Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Dlouhodobý majetek (ekonomika)

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > Dlouhodobý majetek (ekonomika)
 
Titulek: Dlouhodobý majetek (ekonomika)
Datum vložení: 30.3.2007
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
DLOUHODOBÝ MAJETEK

529 Hmotný dlouhodobý majetek
Každá firma potřebuje mít kde vyrábět a na čem vyrábět.
Hmotný dlouhodobý majetek (HDM) zahrnuje např. budovy, stavby, stroje, dopravní prostředky atd.,
Charakteristiky:
· cena vyšší než 40.000,- Kč (novela zákona o dani z příjmu v roce 1998),
· doba používání delší než 1 rok,
· odepisuje se (kromě půdy a uměleckých předmětů),
Podrobněji může být členěn na movitý a nemovitý.

531 Nehmotný dlouhodobý majetek
Nehmotný dlouhodobý majetek (NDM) je součástí investičního majetku firmy a patří sem např. licence, know-how, software, firemní značka apod.
Charakteristiky:
· cena vyšší než 60.000,- Kč (novela zákona o dani z příjmu od 1.1.1999),
· doba používání delší než 1 rok,
· odepisuje se.

532 Finanční dlouhodobý majetek
Finanční dlouhodobý majetek (FIM) je součástí dlouhodobého majetku firmy a patří sem např. dlouhodobé úvěrové cenné papíry (obligace, atd.), majetkové účasti v jiných firmách (např. formou vlastnictví akcií) a další finanční majetek.
Charakteristiky:
· minimální cena není stanovena,
· neodepisuje se,
· doba používání delší než 1 rok.


533 Způsoby pořízení DM
Firmy mají více možností, jak pořídit dlouhodobý majetek. Způsob pořízení se pak odrazí jak ve způsobu odepisování. Nejběžnější formy:
· nákup nového nebo již použitého IM, dodavatelské pořízení investic;
· vlastní výroba - stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj;
· darování - stát může darovat firmě ekologické zařízení, pokud chce podpořit ochranu životního prostředí. Mateřská firma může převést (darovat) své dceřiné společnosti budovy a technické vybavení.
· převod z osobního majetku podnikatele - např. truhlář vloží do firmy jako dlouhodobý majetek svou garáž, ve které si zřídí dílnu. Podnikatel, kterému byla navrácena továrna v restituci vloží tento majetek do podnikání apod.;
· vklad majetku společníky - dvě akciové společnosti se dohodnou na společné distribuci zboží a za tím účelem zřídí dceřinou společnost, do které vloží budovu se sklady expedice a dopravní prostředky;
· novým zjištěním - jde o majetek, který v účetnictví nebyl dosud zachycen. Jako příklad může sloužit nehmotný dlouhodobý majetek, který u nás začal být oceňovaný a evidovaný teprve v posledních letech;
· finanční leasing - dle údajů Asociace leasingových společností se touto formou financovaly v ČR v roce 1999 nákupy majetku v objemu 80 mld. Kč, z toho 5,6 mld. Kč byl leasing nemovitostí.

