Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

5. Raný středověk

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 5. Raný středověk
 
Titulek: 5. Raný středověk
Datum vložení: 30.12.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
Periodizace středověku:
a) raný středověk (500 – 1200)
b) vrcholný středověk (1200 – 1500)
c) pozdní středověk (1500 – 1600)

Raný středověk:
- rozpad rodového zřízení, vznik samostatných států
- půda rozdělena mezi jednotlivé rodiny, převážně zemědělsví,do 7.století dvojpolní hospodářství, od 7.století hospodářstí trojpolní
- obyvatelstvo: duchovenstvo, šlechta a poddaní, narůstání majetkových rozdílů
- přechod od pohanství ke křesťanství
- křesťanství na západě a východě se postupně rozchází -> boj o moc -> 1075 – rozdělení církve:
a) katolická -> v čele papež, latina
b) pravoslavná -> v čele císař Byzantské říše, řečtina praslovanština
- románská kultura

Stěhování národů (375 – 568)
375 – vpád Hunů do Evropy = rozpad říše římské na Západořímskou a Východořímskou
5.st. – rozpad říše Hunů (bitva na Katalaunských polí)
476 – rozvrat říše Západořímské -> vznik germánských států na jejím území:
 Ostrogótská říše (493 – 555)
- původně u Černého moře a na Krymu -> po zničení Huny ústup do Panonie a na Balkán
- král Theodorech porazil Odoakarta -> ovládnutí Itálie, vznik nové říše se sídlem v Ravenně
- útoky byzantského císaře Justinina -> r. 553 rozpad říše, poté vyvrácena Langobardy
 Vizigótská říše (507 – 711)
- po nájezdu Hunů posun z dnešního Rumunska do Řecka a Itálie
- 8. století – poražena Araby
 Vandalská říše (429 – 534)
- postup ze severu (Jutsko) do oblasti mezi Odrou a Vislou, poté na západ do Gálie a Hispánie
- 429 v severní Africe založeno nezávislé království
- konflikty s Římem -> dobytí Sicílie a Korsiky, r. 455 vyplenili Řím (odtud vandalismus)
- boje s Byzancí – roku 534 za císaře Justinina říše dobyta
 Burgundská říše (443 – 534)
- zprvu území dnešního Dánska, poté posun k Visle
- kolem r. 530 – nadvláda Franků
 Anglosaská říše
- polovina 5.století – příchod Anglů, Sasů a Jutů na britské ostrovy
- 7.století – vznik 7 anglosaských králoství
- od 8. století nájezdy Normanů
 Langobardská říše (568 – 774)
- původně na dolním Labi, později posun k jihu
- 6.století – ovládnutí Itálie
- 8.století – ovládnuta Franky
 Franská říše
- mocná říše na území bývalé Galie
- jediná nezanikla, ale rozvíjela tradice antiky, postupně ovládla celý západogermánský svět

BYZANTSKÁ ŘÍŠE (395 – 1453)
- vznikla z říše Východořímské -> nástupce a dědic starověkého římského impéria
- centralizovaný stát se silnou ústřední mocí, byzantský císař považován za nástupně římských císařů
- hospodářsky a kulturně nejvyspělejší země Evropy
 Zemědělství a vyspělá řemeslná výroba
 Peněžní hospodářství -> zlaté byzantiky
- 330 – osada Byzantion přebudována Konstantinem I. na Konstantinopol (= slovansky Cařihrad, dnes Istanbul)  centrum řemesel, křižovatka obchodu
Justinián I.
- vzdělanec, schopný politik a voják
- cílem obnova celistvosti staré říše římské
- daňová reforma -> zvýšení daní -> nespokojenost -> r. 532 lidové povstání v Nikai -> potlačeno
- právní reforma -> kodifikace práva – vliv římských předpisů -> zákoník „Kodex Justinianus“
- odstraňuje pohanství, r. 529 nechává uzavřít všechny pohanské školy (i athénská Akademie založená Platonem)
- césaropapismus = spojení moci církve a státu -> neomezená vláda panovníka
- po jeho smrti krize -> ztráta dobytých území -> vznikají vojenské obvody (=themata)
553/2 – Cařihradský koncil
863 – vyslání misie na Velkou Moravu
1071 – Byzantská říše poražena v boji proti Turkům v bitvě u Mantzinkertu
1204 – dobytí Konstantinopole Křižáky

Kultura Byzantské říše:
- vliv řecké helénské kultury, pronikání orientálních prvků
- velkolepost a nádhera – výchova ke zbožnosti a víře
- byzantský sloh, umění vázáno pevným řádem = kánon
- znaky: kopule, půdorys ve tvaru kříže, nástěnné malby, mozaiky, ikony - malby Krista a svatých na dřevěných deskách.
- organizované školství -> vysoká úroveň vzdělání – vliv církve
- rozvoj matematiky, lékařství, filozofie a jiných věd

