Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AN" k dispozici 929 výsledků.
ANA   ANB   ANC   AND   ANE   ANF   ANG   ANH   ANI   ANJ   ANK   ANL   ANM   ANN   ANO   ANP   ANQ   ANR   ANS   ANT   ANU   ANV   ANW   ANX   ANY   ANZ  

Prvních 500 výsledků pro výraz "AN":
 
1. an sich
o sobě... Celý referát
 
2. an(h)idrosis
(ř. alfa priv., ř. hidros pot) an(h)idróza, nedostatečná tvorba potu... Celý referát
 
3. an(h)idroticus
(ř. alfa priv., ř. anti proti, ř. hidros pot) an(h)idrotický, snižující nadměrné pocení... Celý referát
 
4. ana partes aequales
po stejných částech, stejnými (rovnými) díly, zkratka ,,aa"... Celý referát
 
5. anabaptizmus, anabaptismus
novokřtěnectví... Celý referát
 
6. anabáze
(historie) strastiplný návrat řeckého vojska do vlasti... Celý referát
 
7. anabiotický
obnovující životní schopnosti, funkce... Celý referát
 
8. anabióza
skrytá forma života při přežívání nepříznivých podmínek... Celý referát
 
9. anabolické děje
viz anabolismus... Celý referát
 
10. anabolický
k anabolizmus, anabolické reakce -zajišťující syntézu složek živé hmoty... Celý referát
 
11. anabolicus
(ř. anabole výstup) anabolický... Celý referát
 
12. anabolikum
(biochemie) (častěji používáno v množném čísle anabolika) látka blízká mužským pohlavním hormonům, látka podporující proteosyntézu, zvyšující tvorbu svalstva... Celý referát
 
13. anabolizmus, anabolismus
enzymové reakce zajišťující syntézu živé hmoty, syntetická část metabolizmu, anabolické reakce... Celý referát
 
14. anacholie
nedostatečná produkce žluči... Celý referát
 
15. anachronický
zastaralý, nemoderní, nehodící se do současnosti... Celý referát
 
16. anachronizmus, anachronismus
nerespektování souvislostí v čase co odporuje dané době... Celý referát
 
17. anaciditas
(ř. alfa priv., l. acidum kyselina) anacidita, nedostatek kyseliny. Anaciditas gastrica nedostatek kyseliny chlorovodíkové v žaludeční šťávě... Celý referát
 
18. anacusia
ae, anacusis, is, f. (ř. alfa priv., ř. akusis sluch) anakuze, anakuzie, ztráta sluchu... Celý referát
 
19. anacusis
hluchota, též surditas, nejtěžší stupeň sluchového postižení... Celý referát
 
20. anadenie
nevyvinutí nebo vymizení žláz... Celý referát
 
21. anadidymus
(anatomie) zrůdné dvojče srostlé dolní částí těla... Celý referát
 
22. anadipsie
neuhasitelná žízeň... Celý referát
 
23. anadromní
mající vlastnost migrovat za rozmnožováním z moří do řek (u ryb)... Celý referát
 
24. anaemisatio
(ř. alfa priv., ř. haima krev) anemizace, postupný pokles počtu červených krvinek... Celý referát
 
25. anaerob
organizmus, který žije bez přístupu vzdušného kyslíku (opak aerob, aerobiont)... Celý referát
 
26. anaerobia
(ř. alfa priv., ř. aer vzduch, ř. bios život) anaerobní mikroby žijící a pomnožující se jen za nepřítomnosti kyslíku... Celý referát
 
27. anaerobióza
schopnost žít bez vzduchu (kyslíku)... Celý referát
 
28. anaerobní
proces, mikrobiální rozkladný proces organického materiálu probíhající bez přístupu vzduchu... Celý referát
 
29. anafáze
třetí fáze dělení jádra buněk, při které se rozštěpené chromosomy (chromatidy) rozcházejí k pólům vřeténka... Celý referát
 
30. anafie
nedostatečné vnímání dotykem, hmatem... Celý referát
 
31. anafora
(literatura) opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok... Celý referát
 
32. anaforéza
transport uvolněných substancí s negativními ionty k pozitivní elektrodě... Celý referát
 
33. anafrodizie
(odborně) výrazný nedostatek sexuality, pohlavního cítění, frigidita... Celý referát
 
34. anafronta
atmosférická fronta s výstupným pohybem teplého vzduchu nad frontální plochou... Celý referát
 
35. anafylaktický
vztahující se k anafylaxi,podmíněný anafylaxí... Celý referát
 
36. anafylaktogen
antigen vyvolávající v organismu anafylaxi... Celý referát
 
37. anafylaktogeneze
rozvoj, vznik anafylaxe... Celý referát
 
38. anafylatoxin
látka způsobující zvýšenou cévní propustnost uvolňováním farmakologicky aktivních mediátorů z žírných buněk, což vede k anafylaktické reakci... Celý referát
 
39. anafylaxe
druh alergie, přecitlivělosti na cizorodou bílkovinu... Celý referát
 
40. anageneze
znovuvytvoření, regenerace (např. tkání)... Celý referát
 
41. anaglyf
polovypuklý reliéfní sochařský výtvor na nosné ploše, poloreliéf... Celý referát
 
42. anagogický
adjektivum - od řeckého "anagoge" = vzhůru... Celý referát
 
43. anagram
(lingvistika) slovo nebo sousloví vzniklé přeskupením písmen nebo slabik jiného výchozího slova (nemusí vždy dodržovat diakritiku), přesmyčka... Celý referát
 
44. anagramonym
pseudonym na základě anagramu vytvořený z osobního jména přesmyčkou... Celý referát
 
45. anakatadidymus
zdvojená zrůda srostlá trupem, ale s oddělenými končetinami... Celý referát
 
46. anakatarze
prudké, dlouhotrvající zvracení... Celý referát
 
47. anaklitická deprese
(psychologie) separační syndrom, který vzniká u malých dětí v důsledku jejich oddělení od matky (např. při umístění do ústavní péče)... Celý referát
 
48. anakolut
vybočení z větné vazby... Celý referát
 
49. anakonda
(zoologie) obrovský hroznýšovitý jihoamerický had dosahující délky až 5 metrů... Celý referát
 
50. anakreontika
poezie oslavující příjemné věci, např. lásku, přátelství, víno, ženy, zpěv (podle řeckého básníka Anakreóna ze 6. století před naším letopočtem)... Celý referát
 
51. anakreontská poezie
lehkovážná poezie oslavující víno a ženy nazvaná dle řeckého lyrika Anakreónta... Celý referát
 
52. anakrocie
abnormální tepová křivka se dvěma vrcholy (např. u aortální stenózy)... Celý referát
 
53. anakruze
rytmicky nedůrazný začátek verše, předrážka... Celý referát
 
54. anakuzie
nedostatek sluchu,hluchota... Celý referát
 
55. anakyklósis
věčný návrat... Celý referát
 
56. anál
(historie) (často v množném čísle anály) letopis, soupis událostí,které se staly v jednotlivých letech... Celý referát
 
