Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AG" k dispozici 162 výsledků:

 
1. aga
(v Turecku, Íránu, Indii a dříve i u Tatarů) titul nižších úředníků a důstojníků... Celý referát
 
2. agada
obecné označení pro nehalachické (výpravěcí) pasáže, obsažené v Talmudu a midraši, které nemají právní charakter.... Celý referát
 
3. agalakcie
neschopnost mléčné žlázy vylučovat mateřské mléko... Celý referát
 
4. agalaktorea
zástava tvorby a vylučování mateřského mléka... Celý referát
 
5. agama
(zoologie) pestře zbarvený plaz z řádu ještěrů... Celý referát
 
6. agamaglobulinémie
nedostatek gamaglobulinu, nepřítomnost hlavních imunoglobulinů v krvi... Celý referát
 
7. agamet
prvok, který se rozmnožuje nepohlavně, netvoří gamety, zralé pohlavní buňky... Celý referát
 
8. agametický
bez pohlavních buněk, bez schopnosti tvořit pohlavní buňky... Celý referát
 
9. agamogonia
(ř. alfa priv., ř. gamos sňatek, ř. gignesthai plodit) agamogonie, bezpohlavní rozmnožování... Celý referát
 
10. aganglionický
bez nervových uzlin... Celý referát
 
11. aganglionóza
vrozené chybění, nevyvinutí nervových uzlin... Celý referát
 
12. agapé, agapa
láska... Celý referát
 
13. agapy
starokřesťanské hostiny původně liturgického rázu, tzv. hody lásky... Celý referát
 
14. agar
(biologie) polysacharid, rosolovitá látka z mořských řas, používaná jako živné médium pro kultivaci mikroorganismů a rostlin... Celý referát
 
15. agastricus
(medicína) a, um (ř. alfa priv., ř. gaster žaludek) agastrický, stav po chirurgickém odnětí žaludku... Celý referát
 
16. agastrie
jedinec bez žaludku, stav po vynětí žaludku... Celý referát
 
17. agathon
dobro... Celý referát
 
18. agathos
dobrý, šlechetný, čestný... Celý referát
 
19. agaton
otočný závěsný kloub tělocvičných kruhů... Celý referát
 
20. agáve
(botanika) okrasná bylina s přízemní růžicí tuhých, na okrajích ostnatých listů... Celý referát
 
21. ageismus
(sociologie) diskriminace člověku z důvodu (zpravidla vysokého) věku... Celý referát
 
22. agence
(odborně) zprostředkující kancelář, zvláště tisková... Celý referát
 
23. agenda
(odborně) pracovní náplň, souhrn administrativních prací, program jednání, vedení záznamů, operativní písemnosti... Celý referát
 
24. ageneze, agenese
(medicína) vrozené chybění nebo nevyvinutí orgánu nebo jeho části... Celý referát
 
25. agenitalismus
(medicína) vrozené nevyvinutí pohlavních orgánů... Celý referát
 
26. agens
(medicína) původce, činitel, účinná látka, vakcína, příčina nemoci... Celý referát
 
27. agent
(odborně) obchodní jednatel, zástupce, zplnomocněnec, pověřená osoba, developer... Celý referát
 
28. agentura
(odborně) jednatelství, zprostředkovatelna, zastupitelství (např. reklamní, tisková, bezpečnostní, personální agentura)... Celý referát
 
29. agenturní
(vojenství) agenturní průzkum - druh průzkumu uskutečňovaný v míru i za války agenty k získání údajů o ozbrojených silách a o potenciálu státu, jakož i jiných zpráv, které jsou státním a vojenským tajemstvím země, proti níž se agenturní průzkum prová... Celý referát
 
30. ager
farma , krajiny, lán, majetok, pevnina, pôda, pole, provincie... Celý referát
 
31. agerázie
některé ,,zachovalé" osoby mají i v pokročilém věku vitální a zdravý vzhled i způsob chování a prožívání... Celý referát
 
32. agere
konat, osvojit si činnost... Celý referát
 
33. ageuzie, ageusie
ztráta schopnosti vnímat chuťové podněty... Celý referát
 
34. agflace
zvýšená spotřebitelská potravinová poptávka konkuruje stejným plodinám využívaných pro zdroje čisté energie... Celý referát
 
35. agger
(l. adgerere kupit) hráz, ochranný val... Celý referát
 
36. aggiornamento
zdnešnění, program otevření katolické církve současné době... Celý referát
 
37. agglutinabilis
shlukovatelný, schopný aglutinace... Celý referát
 
38. agglutinatio
(l. agglutinare připojovat) aglutinace, shlukování krvinek, baktérií, reakce mezi antigenem a protilátkou, kdy dochází k vzájemné vazbě a shlukování... Celý referát
 
