Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AF" k dispozici 103 výsledků:

 
1. afagie
neschopnost polykat... Celý referát
 
2. afagopraxie
porucha polykání jídla... Celý referát
 
3. afakie
chybění čočky v oku... Celý referát
 
4. afatický
neschopný mluvit, nemluvný, bez verbálního kontaktu... Celý referát
 
5. afatik
osoba s poruchou verbální sociální komunikace (s poruchou porozumění i exprese řeči), např. po úraze hlavy, resp.centrální mozkové příhodě (CMP)... Celý referát
 
6. afázie
(medicína) ztráta dříve nabyté schopnosti řeči, porucha řeči způsobená narušením řečových center v mozku na dominantní hemisféře... Celý referát
 
7. afázie anomická (amnestická)
lehčí afatická závada (dificilita) či porucha projevující se potížemi, latencemi, anomickými pauzami v pojmenovávání předmětů, osob a činností, obtíže při nalézání a výběru adekvátních slov z vlastní slovní zásoby, přičemž porozumění řeči bývá dobré... Celý referát
 
8. afázie globální (totální)
velmi těžká porucha postihující všechny afatické funkce, kombinace motorické a senzorické afázie, slovní produkce je znemožněna nebo omezena na jednotlivá slova, stereotypní spojení, neschopnost pochopit slyšená nebo čtená slova, alexie a agrafie... Celý referát
 
9. afázie kondukční (centrální)
většinou lehčí jazyková závada či porucha při primárně nepoškozených motorických modalitách a automatismech (respirace, fonace, artikulace, rezonance), avšak poškození gyrus supramarginalis a sluchové kůry vlevo projevující se obtížemi v jazykovém v... Celý referát
 
10. afáziologie
neurolingvistická nauka o afáziích, jejich klasifikaci, diagnostice a terapii, kterou založil francouzský lékař a antropolog Paul Broca (1824-1880)... Celý referát
 
11. afebrilita
stav bez horečky... Celý referát
 
12. afebrilitas
(ř. alfa priv., l. febris horečka) afebrilita, stav bez horečky... Celý referát
 
13. afebrilní
(medicína) bez horečky, s normální teplotou.... Celý referát
 
14. afefobie
(psychologie) chorobný strach před dotyky, též haptefobie... Celý referát
 
15. afekce
(psychologie) citové pohnutí, hnutí mysli,emotivní uchopení... Celý referát
 
16. afekt
(psychologie) krátkodobé porušení duševní rovnováhy, prudké pohnutí mysli projevující se prchlivostí... Celý referát
 
17. afektivní jednání
... Celý referát
 
18. afektivní ambivalence
obsahují v témže okamžiku protikladné, kladné i záporné afekty či emoce vůči téže osobě, např. lásku i nenávist... Celý referát
 
19. afektivní labilita
(psychologie) výrazná nestálost v citových projevech projevující se častou změnou nálad... Celý referát
 
20. afektovanost
(psychologie) přepjatá, strojená dokonalost v projevech, chování, precióznost, preciozita... Celý referát
 
21. afektovaný
(odborně) strojený, přehnaný, nepřirozeně se chovající... Celý referát
 
22. afélium, afel
odsluní... Celý referát
 
23. afemie
(medicína) neschopnost mluvit, motorická afázie... Celý referát
 
24. aféra
(společnost) případ, skandál, příhoda, rozruch, pohoršlivá událost... Celý referát
 
25. aferentace
(odborně) přenos informací z periferie do centra... Celý referát
 
26. aferentní
přenášející, dopravující, dodávající do centra... Celý referát
 
27. aferéza
(medicína) metoda sloužící separaci, sběru nebo očištění části krve, přičemž zbylá část se vrací do těla pacienta či dárce a získaná část se dále využívá... Celý referát
 
28. afereze
(lingvistika) odsunutí (vypuštění) počáteční hlásky nebo hlásek slova... Celý referát
 
29. aférista
osoba často zapletená do afér nebo působící aféry... Celý referát
 
30. afetální plodové vejce
(medicína) vývoj těhotenského váčku bez přítomnosti plodu... Celý referát
 