57. analatrézie
částečné nebo úplné nevyvinutí análního, řitního otvoru... Celý referát
 
58. analepse
retrospektiva, retrospekce, časová inverze, druh anachronie (návrat v čase), zpětný pohyb... Celý referát
 
59. analeptický
vzpružující, zvyšující činnost životně důležitých orgánů... Celý referát
 
60. analeptikum
látka povzbuzující činnost životně důležitých orgánů, zejména srdce a dýchání... Celý referát
 
61. analergický
postrádající známky a projevy přecitlivělosti... Celý referát
 
62. analfabet
(odborně) negramotný člověk... Celý referát
 
63. analgetický efekt
(medicína) úroveň (pokles indexu či skóre bolesti) a trvání účinnosti prostředku tlumení bolesti... Celý referát
 
64. analgeticus
(medicína) a, um (ř. algos bolest, ř. analgetos bezbolestný) analgetický, (lék) zmírňující, utišující bolest... Celý referát
 
65. analgetika
(medicína) (jednotné číslo analgetikum) látky snižující vnímání bolesti, ale neodstraňující její příčinu, nepotlačující bdělost nemocného... Celý referát
 
66. analgetizace
(medicína) zmírňování, tlumení, potlačování bolesti analgetiky... Celý referát
 
67. analgezie
(medicína) ztráta vnímání bolesti následkem přerušení nebo poškození nervových vláken nebo center, snížená vnímavost bolesti... Celý referát
 
68. analgosedace
(medicína) lékařská metoda farmakologicky redukující vnímání bolesti... Celý referát
 
69. análně retenční osobnost
(psychologie) šetrná až sobecká, čistotná, pedantická... Celý referát
 
70. anální
(anatomie) řitní, týkající se řitního otvoru... Celý referát
 
71. anální charakter
psychoanalytický termín vyjadřující sklon člověka ke lpění na majetku, na osobním vlastnictví, na penězích a na jejich hromadění, šetrnost až lakomost, pořádkumilovnost, přesnost, tvrdohlavost, autoritativnost až agresivnost, sobectví... Celý referát
 
72. anální sex
(sexualita) soulož do konečníku, tzv. řecká soulož... Celý referát
 
73. anální vlastnosti osobnosti
podle teoretiků a praktiků psychoanalýzy jde např. o spořivost až lakotnost, umíněnost až tvrdohlavost, sklon ke sběratelství, pořádkumilovnost, úsilí o vlastnictví a majetek, nutkavou čistotnost... Celý referát
 
74. analobara
čára spojující místa se stejnými hodnotami vzestupu atmosférického tlaku za daný časový interval... Celý referát
 
75. analog
analogový počítač... Celý referát
 
76. analogický
obdobný, podobný, odpovídající... Celý referát
 
77. analogie
(odborně) existující nebo zjištěná shodnost některých vlastností mezi netotožnými předměty (objekty), jevy ap., obdoba... Celý referát
 
78. analogizace
způsob myšlení a uvažování při kterém se hledají shody či podobnosti mezi předměty, jevy, činnostmi i chováním lidí... Celý referát
 
79. analogon
analogický jev, předmět... Celý referát
 
80. analogový
spojitý, plynule proměnný... Celý referát
 
81. analsex
anální sex, erotické a sexuální praktiky používající konečníku, rekta... Celý referát
 
82. analysator
(ř. analysis rozklad) analyzátor, orgán přijímající a zpracovávající řadu podnětů (např. zrakový, sluchový analyzátor)... Celý referát
 
83. analytická psychologie
hlubinně psychologický směr založený švýcarským psychiatrem a psychologem C.G.Jungem (1875-1961)... Celý referát
 
84. analytická sociometrie
metoda měření a identifikace sociálních vztahů založená na jejich podrobném rozboru... Celý referát
 
85. analytické schopnosti
(psychologie) schopnost řešit problém rozborem, rozebráním jeho částí, oddělovat podstatné od nepodstatného.... Celý referát
 
86. analyticko-syntetický typ percepce
předměty (objekty vnímání) člení na části, ale vnímá je a hodnotí i v rámci celku... Celý referát
 
87. analytický
týkající se analýzy, založený na analýze, na metodě rozboru (opak syntetický)... Celý referát
 
88. analytický kognitivní styl
poznávací styl detailistický, se sklonem k exaktnosti a perfekcionismu, trpělivý, usilující o podrobné a diferencované odlišení podstatného od nepodstatného... Celý referát
 
89. analytický styl učení
... Celý referát
 
90. analytický typ percepce
zaměřený primárně na části struktury vnímaného objektu (celku), na detaily, podrobnosti se sklonem ,,přes detaily adekvátně nevnímat celek"... Celý referát
 
91. analytik
(odborně) kdo provádí analýzu, kdo analyzuje, dovede analyzovat... Celý referát
 
92. analýza
rozbor, zejména jako všeobecná metoda zkoumání jednotlivých složek a vlastností nějakého předmětu, jevu, činnosti, systému.... Celý referát
 
93. analýza kovariance
rozbor vzájemné vazby (vztahu) mezi dvěma náhodnými veličinami... Celý referát
 
94. analyzátor
přístroj k stanovení složek, k rozložení, třídění sledované velićiny, k vyhodnocování naměřených veličin nebo závislostí... Celý referát
 
95. analyzátor psychický
... Celý referát
 
96. anamnésis
rozpomínání se duše na minulé prožitky... Celý referát
 
97. anamnésis familiaris
rodinná anamnéza, anamnéza rodiny... Celý referát
 
98. anamnésis personalis
osobní anamnéza... Celý referát
 
99. anamnestické vyšetření
... Celý referát
 
100. anamnestický
týkající se předchorobí... Celý referát
 
101. anamnéza
(medicína) soubor údajů o prodělaných nemocech pacienta, rodičů a sourozenců, o subjektivních potížích a sociálních a ekologických podmínkách nemocného, předchorobí... Celý referát
 
102. anamnéza farmakologická
přehled o užívání léků na předpis i volně prodejných, včetně jejich dávkování... Celý referát
 
103. anamorfóza
proces přeměny, změna... Celý referát
 
104. ananas
(botanika) tropická rostlina s růžicí tuhých pichlavých listů, poskytující velké chutné dužnaté plody... Celý referát
 
105. anandrie
ztráta mužství... Celý referát
 
106. anankasmus
nutkavé jednání (resp. myšlení), extrémní perfekcionismus... Celý referát
 
107. anankastická porucha osobnosti
extrémní puntičkářství, perfekcionismus, rigidita až paličatost, krajní lpění na řádu, pořádku, tradici a konvencích, nadměrná svědomitost v některých oblastech, ale i pochyby o vlastních schopnostech a možnostech, obsese a kompulze... Celý referát
 
