Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

12. Reformace v Evropě

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 12. Reformace v Evropě
 
Titulek: 12. Reformace v Evropě
Datum vložení: 30.12.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'
14. století –Anglie - John Wyclef
- překlad Bible do angličtiny
- popírá božský původ papežství, kritika odpustků
- snaha zbavit církev majetku a světské moci
- prosazuje návrat k původnímu duchovnímu životu
- jeho názory měly vliv na Husovo učení

Počátek 15. století – Mistr Jan Hus
16. století – reformace -> snaha o nápravu katolické církve, o její návrat k původnímu poslání, rozdělila křesťany na katolíky a protestanty
cíle:
a) přesné a přísné dodržování křesťanských mravních zásad
b) odstranění světské moci církve
příčiny:
a) církev nejbohatším vlastníkem půdy
b) výběr poplatků (desátky), z nichž bohatne círke
c) obchod s náboženskými úkony, obřady

Reformace v Německu
Martin Luther – vystoupil roku 1517 – sepsal 95 tezí = hlavní zásady křesťanského života
- myšlenky:
a) boj proti odpustkům, stavěl se proti papežství
b) překlad Bible do němčiny
- jeho učení považováno za kacířské, mělo se spálit. Na papežovu stranu se staví i císař Karel V. – Luther dán do klatby. M. Luther se ukrýval na hradě Wartburg, kde vypracoval základy nového náboženského učení -> vznik nové církve = luteráské (protestantské, evangelické). Zde také přežil válku a začal reformaci.

Německá selská válka (1524 – 1526)
1. centrum: Švábské a Franky -> vzbouřenci shrnují své požadavky v „Programu 12 artikulů“:
- měšťané: -> zrušit místní cla a zavést jednotné míry a váhy
- šlechta: -> zabrat církvi majetek
- sedláci: -> zrušit nevolnictví, omezit desátek, snížit daně, možnost dělit majetek po rodičích, zrušit právo na pastvu dobytka
1526 - povstání potlačeno pro nejednotnost
2. centrum – Sasko a Durynsko – nejvíce postihnuto válkou
1525 – povstání vedené Tomášem Müntzerem - potlačeno, u Mülhouser umučen.
3. centrum – Tyrolsko a Salzbursko -> povstání vedené Michalem Gaismarem – poraženo -> selská válka skončila porážkou povstalců -> feudálové využívají vítězství ke zvýšení roboty a omezení osobních práv
1534 – posledné ohlas -> vytvořena „Münsterská komuna“ -> v čele s Jan Matys a Jan z Leydenu -> svobodné město se svobodnými obyvateli, vše bude společné -> komuna poražena
1529 – sněm ve Špýru -> hlasování o správnosti teorie reformace. Luteráni protestovali proti způsobu hlasování o teologických otázkách (odtud název protestanti) -> 1531 uzavírají obranný spolek Šmalkadská jednota -> dochází k otevřenému konfliktu mezi katolíky a protestanty -> válka šmalkadská

Šmalkadská válka (1540 – 1547)
- šmalkadská jednota poražena v bitvě u Mühlbergu roku 1547
1555 – jednání v Augspurku -> „Augspurský mír“ ->
„Ceuius regio, eius regilio“ (= čí vláda, toho víra) -> stěhování lidí -> Německo rozděleno na regiony katolíků a protestantů.
Protestanti od středu Německa na sever a Katolíci od středu na jih. Dochází k zabírání církevního majetku ze strany šlechty (nejvíce získali Hohenzollerové)
1540 – založen nový řád „Ignác z Loyoly Societa Jesu (tovaryšstvo Ježíšovo) = Jezuité
1545 – 1563 - „Tridentský koncil“ – vystoupení Jezuitů -> žádají protireformaci -> snaha vrátit stav, který byl před reformací. Jezuité vítězí -> pod vlivem papeže přijata řada dogmat proti refirmaci, uznána nejvyšší autorita papeže.
1556 – rezignace Karla V. ve prospěch svého bratra Ferdinanda I.

