Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Slovník cizích slov

A   B   C   Č   D   Ď   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   Ř   S   Š   T   Ť   U   V   W   X   Y   Z   Ž  

Ve slovníku cizích slov je pro výraz "AK" k dispozici 317 výsledků:

 
1. aka
(zkratka) Also Known As - známý také jako, neboli, hrající v roli... Celý referát
 
2. akácie
(botanika) tropický a subtropický strom nebo keř, mimóza... Celý referát
 
3. akademické stresory
stresory spojeneé se studiem, prací a pobytem na vysokých školách... Celý referát
 
4. akademický
(školství) vztahující se k vysokému školství, k akademii věd... Celý referát
 
5. akademický gradus
stupeň akademické hodnosti, který udělují vysoké školy, např. bakalář, magistr, doktor, docent, profesor... Celý referát
 
6. akademie
(historie) starořecká filozofická škola založená po roce 388 př. n. l. Platónem v Athénách... Celý referát
 
7. akademizmus, akademismus
strohý,chladný, střízlivý ráz, způsob a forma projevu... Celý referát
 
8. akalceróza
nedostatek vápníku... Celý referát
 
9. akalkulie
narušená schopnost a dovednost zvládání základních početních operací a úkonů a chápání matematických vztahů... Celý referát
 
10. akampsie
neohebnost, topornost, ztráta schopnosti pohybů, ztuhlé klouby... Celý referát
 
11. akání
(lingvistika) (v ruštině) vyslovování samohlásky o v nepřízvučných slabikách jako a... Celý referát
 
12. akant
(botanika) rostlina paznehtník... Celý referát
 
13. akantha
trn, osten... Celý referát
 
14. akantocyt
abnormální erytrocyt s trnovitými výběžky... Celý referát
 
15. akantolýza
uvolnění vrstev dlaždicového epitelu pokožky ve stratum spinosum... Celý referát
 
16. akantom
ohraničené bujení kůže... Celý referát
 
17. akantopelvis
rachiticky zdeformovaná pánev s ostrými okraji... Celý referát
 
18. akantóza
ztluštění, zhrubění pokožky, nadměrná tvorba dlaždicového epitelu (pachydermie). Acanthosis verrucosa senilis bradavčité zhrubění pokožky, zvláště ve stáří... Celý referát
 
19. akapnie
výrazné zníženie množstva oxidu uhličitého v krvi... Celý referát
 
20. akarbie
nedostatek karbonátu v krvi... Celý referát
 
21. akardiak
jedinec bez vyvinutého srdce. Acardi(ac)us anceps zrůdný jedinec s polovinou srdce... Celý referát
 
22. akardie
nevyvinutost srdce... Celý referát
 
23. akaricid
pesticid určený k hubení roztočů... Celý referát
 
24. akarinóza, akarinosa
kožní nemoc působená roztoči (např. svrab)... Celý referát
 
25. akarofobie
(psychologie) chorobný strach z roztočů a drobného hmyzu... Celý referát
 
26. akaryonta
bezjaderné organismy, např.baktérie... Celý referát
 
27. akát
strom s lichozpeřenými listy, s ostrými trny a s hrozny vonných bílých květů, rostoucí často na suchých místech, původem z Mexika a ze Severní Ameriky z lesů Apalačských hor... Celý referát
 
28. akatafáze
chorobná neschopnost řadit slova ve věty, tvoření vět, neschopnost vyjádřit se souvislou větou... Celý referát
 
29. akatafázie
neschopnost nebo nedovednost formulovat své myšlenky do vět, vybavovat si vhodná slova, neschopnost utvořit větu adekvátní myšlence a představě... Celý referát
 
30. akatalektický
(o verši) s poslední stopou úplnou... Celý referát
 
31. akatalepsie
chorobná nechápavost... Celý referát
 
32. akatamatéza
nechápavost, neschopnost porozumění... Celý referát
 
33. akatelektický
neúplný... Celý referát
 
34. akatexie
inkontinence, neschopnost udržet tělesné sekrety... Celý referát
 
35. akathisie
extrapyramidový symptom projevující se neklidem, hypermotorikou... Celý referát
 
36. akatize
bezdůvodné pobíhání, ztráta schopnosti usednout, trvale sedět... Celý referát
 
37. akatizie
chorobná neposednost... Celý referát
 
38. akawi
(gastronomie) druh sýra v slaném nálevu... Celý referát
 
39. akce
čin, zásah, jednání... Celý referát
 
40. akce Z
... Celý referát
 
41. akcelerace
(odborně) zrychlení, zrychlování (činnosti, děje, pohybu)... Celý referát
 
42. akcelerační funkce
urychlující (např. osvojovací proces při učení)... Celý referát
 
43. akcelerátor
urychlovač, zrychlovač... Celý referát
 
44. akcelerující
zrychlující, urychlující... Celý referát
 
45. akcent
(lingvistika) cizí přízvuk, odlišná výslovnost cizince... Celý referát
 