31. affebile
přívětivé, mile, vlídně... Celý referát
 
32. affectatio
(l. afficere působit) působení, snažení... Celý referát
 
33. affectio maritalis
manželská náklonnost, vůle a úmysl, rozhodnutí oženit se (vdát se) a žít spolu... Celý referát
 
34. affectionate
láskyplný, oddaný, milující... Celý referát
 
35. affectivitas
(l. affectus hnutí mysli) afektivita, citová stránka lidského jednání, vzrušivost, vznětlivost... Celý referát
 
36. affettuoso
s citem, náruživě... Celý referát
 
37. affidavit
(právo) místopřísežné (čestné) prohlášení... Celý referát
 
38. affiliative trust
afiliativní (láskyplná) důvěra... Celý referát
 
39. affinis
pomezní, hraniční, sousední... Celý referát
 
40. affinitas
(l. affinis hraniční) afinita, sousedství, příbuzenství... Celý referát
 
41. affirmatio
(l. affirmare tvrdit) tvrzení, ujišťování... Celý referát
 
42. affirmative action
pozitivní diskriminace, snaha o zvýhodnění určitých reálně či domněle znevýhodněných skupin obyvatelstva s cílem poskytnout jim rovné příležitosti nebo zvýšit etnickou či jinou diverzitu. Rozsah se pohybuje od politiky zaměstnanosti a vzdělávání po v... Celý referát
 
43. affixio
(l. affigere poutat, připevňovat) připoutání, připevnění... Celý referát
 
44. affixus
připoutaný, připevněný, pevně spojený... Celý referát
 
45. afflatus
vanutí, dech... Celý referát
 
46. affliation seeker
vyhledávač sociálních vztahů... Celý referát
 
47. afflictio
(l. affligere vrážet, udeřit) náraz, rána, útrapa, trýzeň, sklíčenost... Celý referát
 
48. afflictus
sklíčený, postižený chorobou... Celý referát
 
49. affluens
přitékající, hojný, bohatý... Celý referát
 
50. affluent society
společnost hojnosti (nadbytku)... Celý referát
 
51. affluxus
nabytí, hojnost, např. proudění krve k určitému místu... Celý referát
 
52. affrictus
natřený, potřený... Celý referát
 
53. affusio
(l. affundere vlévat) afúze, vlévání, výplach... Celý referát
 
54. afghání, afghani
měnová jednotka Afghánistánu... Celý referát
 
55. afibrinogenémie
nepřítomnost fibrinogenu v krvi... Celý referát
 
56. afikovat
(odborně) působit na nás... Celý referát
 
57. afilace
(odborně) přičlenění, přidružení... Celý referát
 
58. afiliace
(odborně) osvojení (přijetí za syna)... Celý referát
 
59. afiliantní
přátelský, vstřícný, otevřený, kamarádský, laskavý... Celý referát
 
60. afiliantní management
přátelské, laskavé, vstřícné, nemanipulativní vedení a řízení podřízených osob... Celý referát
 
61. afiliantní styl sociálního chování
... Celý referát
 
62. afiliantnost
laskavost, vstřícnost, solidárnost... Celý referát
 
63. afiliativní styl
(sociologie) způsob komunikace i vedení lidí: laskavý, vstřícný, nápomocný, přátelský, nemanipulativní, budující pozitivní harmonické interakce, vztahy a postoje... Celý referát
 
64. afiliativní technika chování
... Celý referát
 
65. afinace
čištění, zušlechťování, zjemňování... Celý referát
 
66. afináda
(potravinářství) krystaly cukru zbavené sirobu jeho odstředěním a částečným promytím krystalů vodou - meziprodukt rafinace cukru... Celý referát
 
67. afinita
příbuznost, vzájemný vztah, blízkost... Celý referát
 
68. afirmace
přisvědčení, přitakání, ujištění,potvrzení... Celý referát
 
69. afirmativní
Afirmativní akce souvisí s pojmy rovné příležitosti a nediskriminace. Jejich cílem je překonat účinky předchozí diskriminace tím, že se umožní, aby diskriminovaný jednotlivec nebo skupina osob mohla soutěžit s favorizovanou skupinou za stejných podmí... Celý referát
 
