Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Evropa

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Zeměpis > Evropa
 
Titulek: Evropa
Datum vložení: 21.5.2011

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Evropa

Evropa je území brané buďto jako jeden ze sedmi světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie .
Jde o druhý nejmenší světadíl mající rozlohu asi 10 180 000 km² asi 7 % zemského povrchu, který je však zároveň druhý nejhustěji zalidněný 72 obyvatel/km², takže 718 000 000 obyvatel Evropy představuje 9,6% podíl na světové populaci.
Evropa je kolébkou tzv. západní civilizace. Evropské národy hrály dominantní roli ve světovém dění cca od 16. století až po počátek století 20., ve kterém byly zatlačeny do pozadí Spojenými státy americkými. Důvodem byla zejména politická a národnostní roztříštěnost Evropy, na jejímž území se odehrály hlavní boje obou světových válek a kterou po té druhé na čtyřicet let rozdělila železná opona.
I v současné době politická a jazyková roztříštěnost komplikují integraci Evropy, a to i u zemí, které jsou součástí Evropské unie. Mluví se zde 218 různými jazyky z nejméně 6 jazykových rodin (indoevropská, uralská, altajská, afroasijská, severokavkazská a baskičtina); naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech a existují zde oblasti, které jsou zdrojem závažných národnostních konfliktů zejména Balkán a země bývalého Sovětského svazu.

Dějiny
Ze starověku
• První civilizace vznikly na jihovýchodě Evropy v oblasti Egejského moře. Na Krétě se kolem roku 2700 př. n. l. zrodila Egyptem ovlivněná Mínojská civilizace a následovná civilizací mykénskou, která zanikla kolem roku 1200 př. n. l..

Politickým nástupcem říše Alexandra Velikého se stalo Římské císařství, založené císařem Augustem za jehož vlády vzniklo a také se začalo šířit křesťanství. Římská říše ovládala celé středomoří a západní Evropu. Latina úřední řeč Římské říše se stal základem rodiny románských jazyků. Rovněž římské právo položilo základ státovědy či evropského občanského práva. Římská říše zanikla roku 476 během stěhování národů.
Z novověku
Po francouzské revoluci 1789–1794 vznikly v několika vlnách státy na národním principu, který revoluce přinesla: 1822 Řecko svržením turecké nadvlády, 1830 Belgie oddělení od Nizozemí, 1859 Rumunsko sloučením dvou tureckých vazalů Valašska a Moldávie, 1861 Itálie sjednocením drobných italských států, 1871 Německo obdobným způsobem, sjednocením kolem Pruska, 1905 Norsko oddělením od Švédska, 1908 obnovené Bulharsko zrušením vazalství na Turecku a 1912 Albánie svržením turecké nadvlády.


Z moderních dějin
Po první světové válce roku 1918 vznikla další generace evropských států: 1917 Finsko oddělením od Ruska, 1918 Polsko obnovením z částí Německa a Ruska, Československo, Rakousko a Maďarsko rozpadem Rakousko-Uherska, Estonsko, Lotyšsko a Litva oddělením od Ruska, Jugoslávie sloučením Srbska, Černé Hory a části Rakousko-Uherska, 1921 Irsko oddělením od Británie a 1922 Sovětský svaz sloučením bolševických republik, vzniklých v důsledku Bolševické revoluce v Rusku. První světová válka znamenala podlomení evropské vlády nad planetou.
Po druhé světové válce roku 1945, která definitivně zničila evropskou moc, během studené války 1946–1989 byla Evropa rozdělena na dva významné politické a ekonomické bloky: východní blok ve východní Evropě, ovládaný SSSR, a na demokratické země v západní Evropě. Nových států vzniklo už jen několik: 1944 Island oddělením od Dánska, 1949 dva německé státy obnovením v okupačních pásmech, 1964 Malta vyhlášením nezávislosti na Británii.
Klíčový se stal rok 1989, kdy došlo k destrukci komunistických totalit v Polsku, Maďarsku, Československu, Bulharsku a Rumunsku a později i v Albánii. Východní blok se rozpadl. S koncem studené války bylo možno i roku 1990 znovusjednotit Německo. V roce 1991 se rozpadl Sovětský svaz a byl nahrazen Společenstvím nezávislých států. Tento vývoj se neobešel bez konfliktů například v Moldávii, pobaltských státech nebo na Kavkaze. Ve stejném roce začal i rozpad komunistická Jugoslávie a následní konflikty opět přinesly válku do Evropy. Rozpadem Jugoslávie vznikly státy následnické: Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie a později Srbsko, Černá Hora a Kosovo. Roku 1993 se rozpadlo Československo na Českou republiku a Slovensko bez konfliktů.

