Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AU" k dispozici 374 výsledků:

 
1. au pair
shoda nominální hodnoty cenného papíru s kurzem... Celý referát
 
2. auctor
svědek, původce, spisovatel... Celý referát
 
3. auctoritas
(l. auctor původce) stvrzení, záruka, hodnověrnost... Celý referát
 
4. audacia
odvaha, statečnost... Celý referát
 
5. audiální
(odborně) sluchový, zvukový, sluchem vnímaný... Celý referát
 
6. audibilis
(l. audire slyšet) slyšitelný... Celý referát
 
7. audice
(mystika) vnitřní slyšení, poselství vyšší moci... Celý referát
 
8. audience
(psychologie) slyšení, oficiální přijetí u vysoce postavené osobnosti... Celý referát
 
9. audimutitas
(l. audire slyšet, l. mutus němý) audimutita, hluchoněmost... Celý referát
 
10. audio-
první část složených slov mající význam sluch, sluchový, zvuk, zvukový, týkající se slyšitelnosti... Celý referát
 
11. audioanalgezie
změna aktivity v mozkové kůře drážděním sluchového centra ,,bílým šumem", tj. směsí slyšitelných frekvencí o stejné intenzitě (aplikuje se např. při porodu)... Celý referát
 
12. audiodeskripce
(komunikace) zvukový popis ve filmu umožňující zrakově postiženým lidem lépe pochopit děj, zejména jeho vizuální složku, která není vyjádřena zvukem... Celý referát
 
13. audiofon
(medicína) přístroj umožňující nedoslýchavým lépe slyšet... Celý referát
 
14. audiofonický
sluchový a hlasový... Celý referát
 
15. audiogenní dyslalie
řeč nedoslýchavých... Celý referát
 
16. audiogram
grafické znázornění hodnot získaných při elektroakustickém vyšetřování, křivka ostrosti sluchu... Celý referát
 
17. audiologie
obor lékařství zabývající se sluchem a jeho poruchami... Celý referát
 
18. audiometr
elektroakustický přístroj k měření ostrosti sluchu... Celý referát
 
19. audiometrie
měření citlivosti sluchu... Celý referát
 
20. audiometrie slovní
... Celý referát
 
21. audiomutitas
sluchoněmota, starší termín pro označení nemluvnosti dítěte, dítě, které má dostačující sluch i rozumové schopnosti, nezačíná mluvit ani po 3.roce života... Celý referát
 
22. audioorální
kladoucí důraz na mluvený jazyk, též audioligvální... Celý referát
 
23. audioreceptory
receptory v uchu umožňující vnímat zvuk... Celý referát
 
24. audiostory
příběh do ucha... Celý referát
 
25. audiovizuální
sluchový a zrakový... Celý referát
 
26. audiovizuální stimulátory
(medicína) přístroje (technologické výrobky) jejichž účelem je ovlivnění mozkové aktivity a psychiky (např. duševní pohody, relaxace, energetizace) pomocí zvukových a zrakových impulzů či efektů.... Celý referát
 
27. audit
(odborně) revize účtů, účetnictví, auditing... Celý referát
 
28. audit škol
hodnocení kvality školy z různých aspektů, zejména z edukačního, ale i personálního, právního, materiálního, ekonomického, energetického, ekologického atd.... Celý referát
 
29. auditing
kontrola, revize, přezkoušení, prověřování... Celý referát
 
30. auditio
(l. audire slyšet) slyšení, poslouchání... Celý referát
 
31. auditivní
sluchový... Celý referát
 
32. auditivní typ
sluchový typ, dobře si pamatuje co slyší, má rozvinutou zvukovou představivost... Celý referát
 
33. auditivní agnozie
závady či poruchy poznávání toho, co člověk slyší... Celý referát
 
34. auditivní gramotnost
schopnost a dovednost vnímat a porozumět slyšený (poslechový) projev a adekvátně ho interpretovat... Celý referát
 
35. auditivní halucinace
zdánlivé sluchové vjemy, a to buď jednoduchých zvuků (kroky, šum, zvonění, úder, pád) nebo složitých zvuků (zpěvu, hudby, volání, přikazování apod.) vyskytující se např. u schizofrenie... Celý referát
 
36. auditivní logogen
zvuková podoba informace... Celý referát
 
37. auditivní paměť
sluchová paměť... Celý referát
 
38. auditivní percepce
sluchové vnímání... Celý referát
 
39. auditivní stimulace
podněcování sluchovými podněty... Celý referát
 
40. auditivní styl učení
... Celý referát
 
41. auditognóza
rozlišování zvuku (např. při poslechu a poklepu)... Celý referát
 
42. auditor
ověřovatel, revizor účtů... Celý referát
 
43. auditoriologie
Multidisciplinární vědní obor s velmi širokým záběrem. Zabývá se vzájemnými vazbami a řešením stavebně technických, materiálových, architektonických, prostorových, hygienických, ergonomických, světelných, optických, akustických a jiných podmínek diva... Celý referát
 
44. auditorium
posluchárna... Celý referát
 
45. auditorius
(l. audire slyšet) patřící ke sluchovému orgánu... Celý referát
 
46. auditorní neglect syndrom
postižené osoby si neuvědomují, nevnímají zvuky z levé strany, opomíjejí je... Celý referát
 
47. auditory stimulation
auditivní (sluchová) stimulace... Celý referát
 
48. auditus
(l. audire slyšet) sluch... Celý referát
 
49. auditus fidei
naslouchání víry... Celý referát
 
50. audzesis
zvětšování... Celý referát
 
51. Augec
(brněnský hantec) brněnský park Lužánky... Celý referát
 
52. augit
(mineralogie) zelenohnědý až černý horninový nerost ze skupiny křemičitanů pyroxenů... Celý referát
 