ARABSKÁ ŘÍŠE
- Arabský poloostrov,
- podnebí suché, teplé, pouště – nedostatek zemědělské půdy -> kočovníci, beduíni = synové pouště
- jih (dnešní Jemen) úrodný -> zemědělství a obchod
- výhodná poloha -> křižovatka obchodních cest, po roku 500 i námořních cest
- kmenové svazy -> nutnost jejich sjednocení
- náboženské středisko – Mekka – sídlo rodové aristokracie = Kurajšovci
Mohamed (570 – 632)
610 – prosazuje novou víru – Islám -> prostřednictvím islámu se snaží sjednotit arabské kmeny
ISLÁM:
- spojuje křesťanské, judaistické a staré kmenové náboženství
- víra ve fatalismus (=osud člověka je dán již před narozením a je neměnný)
- víra v jednoho Boha – Alláha
- příkaz bezmezné úcty k Alláhovi a rodičům
- povinnost šířit víru mečem – svatá válka – džihád
- posvátná kniha – Korán, Alláhovi stoupenci = muslimové

- proti Mohamedovi opozice – nedůvěra a nepřátelství bohaté aristokracie -> r. 622 Mohamed prchá z Mekky do Mediny = Hidžra = počátel muslimského letopočtu
- v Medině vzniká první muslimská oblast -> r. 630 Mohamed dobývá Mekku = hlavní město sjednocené Arabské říše
- po smrti Mohameda se muslimové rozdělili na Šiity a Sunnity. Šiité uznávají jen Korán, zatímco Sunnité přijímají také Sunnu a povyšují Mohameda nad obyčejného člověka
Mohamedovi nástupci dokončují sjednocení říše, podnikají výbojné války za cílem šířit islám.
Omar – zakladatel Arabské říše
Dynastie Umajovců
r. 711 zakládá Cordobu
- Arabové postupují až za Pyreneje -> v bitvě u Poitiers r. 732 Arabové zastaveni Karlem Martelem
Dynastie Abbasovců
- říše dosahuje největšího rozmachu
Hárún Ar-Rašíd
– hlavní město říše = Bagdád
- zrovnoprávňuje všechny muslimy
10.století – říše rozdělena na emiráty
1492 – Španělé dobývají Granadu
16.století – říše Arabů připojena k Osmanské říši

Kultura Arabské říše: - navazuje na řeckou, perskou, indickou
- vznik univerzit – Cordoba, Damašek
- rozšíření znalosti kompasu – Ibrahim Ibn Jakub (popisuje Prahu)
- nahrazení římských číslic arabskými
- vynalezení zvětšovacích čoček – berrylus
- 7. století Korán
Architektura: arabský sloh = sloučení byzantského a arabského slohu , stavba mešit (= muslimský chrám), věže s ochozem (=minaret),

FRANSKÁ ŘÍŠE (482 – 843)
- vznik na území Západořímské říše, nejpevnější a největší z původně barbarských států
Chlodvík I. (481 – 511)
- zakladatel říše, dynastie Merovejovců, úspěšný válečník, politik a diplomat
- ovládl Galii
- konec 5.století - přijal římské křesťanství -> popora katolické církve – papeže
- 1.polovina 6.století – „Sálský zákoník“ – spojení prvků germánského zvykového a římského práva
Dagobert
- výboje do střední Evropy -> r. 630 poražen Sámem v bitvě u Vogastisburgu
- území rozděleno na hrabství v čele s majordomem -> růst moci majordomů, postupně omezování moci krále
Pipin II.
- mocný majordom -> sjednotil Franky, pronikl do severní Itálie
Karel Martel
- zakladatel dynastie Karlovců
- zastavil pronikání Arabů r. 732 v bitvě u Poitiers -> upevnění říše
- upevnil říši, přeorganizoval vojsko (profesionální jezdectvo)
Pipin III. Krátký
- Karlův syn, král.titul udělen za slib pomoci v boji proti Langobardům
Karel I. Veliký (768 – 814)
- syn Pipina Krátkého, nejvýznamnější panovník, říše dosahuje největšího rozmachu, šíří křesťanství „ohněm a mečem“,
- krutý dobyvatel -> vojenská tažení do Itálie, Saska, Bavorska
800 – prohlášen císařem
803 – porážka Avarské říše -> osvobození Slovanů od nadvlády Avarů
805/6 – boje s českými kmeny -> jsou nuceni platit daň za mír = tribut
- na obranu hranic zřizuje tvz. marky = pevnosti a vojenské posádky v pohraničí -> vzniká marka španělská, bretaňská, česká, východní …
- k oživení obchodu vydává stříbrné mince = denáry
- centrum v městě Cáchy – zřízení akademie
Karolínská renesance = rozvoj kultury a vzdělanosti
- karolínská minuskule = nové písmo, spisy zdobené drobnomalbami
- vznikají klášterní a katedrální školy
Ludvík Pobožný
843 – Verdunská smlouva – rozpad říše na 3 části, říše rozdělena mezi jeho syny:
--> Západofrancká říše – Francie – Karel Holý
--> Východofrancká říše – Německo – Ludvík Němec
--> Střed říše – sever Itáie, Burgundsko, Lotrinsko - Lothar -> říše brzy zaniká -> vznik Francie a Německa
- nebezpečí: ze severu – Vikingové, z jihu – Arabové, z východu - Maďaři
Rod Kapetovců