39. aggravatio
(l. aggravare zveličovat) agravace, vědomé zveličování subjektivních pocitů choroby... Celý referát
 
40. aggredere
jít proti, útočit, chovat se agresivně... Celý referát
 
41. aggregatus
přidružený, připojený, seskupený... Celý referát
 
42. aggressio
(l. aggredi napadnout) agrese, útok, napadení... Celý referát
 
43. aggressive
agresivní... Celý referát
 
44. aggressivitas
(l. aggredi útočit) agresivita, napadání, útočnost... Celý referát
 
45. aggressor
(l. aggredi útočit) útočník... Celý referát
 
46. agile
živě, hybně, lehce... Celý referát
 
47. agilita
(odborně) aktivnost, horlivost, čilost, hbitost... Celý referát
 
48. agilitas
(l. agilis hbitý), agilita, hbitost, rychlost... Celý referát
 
49. agilní
(odborně) čilý, aktivní, horlivý, pracovitý, pružný, průbojný, novátorský, příkladný... Celý referát
 
50. agitabilis
pohyblivý, schopný pohybu... Celý referát
 
51. agitace
(odborně) přesvědčování, získávání pro určitou myšlenku, program nebo cíl... Celý referát
 
52. agitans
(l. agitare pohybovat) vyvolávající neklid... Celý referát
 
53. agitato
pohnutě, vzrušeně... Celý referát
 
54. agitátor
kdo provádí agitaci... Celý referát
 
55. agitatus
neklidný, vznětlivý... Celý referát
 
56. agitece
šíření, přesvědčování, získávání stoupenců... Celý referát
 
57. agitografie
mimořádně rychlé až zbrklé psaní často se slabikovou a slovní redukcí... Celý referát
 
58. agitolálie
(fonetika) mimořádně rychlá až zbrklá řeč s ,,polykáním" hlásek a vynecháváním slabik i slov, ve které se řeč stává nesrozumitelnou... Celý referát
 
59. agitovanost
je typ hyperaktivity s touto specifickou charakteristikou: stav bezúčelné psychomotorické excitace, neklidná aktivita, přecházení, uvolňování nervového napětí spojený s úzkostí, strachem či duševním stresem... Celý referát
 
60. agitovaný
(odborně) neklidný, rozrušený, někdy i verbálně či brachiálně agresivní... Celý referát
 
61. agitprop
(slang) pracovník agitačního a propagačního oddělení... Celý referát
 
62. agitující
snažící se získat sympatie a pozitivní názory a postoje (např. pro určitou politickou stranu) racionálními i iracionálními a sugestivními způsoby... Celý referát
 
63. aglaukopsie
neschopnost rozeznat zelenou barvu, zelená slepota... Celý referát
 
64. aglobulie
výrazné snížení počtu červených krvinek... Celý referát
 
65. aglomerace
(odborně) nahromadění, nakupení, shluk, seskupení... Celý referát
 
66. aglomerát
spečenec... Celý referát
 
67. aglomerovaný
nahromaděný... Celý referát
 
68. agloporit
(stavebnictví) umělé lehké pórovité plnivo do betonu... Celý referát
 
69. aglosie
vrozené chybění jazyka... Celý referát
 
70. aglosostomie
vývojová úchylka charakterizovaná chyběním jazyka a otevřenými ústy... Celý referát
 
71. aglukosurie
(medicína) nepřítomnost hroznového cukru (glukózy) v moči... Celý referát
 
72. aglutice
chorobná neschopnost polykat... Celý referát
 
73. aglutinace
shlukování krvinek a bakterií v plazmě... Celý referát
 
74. aglutinin
obranná protilátka v krevním séru způsobující shlukování buněčných elementů... Celý referát
 
75. aglutinofilní
mající sklon k aglutinaci... Celý referát
 
76. aglutinogen
shlukovatelná látka na povrchu erytrocytů, má význam pro tvorbu protilátek v krvi... Celý referát
 
77. aglutinoidní
vázající na sebe aglutinogen bez schopnosti navodit aglutinaci... Celý referát
 
78. aglutinovaný
připojený, nahromaděný, přilepený... Celý referát
 
79. aglutinovat
shlukovat, srážet, spojovat, stmelit... Celý referát
 
80. aglutinující
(lingvistika) aglutinující jazyky (aglutinační jazyky) viz aglutinace... Celý referát
 
81. aglutitio
(ř. alfa priv., l. glutitio polykání) aglutice, neschopnost polykat, obtížné polykání... Celý referát
 
