Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AS" k dispozici 224 výsledků:

 
1. as
(jednotky) římská váhová (327 g) a peněžní jednotka, mince římské měny... Celý referát
 
2. asagaj
africký černošský oštep... Celý referát
 
3. asambláž
(výtvarnictví) výtvarné dílo vytvořené spojením různých předmětů a materiálů,trojrozměrná obdoba koláže... Celý referát
 
4. asanace
(ekologie) soubor opatření vedoucí ke zlepšení, ozdravění životního prostředí (odstranění škodlivin, přestavba, modernizace)... Celý referát
 
5. asap
(hovorově) tak rychle, jak je to možné - zkratka anglických slov as soon as posible... Celý referát
 
6. asasín
(historie) (v 11.-12. stol.) příslušník extrémní šíitské sekty v Íránu a Sýrii používající metod teroru a úkladných vražd... Celý referát
 
7. asbestosis
(pulmonum) (ř. asbestos neuhasitelný) azbestóza, zaprášení (plic) prachem azbestu vedoucí k plicní fibróze... Celý referát
 
8. ascendent
(odborně) příbuzný ve vzestupném pokolení... Celý referát
 
9. ascendentní
(odborně) stoupající, vzestupný... Celý referát
 
10. ascendentní tendence
vzestupnost... Celý referát
 
11. ascensus
výstup, stoupání, vyvýšení... Celý referát
 
12. aschistodaktylie
(anatomie) vrozeně srostlé prsty (syndaktylie)... Celý referát
 
13. ASCII
(informatika) zkratka pro American Standard Code for Information Interchange (americký standardní kód pro výměnu informací) - tabulka znaků v počítačových systémech... Celý referát
 
14. ascii art
pracuje s počítačovým textem jako s výtvarným médiem, obrázky se skládají ze znaků kódu ASCII... Celý referát
 
15. ascites
(medicína) chorobné nahromadění tekutiny v břišní dutině... Celý referát
 
16. asebie
rouhání se, bezbožnost... Celý referát
 
17. aseita
(filozofie) existence sama o sobě... Celý referát
 
18. asekurace
pojištění, zabezpečení, záruka... Celý referát
 
19. asemia
(ř. alfa priv., ř. sema znak, znamení) asemie, neschopnost dorozumět se s jinými osobami... Celý referát
 
20. asent, asenda
(zas., popř. nářeč.) vojenský odvod... Celý referát
 
21. asepce
(medicína) soubor opatření bránících vniknutí mikrobů do organizmu (nejčastěji do otevřené rány při operacích),vyvařování přístrojů pomocí autoklávu, mytí před operací... Celý referát
 
22. asepse
soubor opatření zabraňujících vniknutí choroboplodných mikroorganizmů do organizmu, vytvářejících prostředí bez mikroorganizmů... Celý referát
 
23. aseptický
(odborně) zbavený choroboplodných zárodků... Celý referát
 
24. aserce
tvrzení, prosazování... Celý referát
 
25. asertivita
(psychologie) sebeprosazování, nenásilně projevené sebevědomí, troufalost... Celý referát
 
26. asertivní
(psychologie) sebeprosazující, sebevědomý... Celý referát
 
27. asertivní komunikace
zdravá schopnost a dovednost autoprezentace během sociální komunikace, sebeprosazování při zachovávání slušnosti, taktu a zdvořilosti.... Celý referát
 
28. asertivní obligace
směřování ke kompromisu a dohodě např. při jednání s nadřízenými... Celý referát
 
29. asertivní trénink
nácvik dovednosti zdravého sebeprosazujícího chování např. při dehonestaci, diskriminaci, kritice, manipulaci, stresu... Celý referát
 
30. asertorický
tvrdící, prosazující, uplatňující... Celý referát
 
31. asesor
daňový odhadce... Celý referát
 
32. asexualitas
(ř. alfa priv., l. sexus pohlaví) asexualita, fyziologicky ztráta pohlavního pudu... Celý referát
 
33. asexuální
(společnost) mající negativní vliv na sexuální touhy př: asexuální oblečení - oblečení ve kterém slečna nikoho nepřitahuje... Celý referát
 
34. asfalt
druh přívodní nebo syntetické živice hnědočerné až černé barvy... Celý referát
 
