Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Ekonomika a Právo

 
1. Akciová společnost 418 slov
Akciová společnost je jedna z nejrozšířenějších forem podnikání. Akciová společnost je společnost, jejíž základní mění je rozvrženo na určitý počet akcií.Společnost může být založena jednou právnickou... Celý referát
 
2. Bankovnictví a internet 1080 slov
Bankovnictví je odvětví, u kterého právě využití všech možností internetu může vést k radikální změně jeho charakteru. A tak se může stát, že si budoucí generace pod pojmem "banka" bude představovat n... Celý referát
 
3. Burza 4234 slov
Podstata burzy, rozdělení burz, historie burz Podstata burzy Burza je trhem zboží jako každý jiný trh, ale v důsledku kvalifikace návštěvníku, koncentrace obchodu na ní a rozsahem těchto obchodů... Celý referát
 
4. Cena 2087 slov
Cena je vyjádření jakési směnné relace, tj. mezi nabídkou a poptávkou. Je to důležitý informační prvek, který v procesu směny velice silně motivuje poptávku a nabídku. Prakticky můžeme říci, že se pr... Celý referát
 
5. Cenné papíry 2695 slov
Téma: Historie, definice, a dělení CP 1) HISTORIE CP se objevují jež ve starověku; k jejich rozvoji dochází však až v období středověku, kdy se objevují tvz. Generální úvěrové listy. Vydávají je... Celý referát
 
6. Česká národní banka - ČNB 578 slov
ČNB má za úkol držet stabilitu měny. ČNB je bankou bank. je to také banka státu. Spravuje státní dluh a vede účet státního rozpočtu. Dále má ČNB reprezentativní funkci na zasedání MMF a Světové banky.... Celý referát
 
7. Charakteristika účetnictví 532 slov
Daňová evidence - Systém vedení záznamů o hospodaření podnikatele v souladu s ustanoveními zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který mohou využívat fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku ... Celý referát
 
8. Dlouhodobý majetek (ekonomika) 2638 slov
DLOUHODOBÝ MAJETEK 529 Hmotný dlouhodobý majetek Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět. Hmotný dlouhodobý majetek (HDM) zahrnuje např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostř... Celý referát
 
9. Etika v podnikání 2830 slov
Podnikatelská etika a etika vůbec je každým chápána jinak . Mohou být značné rozdíly v chápání etiky u různých jedinců. Někdo podnikatelskou etiku chápe jako zásady slušného jednání s obchodními partn... Celý referát
 
10. Inflace 2273 slov
Co je inflace: - inflace je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny, neboli snížení kupní síly peněz (viz str. 7); nejčastěji v průběhu jednoho roku Druhy inflace: ... Celý referát
 
11. Inflace 518 slov
Inflace Závažným ekonomickým problémem, který komplikuje jednak chod a vývoj národního hospodářství jako celku, jednak život podnikatelským subjektem a jednotlivým občanům, je inflace. Inflace je d... Celý referát
 
12. Jednoduché účetnictví 2004 slov
Cílem jednoduchého účetnictví je podat přehled o příjmech a výdajích z hlediska daňového základu , informací o majetku o stavu a pohybu hospodářských prostředků a umožnit evidenci o ochranu majetku. ... Celý referát
 
13. Management 2352 slov
Definic existuje více, protože management vychází z více vědních disciplín: ekonomie, psychologie, práva, sociologie, matematiky, statistiky. Management je vědní disciplína (20 %) a umění (80 %). Man... Celý referát
 
14. Management 5108 slov
Organizování: - uspořádání zdrojů, a to především lidí, kteří budou uskutečňovat plány firmy. Je to proces nepřetržitý ORGANIZAČNÍ STRUKTURA: - organizační pyramida, která vyjadřuje, jak je firma... Celý referát
 
15. Mince 608 slov
Původ peněz sahá daleko do minulosti, je starší něž písemné památky. Po tisíce let se vyměňovalo zboží za zboží. V tomto období se hodnota směnné jednotky měnila s časem a velice závisela na dané obla... Celý referát
 
16. Mzda 1385 slov
MZDA = příjem, který dostává zaměstnanec za odvedenou práci. SLOŽKY MZDY HRUBÁ MZDA (HM) Základní mzda Pobídkové složky Náhrada mzdy časová osobní ohodnocení dovolená úkolová prémie, odměny sv... Celý referát
 
