celý referát
 
450. cech
(historie) středověká organizace řemeslníků... Celý referát
 
451. céčko
(brněnský hantec) taneční citový kousek... Celý referát
 
452. cédačka
(brněnský hantec) koupání, koupaliště... Celý referát
 
453. cédák
(brněnský hantec) koupaliště... Celý referát
 
454. cédéčko
compact disc, kompaktní deska, kompakt, CD... Celý referát
 
455. cedent
postupitel, kdo postupuje jinému nějaké právo... Celý referát
 
456. cedi
měnová jednotka Ghany... Celý referát
 
457. cédille
diakritické znaménko pod c (ç) označující výslovnost s nebo č... Celý referát
 
458. cedovat
(odborně) postupovat pohledávku, provádět cesi... Celý referát
 
459. cedr
(botanika) jehličnatý strom rostoucí ve Středomoří... Celý referát
 
460. cedule
list, vývěska, plakát... Celý referát
 
461. cefalea, kefalea
(medicína) bolest hlavy... Celý referát
 
462. cefalgie
(medicína) difuzní (celková) nebo lokální bolest hlavy... Celý referát
 
463. cefalhematom
krevní subperiostální lebeční podlitina (např. po porodu)... Celý referát
 
464. cefalický index
Poměr největší šířky a délky mozkovny x 100. Největší délka hlavy se stanovuje pomocí změření vzdálenosti od antropometrického bodu glabella k bodu opisthokranion. Glabella je nejvíce vyvýšené místo na dolním okraji čelní kosti mezi nosním kořenem a ... Celý referát
 
465. cefalizace
(medicína) koncentrace zauzlin do hlavové části... Celý referát
 
466. cefalo-, kefalo-
první část složených slov mající význam hlava, hlavový, mozek, mozkový... Celý referát
 
467. cefalocentéza
punkce hlavy (mozku), např. napíchnutí a odsátí mozkového abscesu... Celý referát
 
468. cefalohydrokéla
vrozený výhřez (části) mozku s hromaděním tekutin v subarachnoideálním prostoru... Celý referát
 
469. cefaloid
ve vývojové psychologii synonymní výraz pro kresbu lidské postavy jako hlavonožce (obličej jako ovál, ruce a nohy připojeny k hlavě)... Celý referát
 
470. cefalokéla
výhřez (části) kraniálního obsahu... Celý referát
 
471. cefalometrie
měření rozměrů lebky... Celý referát
 
472. cefalopág
podvojná zrůda spojená v hlavové části... Celý referát
 
473. cefalosporin
jedno ze skupiny antibiotik podobných penicilinu... Celý referát
 
474. cefalotlaze
rozdrcení hlavičky odumřelého plodu... Celý referát
 
475. cefalotorakopagus
podvojná zrůda srostlá hlavou a hrudí... Celý referát
 
476. cefalotripse
rozdrcení hlavičky odumřelého plodu... Celý referát
 
477. cefeida
(astronomie) pulzující proměnná hvězda... Celý referát
 
478. cejch
úřední značka vyražená, vyrytá, nebo vypálená do povrchu předmětů (měr, vah, závaží, apod.) potvrzující jejich správnost a použitelnost... Celý referát
 
479. cekální
vztahující se k slepému střevu... Celý referát
 
480. cékoptóza
snížení, pokles slepého střeva... Celý referát
 
481. cékostomie
(medicína) chirurgické vyvedení slepého střeva ven z těla... Celý referát
 
482. cékotomie
operační otevření slepého střeva... Celý referát
 
483. cekotrofie
(odborně) požírání a opětné trávení kašovitých výkalů (např. u zajíce polního)... Celý referát
 
484. cela
(historie) ústřední místnost pravoúhlého podélného půdorysu v antickém chrámu, vlastní sídlo boha (s jeho sochou nebo symbolem), kam vstupovali jen kněží a vysocí hodnostáři... Celý referát
 
485. celebratio versus populum
slavnostní bohoslužba při níž je kněz obrácen obkličejem k lidu... Celý referát
 
486. celebrita
znamenitost... Celý referát
 
487. celebrovat
(církev) sloužit mši... Celý referát
 
488. celiakie
(medicína) (přesně celiakální sprue) - onemocnění způsobující poruchu střevního vstřebávání (malabsorpční syndrom). Jeho podstatou je nesnášenlivost glutenu (lepku, bílkoviny obsažené v obilí) zřejmě na imunologickém podkladě. Onemocnění začíná v dět... Celý referát
 
489. celiakografie
rentgenové znázornění truncus coeliacus pomocí kontrastní látky... Celý referát
 
490. celibát
bezženství, svobodný stav... Celý referát
 
491. celina
dosud neobdělaná půda... Celý referát
 
492. celioskopie
laparoskopie, vyšetření dutiny břišní pomocí laparoskopu... Celý referát
 
493. celiotomie
otevření břišní dutiny... Celý referát
 
494. cella
původně svatyně, místo kde stávala socha svatého... Celý referát
 
495. cella penaria
zvláštní místnost... Celý referát
 
496. cellarium
klášterní zásobárna... Celý referát
 
497. cellulisatio
(l. cellula buňka) celulizace, buněčnost, tvoření buněk... Celý referát
 
498. cellulitis
(medicína) celulitida, zánět buněčné tkáně... Celý referát
 
499. cellulosum
celulóza, polysacharid, stavební látka rostlinných buněk... Celý referát
 
500. cellulosus
buněčný, bohatý na buňky... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info