108. anankastický
(psychologie) puntičkářský, extrémně svéhlavý, tvrdohlavý, voluntaristický a tradicionalistický, obsesní,kompulzivní... Celý referát
 
109. ananké
(doslovný překlad) přírodní nutnost, řád, nevyhnutelnost, osud... Celý referát
 
110. anankologie
nauka o osudu... Celý referát
 
111. ananym
jméno psané obráceně anapest, trojslabičná vzestupná metrická stopa... Celý referát
 
112. anapest
trojslabičná vzestupná metrická stopa... Celý referát
 
113. anaphrodisiacus
(ř. alfa priv., ř. afrodisiakos milostný) snižující pohlavní pud... Celý referát
 
114. anaplastica
(ř. ana opět, znovu, ř. plastike (techne) umění tvárné) anaplastika, plastická operace mající za cíl nahradit ztracenou nebo chybějící tkáň (orgán)... Celý referát
 
115. anaplazie
(biologie) zvrat, návrat k primitivní nezralé formě. zejména ve smyslu a. zhoubných nádorů, jejichž histologická struktura může připomínat nezralou, embryonální tkáň.... Celý referát
 
116. anapnoterapie
oživování umělým vdechováním kyslíku (vzduchu)... Celý referát
 
117. anaptyxe
přidání krátké samohlásky pro usnadnění výslovnosti slova... Celý referát
 
118. anarchie
(politika) bezvládí, rovnost a solidarita, vzetí práva do vlastních rukou... Celý referát
 
119. anarchista
stoupenec anarchizmu... Celý referát
 
120. anarchistický kognitivní styl
neuspořádaný až chaotický způsob poznávání, malý či žádný smysl pro řád, sklon k ambivalencím... Celý referát
 
121. anarchizmus, anarchismus
hnutí,ideologie prosazující volnější společenský (státní) řád, organizaci, pravidla... Celý referát
 
122. anarchoautonomy
označení užívané pro anarchisty a levicově orientovanou mládež vyznávající alternativní životní styl a kulturu.... Celý referát
 
123. anarrhexis
(medicína) is, f. (ř. ana opět, znovu, ř. rhexis zlomení) anarexe, chirurgické znovuzlomení špatně srostlé kosti... Celý referát
 
124. anartrie
porucha artikulace, poškozená až nesrozumitelná výslovnost, porucha článkování řeči,vynechávání hlásek a jejich přeskupování... Celý referát
 
125. anasarka
(medicína) nahromadění tkáňového moku v podkožním pojivu, vodnatelnost... Celý referát
 
126. anaspadie
deformace, vyústění močové trubice na dorzální straně mužského pohlavního údu... Celý referát
 
127. anastigmat
objektiv s odstraněnými optickými vadami... Celý referát
 
128. anastigmatismus
(medicína) opak astigmatismu, poruchy vidění vyvolané nesprávným zakřivením rohovky... Celý referát
 
129. anastomosis
(medicína) is, f. (ř. anastomun vytvořit spojení) anastomóza, spojka, spojení, přirozené nebo umělé chirurgické spojení dvou dutých orgánů (např. cév, střev)... Celý referát
 
130. anastomotický
spojující, týkající se anastomózy... Celý referát
 
131. anastomóza
funkční spojení zejména cév (nervů atd.)... Celý referát
 
132. anastylóza
obnova stavební památky sestavením zachovaných částí do původní podoby... Celý referát
 
133. anatéma
v židovství a v katolické církvi klatba, prokletí spojené s exkomunikací... Celý referát
 
134. anatexe
(geologie) natavení horniny v nitru Země a krystalizace vzniklého magmatu ve vyvřelinu... Celý referát
 
135. anatomický
(anatomie) týkající se anatomie... Celý referát
 
136. anatomie
(odborně) rozdělování, členění... Celý referát
 
137. anatoxin
toxin zbavený jedovatosti, ale uchovávající si schopnost antigenní... Celý referát
 
138. anaxiální
bezosý... Celý referát
 
139. anča
(studentský slang) anatomie (předmět)... Celý referát
 
140. ančar
(botanika) tropický morušovitý strom rodu Antiaris, z jehož latexu sa připravuje prudký šípový jed... Celý referát
 
141. ance
(brněnský hantec) drobné mince... Celý referát
 
142. anceps
dvojhlavý, dvojsmyslný, nejistý, nerozhodný... Celý referát
 
143. anchipodie
zrůda s deformovanou pánví a s dolními končetinami postavenými velmi blízko sebe pro chybně vyvinutou kost křížovou a kosti pánevní... Celý referát
 
144. anchoring
kotvení... Celý referát
 
145. ancienita
druh devizového omezení odrážející skutečnost, zda účastník obchodu byl již v minulosti činný v témž oboru... Celý referát
 
146. ancilla
otrok, sluha... Celý referát
 
147. ancon
(anatomie) loket, rámě... Celý referát
 
148. anconaeus
loketní, k lokti patřící... Celý referát
 
149. anconitis
(medicína) (ř. ankon loket) ankonitida, zánět lokte... Celý referát
 
150. ančovička
(zoologie) (Engraulis encrasicolus) sardel obecná - rybí pochoutka, jednohubka, očko... Celý referát
 
151. andalusit
(mineralogie) růžový, hnědý nebo zelený nerost... Celý referát
 
152. andante
volně, volným tempem... Celý referát
 
153. andantino
(hudba) volně, ale rychleji než andante... Celý referát
 
154. anděl
(náboženství) mýtická nadpřirozená okřídlená duchovní bytost z nebe v různých náboženstvích, poskytující útěchu a pomoc, prostředník mezi bohem a lidmi... Celý referát
 
155. andělíčkář
(historie) člověk, který v období první republiky nelegálně prováděl potraty... Celý referát
 
156. andezit, andezitový
(geologie) výlevná hornina různé barvy odpovídající složením dioritu (nazv. podle pohoří Andy)... Celý referát
 
157. andra-
... Celý referát
 
158. andragogika
(školství) pedagogická disciplína zabývající se výchovou a vzděláváním dospělých... Celý referát
 
159. andreia
statečnost, odvaha... Celý referát
 
160. andro-
první část složených slov mající význam muž, mužský... Celý referát
 
161. androblastoma
(medicína) tis, n. (ř. aner-andros muž, ř. blastos výhonek) androblastom, nádor vaječníku vycházející z gonadálního blastomu s maskulinizačním účinkem... Celý referát
 
162. androcentrismus
,,mužostřednost" nadřazování maskulinity nad femininitou, tendence stavět mužský pohled na svět do centra dění... Celý referát
 
163. androdidaktika
teorie a praxe vzdělávání dospělých... Celý referát
 
164. androfilie
náklonnost či reaktivita (zpravidla erotická) vůči (dospělým) mužům, charakteristická pro heterosexuální ženy a homosexuální muže... Celý referát
 
