Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AT" k dispozici 166 výsledků:

 
1. at all
docela, úplně, všichni... Celý referát
 
2. at present
v současné době... Celý referát
 
3. atabeg
(historie) atabegové - původně vychovatelé nezletilých princů a regenti v seldžúcké říši, (od 12. stol.) též vládci v některých jejích částech... Celý referát
 
4. atak, ataka
útok... Celý referát
 
5. atakování
útočení, přemáhání, zdolávání, dorážení... Celý referát
 
6. atakovat
(knižně) útočit, dorážet... Celý referát
 
7. ataktická (cerebelární) dysartrie
porucha výslovnosti (motorické realizace řeči, artikulace) na základě poškození mozečku a nervových drah spojených s jeho činností, která se projevuje např. nepravidelným řečovým projevem, explozivním vyrážením slabik a slov (sakadovanou mluvou), kol... Celý referát
 
8. ataktický
neuspořádaný, nesouladný (v působení pohybového svalstva)... Celý referát
 
9. ataktilie
vrozené chybění, nevyvinutí hmatových tělísek... Celý referát
 
10. ataman
náčelník kozáků... Celý referát
 
11. ataraktický
uklidňující, tlumící centrální nervový systém, navozující klidný, vyrovnaný stav mysli... Celý referát
 
12. ataraktikum
(farmakologie) druh utišujících léků uvolňujících chorobné napětí, úzkost... Celý referát
 
13. ataraxia
(medicína) blaženost, úplný duševní klid a harmonie, bezbolestný stav, též ataraxie... Celý referát
 
14. ataraxie
(v řec. filozofii) schopnost zachovat duševní klid, neochvějnost i za nepříznivých životních okolností, autarkie a apatie... Celý referát
 
15. atašé
(diplomacie) nejnižší diplomatická hodnost... Celý referát
 
16. atavizmus, atavismus
znaky a vlastnosti vzdálených předků, které se znovu objeví u potomků... Celý referát
 
17. atavus
(pra)předek... Celý referát
 
18. ataxie
porucha koordinace pohybů... Celý referát
 
19. atefobie
(psychologie) chorobný strach ze zničení... Celý referát
 
20. ateista, atheista
stoupenec ateizmu... Celý referát
 
21. ateizmus, ateismus
(náboženství) popírání boha nebo božstev... Celý referát
 
22. atelectasis
(pulmonum) (ř. ateles neúplný, ř. ektasis roztažení) atelektáza (plic), ztráta vzdušnosti částí plic vedoucí ke kolapsu alveolů... Celý referát
 
23. atelektatický
nevzdušný, mající nedostatek vzduchu... Celý referát
 
24. atelektáza plic
nevzdušnost plicní tkáně... Celý referát
 
25. atelie
nevyvinutí prsních bradavek... Celý referát
 
26. ateliér
(umění) pracovna umělce, umělecká dílna... Celý referát
 
27. ateliotický
týkající se ateliózy... Celý referát
 
28. atelióza
neschopnost vytvořit tkáňovou organizaci... Celý referát
 
29. atelomyelie
částečné nevyvinutí míchy... Celý referát
 
30. atelopodie
neúplné vyvinutí dolních končetin... Celý referát
 
31. ateloprozopie
částečné (vrozené) nevyvinutí obličeje... Celý referát
 
32. atematický
jsoucí bez tématu, nemající téma... Celý referát
 
33. atemporální
bez časové dimenze, gnómický... Celý referát
 
34. atemporálnost
opomíjení, nepřítomnost časové dimenze... Celý referát
 
35. atentát
(společnost) útok na život významné osoby, obvykle z politických příčin... Celý referát
 
36. atenuace
oslabení, zeslabení... Celý referát
 
37. ateoretický
(odborně) přístup primárně založený na empirii... Celý referát
 
38. aterektomie
(medicína) léčebná katetrizační metoda spočívající v odstranění aterosklerotického plátu. V koronárních tepnách se provádí tzv. dopředná a. (srov. rotablátor), směrovaná (DCA), popř. zpětná a extrakční.... Celý referát
 
39. atermální
bezteplotní... Celý referát
 
40. atermický
izolující proti ztrátám tepla... Celý referát
 
41. aterogenní
podporující vznik a rozvoj aterosklerózy. Aterogenní účinek má např. cholesterol.... Celý referát
 
42. aterom
cysta mazové žlázy... Celý referát
 
43. ateromatóza
porucha látkové přeměny v tepenných stěnách s ukládáním neutrálních tukových látek do cévní stěny... Celý referát
 
44. ateroskleróza, atherosklerosa
kornatění tepen, arterioskleróza... Celý referát
 