17. Náklady - ekonomika 1435 slov
Náklady - peněžní vyjádření spotřeby výrobních činitelů (materiálu) za určité sledované období. - jsou zařazeny do 5. účtové třídy a pro potřeby zjišťování hospodářského výsledku se podle účtové osnov... Celý referát
 
18. Nezaměstnanost 1077 slov
Definice: Je to stav, kdy se část pracovních sil nachází mimo výrobní proces a služby. Ukazatel, který hovoří o stavu a vývoji nezaměstnanosti se nazývá míra nezaměstnanosti - je to podíl nezaměst... Celý referát
 
19. Oběžný majetek (ekonomika) 2660 slov
Oběžný majetek má obíhat. To je důležité pravidlo, protože vystihuje ekonomickou zásadu, která říká, že peníze vložené do zásob jsou peníze „umrtvené“, a je potřeba je co nejrychleji zprac... Celý referát
 
20. Odbytové činosti 1276 slov
Odbytové činnosti Odbyt - soubor činností spojených s prodejem výkonů (uplatnění výkonu na trhu a jeho dodání odběrateli). Aktivní funkce odbytu - usměrňování výroby tak, aby uspokojoval potřeby trh... Celý referát
 
21. Odměňování za práci 395 slov
Z hlediska makroekonomického je důležité sledovat, jaký objem mezd za práci přichází mezi členy domácnosti a jak s touto částkou bude naloženo (zda bude uplatněna celá na trhu zboží nebo zda užití jej... Celý referát
 
22. Peníze 833 slov
Historie a formy peněz: V historii se používal v obchodním styku tzv. barter, což znamená směna zboží za zboží. Peníze chápeme jako speciální druh zboží, které jsou lidé ochotni akceptovat jako sym... Celý referát
 
23. Personalistika 880 slov
Kvalitní pracovní síla pro firmu velice důležitá. Tvořením dobrého kolektivu se zároveň vytvářejí podmínky pro dobrou práci. Získání kvalitních zaměstnanců: inzerátem, konkurzem, doporučením Motiv... Celý referát
 
24. Personalistika - získávání pracovníků 1503 slov
Management musí při plánování budoucích i stávajících projektů přihlížet na množství potřebných zdrojů mezi tyto zdroje lze počítat i pracovníky Pracovníci jsou důležitou součástí pro rozvoj firmy... Celý referát
 
25. Podnikatel, podnikani, pravni forma podnikani 203 slov
Podnikatel: je fyzická nebo právnická osoba, samostatně výdělečně činná. Která je zapsaná do Obchodního rejstříku, podniká na základě živnostenského oprávnění nebo podniká na základě jiného než živ... Celý referát
 
26. Problematika šedé a černé ekonomiky 873 slov
Šedá ekonomika – je souhrnem ekonomických vztahů, které porušují běžné etické a morální normy společnosti, ale většinou jsou na hranici zákona a jsou proto těžko právně postižitelné. Každý zák... Celý referát
 
27. Subjekty trhu 149 slov
Kdo představuje na trhu nabídku a poptávku? Jsou to samozřejmě základní subjekty tržní ekonomiky, jimiž, jak už víme, jsou domácnosti, podniky a stát. Členové domácnosti přicházejí na trh jednak ... Celý referát
 
28. Trh 2528 slov
Slovo trh původně označovalo vyhrazené místo, kde se v pravidelných intervalech scházeli lidé, aby navzájem směňovali. V přeneseném smyslu, dnes obvyklejším, je trh souhrnem všech těch, kdo nabízejí a... Celý referát
 
29. Věci hmotné a nehmotné 467 slov
Věci hmotné a nehmotné Stěžejní pro tuto práce je rozdělení věcí na hmotné a nehmotné. To je vůbec nejobecnějším rozdělením věcí. Zatímco př... Celý referát
 
30. Význam peněz 686 slov
▪ Vznik peněz: -peníze vznikly s rozvojem směny, s tím, jak lidé začali vyrábět pro trh. S technologickým rozvojem docházelo k oddělení funkcí, ke specializaci a vznikala potřeba směňovat zboží... Celý referát
 
31. Zaměstnanost 346 slov
Práci v ekonomii rozumíme účelnou a cílevědomou lidskou činnost přeměňují přírodní látky na statky, které jsou schopny uspokojovat lidské potřeby, nebo činnost, spojenou s poskytováním služeb. Je zřej... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info