Reformace ve Švýcarsku
Huldrich Zwingli – ovlivněn Martinem Lutherem
- kněz a bojovník ve Švýcarsku
- hlásal zlepšení podmínek života na zemi, odmítal katolické svátosti
- snaha sjednotit kantony a zamezit stěhování lidí -> boje proti Habsburkům -> umírá ve válce r. 1531 v bitvě u Kappelu
Jan Kalvín
- myšlenka predestinace -> každý člověk má Bohem určené poslání, kladl důraz na lidskou pracovitost a mravnost
Kalvinismus : Nizozemí, západní Německo, Švédsko

Anglický absolutismus:
- přelom 15./16. století – Anglie ovládla Irsko, Skotsko je samostatným královstvím
Dynastie Tudorovců (1485 – 1603)
Jindřich VII. (1485 – 1509)
- konsoliduje situaci po válce růží
- zřizuje soudní tribunál, zákaz vývozu kovů ze země, buduje válečné loďstvo
Jindřich VIII. (1509 – 1547)
- snaha zlomit moc katolické církve -> záminkou je papežovo odmítnutí jeho rozvod s první manželkou Kateřinou Aragonskou
- celkem 6 manželek: Kateřina Aragonská, Anna Bolejnová, Jana Seymurová, Anna Dekléve, Kateřina Hovardová, Kateřina Paarová.
- 1533 – odtřžení od katolické církve -> založení nové církve – národní církev anglikánská:
--> hlavou církve je král
--> poplatky nejdřív k němu a on rozhodne, co pošle do Říma
-> pronásledování katolíků, rušení klášterů, zabrání majetku katolické církvi -> posílení anglického absolutismu
- reforma nevyhovuje drobné buržoazii, proniká kalvinismus – jeho přívrženci = puritáni
- plně katolické zůstalo Irsko a Skotsko -> hledají oporu u Španělska
Marie Katolická (Krvavá) (1553 – 1558)
- snaha o potlačení anglikánské církve
Alžběta I. (1558 -1603)
- dcera Jindřicha VIII.a Anny Bolejnové, pokračuje v politice svého otce
- podpora obchodu a výroby
- poskytuje pomoc Hugenotům ve Francii, Nizozemí proti Španělsku
- ve Skotsku vládne Marie Stuartovna (příbuzná Alžběty) – snaha uhájit nezávislost Skotska -> 1569 – povstání za cílem sesazení Alžběty -> povstání potlačeno, 1587 Marie Stuartovna popravena
1588 – výprava španělského krále Filipa II. proti Anglii -> porážka španělské armády = Španělé přišli o prvenství v námořní armádě
1603 -> konec vlády dynastie Tudorovců
Dynastie Stuartovců (1603 – 1683)

Reformace ve Francii (absolutismus ve Francii)
- vlivy reformace ve třech vlnách:
a) 20.léta 16.století – šíření Lutherových spisů -> Luteránství potlačeno
b) 30.léta – tvz. plakátová aféra – vylepování protikatolických letáků v Paříži
c) 40.léta – šíření kalvinismu = Hugenoti -> proti silná královská moc představovaná Kateřinou Medicejskou a oporou šlechty a měst -> vnitřní válka mezi Hugenoty a Katolíky.
Shromáždění sněmu v Paříži -> ukončen svatbou Jindřicha IV. Navarského a Markéty Medicejské -> 1572 – katolíci vtrhli na svatbu a povraždili vůdce -> Bartolomějská noc (23.8.-24.8. 1572)
Jindřich IV. Navarský – 1589 – 1610
- vůdce Hugenotů, nástup na trůn po smrti posledního krále z rodu Valois
- přinucen přestoupit ke katolíkům -> uklidnění poměrů
1598 – „Nantský edikt“ -> Hugenotům zaručena tolerance ve víře v celé Francii vyjma Paříže = konec náboženských válek
Význam jeho vlády:
1. nechal postavit kanál přes Loaru a Seinu -> velmi důležitý
2. zavedl pěstování nových plodin – bourec morušový -> francouzské hedvábí
3. založil námořní moc Francie -> slabá
Po jeho smrti (byl zavražděn) ve Francii vládla řada neschopných králů, za které vládli kardinálové např. kardinál Richelieu.
Občas jsou svolány generální sněmy. Naposledy roku 1614, poté nastolen absolutismus až do roku 1789.

Hodnocení: (hodnotilo 117 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info