534 Oceňování DM – HDM
Hmotný dlouhodobý majetek oceňujeme podle způsobu pořízení:
pořizovací cenou - při nákupu od dodavatele
pořizovací cena = cena pořízení (cena nákupu) + náklady související s pořízením (např. doprava stroje, instalace, montáž apod.).
Tato charakteristika je velmi důležitá a finanční úřady důsledně prověřují, zda v účetnictví nebyly náklady související s pořízením dlouhodobého majetku zaúčtovány samostatně, protože ze zákona je firma povinna tyto náklady vést jako součást ceny dlouhodobého majetku a odepisovat je.
reprodukční pořizovací cenou - použije se v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě.
To je např. při vkladu majetku z osobního vlastnictví do podnikání, pokud se jedná o majetek starší než 5 let. Reprodukční pořizovací cena je stanovena jako cena odhadní k datu, kdy je o dlouhodobém majetku účtováno. Odpisy se pak dělají z této ceny;
cenou ve vlastních nákladech - tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí dlouhodobý majetek.
537 Odepisování DM
Dlouhodobý majetek má dlouhodobou povahu - ve firmě má být používán déle než 1 rok. Jeho hodnota se tedy přenáší na nové výrobky postupně. Při používání se dlouhodobý majetek opotřebovává
· morálně (dlohodobý majetek zastarává, na trhu jsou modernější, výkonnější stroje, software, apod.),
· fyzicky (opotřebení součástek, koroze, poškození používáním apod.).
Odepisování je postupné přenášení vstupní ceny DM do nákladů firmy.
Odpis je hodnota ročního opotřebení DM.
Odpisy mají pro firmu funkci:
· zdrojovou (odpisy jsou zdrojem pro budoucí nákup nového stroje za opotřebený),
· nákladovou (pouze prostřednictvím odpisů se hodnota DM přenáší postupně do nákladů firmy. Firma nesmí dát do nákladů jednorázově vstupní cenu DM, tak jako to udělá u oběžného majetku).
Odpisy rozlišujeme:
· daňové odpisy - upraveny zákonem o dani z příjmu,
· účetní odpisy - stanoví firma tak, aby objektivně vystihla míru opotřebení DM. Firma je může ztotožnit s odpisy daňovými.
Daňové odpisy lze počítat dvěma metodami:
1. rovnoměrné odepisování,
2. zrychlené odepisování.
Jednu z uvedených metod si firma u každého DM zvolí, ale pak ji musí dodržet po celou dobu odepisování.


538 Funkce odpisů z pohledu firmy
Z pohledu firmy mají odpisy dvojí funkci:
funkce nákladová - pomocí odpisů postupně (několik let, podle zařazení do odpisové skupiny konkrétního DM) přenášíme hodnotu DM do nákladů. Tím se liší DM od oběžného majetku (nákup materiálů, nářadí apod.), jejichž vstupní cenu může dát firma ihned celou do nákladů.
funkce zdrojová - odpisy jsou pro firmu zdrojem financí např. pro nákup nových strojů až starým strojům skončí životnost.
S pochopením této funkce má většina studentů problémy - zkuste si tedy situaci představit následovně: pokud si odmyslíme první rok pořízení DM, ve všech dalších letech platí, že nevydáme reálně žádné peníze, ale účetně máme náklady ve výši odpisů. Takto „ušetřené peníze“ už neprojdou zdaněním, proto bychom si je teoreticky mohli odložit do trezoru a šetřit si takto na nový stroj. Hovoříme o nich proto jako o zdroji pro možné financování potřeb firmy.
Obě funkce odpisů pro firmu nejlépe pochopíte v účetnictví.

539 Funkce odpisů z pohledu státu
Z pohledu státu mají odpisy také více funkcí:
funkce fiskální - odpisy ovlivňují výši příjmů státního rozpočtu z daně z příjmu. Stát by měl mít proto teoreticky zájem na co nejnižších a nejpomalejších odpisech, aby měl vyšší okamžitý výnos daně z příjmu,
funkce rozvojová - umožní-li stát podnikatelům rychle odepisovat dlouhodobý majetek, stimuluje je tím k rychlejší obměně strojního vybavení a k zavádění moderních technologií, které umožní rozvoj firem a tím i celého hospodářství.
V zásadě si tyto funkce protiřečí a je otázkou politické vůle a ekonomické rozvahy najít mezi těmito extrémy rozumný kompromis. Stojí za poznámku, že většina podnikatelů při dotazu, jakou změnu ze strany státu by ocenili, odpovídá, že by přivítali urychlení odepisování DM (tedy nikoliv přímé snížení sazby daně z příjmu, jak by většina z nás očekávala).