165. androfobie
(psychologie) chorobný strach žen z mužů... Celý referát
 
166. androgameta
(biologie) mužská pohlavní buňka, spermie... Celý referát
 
167. androgen
(biologie) mužský pohlavní hormon... Celý referát
 
168. androgeneze
vývoj z vajíčka, které nemá vlastní jádro a obsahuje jen samčí chromosomy... Celý referát
 
169. androgenní
týkající se působení androgenu... Celý referát
 
170. androgenurie
přítomnost mužského pohlavního hormonu v moči... Celý referát
 
171. androglottie
maskulinní zabarvení hlasu žen... Celý referát
 
172. androgyn
oboupohlavní bytost, hermafrodit... Celý referát
 
173. androgynie
biologická oboupohlavnost, dvoupohlavnost, hermafroditismus... Celý referát
 
174. androgynní
(psychologie) mající značné množství projevů chování, charakteristik, vlastností a rysů osobnosti mužských i ženských zároveň... Celý referát
 
175. android
umělý člověk, robot jako napodobenina člověka... Celý referát
 
176. androidní
podobný muži, jako muž... Celý referát
 
177. androidní obezita
otylost mužského typu, tvar postavy siluetně podobný jablku, hromadění tuku především v břišní krajině, též centrální obezita... Celý referát
 
178. androkortikoid
hormon kůry nadledvin, jehož účinek se podobá působení pohlavních hormonů u muže... Celý referát
 
179. andrologie
nauka o mužském organizmu... Celý referát
 
180. andromanie
chorobná pohlavní touha žen po mužích, nymfomanie... Celý referát
 
181. andromeda
nízký keřík rodu Andromeda s úzkými listy a s plstnatými květy, kyhanka... Celý referát
 
182. andropauza
(biologie) soubor příznaků spojených s vyšším věkem a tzv. ?mužským přechodem? (klimakteriem) související se sníženou hladinou (biologicky dostupného) mužského pohlavního hormonu testosteronu... Celý referát
 
183. androspermie
spermie určující samčí pohlaví (u člověka spermie s chromosomem Y)... Celý referát
 
184. androsteron
mužský pohlavní hormon (testosteron)... Celý referát
 
185. androtropie
choroba postihující převážně muže... Celý referát
 
186. anechogenní
(medicína) Místo s velmi malou odezvou při ultra-zvukovém vyšetření (anechogenně se zobrazují tekutiny v těle - např. ascites v dutině břišní). Viz hyperechogenní (silně odrazivé), hypoechogenní (slabě odrazivé) a anechogenní (bez odrazových struktur... Celý referát
 
187. anefrie
vrozené chybění, nevyvinutí ledviny... Celý referát
 
188. anekdota
vtip... Celý referát
 
189. anektovat
(politika) uskutečnit anexi, násilně připojit cizí státní území k jinému státu, zabírat, zabrat... Celý referát
 
190. anekumena
(geografie) trvale neobydlené, nevyužívané území... Celý referát
 
191. anemia
chudokrevnost... Celý referát
 
192. anemický
(medicína) chudokrevný... Celý referát
 
193. anémie
chudokrevnost... Celý referát
 
194. anemo-
první část složených slov mající význam vítr... Celý referát
 
195. anemochorie
rozšiřování rostlin větrem... Celý referát
 
196. anemofilie
(botanika) opylování rostlin větrem... Celý referát
 
197. anemofilní
(botanika) opylující se větrem... Celý referát
 
198. anemofobie
(psychologie) chorobný strach z větru... Celý referát
 
199. anemograf
(meteorologie) anemometr zapisující rychlost n. směr větru... Celý referát
 
200. anemometr
(technika) přístroj k měření rychlosti, síly, nebo směru větru či proudění plynů... Celý referát
 
201. anemostat
rozptylovač vzduchu - zařízení vzduchotechniky umístěné na výdechovém otvoru sloužící k rozptýlení dopravovaného vzduchu do prostoru.... Celý referát
 
202. anemotaxe
pohyb živočichů větrem, a to buď proti jeho směru, nebo po směru... Celý referát
 
203. anempirie
málo znalostí získaných zkušeností... Celý referát
 
204. anencefalie
nevyvinutí lebečních kostí a mozku... Celý referát
 
205. anencefalus
zrůda bez lebečního krytu a s úplným nevyvinutím mozku... Celý referát
 
206. anencefelie
narození dítěte s nevyvinutou mozkovou částí hlavy... Celý referát
 
207. anenergie
nezájem, nečinnost, neschopnost reakce... Celý referát
 
208. anenzymie
nedostatek enzymu v trávicích šťávách... Celý referát
 
209. aneozinofilie
ztráta, úbytek eozinofilních leukocytů v krvi... Celý referát
 
210. anepie
němota... Celý referát
 
211. anergie
slabost... Celý referát
 
212. aneroid
kovový, deformační tlakoměr... Celý referát
 
213. anerozie
nedostatek pohlavního pudu... Celý referát
 
214. anerytropoéza
malá nebo vymizelá tvorba červených krvinek... Celý referát
 
215. anerytropsie
neschopnost vidět červenou barvu, odlišovat červenou barvu... Celý referát
 
216. anestetický
působící, vyvolávající znecitlivění... Celý referát
 
217. anestetikum
znecitlivující látka... Celý referát
 
218. anestezie
(medicína) znecitlivění pomocí anestetik, umělé uspání pacienta... Celý referát
 
219. anesteziologie
obor zabývající se anestezií... Celý referát
 
220. anesthesia dolorosa
(medicína) bolest v místě necitlivém na jiné podněty... Celý referát
 
221. anestrus
klidové období mezi říjemi... Celý referát
 
222. anetická persona
extrémně necitlivá, nesoucitná osoba... Celý referát
 
223. anetická psychopatie
(psychologie) porucha osobnosti, totéž co moral insanity, amoralismus, sociopatie... Celý referát
 
224. anetický
(odborně) necitlivý... Celý referát
 
225. anetický syndrom
neschopnost navázat normální citové vztahy, nedostatek empatie a soucitu, emoční inferiorita a plochost, bezohlednost... Celý referát
 
226. anetičnost
extrémní bezcitnost, krajní emoční plochost, chybění soucitnosti, moral insanity... Celý referát
 
227. anetie
(psychologie) neschopnost soucitu... Celý referát
 
228. anetodermie
atrofie kůže projevující se měchýřkovitě vyklenutými ložisky... Celý referát
 
229. aneuploidie
heteroploidie, při které došlo k chybnému rozdělení dceřiných chromosomů při mitóze v jádrech buněk... Celý referát
 
230. aneurin
vitamín B1 (starší název pro thiamin)... Celý referát
 
231. aneurin, thiamin
vitamín B1... Celý referát
 
232. aneurysmatomia
(medicína) (ř. aneurysma výduť, ř. tome řez) aneuryzmatomie, chirurgické otevření, protětí výdutě... Celý referát
 