46. akcentovaná osobnost
(psychologie) osobnost odlišná od standardní osobnosti - je ještě v mezích normy, ale tvoří přechod k osobnosti patické (angl. borderline personality)... Celý referát
 
47. akcentovaný
(lingvistika) zdůrazněný, zvýrazněný, nadměrně rozvinutý, velmi výrazný... Celý referát
 
48. akcentovat
(odborně) zdůrazňovat, zvýrazňovat důležitost něčeho... Celý referát
 
49. akcept
přijetí, uznání, akceptace... Celý referát
 
50. akceptabilita
míra ochoty přijímat či přijmout něco či někoho, přijatelnost (např. postoje, názoru, rozhodnutí druhé osoby pro nás)... Celý referát
 
51. akceptabilní
přijatelný, vyhovující... Celý referát
 
52. akceptabilní asertivita
přijatelné, vyhovující sebeprosazování... Celý referát
 
53. akceptace
(odborně) přijetí, uznání, akcept... Celý referát
 
54. akceptant
osoba, která přijímá cizí směnku, směnečník... Celý referát
 
55. akceptor
(chemie) atom, molekula nebo ion přijímající elektron, elektronový pár nebo proton od jiné obdobné částice (donoru)... Celý referát
 
56. akceptovaný
přijímaný, odsouhlasený... Celý referát
 
57. akceptovat
(odborně) se souhlasem přijímat, uznat, souhlasit s něčím... Celý referát
 
58. akcese
přistoupení (ke členství)... Celý referát
 
59. akcesibilita
(doprava) dopravní dostupnost... Celý referát
 
60. akcesista
nižší úředník... Celý referát
 
61. akcesit
odměna tomu, kdo při soutěži nedostal cenu: čestný akcesit... Celý referát
 
62. akcesorický
(právo) Vztah akcesorické povahy přistupuje ke vztahu hlavnímu a na vztah hlavní je existenčně vázán. Předpokladem je tedy existence dvou právních vztahů: vztahu hlavního jako určujícího a vztahu akcesorického, který sleduje osudy vztahu hlavního.... Celý referát
 
63. akcesorie
(mineralogie) nerost vyskytující se jen v nepatrném množství ve vyvřelé hornině, neovlivňující její klasifikaci... Celý referát
 
64. akcesorní
vedlejší, nepodstatný, přídavný, akcesorický... Celý referát
 
65. akcidence
vedlejší,mimořádná práce, zpravidla v úřadě... Celý referát
 
66. akcidens
nepodstatné, nepatřící k podstatě, nahodilé, měnlivé, dočasné... Celý referát
 
67. akcident
(knižně) nepředvídaná, náhodná událost, příhoda... Celý referát
 
68. akcidentála
znaménko pro zvýšení nebo snížení tónu, znaménko rušící předznamenění... Celý referát
 
69. akcidentální
(odborně) náhodný, vedlejší, nepodstatný, podružný... Celý referát
 
70. akcidentální proporcionalita
náhodná, vedlejší, nepodstatná proporcionalita... Celý referát
 
71. akcidentický
nepředvídaný, náhodný... Celý referát
 
72. akcidentiíní
(knižně) vedlejší, náhodný, nepodstatný... Celý referát
 
73. akcie
(ekonomie) cenný papír představující určitý majetkový podíl akciové společnosti a opravňující majitele k určitým právům... Celý referát
 
74. akcionář
majitel akcie, podílník akciové společnosti... Celý referát
 
75. akcís
(historie) bývalý domeček k výběru daně z dovozu potravin na příjezdových cestách do Prahy v místě potravní čáry... Celý referát
 
76. akcíz
daň z dovozu některého zboží do města... Celý referát
 
77. akční
provádějící akci... Celý referát
 
78. akční kompetence
schopnost a dovednost osobitě, iniciativně a zodpovědně přijímat výzvy k pracovním a dalším činnostem a realizovat i samostatně vytčené cíle... Celý referát
 
79. akční malba
je to výtvarné umění založené na pocitech a vkusu, vetšinou umělec ani netuší co stvoří, zjednoduší obyčejnou věc k nepoznání... Celý referát
 
80. akční radius
(odborně) oblast, rozsah, dosah působnosti, využití, použitelnosti, vlivu, výkonnosti (např. délka doletu nebo dojezdu na plnou nádrž nebo plné nabití baterií)... Celý referát
 
81. akční výzkum
výzkum v sociálních vědách zaměřený na poznávání, hodnocení a zkvalitňování praxe (např. edukační ),též action research... Celý referát
 
82. akédia
znechucenost, nevytrvalost, skleslost, omrzelost, vnitřní nestabilita, nerozhodnost, neangažovanost, vyhořelost... Celý referát
 