Geografie
Hranice mezi Evropou a Asií
Evropa se za samostatný světadíl považuje spíše z historických, kulturních a politických důvodů než z důvodů fyzickogeografických. Hranice mezi Evropou a Asií není v přírodě zjevná a zeměpisci se odedávna přou, kudy má přesně vést. Na vedení hranice ovšem závisí řada charakteristik kontinentu, jeho rozlohou počínaje a nejvyšší horou Mont Blanc vs. Elbrus konče.
Méně problematická je severní část hranice, kde se všeobecně přijímá role pohoří Ural vzniklo v permu nárazem tehdejšího kontinentu Sibiř do Pangey v oblasti někdejší Baltiky. Za rozhraní kontinentů se ovšem nepovažuje hlavní hřeben pohoří, ale jeho východní úpatí hranice začíná v Bajdarackém zálivu, Ural tedy leží celý v Evropě.
Rozšířená a na českých školách vyučovaná verze dalšího průběhu hranice je po řece Embě do Kaspického moře, odtud Kumomanyčskou sníženinou podél řek Kuma a Manyč až po ústí Manyče do Donu a po něm do Azovského moře.
Poloha, rozloha a vodorovná členitost
Název světadílu je odvozen od akkadského slova „ereb“ = západ Slunce.
Tvoří vlastně obrovský poloostrov dvojkontinentu Eurasie. Leží na severozápadě Starého světa.
Krajní body na pevnině jsou:
• na severu mys Nordkinn
• na jihu mys Punta Marroqui
• na západě mys Cabo da Roca
• na východě východní úpatí Polárního Uralu (pro srovnání: tento poledník prochází např. i Afghánistánem)
Absolutní krajní body Evropy jsou:
• na severu mys Fligeli v Zemi Františka Josefa
• na jihu ostrov Gavdhos u Kréty
• na západě Faj Grande na Azorách
• na východě východní úpatí Polárního Uralu
Blišší informace o Evropě
Rozloha Evropy činí 10,5 mil. km², což je 7 % světové souše. Je to druhý nejmenší světadíl po Austrálii a Oceánii.
Evropa má velmi členité pobřeží a je nejčlenitější ze všech světadílů. Délka pobřeží činí 37 000 km. Největší poloostrovy jsou Poloostrov Kola, Skandinávský, Jutský, Pyrenejský, Apeninský a Balkánský poloostrov.
Největší ostrovy Evropy jsou soustředěny na severozápadě: Velká Británie, Island a Irsko. Další ostrovy leží na severu: Nová země a Špicberky, Gotland, Öland, Sjælland a na jihu: Mallorca, Sicílie, Sardinie, Korsika, Kréta a Rhodos.
Nejsevernější bod Evropy Nordkinn:Povrch
Evropa má pestrý reliéf. Průměrná nadmořská výška činí 290 m n.m. což je nejméně ze všech světadílů. Většinu území zaujímají nížiny 60 %. Rozložení nížin a vysočin plyne z geologické stavby a geomorfologického vývoje.
Nejstarší část Evropy je východoevropská nížinná Fennosarmatia s Východoevropskou rovinou. Zde leží i nejnižší místo Evropy v proláklině Kaspické nížiny až −28 m. n. m. Na východě je Východoevropská rovina lemována protáhlým pohořím Ural o délce 2500 km.
Skandinávské pohoří - ledovce zde vyhloubily typické fjordy. Ledovec poznamenal i Severoněmeckou a Středopolské nížiny.Hercynským vrásněním vytvořilo Středoněmeckou vysočinu, Český masív a Francouzské středohoří.
Nejvyšší evropské pohoří Alpy (Mt. Blanc, 4807 m) jsou vytvořeny třetihorním alpínským vrásněním, stejně jako Karpaty, Dinárské hory, Pyreneje a Apeniny. V jižní Evropě se setkáváme i s vulkanismem a zemětřesením. Na Sicílii se tyčí i nejvyšší činná sopka Evropy Etna. Dalšími vulkány jsou Stromboli, Monte Epomeo a Vesuv.
Vodstvo