233. aneurysmorrhaphia
(medicína) (ř. aneurysma výduť, ř. rhafe šev) aneuryzmorafie, chirurgické sešití vydutého vaku, a tím odstranění výdutě... Celý referát
 
234. aneuryzma, aneurysma
výduť, rozšíření cévy nebo srdce v důsledku oslabení jejich stěny chorobným procesem... Celý referát
 
235. anexe
(odborně) obsazení, zabrání... Celý referát
 
236. angažmá
(umění) pracovní úvazek v uměleckém souboru... Celý referát
 
237. angažování
(odborně) zapojení se do procesu nebo činnosti, zúčastnění se, zájem... Celý referát
 
238. angažovanost
účastnost, zájem prosadit, motivace účasti... Celý referát
 
239. angažovat
najmout, zaměstnat, zainteresovat... Celý referát
 
240. angeion
(doslovný překlad) céva... Celý referát
 
241. angelmatika
nauka o vizuálním sdělování mezi lidmi... Celý referát
 
242. angelologie
nauka o andělích... Celý referát
 
243. angelus
anděl... Celý referát
 
244. anger management
zvládání hněvu, sebeovládání... Celý referát
 
245. angfom
(medicína) cévní nádor... Celý referát
 
246. angialgia
(medicína) (ř. angeion céva, ř. algos bolest) angialgie, cévní bolest... Celý referát
 
247. angiastenie
ztráta napětí cévních stěn... Celý referát
 
248. angiectomia
(medicína) (ř. angeion céva, ř. ektome vynětí) angiektomie, chirurgické vynětí, odstranění cévy... Celý referát
 
249. angiektatický
týkající se rozšíření cévy... Celý referát
 
250. angiektázie
rozšíření cévy... Celý referát
 
251. angiektopie
nenormální uložení cévy... Celý referát
 
252. angiitis (ange(o)itis)
(medicína) (ř. angeion céva) angiitida (ange(o)itida), zánět cévy... Celý referát
 
253. angína
(medicína) zánět přední části hltanu, krčních mandlí, bolest v krku... Celý referát
 
254. angina pectoris
(medicína) svíravá bolest za hrudní kostí spojená s úzkostí a pocením, projev ischemické choroby srdeční (nedokrevnost)... Celý referát
 
255. anginofobie
(psychologie) chorobný strach z onemocnění anginou pectoris... Celý referát
 
256. anginoidní
angíně se podobající... Celý referát
 
257. anginosus
(medicína) a, um (l. angina) anginózní, anginózní bolest u anginy pectoris, způsobená hypoxémií srdečního svalu... Celý referát
 
258. angio-, angi-
první část složených slov mající význam céva, cévní systém... Celý referát
 
259. angioblast
buňka vzniklá diferenciací mezenchymu, která se dále diferencuje v buňky endotelové... Celý referát
 
260. angioblastický
týkající se nezralé cévní buňky... Celý referát
 
261. angioblastoma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. blastos výhonek, blastoma nezralý nádor) angioblastom, nezralý cévní nádor... Celý referát
 
262. angiochirurgie
speciální obor chirurgie, soustřeďující se na výkony na cévách... Celý referát
 
263. angiocholecystitis
(medicína) (ř. angeion céva, ř. chole žluč, ř. kystis měchýř) angiocholecystitida, zánět žlučníku a žlučových cest... Celý referát
 
264. angiocholitis
(medicína) (ř. angeion céva, ř. chole žluč) angiocholitida, zánět žlučových cest (cholangiitis)... Celý referát
 
265. angiodysplazie
vadný vývoj cév... Celý referát
 
266. angiodystrofie
nedostatečná výživa cév spojená s poruchou cévní stěny... Celý referát
 
267. angioedém
(medicína) Kožní onemocnění s otokem v podkoží. Příčinou otoku je vazodilatace a zvýšená permeabilita cév.... Celý referát
 
268. angiofibroma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, l. fibra vlákno) angiofibrom, nezhoubný nádor z vaziva prostoupený cévami... Celý referát
 
269. angiofrazie
trhavá, neartikulovaná řeč, koktavost... Celý referát
 
270. angiogeneze
vývoj a růst nových krevních cév, novotvorba cév... Celý referát
 
271. angiografie
rentgenologické znázornění cév po předchozím vstříknutí kontrastní látky... Celý referát
 
272. angiogram
(medicína) angiografický záznam, snímek, rentgenové znázornění cév s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
273. angiokardiografie
rentgenové znázornění srdce a velkých cév po aplikaci kontrastní látky do krve... Celý referát
 
274. angiokardiogram
angiokardiografický záznam, snímek... Celý referát
 
275. angiokardiopatie
blíže nespecifikované onemocnění cév a srdce... Celý referát
 
276. angiokeratom
bradavici podobný růst rohovějící části pokožky s četným rozšířením konečných cév... Celý referát
 
277. angiolipoma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. lipos tuk) angiolipom, nezhoubný nádor z tukové tkáně prostoupený cévami... Celý referát
 
278. angiolit
(medicína) cévní kámen... Celý referát
 
279. angiologie
obor vnitřního lékařství zabývající se cévami... Celý referát
 
280. angiolymphoma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. lymfa míza) angiolymfom, nádor vycházející z rozšířených lymfatických cév... Celý referát
 
281. angioma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva) angiom, nezhoubný nádor z cév (vedoucích krev - haemangioma, z cév lymfatických - lymphangioma). Angioma arteriale racemosum (cirsoideum) cévní nádor tvořený konvolutem tepének, který připomíná klubko červů. Angio... Celý referát
 
282. angiomalacie
změknutí cévní stěny... Celý referát
 
283. angiomatosis
(medicína) is, f. (ř. angeion céva) angiomatóza, dědičné onemocnění s výskytem četných cévních nádorů... Celý referát
 
284. angiomatosus
(medicína) a, um (ř. angeion céva) angiomatózní, týkající se nádoru z cév... Celý referát
 
285. angiomegalie
zvětšení krevních a lymfatických cév... Celý referát
 
286. angiomyoma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. mys-myos sval) angiomyom, nezhoubný kulovitý nádor z hladké svaloviny, hojně prostoupený cévami... Celý referát
 
287. angiomyopatie
(medicína) nespecifikované onemocnění hladkého svalstva cévní stěny... Celý referát
 
288. angionekróza
odumírání cév... Celý referát
 
289. angioneoplasma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. neoplasma novotvar) angioneoplazma, cévní nádor... Celý referát
 
290. angioneurectomia
(medicína) (ř. angeion céva, ř. neuron nerv, ř. ektome vynětí) angioneurektomie, chirurgické vynětí cévy a nervu... Celý referát
 
291. angioneuropatie
angioneuróza, souborný název pro funkčně podmíněné cévní onemocnění s abnormálními reakcemi v průsvitu cév ve smyslu rozšíření nebo zúžení... Celý referát
 