83. akeratóza
nedostatek rohové tkáně... Celý referát
 
84. akinakes
dýka nebo krátký dvojsečný meč, základní osobní zbraň každého Skyta... Celý referát
 
85. akinesa
neschopnost pohybu... Celý referát
 
86. akinesis
(medicína) is, f. (ř. alfa priv., ř. kinein hýbat, pohybovat) akineze, neschopnost pohybu, nehybnost, ochrnutí. Akinesis algera neschopnost pohybu při velké bolesti. Akinesis amnestica neschopnost pohybu určité části těla po dlouhém klidu... Celý referát
 
87. akinestézie
akinestie, ztráta vnímání pohybu, neschopnost vnímat pohyb... Celý referát
 
88. akineta
nedělící se buňka... Celý referát
 
89. akinetický freezing
náhlé zárazy, blokády, ,,ztuhnutí" v pohybech nebo v řeči... Celý referát
 
90. akinetopsie
(medicína) selektivní (výběrová) porucha vizuálního vnímání a zrakového rozlišování pohybu... Celý referát
 
91. akineza
(medicína) porucha motility, nepohyblivost, neschopnost nebo omezení pohybu... Celý referát
 
92. akinéza, akinézie
chorobná neschopnost pohybu... Celý referát
 
93. akinézie, ekinesie
nehybnost, ochrnutí... Celý referát
 
94. akinospermie
nehybnost, nepohyblivost spermií... Celý referát
 
95. akiurgie
chirurgické výkony, při nichž se používá ostrých, jehlovitých nástrojů... Celý referát
 
96. akja, akija
(odb.)lodičkové saně (pův. u Eskymáků a Laponců), používané horskou službou jako vozný prostředek... Celý referát
 
97. aklamace
(politika) veřejné hlasování (na schůzi, při veřejném projevu nebo mítinku)... Celý referát
 
98. akleistokardie
neuzavření srdečního ústí... Celý referát
 
99. aklimace
změna určitého faktoru prostředí podmiňující zlepšené přežívání organizmu... Celý referát
 
100. aklimatizace, aklimatisace
(odborně) přivykání, přizpůsobení se novému prostředí při změně... Celý referát
 
101. akline
izočára s nulovou magnetickou inklinací, shodná s geomagnetickým rovníkem... Celý referát
 
102. akmecentrismus
teoretický směr považující za těžiště života etapu plného rozvoje sil (střední věk)... Celý referát
 
103. akméizmus, akméismus
(literatura) ruský literární směr druhého desetiletí 20. století... Celý referát
 
104. akmeologie
nauka o dospělosti... Celý referát
 
105. akmit
(mineralogie) jednoklonný nerost, křemičitan sodíku a železa, tvořící tmavé sloupcovité krystaly zakončené charakteristickou špičkou... Celý referát
 
106. akné
(medicína) chronické onemocnění kůže (zánět mazových žláz) projevující se takzvanými uhry a bolestivými červenými hrbolky na obličeji, zádech a prsou, neodborně zvané trudovina, objevující se nejčastěji v pubertě... Celý referát
 
107. akne vulgaris
onemocnění kůže, trudovina, uhrovitost... Celý referát
 
108. akneiformní
vypadající jako trudovina, podobný trudovině... Celý referát
 
109. aknémie
vrozené nevyvinutí dolních končetin... Celý referát
 
110. akoasma
sluchový přelud, auditivní halucinace... Celý referát
 
111. akoasmata
jednoduché sluchové halucinace (např. zvonění, skřípění, praskání, hukot)... Celý referát
 
112. akoazma
sluchové halucinace, přeludy (klepání, škrábání)... Celý referát
 
113. akoláda
(hudba) svorka, spona spojující dvě nebo více osnov... Celý referát
 
114. akolasia
nevázanost... Celý referát
 
115. akologie
(věda) věda o léčebných prostředcích... Celý referát
 
116. akolúthein
mystické následování (napodobování)... Celý referát
 
117. akolyta
(církev) "druh na cestě", v širším smyslu "ten, kdo slouží", lat. "acoluthus", služebník církve ustanovený k službě u oltáře a pomoci knězi a jáhnovi při liturgické činnosti... Celý referát
 
118. akomie
(odborně) pleš, holohlavost... Celý referát
 
119. akomodace
(odborně) přizpůsobení, adaptace... Celý referát
 
120. akomodace oka
akomodace ? přizpůsobení oka pohledu na blízké či vzdálené předměty. Děje se různým oploštěním nebo vyklenutím čočky pomocí svalu (m. ciliaris) obsaženého v řasnatém tělese oka (corpus ciliare). Srov. presbyopie, blízký bod... Celý referát
 
121. akomodometrie
měření akomodace oka... Celý referát
 
122. akonitin
alkaloid v orněji šalamounku... Celý referát
 
123. akontabilita
schopnost předložit účty, zúčtovatelnost, zodpovědnost vůči klientům... Celý referát
 