35. asfalten
(chemie) (mn.č.) vysokomolekulární podíly ropných zbytků z destilace ropy... Celý referát
 
36. asferická
Každá rotačně symetrická plocha, která se odchyluje od sférického tvaru, se nazývá asférická plocha (asféra). Poloměr křivosti takové plochy se plynule mění od středu k okraji.... Celý referát
 
37. asfodel
(botanika) rostlina rodu Asphodelus s mečovitými listy a s hrozny bílých květů, středomořského původu, jejíž některé druhy se pěstují pro ozdobu, v antice odznak a symbol smutku... Celý referát
 
38. asfyktický
(medicína) dusící se, blízký udušení... Celý referát
 
39. asfyxie
dušení... Celý referát
 
40. asfyxiofilie
(psychologie) pohlavní vzrušení při sebeškrcení... Celý referát
 
41. asialie
chybějící vylučování nebo nedostatečné vylučování slin... Celý referát
 
42. asianismus
asijský řečnický styl charakterizovaný např. květnatým způsobem vyjadřování, opak atticismu... Celý referát
 
43. asiaticum dicendi genus
asijský styl řečnění... Celý referát
 
44. asibilace
postupné oslabování závěru při vyslovování hlásky, doprovázené vznikem třecího šumu (např. při výslovnosti hlásky "ď" jako "dz" ve slově "děti" v oblasti lašského nářečí na sv. Moravě)... Celý referát
 
45. asibiláta
(lingvistika) souhláska, pro niž je charakteristická asibilace, vzniklá asibilační artikulací souhlásky zubní (c, č)... Celý referát
 
46. asiderie
(medicína) kritický nedostatek železa až nepřítomnost železa v organismu... Celý referát
 
47. asideróza
nedostatečné ukládání železa ve tkáních... Celý referát
 
48. asiento
smlouva, kterou španělská koruna postupovala určitému subjektu obchodní práva... Celý referát
 
49. asigmatismus
(fonetika) neschopnost správně vyslovit hlásku s... Celý referát
 
50. asignace
převod, postoupení... Celý referát
 
51. asignát
(historie) za Francouzské revoluce poukázka na příděl církevní půdy... Celý referát
 
52. asimilace
přizpůsobení, splynutí... Celý referát
 
53. asimilace minorit
nenásilné či vynucené úsilí o co největší sociální inkluzi, adaptaci až splynutí minority s obyvatelstvem majoritní společnosti, přičemž původní kultura (včetně vlastního jazyka) přestává být preferovaná... Celý referát
 
54. asimilační model soužití
... Celý referát
 
55. asimilované menšiny
maximálně přizpůsobené v nové občanské společnosti, s redukovanými specifickými rysy své původní identity, vykořeněné z tradičních specifik a hodnot... Celý referát
 
56. asimilovaný
(odborně) přizpůsobený... Celý referát
 
57. asimilovat
(odborně) nedok. i dok.(koho,co,komu,čemu,ke komu,čemu) přizpůsobovat,přizpůsobit... Celý referát
 
58. asimliace
přizpůsobení, splynutí... Celý referát
 
59. asistence
účast, pomoc, podpora, přispění... Celý referát
 
60. asistent
pomocník, odborný pracovník... Celý referát
 
61. askar, askaři
domorodí vojaci v službách koloniálnych armád, najmä v Afrike (arab.)... Celý referát
 
62. askarióza
onemocnění vyvolané škrkavkou dětskou... Celý referát
 
63. asketa
(psychologie) ten, kdo vede asketický způsob života, člověk skromný, odříkající si, protestující proti přepychu... Celý referát
 
64. asketický
(odborně) odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný... Celý referát
 
65. asketik
(odborně) zastánce, stoupenec asketizmu, asketický člověk... Celý referát
 
66. asketizmus, asketismus
odříkání, zdrženlivost, askeze... Celý referát
 
67. askeze
cvičení... Celý referát
 
68. askorbová kyselina
Vitamín C... Celý referát
 
69. askos
(historie) menší asymetrická nádoba s excentricky umístěným hrdlem a vyklenutým uchem, někdy má tvar stylizovaného vodního ptáka, hliněný askos připomíná kožený vak na víno. Rozšířil se z egejské oblasti (od rané heladské doby) až do střední a západn... Celý referát
 