292. angioneuróza
onemocnění způsobené poruchou vazomotorické inervace či poruchou vazomotorických center... Celý referát
 
293. angioorganopatie
souborné označení pro choroby cév při organickém poškození jejich stěn... Celý referát
 
294. angioparalýza
ochrnutí cév, ztráta napětí malých tepen vedoucí k poklesu krevního tlaku... Celý referát
 
295. angiopathia
cévní onemocnění, angiopatie... Celý referát
 
296. angiopatie
(medicína) nespecifikované cévní onemocnění... Celý referát
 
297. angiopatologie
nauka o chorobách cév... Celý referát
 
298. angioplastica
(ř. angeion céva, ř. plastike (techne) umění tvárné) angioplastika, znovuvytvoření, rekonstrukce poškozených cév. Angioplastica percutanea transluminaris angioplastika perkutánní transluminární (PTA), zavedení "katétru s balónkem" do místa stenózy... Celý referát
 
299. angioplastika
rekonstruskce, znovu vytvoření poškozených cév... Celý referát
 
300. angiopneumografie
rentgenové znázornění plicních cév s použitím kontrastní látky... Celý referát
 
301. angiopoéza
(biologie) tvorba cév... Celý referát
 
302. angiopsatyróza
křehkost cév, lomivost, vedoucí ke krvácení... Celý referát
 
303. angioretikulom
hemangiom s tvorbou cyst, často související s mozkovými obaly, lokalizován nejčastěji v mozečku (charakteristický nález pro Lindauovu chorobu)... Celý referát
 
304. angioretinopatie
obecné označení pro onemocnění cév sítnice... Celý referát
 
305. angiorexe
natržení, roztržení cévy... Celý referát
 
306. angiorrhaphia
(medicína) (ř. angeion céva, ř. rhafé šev) angiorafie, cévní šev, chirurgické sešití cévy... Celý referát
 
307. angiosarcoma
(medicína) tis, n. (ř. angeion céva, ř. sarkoma zhoubný nádor) angiosarkom, zhoubný nádor z cév... Celý referát
 
308. angioscintigrafie
radioizotopová metoda k diagnostikování cévních trombóz... Celý referát
 
309. angiosialitis
(medicína) (ř. angeion céva, ř. sialon slina) angiosialitida, zánět slinných vývodů... Celý referát
 
310. angiosklerotický
týkající se angiosklerózy... Celý referát
 
311. angioskleróza
skleróza cév... Celý referát
 
312. angioskopie
mikroskopické vyšetřování cév... Celý referát
 
313. angiospasmus
cévní křeč... Celý referát
 
314. angiospastický
týkající se cévní křeče... Celý referát
 
315. angiostenosis
zúžení cévy, angiostenóza... Celý referát
 
316. angiostenóza
chorobné zúžení cév... Celý referát
 
317. angiosteóza
ukládání vápníku do stěn cév... Celý referát
 
318. angiostomie
operační otevření cévy... Celý referát
 
319. angiotelektázie
rozšíření konečné části cévy... Celý referát
 
320. angiotenzin
(biochemie) Angiotenzin ja peptid zvyšující krevní tlak a tvorbu aldosteronu v kůře nadledvin, má výrazné vazokonstrikční účinky. Podílí se rovněž na vzniku pocitu žízně. I nepřímé účinky a. směřují k zvýšení krevního tlaku ? tvorba aldosteronu vede ... Celý referát
 
321. angiotomie
protětí cévy... Celý referát
 
322. angiotonie
cévní tonus, napětí... Celý referát
 
323. angiotripse
rozdrcení, rozmačkání cévy... Celý referát
 
324. angióza
angiopatie, blíže nespecifikovaná choroba cév... Celý referát
 
325. anglikanismus
(náboženství) učení anglikánské církve, anglikánství... Celý referát
 
326. anglikanizovat
poangličťovat, poangličtit... Celý referát
 
327. anglistika
obor zabývající se anglickým jazykem, historií a kulturou... Celý referát
 
328. angloarab
angloarabský kůň... Celý referát
 
329. anglofilský
libující si ve všem, co je anglické... Celý referát
 
330. anglofobie
(psychologie) nepřátelský postoj, zaujatost vůči všemu anglickému... Celý referát
 
331. anglofobský
nepřátelsky zaujatý vůči všemu anglickému... Celý referát
 
332. anglofonní
vyjadřující se angličtinou... Celý referát
 
333. anglomanský
maximálně až nekriticky obdivující vše anglické a Angličany... Celý referát
 
334. ango
dlouhé kopí, snad příbuzné s římskou vrhací zbraní (pilum), rozšířené hlavně u Franků v 6.-8. stol. n.l.... Celý referát
 
335. angor
úzkost, sklíčenost... Celý referát
 
336. angora
angorská vlna... Celý referát
 
337. angoráky
(hovorově) červené, zarudlé oči... Celý referát
 
338. angostura
... Celý referát
 
339. angrešt
(botanika) ovocný keř i bobule na něm rostoucí, srstka obecná, meruzalka srstka... Celý referát
 
340. angry pulse
napjatý (tenzní) tep... Celý referát
 
341. angst
pojem od dánského filosofa Sorena Kierkegaarda, existenciální úzkost, uvědomění lidského odcizení, osamělosti, bezmocnosti... Celý referát
 
342. angster
(sklářství) skleněná láhev z 16. a 17. stol s kulovitým tělem a vyšším hrdlem vinutým z několika trubic... Celý referát
 
343. anguis
had... Celý referát
 
344. angularis
úhlový, zakřivený do úhlu, zahnutý... Celý referát
 
345. angulatus
úhlovitý, hranatý... Celý referát
 
346. angulitida
(medicína) zánětlivé onemocnění ústních koutků... Celý referát
 
347. angulus
úhel... Celý referát
 
348. angustiae
úžina, zúžení... Celý referát
 
349. angustus
zúžený, úzký... Celý referát
 
350. anhedonická nálada
neschopnost prožívat radost, spokojenost, potěšení... Celý referát
 
351. anhedonie
neschopnost prožívat kladné emoce a city,neschopnost těšit se z příjemností,neschopnost radovat se... Celý referát
 
352. anhelitus
dech, supění, krátký dech... Celý referát
 
353. anhidróza
(medicína) snížené vylučování potu... Celý referát
 
354. anhormonie
závažný nedostatek, resp. chybění hormonů... Celý referát
 
355. anhydramnia
absence plodové vody... Celý referát
 
356. anhydrémie
abnormální zahuštění krve, tekutin, po velkých ztrátách vody z organismu (průjmy, zvracení, pocení)... Celý referát
 