53. augle
(brněnský hantec) oči... Celý referát
 
54. augmentace
podpůrná terapie, sociální podpora, ale i operativní zákrok, např. v oblasti plastické chirugie... Celý referát
 
55. augmentární
zveličující, zvětšující... Celý referát
 
56. augmentativa
(lingvistika) slova se zesíleným až zveličeným významem základního slova (např. veliký- velikánský)... Celý referát
 
57. augmentativní
podporující, kompenzující, doplňující, nahrazující, zvyšující, zvětšující... Celý referát
 
58. augmentativní komunikace
náhradní způsob či metoda místo verbální komunikace (např. makaton, piktogramy)... Celý referát
 
59. augmentativum
slovo zveličeného významu (opak deminutivum)... Celý referát
 
60. augmentum
zvětšení, rozmnožení... Celý referát
 
61. augur
(historie) starořímský kněz a věštec... Celý referát
 
62. august
druh klauna... Celý referát
 
63. augustus
vznešený titul římského císaře... Celý referát
 
64. aukce
dražba... Celý referát
 
65. aukuba
odolný, trvalý keř s obvykle bíle skvrnitými listy, pěstovaný jako pokojová květina... Celý referát
 
66. aula
slavnostní síň, sál, hala... Celý referát
 
67. aule
hala, sál, slavnostní síň... Celý referát
 
68. aura
lékařský stav před epileptickým záchvatem (zrakové, čichové, sluchové halucinace, záškuby svalstva)... Celý referát
 
69. aurální
(medicína) ušní, směřující k uším... Celý referát
 
70. aurantiáza
žlutavé zbarvení kůže při ukládání karotenu... Celý referát
 
71. aurantium
pomeranč... Celý referát
 
72. aureola
svatozář, zlatozář, gloriola, aura... Celý referát
 
73. aureus
(numismatika) starořímská zlatá mince (hmotnost 6-8 g), Římané ji razili od roku 395 př.n.l. až do zániku Západořímské říše (476 n.l.). Za císaře Augusta, který ustanovil zlato za základ římského peněžního systému, měl aureus 25 stříbrných denárů, 10... Celý referát
 
74. auricula
ušní boltec, boltec ucha... Celý referát
 
75. aurid
l. aurum zlato) kožní a slizniční vyrážka po léčbě solemi zlata... Celý referát
 
76. aurignacien
(podle lokality v J Francii) první zřetelně mladopaleolitická a člověkem moderní formy (Homo sapiens sapiens) vytvořená kultura, rozvíjející se v Evropě a na Předním Východě v období před cca 30000-27000 lety, ve střední Evropě je nejsilněji zastoupe... Celý referát
 
77. aurikulární
ušní, boltcový... Celý referát
 
78. aurikulární terapie
působení na ušní boltce (např. akupunkturou, kdy se jehličky vpichují do bodů na boltci)a předpokládá se léčivý vliv na celý organismus... Celý referát
 
79. aurikule
vnější ucho, boltec... Celý referát
 
80. aurikulocervikální
týkající se ucha a šíje... Celý referát
 
81. aurikulotemporální
týkající se ucha a kosti spánkové... Celý referát
 
82. aurinazální
týkající se ucha a nosu... Celý referát
 
83. auripunktura
nabodnutí membrány bubínku... Celý referát
 
84. auris
ucho... Celý referát
 
85. auris externa
zevní (vnější) ucho, tj. boltec, zvukovod a bubínek (membrana tympani)... Celý referát
 
86. auris interna
vnitřní ucho... Celý referát
 
87. auris media
střední ucho... Celý referát
 
88. auristillae
(l. auris ucho, l. stillare kapat) auristily, ušní kapky... Celý referát
 
89. aurit
slitina kovu se zlatem... Celý referát
 
90. auropalpebrální
týkající se ucha a víčka (např. na zvukový podnět se reflexně sevřou oční víčka)... Celý referát
 
91. aurora
(odborně) polární záře... Celý referát
 
92. auroterapie
(medicína) léčba sloučeninami zlata... Celý referát
 
93. aurotioterapie
(medicína) léčba sloučeninami zlata a síry (u progresívní polyartritidy)... Celý referát
 
94. aurum
(doslovný překlad) zlato... Celý referát
 
95. aus
(brněnský hantec) ven, pryč... Celý referát
 
96. auscultatio
(l. auscultare poslouchat) auskultace, poslech, vyšetřovací metoda poslechem. Auscultatio directa auskultace přímá, poslech přímo uchem. Auscultatio indirecta auskultace nepřímá, vyšetřování poslechem prostřednictvím přístroje (fonendoskopem, ste... Celý referát
 
97. auskultace
(medicína) vyšetření poslechem... Celý referát
 
98. auslág, auzlág
výkladní skříň... Celý referát
 
99. auslendr
cizinec, který přijel za prací... Celý referát
 
100. auspicie
vyhlídky (do budoucnosti)... Celý referát
 
101. auspicium
věštění z letu ptáků... Celý referát
 
102. austenit
pevný roztok uhlíku v železe,strukturní složka oceli... Celý referát
 
103. austenitizace
ohřev oceli nad kritické teploty s výdrží, aby ocel nabyla stabilního stavu... Celý referát
 
104. australophytekus
předchůdce člověka... Celý referát
 
105. australopitek, australopiték
vymřelý primát rodu Australopithecus, žíjící začátkem čtvrtohor v stepních oblastech Afriky, používající nástroje z kostí a zubů... Celý referát
 