70. askospora
(botanika) výtrus vřeckovýtrusných hub vznikající pohlavní cestou... Celý referát
 
71. askripce
(historie) dosažení vyššího společenského postavení na základě příslušnosti k privilegovaným vrstvám, díky rodovému původu... Celý referát
 
72. askriptivní
(odborně) daný, připisovaný, vrozený (např. znak, rys osobnosti), opak něčeho samostatně a někdy i přes velké úsilí jen obtížně dosaženého, získaného... Celý referát
 
73. askus
(botanika) válcovitý nebo kulovitý orgán vřeckovýtrusných hub, v němž se tvoří výtrusy (askospory), vřecko... Celý referát
 
74. asm
Typ souboru v programovacím jazyce assembler... Celý referát
 
75. asmit
(technika) ložiskový kov, v němž je cín částečně nahrazen olovem... Celý referát
 
76. ASMR
(psychologie) ASMR je zkratka pro Autonomous Sensory Meridian Response, tedy autonomní senzorická meridiánová reakce. Jedná se o reakci organismu na audiovizuální podněty, navozující pocity klidu a pohody.... Celý referát
 
77. asociace
sdružování, sdružení, volné spojení, společenství; organizované seskupení či seskupování lidí k dosažení určitého cíle, organizace (profesionální, kulturní, zájmová, apod.) vymezená souborem norem, volné spojení organizací téhož druhu... Celý referát
 
78. asociační
sdružující, přičleňující... Celý referát
 
79. asociační technika
(psychologie) explorační postup vyžadující, aby klient reagoval nebo odpovídal na předložené podněty tím, co ho okamžitě napadne, a.t. je v psychologii spojována také s technikou projekce (viz projekční technika)... Celý referát
 
80. asociál
(sociologie) jedinec, jehož chování se vymyká společenským zásadám... Celý referát
 
81. asociální
(sociologie) neschopný přizpůsobit se běžným požadavkům většinové společnosti, nespolečenský... Celý referát
 
82. asociální chování
... Celý referát
 
83. asociálnost
snížené společenské cítění jedince... Celý referát
 
84. asocianismus
(psychologie) směr zdůrazňující existenci neredukovatelných duševních elementů, tzv. asociací, jejichž kombinací lze vysvětlit veškerou psychickou aktivitu včetně myšlení... Celý referát
 
85. asociativní
(odborně) přidružovací, slučovací... Celý referát
 
86. asociativnost
schopnost nebo možnost seskupování... Celý referát
 
87. asociovat
(odborně) sdružovat, seskupovat... Celý referát
 
88. asomatický
nehmotný, netělesný... Celý referát
 
89. asomnie
(medicína) chorobná nespavost... Celý referát
 
90. asonance
zvuková shoda samohlásek v koncových slabikách veršů... Celý referát
 
91. asonenace
souznění... Celý referát
 
92. asorpční
nevstřebatelný... Celý referát
 
93. asortativnost
somatická, biologická, zdravotní, psychická nebo sociální podobnost jedinců, která v kladném nebo záporném smyslu ovlivňuje úroveň jejich komunikace a příp. i výběr k párování... Celý referát
 
94. asortiment
zboží vytříděné podle určitého kritéria... Celý referát
 
95. asparágus
(botanika) okrasná pokojová rostlina, chřest... Celý referát
 
96. aspartam
umělé sladidlo... Celý referát
 
97. aspectio
aspectus, us, m. (l. aspicere nahlédnout) aspekce, aspekt, nazírání, zkoumání, vyšetřování zrakem. Aspectus clinicus klinický obraz... Celý referát
 
98. aspekce
(odborně) zkoumání, prohlídka, inspekce, nazírání, vyšetřování zrakem... Celý referát
 
99. aspekt
(odborně) hledisko, stanovisko uplatňované při posuzování něčeho, zorný úhel... Celý referát
 
100. aspektabilita
úroveň schopnosti a dovednosti poznávat a hodnotit věcí a jevy nejen ze subjektivního aspektu, ale z více hledisek, stanovisek a zorných úhlů, též aspektivita... Celý referát
 
101. aspektivita
úroveň schopnosti a dovednosti poznávat a hodnotit věci a jevy z více hledisek, stanovisek a zorných úhlů, též aspektabilita... Celý referát
 
