Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Mzda

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Mzda
 
Titulek: Mzda
Datum vložení: 19.2.2006
Referát vložil: LLL

 

squareVClanku:
id='square-ir'
MZDA
= příjem, který dostává zaměstnanec za odvedenou práci.

SLOŽKY MZDY
HRUBÁ MZDA (HM)
Základní mzda, Pobídkové složky, Náhrada mzdy
časová osobní ohodnocení, dovolená, úkolová prémie, odměny, svátky, příplatky, smíšené podíly na zisku
Mzda za odvedenou práci, Částka za objektivně neodpracovaný čas

FORMY MEZD
1. Časová mzda – závisí na počtu odpracovaných hodin.
2. Úkolová mzda – závisí na počtu vyrobené produkce.
3. Podílová mzda – zaměstnanec dostane jako mzdu určité procento nebo částku z tržeb.
4. Smíšená mzda – je kombinací předchozích forem mezd.
5. Fixní (pevná) mzda – zaměstnanec má sjednanou pevnou částku, kterou měsíčně dostává bez ohledu na odpracované přesčasy.

POBÍDKOVÉ SLOŽKY
1. Osobní ohodnocení – vyplácí se pravidelně a vyjadřuje trvaleji kvalitu práce zaměstnance.
2. Prémie – často bývají dány předem, vyplácejí se za výsledky, které se opakují. Např.: za překročení plánu, za získání zákazníků.
3. Odměny – vyplácejí se jednorázově, jejich výše nebývá předem dána. Např.: za mimořádný pracovní výsledek.
4. Příplatky – za práci přesčas, v noci, ve svátek a ve stíženém prostředí.
5. Podíly na zisku – vyplácí se všem zaměstnancům (tzv. 13. plat)

V některých podnicích se pobídkové složky vyplácejí v naturáliích. Např.: brambory, uhlí, jízdenky.

NÁHRADA MZDY,
která je součástí hrubé mzdy se vyplácí, jestliže zaměstnanec objektivně neodpracoval určitý čas. Např.: náhrady mzdy za dovolenou, za práci ve státem uznaný svátek.

Pokud zaměstnanec nemohl určitý čas odpracovat z důvodu nemoci, náleží mu náhrada mzdy. Ta ale není součástí hrubé mzdy, nevyplácí se z prostředků zaměstnavatele, ale hradí ji stát. Totéž platí pro náhradu mzdy za rodičovskou dovolenou.


ČISTÁ MZDA
Zaměstnanec nedostane vyplacenou celou mzdu, ale částku sníženou o povinné platby, které mu z jeho hrubé mzdy sráží zaměstnavatel, tato částka se nazývá čistá mzda.

Povinné platby z hrubé mzdy
1. Zdravotní pojištění (ZP) – platí se zdravotní pojišťovně, slouží k úhradě lékařské péče, léků atd. Vypočítá se takto: z hrubé mzdy vypočítá 13,5%, tuto částku zaokrouhlí na celé Kč nahoru. Z této částky vypočítá 1/3 a zase ji zaokrouhlí na celé Kč nahoru a to je částka, kterou strhne zaměstnanci z HM. Zbývající 2/3 platí zaměstnavatel.
2. Sociální pojištění (SP) – 8% z HM. Platí se státu (okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ). Slouží k úhradě starobních, invalidních, sirotčích důchodů, dávek nezaměstnanosti, náhrad mzdy za nemoc a pod.
3.Záloha na daň z příjmů – Platí se státu (finančnímu úřadu FÚ). Od 1.1.2006 byly zrušeny dosavadní nezdanitelné částky a byly nahrazeny slevou na dani. Sleva na dani platná od 1.1.2005 na děti = daňové zvýhodnění na vyživované dítě – se poskytuje i v roce 2006 ve stejné výši: 500Kč měsíčně na 1 dítě. V případě, že vypočtená daň nedosáhne částky daňového zvýhodnění, má zaměstnanec nárok na daňový bonus, který se poskytuje v maximální výši 2.500Kč měsíčně a v minimální výši 50Kč měsíčně.. Daňový bonus se připočítává k částce k výplatě. Od 1.1.2006 má každý poplatník nárok na základní slevu na dani a to ve výši 600Kč měsíčně. I všechny ostatní nezdanitelné částky jsou nahrazeny měsíční slevou, kromě slevy na manželku, popř. manžela, která se uplatní až po skončení roku, neboť v měsíčních slevách ji uplatnit nelze.