357. anhydromyelie
nedostatek míšního moku... Celý referát
 
358. anhypnóza
nespavost... Celý referát
 
359. anihilace
zmizení, zničení... Celý referát
 
360. anihilující
ničící, zničující, redukující... Celý referát
 
361. anikterický
(medicína) bez přítomnosti žloutenky (ikteru)... Celý referát
 
362. anikterus
(medicína) bez příznaků žloutenky (ikteru)... Celý referát
 
363. anilin
(chemie) organická aromatická sloučenina vyráběná redukcí nitrobenzenu, základní chemická surovina pro výrobu barviv, herbicidů, fungicidů, plastických hmot, léčiv, výbušnin, jako činidlo při výrobě polyuretanů apod.... Celý referát
 
364. anilis
(l. anus stařena) stařecký... Celý referát
 
365. anilitas
(l. anus stařena) stařecký věk spojený se slabomyslností... Celý referát
 
366. anima
duše, ve scholastice první životní princip, který oživuje tělo... Celý referát
 
367. anima candida
... Celý referát
 
368. anima cognitiva
duše poznávající, myslící... Celý referát
 
369. anima hominis
lidská duše... Celý referát
 
370. anima humana
lidská duše... Celý referát
 
371. anima libera
svobodná, volná, liberální duše... Celý referát
 
372. anima mundi
duše světa... Celý referát
 
373. anima naturaliter christiani
duše přirozeně tíhne ke křesťanství... Celý referát
 
374. anima sensitiva
duše vnímající, cítící... Celý referát
 
375. anima vegetativa
duše rostlinná (Aristoteles)... Celý referát
 
376. animace
(odborně) oživování, oživení, rozpohybování... Celý referát
 
377. animae fidelium
(latinské výrazy) duše věrných... Celý referát
 
378. animal
(odborně) živočich, zvíře... Celý referát
 
379. animal rationale
tvor rozumný, nadaný vědomím... Celý referát
 
380. animal sociale et rationale
společenský a rozumný živočich (člověk)... Celý referát
 
381. animalita
živočišnost, rudimentárnost... Celý referát
 
382. animalitas
(l. animal živočich) animálnost, životnost, smyslovost, pudovost... Celý referát
 
383. animálně
živočišně... Celý referát
 
384. animální
(odborně) živočišný, zvířecí, pudový... Celý referát
 
385. animans
dýchající, živý... Celý referát
 
386. animas fidelium
duše věrných(název a začátek církevní smuteční písně)... Celý referát
 
387. animatio
oživení... Celý referát
 
388. animatismus, animatizmus
(hist.,etn.,náb.) víra ve všeobecné oduševnění přírody, připisovaná prvnímu období ve vývoji náboženských představ prvobytně pospolné společnosti.... Celý referát
 
389. animato
oživeně, živě... Celý referát
 
390. animátor
(film) tvůrčí pracovník animovaného filmu zabývající se animací... Celý referát
 
391. animatronika
(film) ovládání loutek počítačem (s využítím zejména ve filmovém průmyslu)... Celý referát
 
392. animatus
oživený, životaschopný... Celý referát
 
393. anime
(film) označení animovaných filmů natočených japonským stylem manga.... Celý referát
 
394. animírka
(společnost) zaměstnankyně nočních podniků placená za bavení hostů... Celý referát
 
395. animizace
oduševnění... Celý referát
 
396. animizmus, animismus
(ezoterika) víra v nadpřirozené bytosti, duchy, duše, přízraky... Celý referát
 
397. animo
(hovorově) dobrá nálada... Celý referát
 
398. animositas
(l. animosus bouřlivý, prudký) animozita, zaujatost, nepřátelství... Celý referát
 
399. animoterapie
(psychologie) využití domestikovaných zvířat (např. koně-hipoterapie, psa - canisterapie, kočky - felinoterapie) k léčbě psychiky a osobnosti člověka, též ke stimulaci sociální a emoční komunikace... Celý referát
 
400. animování
animace... Celý referát
 
401. animovaný
živý, veselý, čilý... Celý referát
 
402. animozita, animosita
(odborně) předrážděnost... Celý referát
 
403. animózní
bouřlivý, prudký... Celý referát
 
404. animus
duch, mysl... Celý referát
 
405. anion, aniont
záporný ion... Celý referát
 
406. aniridie
absence, chybění duhovky nebo její anomálie... Celý referát
 
407. anischurie
neschopnost zadržovat moč, močová inkontinence... Celý referát
 
408. anisogamia
(ř. anisos nestejný, ř. gamein ženit se) anizogamie, oplodňovací proces dvou pohlavních buněk různé velikosti a druhu... Celý referát
 
409. anisos
ise, ison (ř. alfa priv., ř. isos stejný) nestejný (ve složeninách)... Celý referát
 
410. anisotropie
závislost fyzikálních vlastností látek na směru, ve kterém se měří... Celý referát
 
411. anisotropní
(fyzika) vlastnosti objektu, které se mění v závislosti na směru... Celý referát
 
412. anizeikonie
nestejný obraz na sítnici v obou očích... Celý referát
 
413. anizo-, aniso-
první část složených slov mající význam nestejný, nestejnost... Celý referát
 
414. anizochromazie
nestejné zbarvení buňky (např. erytrocytu)anisocoria, ae, f. (ř. anisos nestejný, ř. kore zornice) anizokorie, nestejně veliké oční zornice... Celý referát
 
415. anizochromie
nestejná barevnost... Celý referát
 
416. anizocyt
nestejně veliká červená krvinka... Celý referát
 
417. anizocytóza
rozdílnost ve velikosti buněk (např. červených krvinek)... Celý referát
 
418. anizodaktylie
nestejně veliké, dlouhé prsty... Celý referát
 
419. anizodoncie
nestejné zuby... Celý referát
 
420. anizognatie
různě velké čelisti... Celý referát
 
421. anizokaryóza
různá velikost a tvar buněčných jader... Celý referát
 
422. anizokorie
(medicína) nestejná, rozdílná velikost očních zorniček (pupil)... Celý referát
 
423. anizomastie
nestejný vývin ženských prsů... Celý referát
 
424. anizomelie
nestejně veliké končetiny... Celý referát
 
425. anizometropie
nestejná lomivost očí, nestejnozrakost... Celý referát
 
426. anizopie
nestejné, nerovnoměrné vidění... Celý referát
 
427. anizoploidie
rozdílná ploidie, chromosomální sestava v různých somatických buňkách... Celý referát
 
428. anizoreflexie
nestejná reakce organismu na podněty, nestejná výbavnost reflexů... Celý referát
 
429. anizotropie
(fyzika) závislost fyzikálních vlastností prostředí na směru, ve kterém se měří (např. závislost na směru světla)... Celý referát
 
430. anizotropní
jedna z vlastností krystalu závisející na směru, př. grafit se dobře štípe pouze ve směru vrstev... Celý referát
 
431. anizurie
nerovnoměrné vylučování moči... Celý referát
 
432. anketa
(sociologie) průzkum veřejného nebo výběrového mínění, názorů na něco prostřednictvím dotazníků, telefonátů apod.... Celý referát
 