106. australopitékus
Druh pračlověka který se už více podobal dnešnímu typu člověka... Celý referát
 
107. austro-
první část složených slov mající význam 1. jih, jižní... Celý referát
 
108. austrofil
stoupenec Rakousko-Uherska... Celý referát
 
109. austroslavizmus, austroslavismus
politická koncepce zviditelnění, existence a zabezpečení slovanských národů v habsburské monarchii... Celý referát
 
110. aušus
zmetek, vadný výrobek, nehodnotná věc, bezcennost... Celý referát
 
111. aut
nebo. Aut-aut buď-anebo... Celý referát
 
112. aut, out
zahrání míče mimo vymezený hrací prostor... Celý referát
 
113. autapomorfie
(biologie) unikátní znaky vyskytující se pouze u jedné skupiny, jednotky systému (např. nějaký druh)... Celý referát
 
114. autarkeia
soběstačnost, též autarkie... Celý referát
 
115. autarkie
(odborně) soběstačnost... Celý referát
 
116. autekologie
(ekologie) nauka zabývající se vztahy jedinců (organismů) určitého druhu k biotickým i abiotickým činitelům jejich životního prostředí... Celý referát
 
117. autemesis
(ř. autos sám, ř. emesis zvracení) autemeze, funkční zvracení, jež si nemocný sám vyvolal, nebo zvracení z nejasné příčiny bez zjistitelné orgánové poruchy nebo zevního činitele... Celý referát
 
118. autenticita
pravost, původnost, hodnověrnost, ryzost, autentičnost... Celý referát
 
119. autenticita osobnosti
opravdovost a ryzost člověka, schopnost a dovednost být sám sebou, důvěřovat si a akceptovat se... Celý referát
 
120. autentická edukace
učení a výchova přibližující se skutečnému životu a práci... Celý referát
 
121. autentická existence
(filozofie) způsob bytí a otevřená budoucnost jedinečného člověka, úroveň jeho odpovědnosti za své bytí sobě i ostatním lidem a míra jeho akceptace své konečnosti... Celý referát
 
122. autentická resilience
(psychologie) skutečná, faktická, reálná, ryzí osobnostní odolnost, nezdolnost, tuhost... Celý referát
 
123. autentické učení
... Celý referát
 
124. autentický
(odborně) původní, pravý, hodnověrný... Celý referát
 
125. autentičnost
pravost, původnost, hodnověrnost, autenticita... Celý referát
 
126. autentifikace
kontrola, že někdo vskutku je tím, kým tvrdí, že je... Celý referát
 
127. autentika
(církev) církevní listina ověřující, prokazující pravost svatých ostatků... Celý referát
 
128. autentikace
ověření identity (z ang. "autentication")... Celý referát
 
129. autentizace
ověření identity... Celý referát
 
130. autismus
(medicína) chorobné obrácení k vlastní osobě, zamlklost, uzavření se do vnitřního psychického světa, s poruchou komunikace a kontaktu s realitou, projevující se u 4 - 5 z 10 000 narozených dětí v prvních třech letech života... Celý referát
 
131. autista
(odborně) osoba trpící autismem... Celý referát
 
132. autisté
Autisté jsou sociálně odcizení, málo pozitivně sociálně komunikativní, dávají přednost samotě, mívají poruchovou imaginaci (obrazotvornost), poměrně často bývají mentálně retardovaní (mohou však mít inteleligenci a speciální schopnosti a dovednosti ... Celý referát
 
133. autistické chování
... Celý referát
 
134. autistické myšlení
... Celý referát
 
135. autistický
vztahující se k autismu... Celý referát
 
136. auto-
první část složených slov mající význam sám, vlastní, původní, automatický... Celý referát
 
137. autoaccusatio
(ř. autos sám, l. accusare obviňovat) autoakuzace, sebeobviňování... Celý referát
 
138. autoagglutinatio
(ř. autos sám, l. agglutinatio shlukování) autoaglutinace, samovolné shlukování krvinek... Celý referát
 
139. autoaggressio
(ř. autos sám, l. aggressio útok) autoagrese, jednání poškozující samotného jedince... Celý referát
 
140. autoagrese
jednání, kterým jedinec poškozuje sám sebe... Celý referát
 
141. autoagresivita
agresivní (útočné) projevy zaměřené na vlastní osobu... Celý referát
 
142. autoakceptace
uznávání sebe sama, sebepřijetí,sebeakceptace,která úzce souvisí se zážitkem či vědomím vlastní hodnoty a mohoucnosti... Celý referát
 
143. autoakusace
sebeobviňování... Celý referát
 
144. autoakuzace
sebeobviňování jako příznak neurózy... Celý referát
 
145. autoakuzační blud
nevývratné chorobné sebeobviňování za domnělé zločiny a křivdy spáchané na druhých osobách... Celý referát
 
146. autoalarm
(odborně) automatické poplašné zařízení... Celý referát
 
147. autoamputatio
(ř. autos sám, l. amputare odstranit) autoamputace, spontánní oddělení části některého orgánu, přívěsku, výrůstku... Celý referát
 
148. autoanalýza
(psychologie) rozbor sebe sama, svého chování a prožívání, vlastností své psychiky a osobnosti... Celý referát
 
149. autoanamnéza
údaje, informace, vzpomínky získané přímo od šetřené osoby (klienta, pacienta)... Celý referát
 
150. autoantigen
antigeny tvořené v samotném organismu, podmiňující tvorbu protilátek v těle... Celý referát
 
151. autoatribuce
subjektivní přisuzování a připisování vnitřních a vnějších, trvalých nebo dočasných příčin úspěšného či neúspěšného resp. žádoucího a nežádoucího vlastního sociálního chování a duševního prožívání... Celý referát
 