45. atest
ověřená listina... Celý referát
 
46. atestace
hodnocení, ověření, atest... Celý referát
 
47. ateteze
(odborně) prohlášení části textu nebo celého díla za nepravé... Celý referát
 
48. atetóza
(medicína) pomalé bezděčné kroutivé pohyby prstů a svalů v obličeji a v jiných svalových oblastech... Celý referát
 
49. athanasia
nesmrtelnost... Celý referát
 
50. atheismus
popírání existence nebo možnosti poznat boha... Celý referát
 
51. athelie
ageneze, chybění prsní bradavky... Celý referát
 
52. athematický
bez kmenové přípony... Celý referát
 
53. atherogenní
(medicína) zvýšené riziko onemocnění cév způsobené chylomikrony a cholesteroly VLDL, LDL... Celý referát
 
54. atherom
(biologie) váček vzniklý v kůži či podkoží na základě funční poruchy kožní žlázky, obyčejně mazové... Celý referát
 
55. atheroma
(medicína) tis, n. (ř. athere, athare kaše) aterom, kulovitý, nádorovitý útvar s kašovitým obsahem, uložený v kůži nebo v podkoží. Atheroma aortae aterom ve stěně aorty vznikající nekrózou lipoidně infiltrovaných částí intimy za vzniku bezstrukturní ... Celý referát
 
56. athletic
sportovní... Celý referát
 
57. athrepsia
ae, athrepsis, is, f. (ř. alfa priv., ř. threpsis výživa) atrepsie, sešlost, marasmus... Celý referát
 
58. atický
uhlazený, vytříbený... Celý referát
 
59. atika
zdobená nízká zeď nad hlavní římsou budovy... Celý referát
 
60. atila
krátký mužský kabát zdobný šňůrami, který nosívali maďarští husaři a honvédi... Celý referát
 
61. atimie
ztráta občanských práv v antických obcích v Řecku... Celý referát
 
62. atituda
postoj, názor, vztah... Celý referát
 
63. atlant
podpěra balkonu nebo arkýře, atlas... Celý referát
 
64. atlantik
období cca 6000-4000, nověji 6500-4800 př.n.l.), následující ve vývoji holocénu po boreálu a označované jako klimatické optimum s nástupem vlhkého oceánského podnebí a postupným oteplováním k průměrným teplotám až o 3 stupně vyšším a vlhkosti podstat... Celý referát
 
65. atlantoaxiální
(anatomie) týkající se prvního a druhého krčního obratle... Celý referát
 
66. atlantodentální
(anatomie) týkající se nosiče a zubu čepovce... Celý referát
 
67. atlas, atlantis
m. ( Atlas bůh nesoucí klenbu nebes) atlas, nosič, první krční obratel nesoucí lebku... Celý referát
 
68. atlet
sportovec... Celý referát
 
69. atletický
silný, mužný... Celý referát
 
70. atletik
lidé s výrazně vyvinutým svalstvem, široký hrudník a velká ramena (Ernst Kretschmer, německý psycholog 8.10.1888 - 8.2.1964)... Celý referát
 
71. atletika
(sport) sportovní odvětví zahrnující běhy, chůzi, vrhy, skoky, hody a jejich kombinace... Celý referát
 
72. atmidiatrie
léčení plynovými lázněmi, parami... Celý referát
 
73. atmofilní prvky
skupina prvků periodické soustavy (H, He, N, Ne, A, Kr, Xe, Rn) vyskytující se v atmosféře... Celý referát
 
74. atmometr
přístroj k měření výparu z volné hladiny, výparoměr, evaporimetr... Celý referát
 
75. atmosféra
(astronomie) ovzduší, plynný obal kolem Země i jiných kosmických těles... Celý referát
 
76. atmosférická akustika
dílčí speciální obor meteorologie zabývající se vznikem a šířením zvuku v ovzduší... Celý referát
 
77. atmosferilie
atmosférické impulzy, elekromagnetické vlny nárazově postupující před bouřemi nebo výraznými povětrnostními frontami... Celý referát
 
78. atol
(geologie) korálový ostrov s vnitřní lagunou... Celý referát
 
79. atom
(chemie) nejmenší elektroneutrální část chemického prvku schopná vstoupit do chemické reakce... Celý referát
 
80. atomistický
vztahující se k nejmenším jednotkám... Celý referát
 
81. atomium
(fyzika) model molekuly železa... Celý referát
 
82. atomizace
(odborně) rozklad na atomy... Celý referát
 
83. atomizmus, atomismus
názor o existenci nedělitelných částic hmoty... Celý referát
 