SVATÁ ŘÍŠE ŘÍMSKÁ (962 – 1806)
- vzniká z Východofrancké říše, centrum v Bavorsku
Dynastie Karlovaců:
Karel II. Tlustý
- snaha o znovusjednocení Francké říše, dochází k rozpadu na nezávislé státy
Saská dynastie:
Jindřich I. (919 – 936)
- zakladatel saské dynastie
Otta I. Veliký (936 – 973)
950 – uznání závislosti Čech na Říši (Boleslav I.)
955 – bitva na řece Lechu -> porážka Maďarů spolu s Boleslavem I.
962 – prohlášen císařem Svaté říše římské -> obnovení impéria Romania pod názvem: Renovatio imperií
Otta II. (973 – 983)
Otta III. (983 – 1002)
- sídlo v Římě
Boj o investituru -> spor mezi papežem a císařem o moc. Spor trval velmi dlouho až do roku 1122.
Fridrich Barbarossa (1152 – 1190)
- zakladatel rodu Štaufů
- velký zájem ovládnout Itálii -> pomoc od Vladislava II.
- zahynul při křížové výpravě
Fridrich II. (1212 – 1250)
1212 – Zlatá bula sicilská
1273 – vymření Štaufské dynastie -> rod Habsburků
Rudolf Habsburský (1273 – 1291)

BRITSKÉ OSTROVY
407 – římské legie opouštějí britské ostrovy
- pozvolný zánik římských staveb a silnic
- obyvatelstvo – Keltové, pozdějí kmeny Anglů, Sasů a Jutů -> boje mezi Kelty a germánskými kmeny -> na dobytých území vznikají království
5. století – christianizace (=pokřesťanštění) Irska – patron sv. Patrik
6. století – christianizace Anglie
- území britských ostrovů rozdrobeno až do 9. století, kdy probíhá sjednocování na obranu proti Normanům
Alfréd Veliký
- nejvýznamnější osobnost rané Anglie, vybudoval síť hradů (= hradská soustava)
878 – bitva u Edinktonu -> rozdělení Anglie na část anglosaskou a část dánskou
1066 – boj anglických králů s Normany -> Vilém Dobyvatel poráží v bitvě u Hastings anglického krále Haralda -> vytvoření centrálního státu

UHERSKÝ STÁT
- Uherská nížina,
- u moci Avaři -> r. 803 poraženi Karlem I.Velikým
Gejša I.
- zakladatel státu, centrum - Ostřihom
- přijímá křesťanství (Vojtěch Slavníkovec zde šířil křesťanství)
Štěpán I. Svatý
1000 – korunovace na uherského krále
- v Ostřihomi zakládá arcibiskupství
- po vyhnání Boleslava Chrabrého z Čech připojuje Slovensko k Uhrám
- po jeho smrti se stát rozpadá

Románská kultura:
= kultura západní a střední Evropy v letech 900-1200, navazuje na antickou, nositelem kultury je církev
Etapy vývoje:
- Karolínská renesance
- Otonská renesance
- Románský sloh
Vzdělanost: základem je „Sedmero svobodných umění“ = aritmetika, gramatika, rétorika, logika, astronomie, hudba a teologie
Z mluvené latiny pomalu vznikají románské jazyky
Literatura: vznik latinsky psaných životopisů (Legenda o Karlu Velikém), eposy (O Rollandovi), vznik letopisů (análů) – soupis událostí v jednotlivém roce, vznik kronik (Kosmova, Nestorova)
Náboženství: Patristika – první období křesťanského myšlení
Architektura: stavebním materiálem je kámen, stavby jsou málo členité, s těžkými klenbami, malé otvory,
Stavby církevní:
- rotunda - kruhový půdorys (rotunda sv. Víta na Pražském hradě, sv. Martina na Vyšehradě..)
- bazilika – obdélníkový půdorys, oltář naproti vchodu (bazilika Sv. Jiří na Hradě)
- klášter – soustava budov v blízkostí baziliky (Strahovský klášter, Břevnovský klášter)
Stavby světské:
- hrad – stavba s masivní věží, okolo opevnění (Křivoklát)
- šlechtické a kupecké domy
- mosty – Juditin most přes Vltavu = 1. most v Čechách postavený za vlády Vladislava II. roku 1174
- tvrz – opevněná sídla menšího rozsahu
Malířství: fresky – malby do čerstvé omítky, náboženské motivy, výjevy z Bible
Hudba: chorál – jednohlasí zpěv bez doprovodu nástrojů, duchovní písně – Sv. Václave

Hodnocení: (hodnotilo 133 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info