102. asper
era, erum drsný, hrbolatý... Celý referát
 
103. aspergerův syndrom
Aspergerův syndrom je neurovývojová porucha, která spadá do spektra autismu. Byl pojmenován podle rakouského lékaře Hanse Aspergera, který tuto poruchu popsal v roce 1944. Lidé s Aspergerovým syndromem mají často normální nebo nadprůměrný intelekt, ale projevují charakteristické obtíže v sociálním interakci, komunikaci a omezené a repetitivní zájmy. <br> <br> Mezi typické příznaky Aspergerova syndromu patří potíže s porozuměním a interpretací neverbálních signálů, jako jsou mimika, gesta a tón hlasu, což může vést k nesprávnému porozumění sociálním situacím. Lidé s tímto syndromem často projevují omezené zájmy a mohou se silně zaměřovat na určitá specifická témata nebo aktivity. Dále mohou mít problémy s flexibilitou myšlení, přizpůsobením se změnám a vyjadřováním emocí. <br> <br> Aspergerův syndrom je neurovývojová porucha, která spadá do spektra autismu. Byl pojmenován podle rakouského lékaře Hanse Aspergera, který tuto poruchu popsal v roce 1944. Lidé s Aspergerovým syndromem mají často normální nebo nadprůměrný intelekt, ale projevují charakteristické obtíže v sociálním interakci, komunikaci a omezené a repetitivní zájmy. <br> <br> Mezi typické příznaky Aspergerova syndromu patří potíže s porozuměním a interpretací neverbálních signálů, jako jsou mimika, gesta a tón hlasu, což může vést k nesprávnému porozumění sociálním situacím. Lidé s tímto syndromem často projevují omezené zájmy a mohou se silně zaměřovat na určitá specifická témata nebo aktivity. Dále mohou mít problémy s flexibilitou myšlení, přizpůsobením se změnám a vyjadřováním emocí. <br> <br> <a href="https://ireferaty.cz/325/6078/Aspergeruv-syndrom">Aspergerův syndrom</a> se často projevuje již v dětství, ale může být diagnostikován i v dospělosti. Je důležité si uvědomit, že každý člověk s Aspergerovým syndromem je jedinečný a projevuje různou míru obtíží. Přestože mohou lidé s touto poruchou čelit určitým výzvám ve svém každodenním životě, mnozí z nich také vykazují vynikající schopnosti a nadání v určitých oblastech, jako je například matematika, věda nebo umění. Aspergerův syndrom se často projevuje již v dětství, ale může být diagnostikován i v dospělosti. Je důležité si uvědomit, že každý člověk s Aspergerovým syndromem je jedinečný a projevuje různou míru obtíží. Přestože mohou lidé s touto poruchou čelit určitým výzvám ve svém každodenním životě, mnozí z nich také vykazují vynikající schopnosti a nadání v určitých oblastech, jako je například matematika, věda nebo umění.... Celý referát
 
104. asperges
(církev) obřad kropení věřících na připomínku křtu, konaný někdy před mší... Celý referát
 
105. aspergil
(církev) nádoba ke kropení, kropenka... Celý referát
 
106. aspergilom
dutina vyplněná trsy plísně Aspergillus fumigatus (např. lokalizace v plicní bronchiektázii)... Celý referát
 
107. aspergilóza
(veterinářství) plísňové onemocnění zvířat, zvláště ptáků, působené plísněmi rodu Aspergillus a postihující zejména dýchací orgány... Celý referát
 
108. asperitas
drsnatina, kostrbatina, hrbolatina... Celý referát
 
109. aspermatizmus, aspermatismus
neschopnost vytvářet, popř. vylučovat spermie... Celý referát
 
110. aspermie
aspermatizmus... Celý referát
 
111. aspidis
f. štít... Celý referát
 
112. aspidistra
(botanika) rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovitých, z oddenku vyrůstají řapíkaté podlouhlé listy a přisedlé květy... Celý referát
 
113. aspik
(potravinářství) rosol... Celý referát
 
114. aspirace
snaha jednotlivce nebo společenských skupin o dosažení určitých subjektivně nebo společensky významných cílů... Celý referát
 