124. akontace
(obchod) zálohová úhrada, částečné placení předem, první mimořádná splátka (nejčastěji u nákupu automobilů)... Celý referát
 
125. akontion
(historie) hod oštěpem jako součást gymnastiky a pětiboje v ant. Řecku... Celý referát
 
126. akord
(hudba) souzvuk nejméně tří současně znějících tónů uspořádaných podle nějakého systému... Celý referát
 
127. akordance
(geologie) vztah intenzivních těles k jejich plášti, a to zdánlivě souhlasný... Celý referát
 
128. akordeon
(hudba) tahací harmonika, buď s měchem (knoflíková či pianová), nebo diatonická heligónka... Celý referát
 
129. akordický
založený na akordech... Celý referát
 
130. akordní
zaměřený na úkol... Celý referát
 
131. akordový
(k akord = souzvuk) znějící několika tóny... Celý referát
 
132. akorie
vrozené nevyvinutí zornice... Celý referát
 
133. akormus
zrůda bez trupu... Celý referát
 
134. akr
(jednotky) stará plošná jednotka... Celý referát
 
135. akra
okrajové části těla... Celý referát
 
136. akrální
(odborně) okrajový, krajní... Celý referát
 
137. akranie
vrozené nevyvinutí lebečních kostí... Celý referát
 
138. akranius
zrůdný jedinec bez vyvinutí lebečních kostí... Celý referát
 
139. akraturéza
neschopnost udržet moč... Celý referát
 
140. akrece
růst anorganických těles přirůstáním nových částic na vnější straně... Celý referát
 
141. akreditace
(odborně) pověření, zplnomocnění, potvrzení, schválení, oprávnění k  činnosti... Celý referát
 
142. akreditační
schvalující, pověřující, potvrzující... Celý referát
 
143. akreditiv
(ekonomie) platební dokument, finanční částka složená v bance rezervovaná pro úhradu určitého zboží... Celý referát
 
144. akreditovaný kurz
(odborně) kurz schválený příslušným úřadem nebo orgánem... Celý referát
 
145. akreditovat
(diplomacie) (koho) pověřit, pověřovat funkcí diplomatického zástupce nebo novináře... Celý referát
 
146. akribie
přesnost, pečlivost, pozornost,svědomitost... Celý referát
 
147. akribofobie
chorobný strach z nepřesnosti... Celý referát
 
148. akridin
(chemie) heterocyklická sloučenina z dehtu černého uhlí, důležitá při výrobě barviv a ve farmaceutickém průmyslu... Celý referát
 
149. akrifobie
(psychologie) chorobný strach pisatele, že něco nepřesně, chybně, špatně napsal... Celý referát
 
150. akro-
první část složených slov mající význam - vrcholný, vrchní, nejvyšší ,- okrajový... Celý referát
 
151. akroanestézie
ztráta citlivosti na prstech... Celý referát
 
152. akroangiotrombóza
tromby vznikající v periferních cévách... Celý referát
 
153. akrobacie
obratnostní cvičení vysoce náročné na koordinaci... Celý referát
 
154. akrobat
(sport) sportovec či umělec provádějící obratné kousky postavené na perfektní koordinaci těla v interakci s jinými předměty nebo stroji (letadla, motocykly apod.)... Celý referát
 
155. akroblast
zbytek Golgiho komplexu... Celý referát
 
156. akrobrachycefalus
člověk s vysokou a krátkou lebkou... Celý referát
 
157. akrocefalosyndaktylie
vývojová anomálie lebky a skeletu končetin... Celý referát
 
158. akrocentrický
umístěný poblíž jednoho konce... Celý referát
 
159. akrocyanosa
promodralost rukou a nohou... Celý referát
 
160. akrocyanóza
namodralé až mramorově fialové zbarvení kůže končetin... Celý referát
 
161. akrodynie
(medicína) bolestivost končetin... Celý referát
 
162. akrodystonie
porucha napětí v akrálních částech těla... Celý referát
 
163. akrofobie
(psychologie) chorobný strach z výšek,z hloubky... Celý referát
 
164. akrohyperhidróza
nadměrné pocení v okrajových částech těla (na rukou a nohou)... Celý referát
 
165. akrohysterosalpingektomie
oboustranná salpingektomie s klínovitou resekcí dna dělohy... Celý referát
 
166. akrokeratóza
zrohovatělá ložiska na dlaních a chodidlech... Celý referát
 
167. akrokontraktura
zkrácení svalů a šlach na končetinách... Celý referát
 
168. akrolein
nejjednodušší nenasycený aldehyd, ostře páchnoucí, vznikající rozkladem tuků žárem, akrylaldehyd... Celý referát
 
169. akrolýza
ubývání kostní tkáně na okrajových částech těla (na rukou, nohou)... Celý referát
 