84. atomosofobie
(psychologie) chorobný strach z atomového výbuchu... Celý referát
 
85. atomus
(ř. atomos nedělitelný) atom, nejmenší část prvku schopná vstoupit do chemické reakce... Celý referát
 
86. atonalita
způsob skladebné práce rušící základní zákonitosti harmonie... Celý referát
 
87. atonální
řídící se pravidly atonality... Celý referát
 
88. atonia ventrikuli
ochablost žaludku... Celý referát
 
89. atonický
ochablý, bez napětí... Celý referát
 
90. atonie
ztráta svalového napětí, ochablost... Celý referát
 
91. atopicus
(ř. atopos zvláštní, cizí) atopický (ekzém), vznikající na alergickém podkladě, často s vrozenou dispozicí... Celý referát
 
92. atopie
nejobvyklejší druh alergického mechanizmu... Celý referát
 
93. atque
a, i, a také... Celý referát
 
94. atragene
plamienok... Celý referát
 
95. atrakce
zajímavé představení, poutavá zábava, přitažlivost pozitivní volba... Celý referát
 
96. atrakce ve skupině
v sociální psychologii značí prezentaci kladného hodnocení, vztahu, postoje, sympatie a obliby daného člověka... Celý referát
 
97. atraktant
látka podmiňující pohyb živočichů ke zdroji něčeho, obvykle potravy... Celý referát
 
98. atraktivita
přitažlivost, lákavost, poutavost, zajímavost... Celý referát
 
99. atraktivní
(odborně) poutavý, budící zájem... Celý referát
 
100. atraktivnost
přitažlivost, schopnost a dovednost budit kladné postoje, zájem a oblibu u jedinců i skupin např. svým vzhledem, vlastnostmi, účelností, komunikativností... Celý referát
 
101. atraktor
(v teorii chaosu) konečný stav systému... Celý referát
 
102. atrapa
napodobenina, prázdný obal... Celý referát
 
103. atraumatický
nezpůsobující poranění (např. chirurgická jehla s předem vsazeným vláknem)... Celý referát
 
104. atresia choanae
neprůchodnost, uzávěr nosních průduchů... Celý referát
 
105. atretický
uzavřený (ve vztahu k přirozeným otvorům)... Celý referát
 
106. atretometrie
slepení děložní dutiny... Celý referát
 
107. atrézie
(medicína) vrozená neprůchodnost dutého orgánu... Celý referát
 
108. atria
orum, n.) mortis brány smrti, označení systémů, jejichž poruchou je nejčastěji způsobena smrt (oběhový systém, dýchací systém, centrální nervový systém)... Celý referát
 
109. atria mortis
brány smrti (např. srdce, mozek, plíce)... Celý referát
 
110. atriální
předsíňový, síňový... Celý referát
 
111. atribuce
(odborně) připisování významu objektu nebo situaci... Celý referát
 
112. atribuce externí
... Celý referát
 
113. atribuce interní
... Celý referát
 
114. atribuční chyba
chyba v určování příčin určitého chování, např. podceňování obtížnosti situace u neúspěchu druhých osob, ale přeceňování obtížnosti situace u vlastního neúspěchu... Celý referát
 
115. atribuční komponenta
subjektivní tendence vnímaným a poznávaným osobám či věcem přisuzovat určité vlastnosti, které však tyto osoby a věci ve skutečnosti nemají... Celý referát
 
116. atribuční problematika
zjišťování příčin chování vlastního i druhých osob... Celý referát
 
117. atribuční styl
konsistentní postup, kterým člověk provádí (např. pesimisticky nebo optimisticky) kauzální atribuci svého jednání, vysvětlování a interpretaci své komunikace, svých chorob a životního stylu vůbec... Celý referát
 
118. atribuční teorie
zkoumá subjektivní tendence a chyby při posuzování příčin vlastního a cizího chování a jednání... Celý referát
 
119. atribut
(odborně) neodlučitelná vlastnost, podstatný znak... Celý referát
 
120. atributivní
přisuzující, přičítající, připisující, přidělující, očekávající určité charakteristiky, parametry, vlastnosti i příčiny... Celý referát
 
121. atrichia
ae, atrichiasis, is, f. (ř. alfa priv., ř. thrix-trichos vlas) atrichie, atrichiáza, vrozené nebo nemocí vzniklé úplné chybění vlasů... Celý referát
 
122. atrichie
plešatost, holohlavost, lysina, atrichiáza... Celý referát
 
123. atrichóza
plešatost, vrozená nebo získaná ztráta vlasů na hlavě... Celý referát
 