115. aspirační
(medicína) ve vztahu ke vdechnutí, související s vdechnutím... Celý referát
 
116. aspirační skupina
(sociologie) referenční skupina (do ní by chtěl člověk patřit)... Celý referát
 
117. aspirační úroveň
(psychologie) souhrn všech očekávání a přesvědčení o vlastní kvantitě i kvalitě současné i budoucí výkonnosti a aktivitě... Celý referát
 
118. aspirant
uchazeč... Celý referát
 
119. aspirantura
(školství) soustavná příprava absolventů vysokých škol pro vědeckou práci... Celý referát
 
120. aspiráta
(lingvistika) souhláska (většinou závěrová) doprovázená přídechem, např. th, kh... Celý referát
 
121. aspirator
(l. aspirare přivanout) aspirátor, přístroj na odsávání... Celý referát
 
122. aspirin
(farmakologie) analgetikum, antipyretikum, lék známý v ČR pod názvem acylpyrin... Celý referát
 
123. aspirovaný
(medicína) vdechnutý... Celý referát
 
124. aspirovat
(odborně) dělat si nárok, ucházet se o něco... Celý referát
 
125. aspis
f. štít... Celý referát
 
126. asplenie
nevyvinutí sleziny... Celý referát
 
127. assembler
(programování) překladač z jazyka symbolických adres (JSA) do strojového kódu... Celý referát
 
128. assertion
výrok... Celý referát
 
129. assertive
asertivní, průbojný, energický, rozhodný, sebevědomý... Celý referát
 
130. asservatum
i. n. (l. asservare chránit) aservát, úředně uchovaná věc, prostředek jako důkaz při pozdějším soudním řízení (např. při podezření na otravu)... Celý referát
 
131. assessing
hodnocení, posuzování... Celý referát
 
132. assessment
(psychologie) psychologická diagnostická metoda hodnocení, posouzení pracovní způsobilosti a psychického i osobnostního potenciálu jedince, která se používá např. při výběru zaměstnanců (i na úrovni manažerů) z více uchazečů... Celý referát
 
133. asset management
Investování a správa peněz.Služba nabízená obchodníky s cennými papíry a bankami,která se zabývá správou aktiv.... Celý referát
 
134. assimulatio
(l. assimulare napodobit, předstírat) asimulace, napodobení, předstírání, přetvařování... Celý referát
 
135. assistens
(l. assistere stát u něčeho, pomáhat) asistent, učitelská, vědecká síla na vysokých školách... Celý referát
 
136. associated
asociovaný... Celý referát
 
137. associating
asociování, v komunikaci asociování znamená prožít znovu určitý vlastní zážitek alespoň přibližně tak, jak probíhal v minulosti, vidět situaci svýma vlastníma očima a prožít ji celým svým tělem. Takový zážitek může mít katarzní účinek a dopad, může v... Celý referát
 
138. associatio
(l. ad u, při, l. socius druh) asociace, seskupování, sdružování představ, shlukování (molekul)... Celý referát
 
139. assuta
zobrazení Panny Marie... Celý referát
 
140. astáze
zvětšení citlivostí přístroje bez zvětšení jeho rozměrů... Celý referát
 
141. asteatóza
zástava vylučování mazu z mazových žláz... Celý referát
 
142. astéja
buddhistická zásada nezcizování, nekradení, nepřisvojování si cizího vlastnictví, a to nejen materiálního, ale i duševního a duchovního... Celý referát
 
143. astenia ventriculi
žaludeční slabost... Celý referát
 
144. astenický
(psychologie) slabý, neduživý, leptosomní, dolichomorfní, lineární (typ člověka)... Celý referát
 
145. astenický pocit vlastní moci
nesmělost, pocity nejistoty, nedostatek sebedůvěry... Celý referát
 
146. astenie
(medicína) celková tělesná slabost... Celý referát
 
147. astenik
štíhlý typ člověka... Celý referát
 
148. astenofobie
(psychologie) chorobný strach z únavy a vyčerpanosti... Celý referát
 
149. astenopie
slabozrakost, chabozrakost, nezřetelné vidění... Celý referát
 
150. astenosféra
zemská vrstva se sníženou viskozitou ležící pod litosférou... Celý referát
 