170. akromegalie
chorobné zvětšení okrajových částí těla... Celý referát
 
171. akromegaloidní
podobný, připomínající akromegalii, zvětšení okrajových částí těla... Celý referát
 
172. akromelalgie
(medicína) bolestivost koncových částí rukou a nohou... Celý referát
 
173. akromiální
nadpažkový... Celý referát
 
174. akromikrie
zkrácení končetin... Celý referát
 
175. akromiohumerální
týkající se nadpažku a kosti pažní... Celý referát
 
176. akromioklavikulární
týkající se nadpažku a klíční kosti... Celý referát
 
177. akromioskapulární
týkající se nadpažku a lopatky... Celý referát
 
178. akromotofilie
typ parafilie projevující se eroticko-sexuálním zaměřením na partnery s chybějícími nebo amputovanými končetinami... Celý referát
 
179. akromyotonie
tonické křeče svalstva končetin, přetrvávání stahu, neschopnost uvolnění stahu... Celý referát
 
180. akroneuróza
souborné označení pro angioneurotické poruchy v akrálních oblastech končetin... Celý referát
 
181. akronym, akronymum
(lingvistika) zkratkové vlastní jméno, složené z počátečních písmen několika slov (např. UNESCO)... Celý referát
 
182. akroosteolýza
rozpouštění kostí v okrajových částech těla... Celý referát
 
183. akropachye
chorobné změny periferních kostí a kloubů - "paličkovité prsty"... Celý referát
 
184. akroparestézie
pocity brnění, mravenčení na okrajových částech těla... Celý referát
 
185. akropole, akropolis
(historie) opevněný posvátný okrsek s vladařským palácem umístěný na nejvyšším místě města... Celý referát
 
186. akrosklerodermie
sklerotizace vaziva v okrajových částech kůže a vnitřních orgánů... Celý referát
 
187. akroskleróza
ztvrdnutí kůže na prstech... Celý referát
 
188. akrosom
cytoplazmatický lem v přední části hlavičky spermie, tělísko na vrcholu hlavičky spermie... Celý referát
 
189. akrosomální
patřící k akrosomu... Celý referát
 
190. akrostich, akrostichon
báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršů tvoří další informaci... Celý referát
 
191. akrostika
(odborně) mnemotechnická pomůcka, kdy je vymyšlena věta, kde první písmeno každého slova je pomůckou k zapamatování určitého odborného či vědeckého poznatku... Celý referát
 
192. akrosyndéza
částečné (koncové) párování homologních chromosomů při redukčním dělení buněk... Celý referát
 
193. akroteriáza
zrůda s vrozenými vývojovými poruchami v oblasti obličeje a končetin... Celý referát
 
194. akroterion
(architektura) dekorativní ukončující architektonický článek na rozích nebo vrcholech štítů antického chrámu, nejčastěji v podobě vějířovitého rostlinného motivu (palmety) nebo zvířecích i lidských postav... Celý referát
 
195. akrotismus
ztráta tepu, stav organismu, v němž není možno zaznamenat tep... Celý referát
 
196. akrotomie
štěpení vrcholu listu... Celý referát
 
197. akrotonie
podporování terminálních nebo jim blízkých pupenů -> habitus stromu (srv. bazitonie, vt. fanerofyt)... Celý referát
 
198. akruální
(účetnictví) akruální princip - Účetní princip, podle nějž jsou důsledky transakcí, či jiných událostí uznány v době, kdy nastaly (a nikoli v okamžiku, kdy jsou za ně přijaty či vydány peníze nebo jejich ekvivalenty) a jsou zaúčtovány do období, k ně... Celý referát
 
199. akrylát
umělá živice... Celý referát
 
200. aksamit
hedvábný samet... Celý referát
 
201. akt
čin, výkon (slavnost, pohřeb ,..)... Celý referát
 
202. akta
úřední spisy... Celý referát
 
203. aktér
aktivní účastník... Celý referát
 
204. aktin
(chemie) globulární strukturní protein, který polymeruje v mikrofilamenta... Celý referát
 
205. aktinický
(chemie) citlivý k účinku záření: aktinické vlivy - vlivy záření... Celý referát
 
206. aktinid
skupina radioaktivních prvků počínající aktiniem... Celý referát
 
207. aktinium
(chemie) kovový radioaktivní prvek obsažený v uranových rudách, objevený v r. 1899, zn. Ac.... Celý referát
 
208. aktino-
první část složených slov mající význam paprsek, záření... Celý referát
 
209. aktinografie
vyšetřování pomocí rentgenových paprsků... Celý referát
 
210. aktinogram
(medicína) rentgenový snímek... Celý referát
 
211. aktinokardiografie
označení pro metody rentgenového a radioizotopového vyšetření srdce... Celý referát
 
212. aktinokymografie
pohybové rentgenové snímání... Celý referát
 
213. aktinologie
obor medicíny zabývající se studiem radiačního záření a jeho následky... Celý referát
 
