Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Obchodní zákoník

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Ekonomika a Právo > 305 > Obchodní zákoník
 
Titulek: Obchodní zákoník
Datum vložení: 19.2.2007
 

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Obchodní zákoník

 charakteristika podnikání, podnik, obchodní jmění
 obchodní jméno, obchodní rejstřík
 založení a vznik veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti


Podnikáním = se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Soustavná činnost = je vykonávaná pravidelně a opakovaně.

Samostatnost = podnikatel si sám stanoví způsob a rozsah podnikatelské činnosti a vybere si místo výkonu činnosti.

Pod vlastním jménem = pod obchodním jménem.

 U fyzických osob je obchodní jméno tvořeno Jménem a příjmením, popřípadě dodatkem, který může být věcný např. stolařství nebo osobní např. syn.

 U právnických osob je to jakýkoli název + právní forma podnikání (s.r.o. , a. s.) Pod názvem firmy se podnik, popř. soukromník podepisuje, má ji na razítku. Stejný název nesmí používat nikdo jiný, musí se lišit od ostatních, aby nedošlo k záměně. Pod svým firemním názvem podnikatel jedná se svými klienty.

Vlastní odpovědnost = podnikatel nese veškerá rizika spojena s podnikatelskou činností. Odpovídá za závazky a ztráty.

Všeobecné podmínky pro provozování podnikatelské činnosti jsou:
a) věk nad 18 let
b) právní způsobilost
c) bezúhonnost = nesmí být trestaný v oboru, ve kterém podniká.

Bezúhonnost = bezúhonný není ten, kdo byl pravomocně odsouzen a to:

a) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Nezáleží na tom, zda byl trestný čin úmyslný či neúmyslný.

b) pro jiné trestné činy spáchané úmyslně.

K založení živnosti je zapotřebí výpis z trestního rejstříku, který vede Rejstříkový soud v Ostravě. Žadatel zajde na příslušný Obecní úřad se žádostí, pověřený pracovník tuto žádost zkontroluje a posléze zasílá na Rejstříkový soud. Výpis z trestního rejstříku nesmí být starší jak půl roku.

Některé z živností je možno konat pouze splňuje-li živnostní kromě obecných podmínek i podmínky zvláštní. Mezi tyto podmínky patří např. odborná a jiná způsobilost. (vyučení + nějaká praxe)

 Oprávnění provozovat ohlašovací živnost vzniká dnem ohlášení nebo dnem, který dotyčný navrhne.

 Oprávnění provozovat koncesované živnosti vzniká dnem nabytí právní moci koncese.


U volné živnosti stačí splňovat všeobecné podmínky. Žadatel potom obdrží do 15 dnů od Obecního úřadu oprávnění k provozování této živnosti.

U živnosti vázané, řemeslné a koncesované musí žadatel splňovat mimo obecných podmínek i podmínky zvláštní. Mezi tyto zvláštní podmínky patří například výuční list v oboru nebo jiný doklad o řádném ukončení studia v oboru jako je maturitní vysvědčení.

Koncesované živnosti jsou zařazeny mezi obory, kde je riziko ohrožení zdraví, majetku např. výroba střelných zbraní, je stanovena všeobecná podmínky spolehlivosti . Posuzuje se, zda vydat listinu či nevydat. Výrobce zbraní odpovídá za spolehlivost svých zbraní. Jsou i případy, kdy se nevyžaduje vzdělání viz. příloha číslo 3, praxe, pouze povolení např. Městského úřadu nebo hygienika (např. pohřební služba).


Podnik = organizovaná hospodářská jednotka, který byla založena za účelem uspokojení potřeb zákazníka. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu složit.

Obchodní majetek = souhrn majetkových hodnot (věcí, pohledávek a jiných práv a penězi ocenitelných hodnot), které patří podnikateli a slouží nebo jsou určeny k jeho podnikání.

Obchodní jmění = obchodní majetek a závazky vzniklé podnikateli v souvislosti s podnikáním.

Čisté obchodní jmění = je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním.


Obchodní jméno

U fyzických osob je obchodní jméno tvořeno jménem a příjmením, popřípadě dodatkem, který může být věcný např. stolařství nebo osobní např. syn.