82. agmen
(l. agere hnát) nakupení, houfování. Agmina Peyeri, noduli lymphatici aggregati Peyeri mízní pláty Peyerovy ve střevě... Celý referát
 
83. agminatus
nakupený, nahromaděný... Celý referát
 
84. agnace
příslušenství k téže rodině... Celý referát
 
85. agnát
pokrevný příbuzný v mužské linii... Celý referát
 
86. agnathia
(ř. alfa priv., ř. gnathos čelist) agnatie, vrozené nevyvinutí čelisti... Celý referát
 
87. agnoein
pochybovat, nevědět... Celý referát
 
88. agnoscatio
(l. agnoscere poznávat) agnoskace, zjišťování totožnosti... Celý referát
 
89. agnoskace
zjišťování totožnosti, identifikace... Celý referát
 
90. agnosticizmus, agnosticismus
(filozofie) názor o nepoznatelnosti světa kromě smyslové zkušenosti, vymezující hranice poznání... Celý referát
 
91. agnostický
(odborně) nepoznatelný, nepoznávající, mající závadu či poruchu vnímání a poznávání, nechopný gnóze a kognice např. vizuální, auditivní, taktilní, topografické, ideační... Celý referát
 
92. agnostik
(psychologie) Člověk, který zastává názor, že určitou věc nelze poznat, nebo nelze prokázat její existenci, nebo ji lze lehce zpochybnit. Nejčastěji uplatňováno na "nepoznatelnost" Boha. Toto označení na sebe vztáhl například T.H. Huxley, anglický bi... Celý referát
 
93. agnóza
neschopnost, nemožnost určit jednoznačnou diagnózu... Celý referát
 
94. agnózie akustická
postižený slyší, ale nepoznává význam slov, nerozumí slovům... Celý referát
 
95. agnozie barev
postižený vidí barvu, ale nepoznává ji... Celý referát
 
96. agnózie optická
postižený člověk vidí, ale nepoznává známé předměty ani osoby... Celý referát
 
97. agnozie prstů ruky
závada či porucha poznávání jednotlivých prstů na rukou... Celý referát
 
98. agnózie, agnosie
(medicína) neurologická porucha poznávání, schopnosti chápání... Celý referát
 
99. Agnus Dei
symbol vykupitelské smrti Kristovy... Celý referát
 
100. agnusok, agnusek
malý medailón s náboženským zobrazením... Celý referát
 
101. agofobie
(psychologie) chorobný strach z vlastního mluvního projevu, též logofobie... Celý referát
 
102. agofonie
mekavý hlas... Celý referát
 
103. agoga
látky vyvolávající nějaký účinek, změnu... Celý referát
 
104. agogika
(hudba) změny tempa při interpretaci hudebního díla... Celý referát
 
105. agomphiasis
(ř. alfa priv., ř. gomfios (odus) zub stolička) agomfiáza, nevyvíjení zubů... Celý referát
 
106. agón
shromáždění (původní význam)... Celý referát
 
107. agóna
(fyzika) izočára s nulovou magnetickou deklinací... Celý referát
 
108. agonadismus
(medicína) nevyvinutí, špatná funkce pohlavních žláz... Celý referát
 
109. agonální
týkající se agónie, v průběhu agónie... Celý referát
 
110. agonální hry
(psychologie) hry na principu mentálního nebo fyzického zápasu, soupeření, soutěžení, boje, úsilí... Celý referát
 
111. agonie, agónie
(medicína) stav ochromení, nečinnosti, umírání... Celý referát
 
112. agonista
sval zabezpečující pohyb v kloubu jedním určitým směrem... Celý referát
 
113. agonistika
(ve starověkém Řecku) amatérské závodění v bězích, skocích, hodech a zápase na olympijských a jiných hrách... Celý referát
 
114. agora
(historie) starořecké městské shromaždiště... Celý referát
 
115. agorafilia
chorobná túžba po vo?nom priestranstve... Celý referát
 
116. agorafilie
(psychologie) chorobná touha po volném prostranství, případně nutkání k pohlavnímu styku pouze na veřejných místech... Celý referát
 
117. agorafobie
(psychologie) chorobná úzkost z volného prostranství... Celý referát
 
118. agování
(odborně) Odehrávání, přehrávání, od acting out, převedení potlačené komunikace do jiného aktu chování, do činu.... Celý referát
 
119. agraciace
prominutí nebo zmírnění trestu... Celý referát
 
120. agradace
(geologie) zvyšování zemského povrchu nanášením transportovaného materiálu... Celý referát
 