V Evropě s poměrně vlhkým podnebím je vytvořena poměrně hustá říční síť.80 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu. 20 % Evropy je odvodňováno do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší evropská řeka Volha 3531 km, povodí 1 360 000 km², s průměrným ročním průtokem 8220 m³. Dalšími velkými řekami jsou Don, Dněpr, Dunaj, Pád, Rhôna, Ebro, Seina, Temže, Rýn, Labe, Odra a Visla.
Maxima vodních stavů jsou ve východní Evropě na jaře a počátkem léta, ve střední a severní Evropě na jaře, v západní a jižní Evropě v zimě a ve velehorách v létě.Většina evropských jezer je ledovcového původu. Největšími jezery jsou Ladožské 18 360 km² a Oněžské jezero 9700 km² v Rusku.
Podnebí
Evropa patří do tří podnebných pásů severní polokoule. Na nejzazším severu je to studený pás se dvěma oblastmi, arktickou a subarktickou, na Špicberkách, Nové zemi a severním pobřeží Ruska. Zde leží i absolutně nejchladnější místo Evropy Usť-Cilma kde je −69 °C.
Většina Evropy leží v severním mírném pásu. V západní Evropě se rozkládá západopřímořská oblast s převládajícími západními větry a s mírnou zimou i létem. Ve střední Evropě je oblast přechodná, teplé léto se srážkami se střídá se zimou s trvalou sněhovou pokrývkou. Východní Evropa leží ve vnitrozemské oblasti s dlouhými, studenými zimami a horkými léty. Zde leží nejsušší místo Evropy Astrachaň 180 mm srážek ročně.
Nejvyšší absolutní teplota byla naměřena v močálu Pantano de Guadalmelatto u Córdoby kde je 52 °C ve středomořské oblasti subtropického pásu. V tomto pásu leží i nejdeštivější místo Evropy Crkvica 4624 mm srážek ročně.
Evropské geografické rekordy
Nejvyšší hory
• Elbrus 5642 m n. m., Kavkaz
• Mont Blanc 4807 m n. m., Savojské Alpy
• Monte Rosa 4634 m n. m., Penninské Alpy
• Dom 4545 m n. m., Valaiské Alpy
Nejvyšší činné sopky
• Etna 3370 m n. m., Sicílie, viz. obrázek:
• Beerenberg 2277 m n. m., Jan Mayen
• Askja 1510 m n. m., Island
• Hekla 1491 m n. m., Island
Nejdelší řeka
• Volha 3534 km Rusko
Demografie
Evropa má 718 mil. obyvatel, tj. 9,6 % světové populace. Hustota zalidnění je vysoká, 72 obyvatel/km2. Evropa je nejhustěji zalidněný kontinent.
Nejpočetnějšími evropskými národy jsou indoevropští Rusové, Němci, Italové, Angličané, Francouzi, Ukrajinci, Španělé a Poláci. Znakem všech průmyslových oblastí je nakupení sídel, zejména ve střední Anglii, Nizozemsku, Porúří, Porýní a v Sasku, v Horním Slezsku, Donbasu a Pádské nížině.

Romavé s počtem 7 až 9 milionů představují největší a nejrychleji se rozšiřující se menšinou v Evropě. Zajímavý údaj je také, že romů v Evropě je mladších 20 let více než 40%. Vztahy například v České republice nejsou vůbec pozitivní. Viz. graf:

velmi dobré
spíše dobré
spíše špatné
velmi špatné

Moje zdroje:
http://cs.wikipedia.org/
http://www.zemepis.com/polevr.php
http://studentka.sms.cz/
http://finance.idnes.cz/evropske-staty
http://statyevropy.cz/
http://www.odborneknihy.cz/
http://www.euportal.cz/
http://www.autoweb.cz/evropa
http://www.stuz.cz/
http://romove.radio.cz/cz/clanek/18884
http://video.furtpryc.cz/evropa/italie/sopka-etna
http://www.naturfoto.cz/nova-reka-fotografie-2212.html

Hodnocení: (hodnotilo 63 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info