Slevy na dani měsíčně
Při pobírání částečného invalidního důchodu 125,-
Při pobírání plného invalidního důchodu 250,-
U poplatníků s průkazem ZTP/P 800,-
U studenta do 26 let 200,-

Nová tabulka pro výpočet daňové zálohy z měsíčního základu (HM). Záloha ze základu pro výpočet zálohy zaokrouhleno na celá 100,- nahoru za kalendářní měsíc činí:

Základ pro výpočet zálohy Záloha Ze základu
od Kč do Kč přesahujícího
0 10.100 12%
10.100 18.200 1.212Kč + 19% 10.100Kč
18.200 27.600 2.751Kč + 25% 18.200Kč
27.600 a více 5.101Kč + 32% 27.600Kč

Zálohu vypočtenou podle této tabulky u poplatníka, který má na příslušné zdaňovací období podepsané prohlášení k dani, sníží zaměstnavatel nejprve o prokázanou částku měsíční slevy na dani (na poplatníka) a následně o prokázanou částku měsíčního daňového zvýhodnění (na děti).


ČM = HM – ZP – SP – Záloha na daň

Mzdy se vypočítávají po ukončení měsíce a zapisují se do zúčtovací a výplatní listiny.
Výplata se uskutečňuje kolem 15. dne následujícího měsíce. Zaměstnanec obdrží výplatní lístek, kde je uvedena hrubá mzda, její složky a všechny srážky.
Výplata probíhá v hotovosti na pracovišti nebo bezhotovostně převodem na BÚ zaměstnance.
Čistou mzdu může zaměstnanec dostat celou najednou nebo předem obdrží zálohu a o výplatním termínu pouze částku k výplatě.
Částka k výplatě = ČM – zálohy

VÝPOČET ZÁLOHY NA DAŇ Z PŘÍJMŮ

HM
-ZP
-SP____
částku zaokrouhlit na celá 100Kč nahoru
vypočítat daň podle tabulky
odečíst slevy, popř. daňové zvýhodnění na vyživované děti
výsledek = záloha na daň z příjmů


VÝPOČET NÁHRADY MZDY ZA NEMOC
Náhrada mzdy za nemoc závisí na průměrném denním výdělku za předchozích 12 kalendářních měsíců. Průměr se vypočítává na kalendářní den, do těchto dnů se ale nezahrnuje doba nemoci.
Denní vyměřovací základ = DVZ =
Součet hrubých mezd za 12 předchozích měsíců ( - nemoc)
Součet kalendářních dnů ( - nemoc)
Krácený DVZ
690,- 690,-
480,- 480,-

1. – 14. den nemoci 15. – poslední den nemoci

Nemocenská:
1. - 3. den nemoci = 25% DVZ
4. - 14. den nemoci = 69% DVZ
15. - poslední den nemoci = 69% DVZ


Příklad:
Vypočítejte náhradu za nemoc pana X, jestliže za předchozích 12 měsíců činil jeho hrubý příjem celkem 215.400Kč, počet kalendářních dnů v tomto období je 365, doba nemoci byla 6 dní. V tomto měsíci byl nemocný 20 dní.

215.400
365-6
Krácený DVZ 1. – 14. den = 0,9*480+0,6*(600-480)=432+0,6*120=432+72=504,-
Krácený DVZ 15. – 20. den = 480+0,6*(600-480)=480+0,6*120=480+72=552,-

Náhrada mzdy za nemoc:
1. – 3. den: 0,25*504=126,-
3*126= 378,-
4. – 14. den: 0,69*504=348,- (14-3)*348=11*348=3.826,-
15. – 20. den: 0,69*552=381,- (6 dnů zbývá do 20 dnů) 6*381=2.286,-
Náhrada mzdy za nemoc = 378+3.826+2.286=6.490,-

Když je nemocný méně než 15 dnů, počítá se krácený DVZ jen 1. – 14. den, a náhrada mzdy jen 1. – 3. den a 4. – zbývající den.


VÝPOČET NÁHRADY MZDY ZA DOVOLENOU
___________Součet HM za předchozí kalendářní čtvrtletí (Q)________
Pracovní dny – dovolená za předch. kal. Q - nemoc za předch. kal. Q

Pro výpočet náhrady mzdy za dovolenou se vypočítává průměrný denní příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí. Do Hm za toto období se nezapočítávají náhrady mzdy. Do počtu dnů za toto období se nezapočítávají dny nemoci ani dny dovolené, ale pouze odpracované dny.


ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Zaměstnanec musí ze své HM odvádět 1/3 z HM na ZP a 8% na SP. Kromě toho musí na každého zaměstnance zaplatit zaměstnavatel toto pojištění ze svých prostředků, a to částku 13,5% z HM, z této částky zaokrouhlené na celé Kč nahoru 2/3 na ZP a 26% na SP.

Hodnocení: (hodnotilo 73 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info