152. autobiografická paměť
osobní paměť na události, prožitky, zážitky a subjektivní zkušenosti z průběhu života... Celý referát
 
153. autobiografický
popisující vlastní život nebo životní skutečnost... Celý referát
 
154. autobiografie
vlastní životopis... Celý referát
 
155. autoblok
(železnice) automatický blok, železniční zabezpečovací zařízení... Celý referát
 
156. autobus
(motorizmus) větší motorové vozidlo pro hromadnou dopravu osob, většinou s pravidelným jízdním řádem... Celý referát
 
157. autocenzura
autoregulační mechanismus kontrolující, filtrující a redukující podle vlastního více či méně uvědomovaného rozhodnutí obsah i formu sdělovaných informací, názorů a postojů... Celý referát
 
158. autochorie
(botanika) vegetativní (nepohlavní) rozmnožování rostlin vlastními silami, např. vymršťováním semen (netýkavka, tykvice stříkavá), semínka s padákem (pampeliška) nebo s křídly (jasan), podzemními výhonky (pajahoda indická) atd.... Celý referát
 
159. autochrom
někdejší rastrový způsob barevné fotografie... Celý referát
 
160. autochton
(odborně) objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu,existence... Celý referát
 
161. autochtonní
(odborně) vyskytující se v místech svého původu nebo vzniku... Celý referát
 
162. autocitace
(literatura) citace z nějakého dřívějšího vlastního textu nebo jiného publikovaného textu, kde byl autor jedním ze spoluautorů... Celý referát
 
163. autocytolýza
samovolný rozklad buněk... Celý referát
 
164. autodafé
okázalá poprava kacířů, nejčastěji upálením... Celý referát
 
165. autodehonestace
sebeobviňování, hanění sebe sama, urážení sebe sama, sebeznectění, destruktivní kritika sebe sama... Celý referát
 
166. autodepreciace
snižování hodnoty sebe sama... Celý referát
 
167. autodestructio
(ř. autos sám, l. destruere zničit) autodestrukce, samovolné zničení (např. tkáně slinivky břišní vlastními enzymy)... Celý referát
 
168. autodestrukce
samočinné zničení... Celý referát
 
169. autodestruktivita
sebeničení... Celý referát
 
170. autodestruktivní predikce
předpověď týkající se sebezničení... Celý referát
 
171. autodestruktivní tendence
sebedestruktivní chování, poškozování vlastního tělesného, duševního i sociálního zdraví,sklony k sebezničení, suicidální tendence... Celý referát
 
172. autodeterminace
sebeurčení... Celý referát
 
173. autodiagnostika
sebepoznávání, hodnocení sebepozorování a zpětné vazby o vlastním chování a prožívání jako východisko pro autoregulaci... Celý referát
 
174. autodidakce
(odborně) sebevzdělávání... Celý referát
 
175. autodidakt
samouk... Celý referát
 
176. autodidakticky
samoučně, samostudijně, sebevzděláním... Celý referát
 
177. autodidaktismus
sebevzdělávání a sebevýchova... Celý referát
 
178. autodigestio
(ř. autos sám, l. digestio trávení) autodigesce, samonatrávení jako posmrtný proces nebo i zaživa (např. při akutní nekrotizující pankreatitidě, kdy proteolytické hormony pankreatu ničí orgán, v kterém vznikly, tedy pankreas)... Celý referát
 
179. autodrama
psychodrama, v němž všechny role hraje jedna osoba, též monodrama... Celý referát
 
180. autodrom
(motorizmus) zkušební a závodní dráha pro motorová vozidla, tvořící uzavřený okruh... Celý referát
 
181. autoedukace
(psychologie) sebevýchova a sebevzdělávání... Celý referát
 
182. autoedukovaný
vzdělaný a vychovaný působením na sebe sama... Celý referát
 
183. autoerotika
sebeukájení, onanie, ipsace,masturbace... Celý referát
 
184. autoerotizmus, autoerotismus
patologická láska k vlastní osobě, sexuální vzrušení při pozorování vlastního těla... Celý referát
 
185. autoetnografie
odborná reflexe vlastní biografické změny v určitém prostředí (terénu) a období... Celý referát
 
186. autoevaluace škol
hodnocení či sebehodnocení škol... Celý referát
 
187. autoevaluace učitele
sebehodnocení, sebeevaluace učitele... Celý referát
 
188. autoevaluace žáka
sebehodnocení, např. v oblasti vzdělávání a sebevzdělávání... Celý referát
 
189. autofagický
odbourávající sám sebe, své vlastní tkáně... Celý referát
 
190. autofagie
pohlcování sebe sama... Celý referát
 
191. autofagosom
(biochemie) trávicí vakuola buněk, ve kterých jsou odbourávány např. mitochondrie a jiné opotřebované části vlastních buněk... Celý referát
 
192. autofecundatio
(ř. autos sám, l. fecundatio oplození) autofekundace, samooplodnění... Celý referát
 
193. autofilie
upřílišněná, chorobná láska k sobě samému, narcismus... Celý referát
 
194. autofobie
(psychologie) strach z vlastni osoby... Celý referát
 
195. autofokus, autofocus
zaostřovací automatika objektivu... Celý referát
 
196. autofonie
zesílené vnímání vlastní řeči... Celý referát
 
197. autogamie
samooplodnění u živočichů... Celý referát
 
198. autogen
zařízení pro svařování a řezání plamenem... Celý referát
 
199. autogenese
samozrození, samovznik... Celý referát
 
200. autogeneze
teorie, dle které není směr a charakter vývoje určován prostředím, ale vnitřními vlastnostmi... Celý referát
 