U právnických osob je to jakýkoli název + právní forma podnikání (s.r.o. , a. s.)
Pod názvem firmy se podnik, popř. soukromník podepisuje, má ji na razítku. Stejný název nesmí používat nikdo jiný, musí se lišit od ostatních, aby nedošlo k záměně. Pod svým firemním názvem podnikatel jedná se svými klienty.

Obchodní rejstřík
Vede Rejstříkový soud v Ostravě. Jedná se o veřejný seznam, do něhož se zapisují za poplatek zákonem stanovené údaje, které se týkají podniků (název, forma podniku, základní jmění, společníci aj.)

Do obchodního rejstříku se zapisují:

a) obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby, o nichž to stanoví zákon;
b) zahraniční osoby (sídlo na území republiky)
c) fyzické osoby, které mají bydliště na území republiky a zápis do obchodního rejstříku se provádí na jejich vlastní žádost

Dále se zde zapisují tyto údaje:

- adresa (u fyzické osoby)
- rodné číslo ( u fyzické osoby)
- jmění (uvést příklad jmění u a. s. = 1 mil. u s.r.o. = 100 tis., družstvo = 50tis.)
- sídlo firmy
- je-li firma v likvidaci
- společníci atd.


Obchodní společnosti
 rozlišujeme dva typy obchodních společností

a) osobní
 veřejná obchodní společnost

komanditní společnost je jakýmsi přechodem mezi osobní a kapitálovou společností

a) kapitálové
 společnost s ručením omezeným
 akciová společnost

Rozdíly mezi společnostmi

osobní společnosti
 ručení za závazky je neomezené, společné a nerozdílné
 osobní účast na řízení společnosti
 tvorba základního jmění není povinná

kapitálové společnosti
 společníci neručí nebo ručí omezeně
 osobní účast na řízení je nahrazena společnými orgány
 povinně se tvoří základní jmění
Veřejná obchodní společnost (v.o.s.)

 založit společnost mohou alespoň 2 fyzické nebo právnické osoby.
 může být založena pouze za účelem podnikání
 za závazky společnosti ručí nerozdílně, společně a to veškerým svým majetkem
 zisk i ztráta se dělí rovným dílem
 zisky společníků se zdaní pouze jednou
 společníci této společnosti nesmí být společníky u jiné společnosti

Založení společnosti
Společnost je založena podpisy ve společenské smlouvě, která musí být podepsaná všemi společníky a podpisy musí být notářsky ověřeny

Vznik společnosti
Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku, kdy dostane společnost přidělené IČO

Náležitosti smlouvy
 obchodní jméno a sídlo společnosti
 určení společníků
 předmět podnikání (živnostenský list, koncesní listina)

Zánik společnosti
společnost zaniká dnem výmazu z Obchodního rejstříku. Důvody zániku společnosti jsou následující: uplynutím doby, rozhodnutím soudu, konkursem aj.

Výhody v.o.s.
Výhodou je možnost rozšířit společnost zvyšování počtu majitelů, kteří jsou daňově zvýhodněni, jejich zisky se daní pouze jednou.

Nevýhody v.o.s.
Nevýhodou je vysoké riziko, neboť společník může ztratit mnohem více než-li do firmy vložil

Komanditní společnost

 Ke vzniku této společnosti jsou zapotřebí nejméně dva společníci a to komanditista a komplementář.
 Komanditisté nesmí být členy jiné společnosti.
 Společníci mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby.
 Může být tato společnost založena pouze za účelem podnikání.
 Komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu
 Komplementáři jsou oprávněni jednat za společnost
 Podíl komanditistů na zisku společnosti je nižší
 Komanditisté nesmí zasahovat do řízení společnosti, mohou však kontrolovat její hospodaření
 Komplementáři se už nemohou stát členy jiné společnosti.Založení společnosti
Založit společnost mohou fyzické i právnické osoby a to jak tuzemské, tak i zahraniční. Sepisuje se společenská smlouva, která je podepsána všemi účastníky. Mohou být založeny pouze za účelem podnikání.

Vznik společnosti
Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku

Náležitosti smlouvy
 obchodní jméno a sídlo společnosti
 určení společníků
 předmět podnikání
 určení, kdo je komanditista a kdo je komplementář

Hodnocení: (hodnotilo 54 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info