214. aktinometr
měřič síly, intenzity záření... Celý referát
 
215. aktinometrie
nauka studující sluneční záření dopadající na horní hranici zemské atmosféry, jeho změny, záření Země a atmosféry, tepelnou bilanci Země... Celý referát
 
216. aktinomyceta
(biologie) jednobuněčný organizmus rodu Actinomyces, příbuzný bakteriím... Celý referát
 
217. aktinomycin
(medicína) antibiotikum s protinádorovým účinkem... Celý referát
 
218. aktinomykóza
nemoc podobná mykózám, způsobená anaerobním mikrobem ze skupiny Actinomycetaceae... Celý referát
 
219. aktinomykózy, aktinomykosy
(medicína) infekční onemocnění rostlin, zvířat i člověka vyvolaná aktinomycetami... Celý referát
 
220. aktinoskopie
vyšetřování pomocí rentgenových paprsků... Celý referát
 
221. aktinoterapie
(medicína) léčba pomocí ionizujícího záření... Celý referát
 
222. aktinoterepie
léčebné ozařování... Celý referát
 
223. aktinotoxémie
otrava krve při destrukci tkání vyvolané zářením... Celý referát
 
224. aktiv
pracovní schůze svolaná k řešení nebo projednání aktuální důležité otázky... Celý referát
 
225. aktiva
účetní pojem pro označení levé strany rozvahy, vyjadřují majetek a pohledávky organizace... Celý referát
 
226. aktivace
vybuzení, povzbuzení k činnosti, uvedení do činnosti... Celý referát
 
227. aktivátorský učební styl
samostatný, aktivní, se zájmem o nové poznatky a nové zkušenosti, obtížně snášející monotonní a rutinní činnosti... Celý referát
 
228. aktivismus
(přehnaná) činorodost, aktivita... Celý referát
 
229. aktivista, aktivistka
neobyčejně činný člen v něj. organizaci, hnutí n. vůbec ve veřejné činnosti... Celý referát
 
230. aktivita
činnost, činorodost... Celý referát
 
231. aktivizace
(odborně) proces, kterým jsou lidé (jedinci nebo i skupiny) vedeny k činorodosti... Celý referát
 
232. aktivizační metody
metody podporující aktivní a efektivní učení a výuku, samostatné, kritické a tvůrčí myšlení i samostatný způsob vyjadřování v individuálních i skupinových diskuzích se spolužáky i s učitelem, kooperace a participace žáka s učitelem ve výučování... Celý referát
 
233. aktivní
(odborně) činný, v činnosti, činorodý, zaktivovaný, připravený k provozu... Celý referát
 
234. aktivní buněčný eflux
(biologie) vylučování antibiotika z buňky... Celý referát
 
235. aktivní intoxikace drogami
náhle vzniklá závada či porucha zdraví (otrava) biologicky aktivní omamnou látkou např. požitím alkoholu, opioidů, kanaboidů, kokainu, jiných stimulancií včetně kofeinu, halucinogenů, užitím sedativ nebo hypnotik, tabáku, organických rozpouštědel neb... Celý referát
 
236. aktivovat
(odborně) uvádět v činnost, zapínat do provozu... Celý referát
 
237. aktivum
(účetnictví) majetek, jmění firmy... Celý referát
 
238. aktologický
antropokinetický, antropomotorický... Celý referát
 
239. aktologie
(odborně) věda o motorice člověka, antropomotorika, antropokinetika... Celý referát
 
240. aktor
metodologie UML, činitele stojící mimo modelovaný systém... Celý referát
 
241. aktovka
taška, zejména na spisy (diplomatka)... Celý referát
 
242. aktualismus v pedagogice
orientace kurikula na přítomnost, na současné trendy ve společnosti jako je např. pragmatismus nebo polytechnické vzdělání... Celý referát
 
243. aktualita
(žurnalistika) novinka, čerstvá zpráva z aktuálního dění... Celý referát
 
244. aktualizace
(odborně) přiblížení současnému stavu, společenskému dění a novému chápání... Celý referát
 
245. aktualizační tendence
(psychologie) snaha naplňovat vlastní psychické a osobnostní potencionality, rozvíjet svou osobnost... Celý referát
 
246. aktuální
(odborně) týkající se současnosti, živý... Celý referát
 
247. aktuální geneze
(psychologie) vývoj psychických a osobnostních procesů a vlastností (např. v průběhu učení nebo vyučování)... Celý referát
 
248. aktuální mimořádné nadání
... Celý referát
 
249. aktuár
(kdysi) nižší správní úředník, středoškolsky vzdělaný... Celý referát
 
250. akuestézie
citlivost, ostrost sluchu... Celý referát
 
251. akulit
tvrdá dřevovláknitá deska s otvory o průměru 3-5 mm ve čtvercové síti... Celý referát
 