201. autogenní
samočinný... Celý referát
 
202. autogenní tréning
relaxační technika, rozvinul ji J. H. Schultz. Využívá představivosti k navození určitých tělesných stavů, které vedou k uvolnění organismu a mysli tzv. relaxaci.... Celý referát
 
203. autogenocidní
sebe sama ničící (např. určitá společnost)... Celý referát
 
204. autogonie
teorie o vzniku života chemickou evolucí, evoluční abiogeneze,neobiogeneze... Celý referát
 
205. autograf
původní rukopis... Celý referát
 
206. autografismus
dermografismus, "písmo na kůži"... Celý referát
 
207. autogram
vlastnoruční podpis autora... Celý referát
 
208. autogramiáda
(psychologie) veřejné udílení autogramů slavných osobností, herců, zpěváků apod.... Celý referát
 
209. autogyro
rotorové letadlo s motorem a vrtulí... Celý referát
 
210. autohaptika
sebedotýkání, nevědomé napodobování dotyků druhých lidí, druh ,,řeči či mluvy těla", který vyjadřuje např. nejistotu a potřebu emotivních projevů... Celý referát
 
211. autohemoterapie
léčení vpravením vlastní krve do svalové tkáně... Celý referát
 
212. autohypnóza
schopnost si kdykoliv vyvolat spánek... Celý referát
 
213. autoimmunisatio
(ř. autos sám, l. immunisatio získávání odolnosti) autoimunizace, rozvoj imunitní reakce proti antigenům vlastního organismu... Celý referát
 
214. autoimmunitas
(ř. autos sám, l. immunitas odolnost) autoimunita, vznik imunitní reakce k složkám vlastního organismu... Celý referát
 
215. autoinfectio
(ř. autos sám, l. infectio nákaza) autoinfekce, rozšíření infekce mikroorganismy nacházejícími se ve vlastním organismu... Celý referát
 
216. autoinoculatio
(ř. autos sám, l. inoculatio očkování) autoinokulace, rozšíření infekce nacházející se v organismu na jiné místo... Celý referát
 
217. autointegrita
(psychologie) úroveň a míra propojení a ucelenosti různých vrstev vlastní psychiky a osobnosti... Celý referát
 
218. autointoxicatio
(ř. autos sám, l. intoxicatio otrava) autointoxikace, otrava organismu vyvolaná hromaděním odpadových látek vznikajících při látkové přeměně a zadržovaných v těle (např. při selhání činnosti ledvin)... Celý referát
 
219. autoisopatie
alternativní holistická léčebná metoda vycházející z klasické homeopatie, též autoizopatie, autopatie... Celý referát
 
220. autokar, autocar
(cestovatelství) turistický autobus, od klasického autobusu se může lišit vybavením - WC, bezpečnostní pásy atd... Celý referát
 
221. autokefální
svébytná, nezávislá církev (u pravoslavných církví)... Celý referát
 
222. autokempink, autocamping
tábor, rekreační zařízení pro autoturistiku, autokemp... Celý referát
 
223. autokinesia
autokinesis, is, f. (ř. autos sám, ř. kinesis pohyb) autokineze, pohyb vznikající z vnitřního podnětu, vůlí ovlivněný pohyb... Celý referát
 
224. autokláv, autoklav
uzavíratelná tlaková nádoba pro reakce probíhající za vysokého tlaku a teploty... Celý referát
 
225. autokognice
(psychologie) sebepoznání jako poznávací složka sebepojetí individuálního já, představa o sobě sama, své osobnosti a jejich složkách.... Celý referát
 
226. autokolimace
zpětný chod světelného paprsku optickou soustavou po původní dráze při kolmém dopadu na odrážející plochu... Celý referát
 
227. autokomunikace
dialog se sebou samým, autorský deník... Celý referát
 
228. autokoncepce
sebepojetí, úroveň sebepoznání a sebehodnocení... Celý referát
 
229. autokongruence
úroveň schopnosti a dovednosti být sám sebou, shoda člověka se sebou samým, úroveň autentičnosti... Celý referát
 
230. autokontakty v komunikaci
nonverbální komunikace se sebou samým, např. doteky tváře, končetin, prohlížení se v zrcadle, kosmetické úpravy těla... Celý referát
 
231. autokonzistence
(psychologie) osobnostní a psychosomatická ucelenost, úroveň a míra neochoty měnit sebe sama... Celý referát
 
232. autokorekce
dovednost opravovat vlastní chyby... Celý referát
 
233. autokorelace
korelace mezi členy téže řady pozorování... Celý referát
 
234. autokosmetika
(motorizmus) souhrnný název pro přípravky používané pro čištění a péči o interiéry i exteriéry osobních automobilů... Celý referát
 
235. autokracie
(politologie) samovláda, absolutizmus... Celý referát
 
236. autokrat
samovládce, absolutní vládce,diktátor... Celý referát
 
237. autokratické / autoritativní vedení
... Celý referát
 
238. autokrinní
(látka) ovlivňující nebo řídící buňky, ze kterých sama vznikla... Celý referát
 
239. autokros, autocross
(motorizmus) terénní závod automobilů... Celý referát
 
240. autokultivace osobnosti
(psychologie) seberozvíjení, autoregulace, sebevýchova s cílem stát se kulturní osobností... Celý referát
 
241. autologický
vypovídající pravdivě o sobě samém... Celý referát
 
242. autologní transplantace
transplantuje se tkáň (orgán) pocházející od téhož jedince (např. kostní dřeň odebraná před léčbou).... Celý referát
 