124. atrioseptectomia
(medicína) (l. atrium předsíň, l. septum přepážka, ř. ektome vynětí) atrioseptektomie, chirurgické snesení (před)síňové přepážky srdce... Celý referát
 
125. atrioseptopexe
chirurgický výkon na srdci k odstranění defektu na (před)síňové přepážce... Celý referát
 
126. atriotomie
operační výkon na srdeční (před)síni... Celý referát
 
127. atrioventrikulární
vztahující se k srdeční (před)síni a komoře... Celý referát
 
128. atrium
(architektura) vnitřní dvůr budovy se zelení, fontánou, plastikou... Celý referát
 
129. atrofická gastritida
(medicína) zánět žaludku, vyznačuje se ztenčením a vyhlazením sliznice... Celý referát
 
130. atrofický
(medicína) zakrnělý, zmenšený, chřadnoucí... Celý referát
 
131. atrofie
(medicína) zmenšení, ztenčení normálně vyvinutého orgánu, tkáně, buňky... Celý referát
 
132. atrofodermie
atrofie kůže, atrofické změny na kůži ve stáří a při kožních onemocněních... Celý referát
 
133. atrofovat
(odborně) smršťovat, ubývat, zmenšovat, ztenčovat... Celý referát
 
134. atrophicans
zmenšující, způsobující zmenšení normálně vyvinutého orgánu, tkáně... Celý referát
 
135. atropin
alkaloid obsažený hlavně v rulíku zlomocném, užívaný jako lék v očním lékařství a v chirurgii... Celý referát
 
136. atropinum
atropin, přirozený alkaloid lilkovitých rostlin... Celý referát
 
137. attachement
oddanost, přízeň, přítulnost... Celý referát
 
138. attachment parenting
přirozené, ekologické, intenzívně emotivně kontaktní rodičovství... Celý referát
 
139. attachment style
bazální přilnutí, připoutání, základní interpersonální citová vazba, vztah, interakce (např. emoční, citové, afektivní pouto matky a malého dítěte)zajišťující jistotu, pocit bezpečí, spokojenost... Celý referát
 
140. attachment theory
teorie bazálního vztahu, přilnutí, připoutání, emoční vazby (John Bowlby)... Celý referát
 
141. attentio
(l. attendere pozorovat) napjatost, pozornost... Celý referát
 
142. attentus
napjatý, pozorný... Celý referát
 
143. attenuate
zeslabovat, zmírnit, zmenšit, oslabovat... Celý referát
 
144. attenuatio
(l. attenuare ztenčovat, zmenšovat) atenuace, zmenšení, zeslabení... Celý referát
 
145. attenuatus
zmenšený, ztenčený, oslabený... Celý referát
 
146. attestatio
(l. attestari dosvědčovat) atestace, dosvědčení, osvědčení... Celý referát
 
147. atticismus
řečnický styl, stručný, jazykově střídmý způsob vyjadřování, shoda formy a obsahu, opak asianismu... Celý referát
 
148. attitude scale
stupnice (škála) postojů... Celý referát
 
149. attitudes
postoje, atitudy... Celý referát
 
150. attitudes to children nutrition
postoje dětí k výživě... Celý referát
 
151. atto-
předpona ve významu násobku 10 -18... Celý referát
 
152. attolens
zvedající, zdvihající, vstávající... Celý referát
 
153. attonitas
(l. attonitus omámený) atonita, neschopnost pohybu při zachovaném vědomí... Celý referát
 
154. attonitus
omámený, ohromený... Celý referát
 
155. attractio
(l. attrahere přitahovat) atrakce, přitahování, poutavost, přitažlivost... Celý referát
 
156. attrahens
přitahující, napínající... Celý referát
 
157. attributable
přisouditelný, předpověditelný, vypočitatelný, atributivní... Celý referát
 
158. attritio
nedokonalá, nedostatečná lítost... Celý referát
 
159. attritus
(l. atterere otírat) tření... Celý referát
 
160. atychia
neštěstí, nezdar, nehoda... Celý referát
 
161. atymie
těžkomyslnost, trudnomyslnost... Celý referát
 
162. atypický
(odborně) zvláštní, neobvyklý, vymykající se pravidlu... Celý referát
 
163. atypie
zvláštnost, projevy vymykající se normě... Celý referát
 
164. atyreotický
bez štítné žlázy... Celý referát
 
165. atyreóza
chybění hormonů štítné žlázy při jejím nevyvinutí nebo odstranění... Celý referát
 
166. atyroidismus
stav po odstranění štítné žlázy s následným nedostatkem tyroideálních hormonů v organismu... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info