Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Starověké Řecko

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > Starověké Řecko
 
Titulek: Starověké Řecko
Datum vložení: 1.11.2013

 

squareVClanku:
id='square-ir'
STAROVĚKÉ ŘECKO
 Antika
o starověké Řecko a Řím
o Klasické starověké státy
o Individuální soukromé vlastnictví
o Rozvoj řemesel, obchodu, peněžního hospodářství
o Svobodní občané  demokracie = podíl an vládě; na rozvoji kultury)
o Otroci = jediná pracovní síla
o Anitická kultura = základ pozdější evropské vzdělanosti
 Kmeny
o Achajové = mykénská kultura, 1.osídlenci
o Aiolové = S Řecka = Malá Asie, ostrov Lesbos
o Iónové = Střed Řecka = Attika, ostrov Euboia; Milétos, Efesos, Samos
o Dórové = Z Balkánského poloostrova
o Severozápadní kmeny = SZ a Z Řecka
 Území: Řecko, balkán, ostrovy ve Středozemním moři, Malá Asie, Itálie, Španělsko, Francie
 Přírodní podmínky
o Ne příliš výhodné
o Sucha = zavlažovací kanály → obilí, luštěniny + pastevectví, chov dobytka
 Obchod
o Vývoz: víno, alej, bavlněné tkaniny, mramor, keramická hlína
o Dovoz: zlato, stříbro, slonovina, polodrahokamy
KRÉTA
 Minojská kultura = vliv Předního východu (Egypt, malá Asie)
 Palácové hospodářství = centrem všeho je palác
 Města
o Knóssos
 Sídlo vládců; neopevněné
 palác Labyrinthos
o Faistos
o Malia
 Obživa = obchod
 Palácové hospodářství
 Zánik = zemětřešení + vpád achájů
MYKÉNY
 Města
o Mykeny = centrum
o + Athény, Sparta, Théby
 Palácové hospodářství
 Kyklopské stavby/hradby = paláce s opevněním z mohutných kamenných kvádrů
 Lví brána = v chod do palácového systému v Mykénách
 Pylos = město; archiv hliněných desek
 Kanalizace, šachtové hrobky, kupolovité hrobky
 Řečtina = jazyk tabulek; lineární písmo B
 Zánik: Mořské národy + následný vpád Dórů
 Obchod = Malá Asie
HOMÉRSKÁ DOBA = „TEMNÉ OBDOBÍ“
 Málo dokladů a zpráv
 Kulturní úpadek
 Homérská společnost
o Rodová šlechta = z rodin stařešinů; vládnou + basiel = král
o Svobodní rolíci = spí s podílet, svobodní
o Bezzemci(théti)
o Otroci = hlavně ženy, muži ubíjeni  patriarchání ráz otroctví
 1.řecká kolonizace = nové osady  ostrovy v Egejském moři + pobřeží Malé Asie
 Homérovy epody = Ilias, Odysseia → Trojská válka
 Mytologie
o Antropomorfní bohové = podobní lidé, ale dokonalejší
o Olymp = sídlo bohů
o Bohové : Zeus, Héra, Poseidón, Hádés, Athéna, Afrodíté, Apollón, Artemis, Hermés, Arés, Héfaistos. Démétér, Dionýsos
DOBA ARCHAICKÁ
 Vláda rodové aristokracie
 Klasické otrokářství
 Rozvoj obchodu  potřeba peněz  zvyšují se majetkové rozdíly mezi vrstvami
 Vznik městských států = polis
 Rozkvět vzdělanosti
 Šíření písma = řecká alfabeta
 Velká (2.) řecká kolonizace
o Zisk nové zemědělské půdy, touha po svobodě, potřeba surovin
o Dovoz levného obilí, odbytiště zboží
o Dovoz otrokl
o Plavby  zakládání kolonií, osad = samostatné městské státy
o Přínos a důsledek kolonizace
 Podpora dálkového obchodu
 Kontakt s civilizacemi Předního východu
 Rozvoj peněžního hospodářství (místo výměnného)
 Vývozní velkovýroba (místo domácí řemeslné)
 Dokonalé řecké lodi
o Otroctví = dlužní x válečné
Athény

 Reformy
o Drakón
 Sepsání zákonů založených na obyčejném právu
o Solon (archont)
 Zrušení dlužního otroctví
 Nové rozdělení obyvatel do 4 skupin
 1+2 skupina = jezdci → nejvyšší politické funkce
 3 skupina = těžkooděnci → čelové rady 500
 4 skupina = lehkooděnci, veslaři
o Perikles (tyran = tyranida)
 Athény na vrcholu
 Konfiskace aristokratické půdy = částečné vyrovnání chudých a bohatých
 Podpora řemesel a obchodu
 Athénský námořní spolek
 Plat pro úředníky; „sociální dávky“ pro válečné invalidy
o Kleisthénes
 Územní dělení = přerozdělení území , zrušení rodové šlechty
 Ostrakismus = střepinový soud
 Cenzus = odhad majetku; provádí cenzoři
Sparta