243. autologus
(medicína) a, um (ř. autos sám, ř. logos vztah, poměr) autologní, přirozeně přítomný v určité tkáni nebo orgánu v těle... Celý referát
 
244. autolýza
rozkladné procesy vyvolané vlastními enzymy... Celý referát
 
245. autolyzát
produkt vzniklý ze samonatrávení... Celý referát
 
246. autolyzin
látka rozkládající vlastní tělesné buňky... Celý referát
 
247. automacie
samovolné pohyby... Celý referát
 
248. automanažerské učební strategie
sebeutváření, sebezdokonalování, sebeřízení, dosahování svých potencialit, subjektu možného... Celý referát
 
249. automanažerství
(psychologie) sebeutváření, sebezdokonalování, autoregulace,sebeřízení, selfmanagement, dosahování svého optimálního osobnostního potenciálu, naplňování subjektu možného v oblasti kognitivní, emocionální i konativní... Celý referát
 
250. automanifestace
sebeprezentace, sebeprojevování a seberealizace... Celý referát
 
251. automasáž
masáž, kterou si dělá každý sám, bez pomoci maséra... Celý referát
 
252. automat
(odborně) pracovní nebo výrobní stroj pracující po zapnutí samočinně bez lidské obsluhy... Celý referát
 
253. automatické myšlenky
(psychologie) většinou negativní, nekonstruktivní, maladaptivní, nežádoucí, intropunitivní a latentní dysfunkční přesvědčení o psychice a osobnosti postiženého jedince, souvisí s negativně prožívanou emocí, afektem či náladou... Celý referát
 
254. automatický
samočinný, mechanický... Celý referát
 
255. automatika
souhrn strojů, přístrojů, zařízení pracující za určitých podmínek bez nutnosti lidského zásahu, automatické zařízení, automatický systém... Celý referát
 
256. automatismy
účelné i neúčelné dovednosti, stereotypní aktivity, návyky i zlozvyky, a to v např. v řeči, mimice, pantomimice, gestikulaci,pohybech ve spánku, myšlení, sociálním jednání... Celý referát
 
257. automatizace
(technika) jeden z hlavních směrů soudobého technického vývoje založený na zavádění a užívání samočinných zařízení bez obsluhy... Celý referát
 
258. automatizmus, automatismus
mechanická činnost, mechanické chápání... Celý referát
 
259. automeze
zvracení, jež si pacient vyvolává sám... Celý referát
 
260. automobil
(motorizmus) dvoustopé motorové vozidlo (osobní nebo nákladní, silniční nebo terénní)... Celý referát
 
261. automonitorování
řízení a ovlivňování vlastního chování a prožívání s využiváním autoevaluace a autokorekce, autoregulace a sebevýchova... Celý referát
 
262. automutilace
(psychologie) sebepoškození... Celý referát
 
263. autonefrektomie
samovolná nefunkčnost ledviny (při uzávěru močovodu)... Celý referát
 
264. autonomie
(odborně) funkční samostatnost, samospráva... Celý referát
 
265. autonomní
související s autonomií... Celý referát
 
266. autonomní cíle
cíle, které si stanovuje jedinec sám... Celý referát
 
267. autonym
pravé jméno osoby užívající pseudonym... Celý referát
 
268. autooxidatio
(ř. autos sám, l. oxidatio okysličení) autooxidace, samookysličení, samovolné okysličování sloučeniny... Celý referát
 
269. autoparodie
(psychologie) sebeparodie, zesměšňování sebe sama, karikování svého chování a svých vlastností osobnosti... Celý referát
 
270. autopatie
(někdy též autoizopatie (autoisopatie)) léčebná celostní metoda, která se vyvinula v rámci homeopatie.... Celý referát
 
271. autopepsie
samonatrávení (např. natrávení pankreatu vlastními hormony při akutní nekrotizující pankreatitidě)... Celý referát
 
272. autopercepce
vnímání a úroveň poznání sebe sama... Celý referát
 
273. autopilot
(letectví) zařízení řídící letadlo automaticky podle zadaných pokynů... Celý referát
 
274. autoplagiát
(odborně) opakované použití (publikování) jiného vlastního díla, a to zčásti nebo celého, aniž to autor v této napodobenině přizná a uvede... Celý referát
 
275. autoplastica
(ř. autos sám, ř. plastike (techne) umění tvárné) autoplastika, přenášení tkáně z vlastního těla na jiné poškozené místo (kůže, šlachy, cévy apod.)... Celý referát
 
276. autoplastický obraz nemoci
(medicína) Každá nemoc má svůj tzv. autoplastický obraz, který zahrnuje:... Celý referát
 
277. autopoietické systémy
sebetvořivé, samopořádající, seberozvíjející se soustavy, např. živé organismy... Celý referát
 
278. autopoietický
sebetvořící a seberozvíjející, se samopohybem... Celý referát
 
279. autoportrét
vlastní podobizna... Celý referát
 
280. autoprezentace
stylizované (adaptivní) i spontánní (expresivní) objektivizování sebe sama svými činy a výtvory, kulturou osobního projevu a vystupování, svým dílem a celým životním slohem (stylem), sebeprezentace... Celý referát
 
281. autoproductio
(ř. autos sám, l. producere vyrábět) autoprodukce, tvorba léčebné látky v organismu postiženém nemocí, umožňující překonání nemoci. Ze séra získané a koncentrované protilátky mohou být využity i u jiného nemocného k takzvané pasívní imunizaci... Celý referát
 
282. autoprojekce
(psychologie) promítání vlastních kladných i záporných psychických a osobnostních zvláštností do druhých lidí, posuzování ostatních lidí podle sebe... Celý referát
 