541 Daňové odpisy
· jsou upraveny zákonem o dani z příjmu,
· firma při pořízení dlouhodobého majetku zvolí jednu ze dvou metod :
rovnoměrné odepisování, zrychlené odepisování;
· zvolenou metodu musí dodržet do konce odepisování (v průběhu let odepisování změna není možná),
· zákon umožňuje odepisování přerušit a pokračovat až podle rozhodnutí podnikatele. Daňoví odborníci však přerušování nedoporučují, protože i když je firma např. ve ztrátě a započítáním odpisů si ztrátu ještě zvětší, v následujících sedmi letech si podnikatel může kdykoliv, když vykáže zisk, ztrátu odečíst a navíc ještě uplatnit řádné odpisy daného účetního období, čímž minimalizuje svou daňovou povinnost;
· v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku (přístavba, rekonstrukce, generální oprava stroje, zabudování klimatizace do auta apod. dražší než 40.000,- v jednom kalendářním roce) se zvyšuje hodnota dlouhodobého majetku a odpisy provádíte ze zvýšené ceny;
· v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku rozděleny do 5 odpisových skupin podle délky doby odepisování.


544 Rovnoměrné odpisy
Rovnoměrné odpisy jsou jednou z metod daňových odpisů a jejich výpočet upravuje zákon o dani z příjmu. K výpočtu se využívá vzorec, do nějž se doplní potřebné údaje o vstupní ceně DM a sazba z tabulky, podle toho, do které odpisové skupiny je zařazen konkrétní odepisovaný dlouhodobý majetek a kterým rokem je odepisování prováděno. Jiné sazby jsou v prvním roce odepisování a jiné v ostatních letech odepisování. V případě technického zhodnocení se využije sazba z posledního sloupce tabulky pro zvýšenou vstupní cenu.
Vzorec pro výpočet:
vstupní cena*sazba z tabulky
roční odpis = _________________________
100
Tabulka:
Roční odpisová sazba
odpis.skupina v prvním v dalších pro
roce letech zvýšenou
odepisování vstupní cenu
1 14,2 28,6 25
2 8,5 18,3 16,7
3 4,3 8,7 8,4
4 2,15 5,15 5
5 1,4 3,4 3,4


545 Zrychlené odpisy
Zrychlené odepisování je jednou z metod výpočtu daňových odpisů a je upraveno zákonem o dani z příjmu. Jinak se vypočítává odpis v prvním roce odepisování a jinak v dalších letech. K výpočtu musíme znát vstupní cenu, v dalších letech zůstatkovou cenu (vstupní cena mínus provedené odpisy) a koeficienty z daňová tabulky, které vybereme podle zařazení konkrétního odepisovaného dlouhodobého majetku do jedné z odpisových skupin.
Vzorce pro výpočet v prvním roce a v následujících letech:
vstupní cena
odpis v 1. roce = _____________________
koeficient z tabulky
2*zůstatková cena
odpis v dalších letech = _____________________
koeficient z tabulky - n
Tabulka:
Koeficient pro zrychlené odepisování
odpis.skupina v prvním v dalších pro
roce letech zvýšenou
odepisování zůstat. cenu
1 4 5 4
2 6 7 6
3 12 13 12
4 20 21 20
5 30 31 30
n ... počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval,
zůstatková cena = vstupní cena - oprávky,
oprávky jsou součtem doposud provedených odpisů,

542 Odpisy daňové a účetní
Odpisy daňové a účetní: budeme-li vycházet z teoretického předpokladu, že odpisy vyjadřují skutečnou míru opotřebení toho kterého dlouhodobého majetku ve firmě, dosáhneme jejich pomocí dobrého přehledu o skutečné výši majetku firmy. Takto tvořeným odpisům říkáme účetní odpisy - metoda jejich výpočtu je závislá na potřebách firmy a je volitelná. Protože však výše odpisů významně ovlivňuje výši daně z příjmu, stát závazně určuje metodu výpočtu odpisů pro účely výpočtu základu této daně a těmto odpisům říkáme daňové odpisy.
Daňové odpisy vede firma pro potřeby výpočtu daně z příjmu, účetní odpisy firma může (ale nemusí) s daňovými odpisy ztotožnit.
Účetní odpisy většina firem počítá častěji než jedenkrát ročně (obvykle měsíčně). Na konci roku však firma musí dopočítat rozdíl udělaných účetních odpisů a odpisů daňových a do daňového přiznání uvést pouze výši povolených daňových odpisů.