 Dělení obyvatel
o Héilóti = otroci; nesvobodní, bezprávné původní obyvatelstvo(Achájové), zemědělství, personál
o Perioikové = bydlící kolem; obývali okrajové obalsti, svobodní, politicky bezprávní = zemědělci, řemeslníci, obchodníci; vojenská služba
o Sparťané = privilegovaní, nepočetní, plnoprávní, vojáci z povolání
 vojenský způsob života Sparťanů = stálá pohotovost mužů(žijí ve vojenském táboře), vojenská výchova dětí = svěřena státu
o Vojsko = pěchota těžkooděnců = hoplité , nový způsob boje = zblízka, falanga
 Státní zřízení: oligarchie  2 králové (společná vláda) + 5 eforů + gerúsiá + apellá
DOBA KLASICKÁ
Řecko – Perské války
 5.století
 Boje o moc
 Řekové x Kýros Veliký (Persie, Babylón, Egypt…)
 Povstání měst proti Peršanům: Milétos; Malá Asie
 Bitvy
o u Marathónu = 490 → 1.řecko-perská válka = Dáreios I (P) x Miltiadés (Ř)
o u Thermopyl = 480
o u Salamíny = 480
o u Platají = 479
 Vítezí Řeckové → Kalliův mír = 499
o Nezávislost Řeků v Malé Asii
o Athénský námořní spolek x Peloponéský spolek (Sparta)
Peloponéské války
 431 – 404 př.n.l
 Athény x Sparta (+ Pesie)
 Archidámova válka
o 1.etapa Peloponéských válek
o Níkiův mír = 421
o Sparta x Athény
 Bitvy
o U Mantineie = 362
o U Aigospotamoi = 405
 → drtivá porážka Athén: rozpor v Athénském námořním spolku, v Athénách mor, málopenez
 Mírové podmínky
o A. museli zničit své válečné loďstvo
o Rozpuštění Athénského námořního spolku
o Zničení hradeb kolem Athén
o Nucený vstup do Pelopoéského spolku + Sparta = vůdce
o Spartská posádka trvale umístěna v Athénách
o Zrušení demokracie → vláda 30 tyranů = hegemonie Sparty
→ hegemonie Sparty = útlak
→ thébská hegemonie (bitva u Leukter)
→ nadvláda Makedonie
Periklovo Řecko
 Růst politického vlivu řemeslníků a obchodníků
 Upevnění a prohloubení demokracie
 Růst moci stratégů = vojenští velitelé
 Klasická podoba otrokářské demokracie (viz tabulka)
 Přímá demokracie
 Metoikové = osobně svobodní občané z jichých řeckých obcí, usazeni v Athénách (vojenská služba, daň z hlavy, bez účasti v politickém živote, bohatí = povinné příspěvky na veřejné účely)
 Otroci = velmi početná skupina, osobně nesvobodní, z neřeckých oblastí, majetkem otrokáře, i státní otroci, levná pracovní síla; možnost se z otroctví vykoupit
 Athénská námořní říše = z námořního spolku, hegemonie Athén
HELÉNISMUS
 Období nadvlády Makedonie
 Filipp II.
o Vojenská síla = jádro armády = falanx (oddíl težkooděnách pěšáků)
o Hospodářský rozvoj
o Pronikání do Řecka
o Střetnutí se zájmy Athén
o Bitva u Chaironeie = 338 př.n.l.
o Korintský spolek = spolek Řeckých států vytvořený Filippem II.; tažení proti Persii
 Alexandr Veliký
o Tažení do Malé Asie
 Bitva u Gráníku = 334 x Dáreios III.
 Bitva u Issu = 333
o Tažení v Egyptě
 Založení Alexandrie = 331
 Bitva u Gaugámel = 331
o Země dobyté: Persie, Sýrie, Egypt, Babylon, Indie
o Zemřel 323 v Babyloně
 Nové dynastie v říši po smrti Alexandra Velikého = diadochové
o Makedonie, Řecko = Antigonovci → Antigonos Gonatás
 Mocný stát
 Král omezen makedosnkou aristokracií
 Svobodní rolníci; přírodní bohatství, obchod
 Tradiční polis, federální sáty = spolky (aitólský spolek, achajský spolek)
o Egypt, Kypr = Ptolemaiovci → Ptolemaios I., Sotér
 Centralizovaný byrokratický systém
 Královské monopoly
 Zvláštní postavení Alexandrie (sídlo vládců, centrum vzdělání a kultury)
o Sýrie, Mezopotámie, Persie = Seleukovci →Seleukos I., Níkátor
 Nejrozsáhlejší, nestabilní
 Centralizovaný správní a hospodářský systém
 Důležitá pozice: města, chrámy, satrapie (správní oblast)
 Pergamské království = opevněné město Pergamon, dynastie Arsakcovců
 Řecko-baktrijská říše = dnešní Afgánistán
 Judský stát = židovští povstalci v Palestině, v čele Juda MakkabejskýHodnocení: (hodnotilo 10 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info