151. astenospermie
snížená vitalita nebo pohyblivost spermií... Celý referát
 
152. astenoxie
nedostatečný přívod kyslíku... Celý referát
 
153. aster
(astronomie) hvězda... Celý referát
 
154. astereognozie
(medicína) neschopnost a nedovednost hmatového poznávání... Celý referát
 
155. asterixis
třes rukou, akrální dyskineza horních končetin, flapingový třes... Celý referát
 
156. asteroid
(astronomie) planetka, planetoid... Celý referát
 
157. asthma bronchiale
záducha... Celý referát
 
158. astigmaticus
astigmatický, týkající se astigmatismu... Celý referát
 
159. astigmatizmus, astigmatismus
porucha vidění vyvolaná nesprávným zakřivením rohovky... Celý referát
 
160. astma
(medicína) záchvatovitá dušnost, působená buď alergickou křečí průduškových svalů nebo provázející některou srdeční chorobu... Celý referát
 
161. astmatická osobnost
astmatická osobnost podle některých psychologů vykazuje např. tyto způsoby chování a prožívání:... Celý referát
 
162. astmatický
dušný... Celý referát
 
163. astmatoidní
podobný astmatické dušnosti... Celý referát
 
164. astmolytický
mírnící, odstraňující astmatický záchvat... Celý referát
 
165. astomie
zrůda bez úst... Celý referát
 
166. astrachán
(textilnictví) jemná kožešina z novorozeného jehněte kyrgyzské ovce... Celý referát
 
167. astrafobie
(psychologie) chorobný strach z hromů a blesků... Celý referát
 
168. astragal
stavební vodorovný dekorativní článek... Celý referát
 
169. astrální
(astronomie) hvězdný... Celý referát
 
170. astrální cestování
... Celý referát
 
171. astrilol
(ornitologie) klecní snovačovitý pták rodu Neochmia a Estrilda s tenkým zobákem, původem z tropické Austrálie a Afriky... Celý referát
 
172. astringens
(l. astringere utahovat, stahovat) a(d)stringentní, zužující, stahující... Celý referát
 
173. astrionika
obor zabývající se přístrojovým a elektronickým vybavením umělých kosmických těles... Celý referát
 
174. astro-
první část složených slov mající význam hvězda, hvězdný... Celý referát
 
175. astroarcheologie
(archeologie) obor zkoumající archeologickými metodami astronomická zařízení vybudovaná starými kulturami... Celý referát
 
176. astrobiologie
obor studující možnosti života ve vesmíru, exobiologie... Celý referát
 
177. astroblastoma
(medicína) tis, n. (ř. aster hvězda, ř. blastos výhonek) astroblastom, druh nezralého nádoru z podpůrné nervové tkáně, tvořící plynulý přechod s astrocytomem... Celý referát
 
178. astrocyt
(biologie) buňka podpůrné nervové tkáně hvězdicovitého tvaru... Celý referát
 
179. astrocytoblast
předpokládaný vývojový mezistupeň mezi spongioblasty a astrocyty během histogeneze centrální nervové soustavy... Celý referát
 
180. astrocytom
(medicína) druh mozkového nádoru... Celý referát
 
181. astrocytoma
(medicína) tis, n. (ř. aster hvězda, ř. kytos buňka) astrocytom, nádor z astrocytů... Celý referát
 
182. astrofie
kompozice básně bez členění do strof... Celý referát
 
183. astrofobie
(psychologie) chorobný strach z bouřky a jiných přírodních úkazů... Celý referát
 
184. astrofyzika
(astronomie) obor astronomie zabývající se stavbou, fyzikálními vlastnostmi a chemickým složením kosmických těles... Celý referát
 
185. astrograf
(fotografie) fotografický dalekohled s objektivem... Celý referát
 
186. astrokartografie
(astrologie) deskriptivní metoda moderní astrologie... Celý referát
 
187. astroláb
středověký jednoduchý astrometrický přístroj... Celý referát
 
188. astrolatrie
uctívání hvězd, předpovídání budoucnosti z postavení hvězd... Celý referát
 
189. astrolog
(astrologie) hvězdopravec, jasnovidec, sestavující předpovědi a horoskopy dle anamnézy, dat a postavení hvězd... Celý referát
 
