Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Bible

Zařazeno: iReferaty.cz > Čtenářský deník > Bible
 
Autor: Neznámý
Název díla: Bible
Datum vložení: 22.5.2011

 

squareVClanku:
id='square-ir'
BIBLE

(STARÝ ZÁKON-Kniha Job,
NOVÝ ZÁKON-Lukášovo evangelium)

• Autor: neznámý
• Nakladatelství: Česká biblická společnost
• Rok vydání: 1991
• Dílo: Bible nebo-li Písmo svaté je nejrozšířenější světové literární dílo, které vedle svého náboženského obsahu má značný obecně kulturní, literární a jazykový význam. Tvoří ji Starý a Nový zákon. Byla přeložena do cca 2000 jazyků. Nejstarší překlad je do řečtiny, zvaný Septuaginta. Biblická náměty se staly trvalou inspirací pro všechny druhy umění dodnes. Bible ovlivnila způsob myšlení a život lidí a ustanovila jejich měřítka hodnot. Je to zdroj inspirace a základ mnoha národních literatur.
o Starý zákon: Vznikal od 10. do 2. st. př. n.l. Tvoří ho 39 knih psaných hebrejským a aramejským jazykem. Základem je tóra- hebrejsky Pentateuch. Jinak také Pět knih Mojžíšových: Genesis (vznik světa, Adam a Eva a jejich vyhnání z ráje, potopa světa, Abrahám, Izák, Jákob,…)
Exodus (život Mojžíše, vyvedení Izraelců z Egypta, hora Sinaj- Desatero, Kniha úmluvy,…)
Levicitus, Numeri, Deuteronomium (další zákony, tažení Izraelců od Sinaje k Palestině,…)
A další knihy např.: prorocké, Šalamouna, Job, Žalmy, Přísloví,…
o Nový zákon: Byl sepsán apoštoly v 1.-2. st. n. l. Byl napsán řecky , vypráví o učení a životě Ježíše Krista a je tvořen 27 knihami. Jádrem jsou 4 evangelia: Matoušovo, Markovo, Lukášovo a Janovo. Dále obsahuje apoštolské skutky a listy. K těmto církví kanonizovaným textům se řadí tzv. apokryfy („skryté“ knihy), které církev neuznala za právoplatnou součást bible.
Kniha Job

• Hlavní postavy: Job-dobrý člověk, oddaný Bohu
3 Jobovi přátelé
• Obsah: Job pocházel ze země Uz. Měl 7 synů a 3 dcery, velká stáda dobytka, ovcí, oslů, velbloudů, velký počet čeledi a velmi dobře se mu dařilo.
Byl věrný Bohu a on ho za to miloval. Satan jej však nenáviděl a dělal spoustu věcí proto, aby tomu tak nebylo a Job se od Boha odvrátil. Bůh Satanovi řekl, že může dělat vše na světě, ale nesmí ho zabít.
Nejprve mu Satan ukradl dobytek, pak zabil jeho děti a nakonec ne něj poslal strašlivou nemoc. Manželka mu poradila ať se zlořečí Bohu, ale on se od něj přesto neodvrátil. Přišli ho navštívit 3 přátelé a radili mu a domlouvali. Job se ptal Boha v bolestech proč ho trestá bez důvodu, protože se nijak neprovinil a žil spravedlivě. Hospodin mu jednou odpověděl, že jej neprávem obviňuje, jelikož je stvořitelem světa, který ho obklopuje. Job se mu omluvil za to, že mluvil tak lehkovážně a ničemu nerozuměl. Pochopil, že Bůh není nepřítelem lidí, ale pouze jim pomáhá. Hospodin mu díky jeho víře vrátil dvojnásobek toho, co mu vzal Satan a uzdravil ho.Lukášovo evangelium

• Hlavní postavy: Ježíš-Boží syn, šířil křesťanství, milosrdný, poctivý, pomáhal lidem
Jidáš-zradil Ježíše, následně toho litoval a tak se oběsil
Marie-panna, matka Ježíše-vstoupil do ní Duch svatý, hodná, milá, obětavá
• Obsah: Autorem je zřejmě Lukáš, pravděpodobně lékař pocházející ze syrské Antiochie. Je jediné, které má pokračování-skutky apoštolů. Sepsal ho v Římě nebo Řecku asi v letech 70-80. Je možno říci, že je nejpodrobnější. Popisuje totiž celý život Ježíše- od Mariina neposkvrněného početí až k jeho smrti, více popisuje i jeho prorockou kazatelskou činnost. Bývá obecně charakterizováno jako evangelium Spasitele a milosrdenství, ale také evangeliem žen. Silně zdůrazňuje vzkříšení Krista. Autor jasně naznačuje, že před boží soud patří celý člověk, tedy i jeho tělesná i duševní stránka. Evangelium je obohaceno o řadu vyprávění.
Nejprve se dozvídáme o narození Jana Křtitele, syna Alžběty a kněze Zachariáše, který později provede křest Ježíše v řece Jordán. Potom sestoupil archanděl Gabriel, když byla Alžběta v 6. měsíci, k panně Marii a zvěstoval, že do ní sestoupí Duch svatý, a že porodí Ježíše, Božího syna.
Poté je zde dojemný příběh Ježíšova narození. Je významné, že člověk, velmi důležitý pro lidstvo, se narodil ve chlévě a v obyčejné rodině. Což je zvlášť pro dnešní materialistický svět důležité. Proto bychom měli posuzovat ostatní podle skutků a vlastností a ne podle majetku.
Dále popisuje, že Ježíš byl učenlivý a zvídavý už jako dítě. Kolem 30let sedal pokřtít a po těžké zkoušce získal moc činit zázraky a uzdravovat a léčit malomocné, ochrnuté a nevyléčitelné nemoci.
Jednoho dne si ze svých učedníků vyvolil 12 a nazval je apoštoly. Jejich úkolem bylo šířit Kristovo učení a víry mezi lidmi. Ježíše doprovázely i ženy, mezi nimi i Máří Magdaléna, jejíž postavení je dodnes zkoumáno. Prý byla vzdělaná a byla z bohaté rodiny. S Ježíšem je spojovala nejen víra v Boha, ale údajně i partnerský vztah, ze kterého se možní narodili i děti. Toto se církev údajně snaží utajit.
Velekněží se ho rozhodli zbavit, a proto se dohodnou s jeho učedníkem Jidášem a ten jim ho za 30 stříbrných udá. Při poslední večeři svým učedníkům umyje nohy a řekne, že ho Jidáš zradí. Poté je zajat, obviněn a odsouzen k smrti ukřižováním. Potom, co Jidáš viděl, co provedl se zabil. Po ukřižování roku 30.n.l. ho Josef z Arimatie zabalil do bílého plátna a vložil do hrobu ve skále. Za 3 dny však vstane z mrtvých a zjeví se svým učedníkům a přikáže, aby křtili ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého.
Apoštol Petr se stal vůdcem těch, co šířili křesťanství a Ježíšovo učení tak bylo dokončeno a on vstoupil do nebes.


• Vlastní názor: Četba Bible mě překvapila, jelikož jsem to čekala horší. Celkově jsem měla nakonec z knihy dobrý dojem, až na některé části nebo slova, kterým jsem neporozuměla.


Hodnocení: (hodnotilo 2 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Bible neznámý 813 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info