252. akulturace
vzájemné přejímání a splývání rozdílných kultur... Celý referát
 
253. akumetr
přístroj ke zkoušce, měření sluchu (audiometr)... Celý referát
 
254. akumulace
(odborně) hromadění, nahromadění, sbírání, jímání... Celý referát
 
255. akumulátor
(technika) zařízení, které umožňuje hromadění energie a její následné využití... Celý referát
 
256. akumulovaný
nahromaděný, nakupený... Celý referát
 
257. akumulovat
hromadit, nahromadit, využívat... Celý referát
 
258. akund
(indián., odb.) bílá semenná vlákna tropické rostliny Calitropis používaná k výrobě lan... Celý referát
 
259. akupedie
starší výraz pro surdopedii (odvětví speciální pedagogiky zabývající se výchovou a vzděláváním osob s poruchou sluchu)... Celý referát
 
260. akupresura
léčebná metoda využívající tlak na určité body povrchu lidského těla... Celý referát
 
261. akupunktura
stará čínská léčebná metoda spočívající ve vpichování jehel do určitých bodů lidského těla... Celý referát
 
262. akurátní
(hovorově) přesný, pečlivý, dodržující a vyžadující přesnost... Celý referát
 
263. akušér
porodník... Celý referát
 
264. akušérka
(hovorově) porodní asistentka, pomocnice při porodu... Celý referát
 
265. akustická dysgnózie
(medicína) závada či porucha poznávání sluchem... Celý referát
 
266. akustická dyslalie
(odborně) patlavost řeči u nedoslýchavých, vadná výslovnost při postižení sluchu, audiogenní dyslalie... Celý referát
 
267. akustickomotorický typ učení
... Celý referát
 
268. akustický
(odborně) zvukový... Celý referát
 
269. akustický smog
metaforický výraz pro nadbytečný hluk... Celý referát
 
270. akustika
(odborně) obor zabývající se studiem zvuku, případně i dalšího mechanického vlnění... Celý referát
 
271. akustikofobie
(psychologie) chorobný strach z hluku... Celý referát
 
272. akustofobie
(psychologie) chorobný strach z hluku... Celý referát
 
273. akut
(fonetika) ostrý přízvuk... Celý referát
 
274. akutní
(odborně) náhlý, prudký, palčivý, bezprostřední... Celý referát
 
275. akutní intoxikace organickými rozpouštědly
přechodné poruchy chování, prožívání a vnímání např. po intoxikaci toluenem, terpentýnem, petrolejem, benzinem, benzolem, které se projevují apatií a letargií, hádavostí, hrubostmi a agresivitou, labilitou nálady, zhoršeným úsudkem, zhoršenou pozorno... Celý referát
 
276. akutní bolest
(medicína) náhlý varovný příznak, který informuje organismus o tkáňovém poškození např. úrazem, operačním zákrokem nebo chorobou... Celý referát
 
277. akutní dystonie
(medicína) bolestivé stažení svalů, např. šíje, obličeje a okohybných, svalové křeče... Celý referát
 
278. akutní intoxikace alkoholem
přechodná duševní porucha chování a prožívání, projevující se např. desinhibicí, hádavostí, agresivitou, labilitou nálady, zhoršenou pozorností, zhoršeným úsudkem, narušením osobních činností, kolísavou chůzí, špatnou rovnováhou, setřelou řečí, nysta... Celý referát
 
279. akutní intoxikace halucinogeny
přechodná porucha chování, prožívání a vnímání projevující se např.po intoxikaci lysohlávky, muchomůrky červené, durmanu, LSD, psylobycinu, přičemž může dojít k úzkostem a obavám, sluchovým, zrakovým nebo hmatovým iluzím nebo halucinacím při plném vě... Celý referát
 
280. akutní intoxikace kanaboidy
přechodná duševní porucha a porucha chování a prožívání z intoxikace hašišem nebo marihuanou, projevující se např. euforií a desinhibicí, úzkostí nebo agitovaností, podezíravostí nebo paranoidními představami, pocitem zpomalení času, zhoršeným úsudke... Celý referát
 
281. akutní intoxikace kofeinem
přechodný stav vznikající při požití dávek kofeinu nad cca 250mg, symptomatika zahrnuje tachykardii, palpitace, možnou arytmii, zvýšenou diurézu, neklid, intrapsychickou tenzi, svalový třes, fascikulace, zvýšenou těl. teplotu s pocením, zrudnutím, po... Celý referát
 
282. akutní intoxikace kokainem
(medicína) přechodná porucha chování, prožívání a vnímání, projevující se např. euforií a pocitem zvýšené energie, zvýšenou bdělostí, velikášským přesvědčením nebo jednáním, hrubostí nebo agresivitou, hádavostí, labilitou nálady, opakovaným stereoty... Celý referát
 