190. astrologie
obor zabývající se hledáním vztahů a souvislostí mezi postavením kosmických těles a právě probíhajícími i budoucími ději na určitém místě Země, hvězdopravectví... Celý referát
 
191. astromancie
(odborně) věštění z hvězd, ale ne na základě horoskopu... Celý referát
 
192. astromedicína
(medicína) disciplína užité astrologie, která využívá astrologické poznatky v praktické medicíně... Celý referát
 
193. astrometeorologie
(astrologie) disciplína užité astrologie pokoušející se o dlouhodobé meteorologické předpovědi na astrologickém základě... Celý referát
 
194. astrometrie
(astronomie) obor astronomie zabývající se určováním poloh kosmických objektů na světové sféře, poziční astronomie... Celý referát
 
195. astronaut
kosmonaut... Celý referát
 
196. astronautika
kosmonautika... Celý referát
 
197. astronavigace
(letectví) navigace založená na zjišťování polohy nebo kurzu letadla vzhledem k poloze nebeských těles... Celý referát
 
198. astronomie
(astronomie) přírodní věda zabývající se studiem kosmických těles, jejich pohybů, vývoje, studiem jejich soustav i vesmíru jako celku, hvězdářství... Celý referát
 
199. astropsychologie
(astrologie) disciplína užité astrologie, která využívá z horoskopů získané poznatky v psychologii a psychoanalýze... Celý referát
 
200. astryl
(technika) směs třaskavé rtuti a azidu stříbrného používaná jako třaskavá složka v rozbuškách... Celý referát
 
201. asuicidální
(psychologie) nevykazující jakékoli sklony, uvažování, snahy a směřování k sebevražednému jednání... Celý referát
 
202. asumpce
(odborně) domněnka, předpoklad... Celý referát
 
203. asumpční svět
předpokládaný svět (pojem J.D.Franka)... Celý referát
 
204. asydenton
spojení slov a vět bez spojky... Celý referát
 
205. asyl
útočiště, útulek... Celý referát
 
206. asymbolie
ztráta schopnosti rozeznávat znaky, dorozumívat se běžnými znameními... Celý referát
 
207. asymbolie bolesti
(medicína) agnózie na bolestivé podněty, nepřítomnost normální emotivní reakce na bolest... Celý referát
 
208. asymetrická sociální komunikace
druh nevýhodné společenské komunikace, např. nadřízené osoby v dominatní sociální pozici a podřízené osoby v submisivní sociální pozici... Celý referát
 
209. asymetrický
(odborně) nesymetrický, nesouměrný... Celý referát
 
210. asymetrie
nesouměrnost podle jedné nebo dvou hlavních os... Celý referát
 
211. asympraxie
to, co se děje v pozorovaném se neděje v pozorovateli a naopak (termín J.Hraše)... Celý referát
 
212. asymptomatický
(medicína) Probíhající bez symptomů. Např. asymptomatická choroba je taková choroba, která probíhá bez subjektivních příznaků. Symptomy neboli subjektivní příznaky jsou příznaky pozorované pacientem. Symptomem je například bolest. Objektivním příznak... Celý referát
 
213. asymptota
mezní poloha tečny kuželosečky, přímka, která se ke kuželosečce neomezeně blíží, ale nemá s ní žádný společný bod... Celý referát
 
214. asymptotický
(matematika) chovající se jako asymptota... Celý referát
 
215. asynallagmatický
vzájemně nepodmíněný (např. právní vztah, typicky darovací smlouva nebo smlouva o vypůjčce)... Celý referát
 
216. asynapse
nespojení homologních chromosomů při meiotickém dělení... Celý referát
 
217. asynchronismus
(odborně) časová nestejnost, různost, nesouměrnost... Celý referát
 
218. asynchronní
nesoudobý, nesoučasný, nesynchronizovaný... Celý referát
 
219. asyndetický
příd. asyndetické spojení, bezespoječné... Celý referát
 
220. asyndeton
spojení větných členů nebo vět bez spojovacího výrazu... Celý referát
 
221. asynergie
porucha souhry svalů podílejících se na pohybu... Celý referát
 
222. asyriologie
obor zabývající se jazykem, historií a kulturou obyvatel starověké Asýrie... Celý referát
 
223. asystolie
zástava srdeční činnosti... Celý referát
 
224. aszu
druh kvalitního výběrového vína... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info