70. afiš
reklamní nápis, plakát... Celý referát
 
71. afix
gramatický morfém připojující se ke kořeni slova, např. předpona, přípona... Celý referát
 
72. afk
away from keyboard : mimo klávesnici /uznačuje stav uživatele PC , doslova nejsem u klávesnice, bez časového upřesnění/... Celý referát
 
73. aflatoxicosis
zaplavení organismu aflatoxinem, který může vyvolat rakovinu jater... Celý referát
 
74. aflatoxin
toxická látka produkovaná některými mikroorganizmy, zejména v krmivech a potravinách... Celý referát
 
75. afluenza
Jde o šílenou snahu shromažďovat majetek či jmění. Doprovázena je ovšem řadou příznaků - ztrátou motivace, ztrátou schopnosti vyrovnat se s frustrujícími momenty, znevažování sebe sama, strach se setkávání s cizími lidmi. Může vypadat jako epidemii s... Celý referát
 
76. afonie
ztráta hlasu, bezhlasí... Celý referát
 
77. aforista, aforistik
pisatel n. uživatel aforismů... Celý referát
 
78. aforizmus, aforismus
(lingvistika) stručný vtipný výrok, průpověď... Celý referát
 
79. afrázie
(medicína) neschopnost tvořit správné věty, neschopnost mluvně se adekvátně projevit... Celý referát
 
80. africus
milující slunce, otevřený slunci... Celý referát
 
81. afrikán
(zahradnictví) aksamitník... Celý referát
 
82. afrikanistika
obor zabývající se jazyky,historií a kulturami afrických národů... Celý referát
 
83. afrikanizace, afrikanisace
šíření africké kultury... Celý referát
 
84. afrikánština
(lingvistika) jazyk holandských kolonistů (Búrů) v jižní Africe... Celý referát
 
85. afrikáta
(fonetika) souhláska vzniklá asibilační artikulací souhlásky zubní, polosykavka... Celý referát
 
86. afro
afrického původu, v africkém stylu, podle africké inspirace... Celý referát
 
87. afrodiziakum, afrodisiakum
(biochemie) látka nebo prostředek zvyšující pohlavní touhu, aktivitu, apetenci, výkonnost... Celý referát
 
88. afrodizie, afrodisie
nadměrně silný pohlavní pud... Celý referát
 
89. afrosyné
hloupost, nerozum... Celý referát
 
90. afta
(medicína) drobná bolestivá eroze nebo vřídek,vznikající prasknutím puchýřku na ústní sliznici... Celý referát
 
91. after
(hovorově) po (něčem)... Celý referát
 
92. aftercare
následná péče, doléčování... Celý referát
 
93. afterload
(biologie) dotížení, úhrnné napětí srdeční svaloviny během kontrakce, podmíněné periferním odporem ve velkém (malém) krevním oběhu... Celý referát
 
94. afterparty
(hovorově) párty následující po nějaké události, např. po konferenci, nebo párty následující po jiné párty na druhhý den... Celý referát
 
95. afterpills
antikoncepční tablety užívané v krátkém čase po souloži,účinné i po případném oplodnění tím,že zabrání uhnízdění vajíčka v děloze... Celý referát
 
96. aftharsia
neporušenost, neporušitelnost, nezkaženost, čistota srdce, nesmrtelnost... Celý referát
 
97. aftongie
porucha řeči nervového původu, která se projevuje křečemi jazykového svalstva... Celý referát
 
98. aftózní
týkající se tvoření aft (stomatitis aphthosa)... Celý referát
 
99. afunctio
(ř. alfa priv., l. functio činnost) afunkce, zastavení činnosti, neschopnost jakékoli činnosti... Celý referát
 
100. afunkce
úplný výpadek činnosti nějakého orgánu nebo dílčího systému... Celý referát
 
101. afunkční
nefunkční, neschopný činnosti... Celý referát
 
102. afunkční familie
rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí a ohrožující výživu, zdraví a někdy i život svých dětí... Celý referát
 
103. afunkční rodina
(sociologie) rodina neplnící žádnou ze svých základních funkcí a ohrožující výživu, zdraví a dokonce někdy i život dětí, též nefunkční rodina... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info