283. akutní intoxikace opioidy
přechodná duševní porucha chování a prožívání způsobená opiáty (tlumivými deriváty alkaloidů ze zaschlé šťávy makovic), heroinem,dolsinem, metadonem, kodeinem projevující se např. apatií, deinhibicí, psychomotorickým útlumem,zhoršenou pozorností, z... Celý referát
 
284. akutní nikotinová intoxikace
přechodná porucha chování, prožívání a vnímání projevující se např. nespavostí, bizarními sny, labilitou nálady,derealizací, narušením osobních činností, nauzeou nebo zvracením, pocením, tachykardií, srdeční arytmií... Celý referát
 
285. akutní retence moči (zkratka ARM)
náhlá neschopnost močit... Celý referát
 
286. akutní stres
zátěž organismu trvající minuty až hodiny, která se projevuje zvýšenou afektivní tenzí nad klidovou úroveń a často i závadou či poruchou důležitých životních funkcí, např. zvýšením krevního tlaku a tepové frekvence... Celý referát
 
287. akutrauma
poškození sluchového ústrojí hlukem... Celý referát
 
288. akuzace, akusace
obvinění, obžaloba, žaloba... Celý referát
 
289. akuzativ, akusativ
při skloňování čtvrtý pád... Celý referát
 
290. akuzie
vada nebo porucha sluchu vzniklá orgánovými změnami v oblasti sluchového analyzátoru (hypakuzie - snížení sluchu/ nedoslýchavost, anakuzie - ztráta sluchu/hluchota, dysakuzie - deformace sluchu, hyperakuzie - patologické zvýšení sluchu)... Celý referát
 
291. akva-, aqua-
první část složených slov mající význam voda, vodní... Celý referát
 
292. akvabela
(sport) plavkyně provozující synchronizované plavání... Celý referát
 
293. akvacentrum, aquacentrum
akvapark... Celý referát
 
294. akvadukt, aquadukt
(historie) antický stavební objekt pro přívod vody do měst, most s visutým vodním korytem, nadzemní vodovod... Celý referát
 
295. akvakultura
pěstování rostlin v živných roztocích bez půdy, hydroponie... Celý referát
 
296. akvalung, aqualung
potápěčský dýchací přístroj na stlačený vzduch... Celý referát
 
297. akvamanile
(historie) středověká bronzová, ojediněle stříbrná nádoba ve tvaru jezdce na koni nebo bájného zvířete, od 12. stol. používaná knězem při obřadném umývání rukou, od 14. stol. užívaná i ve vyšší feudální společnosti jako účelová nádoba, od stejné doby... Celý referát
 
298. akvamarín
modrozelený až modrý drahokam... Celý referát
 
299. akvapark, aquapark
(sport) vodní zábavní park se systémem skluzavek koupališť a jiných vodních atrakcí (tobogány, gejzíry, vodotrysky, divoká řeka)... Celý referát
 
300. akvaplán
dřevěná deska pro nácvik vodního lyžování... Celý referát
 
301. akvaplanink, aquaplaning, aquaplaining
(motorizmus) ztráta řiditelnosti vozidla na mokré silnici, "plavání " vozidla, nedostatečná adheze vozidla, smyk... Celý referát
 
302. akvapunktura
vstříknutí vody do podkoží... Celý referát
 
303. akvarel
(výtvarnictví) obraz nebo malba vodovými barvami... Celý referát
 
304. akvaristika
(chovatelství) chov (pěstování) vodních živočichů a rostlin v akváriích, jejich studium... Celý referát
 
305. akvárium
(chovatelství) umělá vodní, obvykle skleněná (nebo jiná průhledná) nádrž k chovu a pěstování vodních živočichů a rostlin... Celý referát
 
306. akvaterárium
(chovatelství) terárium pro chov obojživelníků a některých plazů... Celý referát
 
307. akvatický živočich
žijící převážně ve vodním prostředí... Celý referát
 
308. akvatilní
žijící ve vodě... Celý referát
 
309. akvatinta
grafická technika tisku z hloubky, zrnkový lept... Celý referát
 
310. akvifer
z angl. (groundwater) aquifer, vodonosní horizont nebo (zvodněný) kolektor - podzemní vrstva nasáklá čerstvou vodou, často obrovský podzemní prostor nasycený vodou... Celý referát
 
311. akvírovaný
získaný, nabytý během života... Celý referát
 
312. akvírovat
(odborně) získávat, nabírat, brát... Celý referát
 
313. akvizice
(odborně) získání, nábor, přírůstek... Celý referát
 
314. akvizitér
osoba získavající objednávky pro svého zaměstnavatele přímým jednáním s možnými zákazníky... Celý referát
 
315. akvizitivní
získávající, nabývající... Celý referát
 
316. akvizitor
(obchod) obchodní jednatel, manažer... Celý referát
 
317. akyn
lidový pěvec a básník středoasijských národů... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info