283. autoprotolýza
(chemie) reakce mezi dvěma molekulami rozpouštědla (např. voda), z nichž jedna reaguje jako kyselina a druhá jako báze... Celý referát
 
284. autopsie
vlastní zkušenost, vlastní poznání... Celý referát
 
285. autopsychická depersonalizace
lehká závada či porucha vědomí, kdy si postižený sám sobě připadá jako odcizený... Celý referát
 
286. autopsychická dezorientace
snížená úroveň správnosti dat uváděných o sobě samém (např. o svém věku)... Celý referát
 
287. autopsychická orientace
míra správnosti uvádění dat o sobě samém... Celý referát
 
288. autopsychoterapie
(psychologie) způsob psychoterapie poskytované sobě samotnému s cílem pozitivně ovlivnit v dané situaci vlastní pohodu, chování a prožívání... Celý referát
 
289. autopůjčovna
(motorizmus) půjčovna automobilů... Celý referát
 
290. autopunitivní
sebeobviňující... Celý referát
 
291. autopychická orientace
(psychologie) míra správnosti či nesprávnosti uvádění dat o sobě samém, o vlastní osobě při vyšetřování psychiky a osobnosti... Celý referát
 
292. autor
původce, tvůrce... Celý referát
 
293. autoradiografie
detekce radioaktivních komponent v cytologických preparátech a v makromolekulách expozicí na fotografický film... Celý referát
 
294. autorealizace
seberealizace, realizace svých možností, potencialit, plánů a cílů... Celý referát
 
295. autoreferenční
reflektující sebe sama, odkazující k sobě samému... Celý referát
 
296. autoreferenční metoda
způsob zkoumání osobních výpovědí, názorů a postojů, jde např. o dotazník a rozhovor... Celý referát
 
297. autoreflexe
(psychologie) vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama,poznávání sebe sama, sebeuvědomování, východisko formování vlastní osobnosti, též sebereflexe... Celý referát
 
298. autoreflexivita
sebezrcadlení, dotazování se na sebe sama, schopnost a dovednost komplexně a vztahově uvažovat o svém chování a prožívání v daném čase, místě a kontextu, sebeodrážení... Celý referát
 
299. autoregeneratio
(ř. autos sám, l. regenerare obnovit) autoregenerace, samovolná regenerace, obnovení... Celý referát
 
300. autoregulace
schopnost samočinně se přizpůsobit proměnným podmínkám... Celý referát
 
301. autoregulace učení
... Celý referát
 
302. autoregulatio
(ř. autos sám, l. regulare řídit) autoregulace, sebeovládání, schopnost udržet stálost všech funkcí a přizpůsobit je samočinně změnám prostředí... Celý referát
 
303. autorehabilitace
(odborně) způsoby, metody a techniky usilující o psychosomatickou harmonizaci a pohodu člověka a dosažení zdravého životního stylu, též seberehabilitace... Celý referát
 
304. autoremedura
způsob vyřízení opravného prostředku, při kterém správní orgán sám změní své původní rozhodnutí... Celý referát
 
305. autoreproductio
(ř. autos sám, l. re- znovu, l. producere tvořit) autoreprodukce, samovolné nahrazení odňaté části těla... Celý referát
 
306. autoreprodukce
schopnost živých systémů reprodukovat sebe sama... Celý referát
 
307. autorevers
(technika) zařízení automaticky využívající obě strany kazety... Celý referát
 
308. autorita
obecně přijatý a uznávaný neformální vliv osoby nebo instituce, založený na určitých kvalitách a vztazích, úcta, vážnost... Celý referát
 
309. autorita neformální
... Celý referát
 
310. autoritářství
přílišné uplatňování, zdůrazňování formální autority... Celý referát
 
311. autoritativní
(odborně) založený na autoritě,vlivný, rozhodující... Celý referát
 
312. autoritativní edukace
přehnaně autoritativní výchova a vyučování vyžadující maximální kázeň a až ,,slepou" poslušnost, využívající nátlaku, restrikcí, odmítání a dehonestaci dítěte... Celý referát
 
313. autorizace
zplnomocnění, oprávnění... Celý referát
 
314. autorizovaný
povolený, schválený, oprávněný... Celý referát
 
315. autorizovaný SW
autorizovaný software vzniklý v souvislosti s řešením projektu nebo výzkumného záměru... Celý referát
 
316. autorizovat
udělit oprávnění, zplnomocnit, dát souhlas s uveřejněním... Celý referát
 
317. autorotace
samovolná rotace... Celý referát
 
318. autorský
vztahující se k autorovi, příslušející autorovi... Celý referát
 
319. autorský podíl (AP)
vyjádření míry spoluautorství (např. procentem z celkového rozsahu publikace)... Celý referát
 
320. autosalon, autosalón
(motorizmus) mezinárodní výstava automobilů... Celý referát
 
321. autosanatio
(ř. autos sám, l. sanare léčit) autosanace, samovolné léčení, hojení, ozdravění. Autosanatio aquae samočištění vody... Celý referát
 
322. autoselekce
parciální či globální vylučování či redukování sebe sama... Celý referát
 
323. autosémantický
nesoucí nějaký vlastní význam... Celý referát
 
324. autoséroterapie
léčba sérem získaným z vlastní krve... Celý referát
 
325. autoservis
(motorizmus) opravna automobilů... Celý referát
 
326. autosexualismus
(psychologie) zamilování do sebe samého, nadměrná touha po sebeuspokojování, sexuální úchylnost (narcismus)... Celý referát
 
327. autosit
plně vyvinuté individuum u podvojných nesouměrných zrůd (fetus in fetu)... Celý referát
 