121. agrafa
(móda) spona k sepnutí oděvu popř. šperk související s oděvem... Celý referát
 
122. agrafie
(medicína) chorobná ztráta schopnosti a dovednosti psát... Celý referát
 
123. agramatický
(lingvistika) nepřihlížející ke gramatice; nemající smysl pro ni... Celý referát
 
124. agramatismus
(lingvistika) porucha mluvnické stránky řeči, neschopnost gramaticky správně spojovat slova a věty... Celý referát
 
125. agranulocyt
bílá krvinka neobsahující v cytoplazmě specifická zrna (lymfocyt, monocyt)... Celý referát
 
126. agranulocytární
ve vztahu k agranulocytóze, týkající se agranulocytů... Celý referát
 
127. agranulocytóza
pokles počtu granulocytů v periferní krvi a kostní dřeni... Celý referát
 
128. agrární
(zemědělství) zemědělský, rolnický... Celý referát
 
129. agrárník
(zemědělství) hospodářsky silný podnikatel zabývající se zemědělskou výrobou... Celý referát
 
130. agravace
úmyslné zveličování zdravotních obtíží... Celý referát
 
131. agreeableness
přívětivost, ochota, dobrosrdečnost... Celý referát
 
132. agregace
spojování, seskupování, shlukování, sdružení... Celý referát
 
133. agregát
spojení, propojení, seskupení (krystalů, strojů, ukazatelů)... Celý referát
 
134. agregátní
(odborně) souhrnný, celkový... Celý referát
 
135. agregovaný
(odborně) sloučený, sdružený, seskupený, spojený... Celý referát
 
136. agrema
(politika) souhlas, schválení vlády jedné země se jmenováním konkrétního vyslance nebo diplomatického zástupce jiné země... Celý referát
 
137. agrément, agreement
dohoda, smlouva... Celý referát
 
138. agrese
napadení, ozbrojený vpád... Celý referát
 
139. agrese benigní
... Celý referát
 
140. agrese maligní
... Celý referát
 
141. agresivita
(psychologie) útočnost, výbušnost, tendence napadat ostatní nebo jim dominovat, často bezdůvodně... Celý referát
 
142. agresivní
(psychologie) útočný, dobyvačný, výbojný, výbušný... Celý referát
 
143. agresivní osobnost
(psychologie) osobnost útočná, násilná, výbojná, surová, výbušná (explozivní), egoisticky bezohledná, extrémně konfliktní... Celý referát
 
144. agresivní raptus
(psychologie) záchvatovité běsnění, projevy zlosti, vzteku, náhlá verbální a brachiální agresivita, křik a pláč, pohybový neklid, též temper tantrum... Celý referát
 
145. agresivní styl sociálního chování
... Celý referát
 
146. agresor
útočník... Celý referát
 
147. agri-, agro-
první část složených slov mající význam zemědělství, zemědělský, pole, půda... Celý referát
 
148. agrikolní živočich
žije na poli... Celý referát
 
149. agrikultura
obdělávání půdy, zemědělství... Celý referát
 
150. agrobiologie
(zemědělství) věda, která využívá biologické zákonitosti v zemědělství... Celý referát
 
151. agrocenóza
(biologie) vzájemně interagující komplex mnoha populací mnoha organismů... Celý referát
 
152. agrochemikálie
chemické látky používané v zemědělství... Celý referát
 
153. agroekologie
(zemědělství) nauka o vzájemných vztazích mezi zemědělskými rostlinami a jejich vnějším prostředím... Celý referát
 
154. agrologie
(zemědělství) nauka o polním hospodářství, plodinách a pěstebním výnosu... Celý referát
 
155. agronomie
(zemědělství) nauka zabývající se zemědělskou výrobou, využíváním půdního fondu a chovatelství zvířat... Celý referát
 
156. agronyma
(lingvistika) jména agrotechnicky využívaných ploch např. polí, lesů, louk, pastvin, vinic, chmelnic... Celý referát
 
157. agropedolog
(zemědělství) odborník v agropedologii (tj. v půdoznal- ství z hlediska zemědělství)... Celý referát
 
158. agrotechnika
(zemědělství) souhrn pěstitelských opatření, která mají zajistit vysokou sklizeň i výživovou hodnotu hospodářských plodin... Celý referát
 
159. agrypnický
nespavý, insomnický... Celý referát
 
160. agrypnie
nespavost, potíže s usínáním... Celý referát
 
161. aguti
(zoologie) jihoamerický hlodavec rodu Dasyprocta, s dlouhou srstí... Celý referát
 
162. agyrie
úplné nebo částečné nevyvinutí mozkových závitů... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info