433. anketiér
tazatel... Celý referát
 
434. ankorální
kotevní, kotvicový... Celý referát
 
435. ankyloblefarie
částečný nebo úplný srůst okraje horního a dolního víčka... Celý referát
 
436. ankylocheilie
částečný srůst rtů... Celý referát
 
437. ankylocie
zúžení zvukovodu... Celý referát
 
438. ankylodaktylie
zkřivení, ztuhnutí kloubů prstů... Celý referát
 
439. ankylofobie
chorobný strach před ankylózou, před kloubní ztuhlostí... Celý referát
 
440. ankyloglosie
omezení pohyblivosti jazyka pro zkrácení uzdičky, přirostlý jazyk... Celý referát
 
441. ankylokolpos
neprůchodnost pochvy... Celý referát
 
442. ankyloprokcie
uzávěr, neprůchodnost řitě, řitního otvoru... Celý referát
 
443. ankylostomiasis
ankylostomóza, choroba rozšířená v teplých a vlhkých krajích, způsobená parazitem Ankylostoma duodenale... Celý referát
 
444. ankylotomia
(medicína) (ř. ankylos křivý, ř. tome řez) ankylotomie, chirurgické uvolnění srůstů... Celý referát
 
445. ankylouretrie
zúžení močové trubice... Celý referát
 
446. ankylóza
(medicína) ztuhlost kloubu následkem poranění nebo kloubního onemocnění... Celý referát
 
447. ankylozující spondylitida
Bechtěrevova nemoc... Celý referát
 
448. anni
roku... Celý referát
 
449. anniversář
člověk obsažený v církevním nekrologu, na jehož památku se sloužila každý rok mše, nejčastěji na den jeho úmrtí... Celý referát
 
450. anno
v roce, roku, léta Páně (anno Domini, A.D.)... Celý referát
 
451. anno dazumal
(hovorově) kdysi dávno, za starých časů, tehdá... Celý referát
 
452. anno domini
léta páně... Celý referát
 
453. annotatio
(l. ad(an)notare zaznamenat) anotace, adnotace, poznámka, připojování poznámek, stručná charakteristika... Celý referát
 
454. annoyance
pocity diskomfortu či obtěžování zapříčiněné nežádoucími vnějšími vlivy, např. hlukem... Celý referát
 
455. annullatio
(l. annullare zrušit) anulace, zrušení, zničení... Celý referát
 
456. annus
rok... Celý referát
 
457. annuus
roční, trvající jeden rok... Celý referát
 
458. anocie
vrozené nevyvinutí ušních boltců... Celý referát
 
459. anoda
(elektrotechnika) kladná elektroda... Celý referát
 
460. anodoncie
vrozené nevyvinutí některých či všech zubů... Celý referát
 
461. anodus
(ř. anodos vchod) anoda, kladná elektroda... Celý referát
 
462. anodynia
(medicína) (ř. alfa priv., ř. odyne bolest) anodynie, bezbolestnost, ztráta vnímání bolesti... Celý referát
 
463. anodynie
(medicína) ztráta vnímání bolesti, bezbolestnost... Celý referát
 
464. anodynum
(medicína) prostředek zmírňující bolest... Celý referát
 
465. anodynus
(medicína) a, um (ř. alfa priv., ř. odyne bolest) zmírňující bolest... Celý referát
 
466. anoestrus
(biologie) zástava ovariální funkce u samic savců... Celý referát
 
467. anofeles
dvoukřídlý hmyz přenášející malárii... Celý referát
 
468. anoftalmie
chybění očí... Celý referát
 
469. anogenitální
týkající se řiti a rodidel... Celý referát
 
470. anoia
lékařský archaismus pro demenci... Celý referát
 
471. anoikonyma
(lingvistika) pomístní názvy a vlastní jména objektů vytvořených přírodou nebo člověkem... Celý referát
 
472. anokokcygeální
týkající se řitního otvoru a kostrče... Celý referát
 
473. anomálie
(odborně) nepravidelnost, výjimečnost, odchylka, úchylka od normálu... Celý referát
 
474. anomální
nepravidelný, výjimečný... Celý referát
 
475. anomerie
druh stereoizomerie, epimerie... Celý referát
 
476. anomická afázie
potíže při vzpomínání na přiléhavá a správná slova z vlastní slovní zásoby při verbální sociální komunikaci, též amnestická afázie... Celý referát
 
477. anomická pauza
přestávka v hovoru v níž člověk vyhledává vhodné pojmenování komunikované problematiky, věcí nebo osob... Celý referát
 
478. anomické obtíže
obtíže v pojmenovávání a popisu předmětů a činnosti, potíže v nalézání přiměřených pojmům a termínů z vlastní slovní zásoby... Celý referát
 
479. anomický
(sociologie) bezzákonný - stav společnosti, při kterém přestávají platit zákony, anomie... Celý referát
 
480. anomie
stav rozkladu sociálního řádu, morálních a kulturních norem, stav nedostatečné sociální integrace individua spojený s pocitem osamělosti, bezmoci, se sociálními konflikty... Celý referát
 
481. anonce
(knižně) veřejné oznámení, ohlášení nabídky, inzerát... Celý referát
 
482. anonychie
vrozené nebo získané nevyvinutí nehtů... Celý referát
 
483. anonym
(odborně) utajený, neznámý, nepodepsaný tvůrce nebo původce díla, dopisu, udání, značený obecně ?n.n.? nebo ?x.y.?... Celý referát
 
484. anonymita
bezejmennost... Celý referát
 
485. anonymní
(odborně) nepodepsaný, bezejmenný... Celý referát
 
486. anoperineální
týkající se řiti a hráze... Celý referát
 
487. anopheles
(ř. anofeles škodlivý) anofeles, komár přenášející malárii... Celý referát
 
488. anopie
(medicína) parciální nebo absolutní výpadek zorného pole... Celý referát
 
489. anoplastica
(l. anus řiť, ř. plastike (techne) umění tvárné) anoplastika, plastika řiti... Celý referát
 
490. anoplura
(ř. anoplos neozbrojený, ř. ura ocas) veš... Celý referát
 
491. anorak
dlouhá větrovka s kapucí... Celý referát
 
492. anorchie
vrozené či získané chybění varlete... Celý referát
 
493. anorchismus
(biologie) vrozené chybění, nevyvinutí varlete, úplné chybění varlat... Celý referát
 
494. anorektální
týkající se řiti a konečníku... Celý referát
 
495. anorektika
látky potlačující chuť k jídlu, snižující pocit hladu... Celý referát
 
496. anorektum
řiť s konečníkem... Celý referát
 
497. anoretikum
prostředek snižující chuť k jídlu... Celý referát
 
498. anorexia nervosa
mentální anorexie... Celý referát
 
499. anorexie
(odborně) nechutenství, odpor k jídlu, hladovění... Celý referát
 
500. anorganický
(odborně) týkající se neživých látek nerostů... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info