543 Odpisové skupiny
Následující odpisové skupiny upravuje zákon o dani z příjmu a slouží pro výpočet daňových odpisů.
Odpis. skupina Doba odepisování Příklady
Odpis. skupina 1 4 roky -hovězí dobytek plemenný, kancelářské a školní potřeby plastové, kancelářské stroje, ruční mechanizované nářadí a nástroje, motorová vozidla pro přepravu osob (kromě trolejbusů), programové vybavení apod.
Odpis. skupina2 6 let -koně, koberce, cisterny, čerpadla, transportní zařízení, prodejní automaty, traktory, stroje, letadla a kosmické lodě, kolotoče a pouťové atrakce, lešení, licence, know-how apod.
Odpis. skupina3 12 let -prefabrikované prostorové buňky z betonu, trezory dekorativní sochy kovové, turbíny, výtahy, lodě,železniční lokomotivy, tramvaje, vozy metra, skleníky, patenty apod.
Odpis. skupina4 20 let -domy a budovy ze dřeva a plastů, tribuny stadiónů ze dřeva a plastů, bazény ze dřeva a plastů, průmyslové komíny, vodovody a kanalizace apod.
Odpis. skupina5 30 let -mosty, tunely, budovy, stavby, dráhy letišť, studny,dálnice, ulice, silnice, tribuny stadiónů kromě dřevěných a plastových atd.


547 Evidence DM
V dlouhodobém majetku má firma vloženo spoustu peněz a zároveň je to majetek, který slouží firmě po mnoho roků. Je proto nezbytné, aby byl důsledně evidován.
Evidence slouží pro:
· kontrolu majetku - inventarizaci,
· odepisování majetku - účetnictví a daně,
· úhrady škod na majetku pojišťovnou - ať již dojde ke škodám úmyslně či živelnou událostí, dobrá evidence majetku je významným pomocníkem při vyčíslení a dokázání škod.
· přehled o finanční hodnotě firmy:
· důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů (např. při získávání úvěru, nových investorů, ručení majetkem atd.),
· málokterá firma zůstává trvale v rukou jednoho vlastníka. Chcete-li firmu prodat nebo koupit, potřebujete vyjádřit její cenu. Dlouhodobý majetek je její významnou součástí.
Základní evidenci provádíme na inventárních kartách. Povinně karta musí obsahovat inventární číslo přidělené dlouhodobému majetku, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy. Po ukončení odepisování se na kartě zaznamená i způsob vyřazení majetku. Stejně tak se na kartě zaznamená, pokud je dlouhodobý majetek zcizen, zničen, prodán atd. před dokončením odepisování.
Při pořízení DM navíc vypisujeme zápis o pořízení DM a při vyřazení pak zápis o vyřazení DM.
V případě technického zhodnocení majetku (generální oprava, přidání nového modulu, dostavba, přestavba apod. s hodnotou v jednom kalendářním roce vyšší než 40.000 Kč) jsou údaje o zvýšené vstupní ceně taktéž zaznamenány v evidenci.

548 Reprodukce DM
Nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým.
Reprodukci IM členíme:
· reprodukce prostá - stroj nahradíme strojem stejného výkonu,
· reprodukce rozšířená - stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem (typické v případě rozšiřování výroby vzhledem k velkému zájmu trhu),
· reprodukce zúžená - stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec (typické v případě útlumu určité výroby).

Hodnocení: (hodnotilo 98 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info