328. autoskopická halucinace
postižený při halucinaci vidí sebe, jakoby svého dvojníka... Celý referát
 
329. autoskopie
vidění, resp. pozorování sebe sama... Celý referát
 
330. autosmie
vlastní tělesný pach... Celý referát
 
331. autosom
nepohlavní chromosom, morfologicky homologní člen páru chromosomů... Celý referát
 
332. autosomální
ve vztahu k autosomálnímu chromosomu... Celý referát
 
333. autostabilizace
samočinná stabilizace... Celý referát
 
334. autostabilní
samo regulující rovnováhu, rovnovážnost procesu... Celý referát
 
335. autostereotyp
subjektivní stereotyp vnímání vlastní skupiny nebo i sebe samého (často pozitivní)... Celý referát
 
336. autosterilisatio
(ř. autos sám, l. sterilisatio zničení choroboplodných zárodků) autosterilizace, zničení choroboplodných zárodků v těle vlastní obranyschopností organismu... Celý referát
 
337. autosterilní
(botanika) rostliny neschopné samoopýlení... Celý referát
 
338. autostimulace
sebeovlivňování, sebepodněcování... Celý referát
 
339. autostop
(doprava) zastavování projíždějících vozidel za účelem osobní přepravy... Celý referát
 
340. autostráda
dálnice... Celý referát
 
341. autostylizace
promítnutí autorovy představy o sobě např. do obrazného subjektu básně nebo do jiných výrazových projevů a tvorby... Celý referát
 
342. autosugesce
uvěření vlastním představám, soběvemlouvání, psychické působení na sebe sama... Celý referát
 
343. autosuggestio
(ř. autos sám, l. suggestio vnuknutí, vemlouvání) autosugesce, sebevemlouvání, uvěření vlastní představě... Celý referát
 
344. autotachygraf
přístroj k mapování... Celý referát
 
345. autotelický
(odborně) zaměřený na sebe sama a své potřeby... Celý referát
 
346. autoterapie
samoléčba... Celý referát
 
347. autotomie
schopnost některých živočichů odvrhnout po podráždění určitou část těla jako obranný reflex nebo jako prostředek k nepohlavnímu množení regenerací... Celý referát
 
348. autotopagnoze
neschopnost poznávat, určovat části vlastního těla... Celý referát
 
349. autotopagnozie
neschopnost lokalizovat a pojmenovat části těla... Celý referát
 
350. autotoxický mem
mem nebezpečný jeho nositeli (hostiteli)... Celý referát
 
351. autotranscendence
schopnost a dovednost sebepřesahování... Celý referát
 
352. autotransfusio
(ř. autos sám, l. transfusio přelévání, převod) autotransfúze, transfúze, převod vlastní krve (např. odebrané před operací a podané po operaci)... Celý referát
 
353. autotransfuze, autotransfúze, autotransfuse
převádění krve z míst, kde organizmus může jistou dobu krev postrádat, do míst, jejichž bezkrevnost vede k rychlé smrti... Celý referát
 
354. autotransplantace
(medicína) chirurgické přenesení tkáně z jednoho místa na jiné téhož jedince... Celý referát
 
355. autotransplantatio
(ř. autos sám, l. transplantatio přenesení) autotransplantace, transplantace určité tkáně u téhož jedince z jednoho místa na jiné... Celý referát
 
356. autotrofie
(botanika) způsob výživy zelených rostlin a některých bakterií, kdy zdrojem uhlíku je oxid uhličitý a energie se získává ze světelné energie nebo oxidací anorganických látek... Celý referát
 
357. autotyp
první, zkušební tisk, tisková deska, na které je obraz rozložený na puntíky... Celý referát
 
358. autotypie
(technika) fotoreprodukční technika, rozklad polotónové předlohy rastrem na puntíky... Celý referát
 
359. autouroterapie
léčení nemoci injekcí vlastní moči... Celý referát
 
360. autovakcína
(biologie) očkovací látka z patogenních zárodků vlastního organizmu zvyšující tvorbu protilátek... Celý referát
 
361. autozom
jiný než pohlavní chromozom... Celý referát
 
362. autumnalis
podzimní, na podzim se objevující... Celý referát
 
363. autun
(geologie) stratigrafický stupeň permu (nazvaný podle francouzského města Autun)... Celý referát
 
364. AUX
(elektrotechnika) zkratka pro "auxiliary connector", tedy pomocný nebo přídavný konektor, používaný jako vstup pro zvukový signál generovaný jiným zařízením... Celý referát
 
365. auxanologie
auxologie, nauka o tělesném růstu a jeho poruchách... Celý referát
 
366. auxilia
j. č. auxilium - pomocné sbory v římské armádě, které vznikly při dobývání mimoitalských území. Její členové byli domorodí obyvatelé provincií se speciální výzbrojí (lukostřelci, prakovníci, jezdci - i na slonech, lehká pěchota aj.), kteří mohli po ... Celý referát
 
367. auxiliární
pomocný, podpůrný... Celý referát
 
368. auxiliární funkce
pomocná funkce (somatická nebo psychická)... Celý referát
 
369. auxiliary
pomocný... Celý referát
 
370. auxilium
pomoc, přispění na pomoc... Celý referát
 
371. auxin
(biochemie) auxiny - přirozené látky, ovlivňující růst rostlin, růstové látky... Celý referát
 
372. auxokardie
zvětšení srdce... Celý referát
 
373. auxologie
biomedicínský obor, který se zabývá růstem a vývojem člověka... Celý referát
 
374. auxometr
přístroj k měření lomivosti čočky... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info