Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

14. Česká poezie a moderní proudy ve světovém básnictví na přelomu 19. a 20. století

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 14. Česká poezie a moderní proudy ve světovém básnictví na přelomu 19. a 20. století
 
Titulek: 14. Česká poezie a moderní proudy ve světovém básnictví na přelomu 19. a 20. století
Datum vložení: 12.12.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Do české poezie na přelomu 19. a 20. století vstupuje nová generace, která se rozchází s vládnoucí společností.
Roku 1895 vznikla Česká moderna ? opozice proti vládnoucí mladočeské straně. Hnutí nemělo od samého počátku podporu vyšších církevních kruhů, protože vedle snahy o sblížení katolické literatury s uměleckými proudy moderní české i světové literatury si kladla za cíl také všestrannou reformu církevních řádů, jejich přizpůsobení nové době. Kladla důraz na právo umělce na osobité pojetí tvorby ? individualismus. Manifest České moderny tehdy podepsali spisovatelé Josef Svatopluk Machar, Antonín Sova, Otokar Březina, Vilém Mrštík, J.K. Šlejhar, F.X. Šalda a F.V. Krejčí, z politiků a publicistů pokrokového hnutí J. Pelcl, A. Soukup a J. Třebízský a realisté K. Koerner a V. Choc. Česká moderna měla řadů plánů, ale vnitřní neshody v její politické složce způsobily její rozpad.

A) Moderní básnické směry
Impresionismus ? snaha vystihnout bezprostřední dojem, náladu, atmosféru. Hra světel a stínů (jasné a čisté barvy), zrakové a sluchové dojmy, potlačuje účast rozumu. Nejvíce tento směr zakotvil v malířství ( u nás Antonín Slavíček). Směr vznikl v Paříži na výstavě podle Monetova obrazu Imprese.

Symbolismus ? k vyjádření absolutní představy využívá smysly vnímatelné skutečností. Pracuje s metaforami a symboly, využívá volného verše.

Futurismus ? vznikl před 1. sv. válkou v Itálii, zakladatelem byl italský básník Marinetty. Směr zdůrazňoval technickou civilizaci, snažil se zachytit svět v pohybu. Snaha vytvořit nové umění, narušovali staré básnické formy. Představitelé se snažili vytvářet básně z tvz.osvobozených slov ? skládali nový básnický slovník, bez větné vázanosti.

Expresionismus ? kladl důraz na individuální vnitřní zážitek a vztahy k zobrazování skutečnosti, jedinou skutečnou realitou byl vztah svého nitra. Převládá vyjadřování pocitů nejistoty, strachu, zoufalství v soudobém životě.

Kubismus ? převážně ve výtvarném umění. Hlavním představitelem byl P. Piccasso. Snaha proniknout k podstatě věci, pod povrch reality, skutečnost rozkládal na geometrické útvary, základním tvarem byla krychle.
V literatuře se představitelé snažili zachytit skutečnost najednou z mnoha nezvyklých úhlů současně v celé její složitosti, v různých časových rovinách. Opomíjeli logické členění textu, podporovali čtenářovu fantazii.

Dadaismus ? snaha převrátit svět naruby. Představitel ? Tristian Tzara.

Poetismus ? proletářské umění, odmítal ideologii, kladl důraz na fantazii a obraznost, často užíval metafory a asociaci = nahodilé spojování představ, usiloval o maximum emocí za vteřinu.

Surealismus ? zakladatelé A. Breton, P. Eduard. Základem tomuto směru bylo psychologické učení Zikmunda Freuda. Směr kladl důraz na lidské podvědomí, na sen a sexualitu. Automatické texty zaznamenávaly proud pocitů, představ, snů, halucinací.

B) Česká poezie

Antonín Sova

(1864 ? 1928)
Představitel básnického impresionismu.
Dílo:
?Květy intimních nálad? ? přírodní lyrika
?Z mého kraje? ? impresionistický popis jihočeské krajiny
?Soucit a vzdor? ? problémy, bolesti tehdejší doby
?Zlomená duše? - autobiografické rysy, vyjadřuje rozpor mezi snem a skutečností
?Vybouřené smutky? ? rozchod se společností, vzpoura jedince proti soudobé společnosti
?Dobrodružství odvahy? - odraz revolučního hnutí roku 1905
?Ještě jednou se vrátíme? ? sbírka přírodní a intimní lyriky
?Zpěvy domova? ? sbírka vlastenecké lyriky, vyjadřuje odpor k válce

Otokar Březina

(1868 ? 1929)
Představitel symbolismu.
Dílo:
?Tajemné dálky? - intimní citová lyrika, pesimistický pohled na život
?Svítání na západě? ? symbolická obraznosti, samota, bolest, smrt
?Stavitelé chrámů? - optimismus
?Ruce? - optimismus

Karel Hlaváček

(1874 ? 1898)
Představitel symbolismu a dekadence.
Dílo:
?Pozdě k ránu? ? obraz nitra básníka, melancholie, smutek
?Mstivá kantiléna? ? myšlenka vzpoury, msty, pocit marnosti

Josef Svatopluk Machar

(1864 ? 1942)
Dílo:
?Confiteor? - básníkova zpověď
?Čtyři knihy sonetů? - zklamání lidskou civilizací, prozaické verše
?Tristium Vindobona? ? sbírka politické lyriky
?Satiricon? - sbírka satirických epigramů
?Zde by měly kvést růže? ? epika, osudy žen různého společenského postavení
?Magdaléna? ? historie prostitutky, která byla zachráněna zákazníkem
?Svědomí věků? ? cyklus několika sbírek, sleduje vývoj lidstva, za vrcholné období považuje antiku

František Xaver Šalda

(1867 ? 1937)
Literární kritik, básník, prozaik a kritik se narodil 22.12. 1867 v Liberci, studoval na akademickém gymnáziu v Praze, poté práva v Praze. Studia nedokončil a stal se spisovatelem z povolání. Publikoval v časopisech Lumír, Vesna aj. Nejvíce se zaměřoval na kritiku. Po osvobození roku 1919 byl jmenován řádným profesorem Karlovy univerzity. V posledních letech života žil střídavě v Dobřichovicích a v Praze. Zemřel 4.4. 1937 v Praze.
Dílo:
?Boje o zítřek? (1905) ? kniha esejů, básník hovoří o poslání umění, jeho podstaty, o poslání a postavení umělce ve společností
?Duše a dílo? (1913) ? podobizny českých a cizích umělců
?Dítě? ? odsuzuje pokryteckou měšťáckou morálku
?O nejmladší poezii české? (1928) - o meziválečné literatuře

Generace buřičů ? básníci zajímající revoltův postoj, někteří básníci podléhali anarchismu,odmítali jakýkoliv společenský řád

Viktor Dyk

(1877 ? 1931)
Dílo:
?Milá sedmi loupežníků?
?Satiry a sarkasmy? ? satirická sbírka, básník kárá nedostatky společností
?Pohádky z naší vesnice? ? politická a kulturní satira
Válečná tetralogie: ?Lehké a těžké kroky?, ?Anebo?, ?Okno?, ?Poslední rok?, ?Devátá vlna?

František Gellner

(1881 ? 1914)
Dílo:
?Po nás ať přijde potopa? ? odpor ke světu, výsměch společnosti, ideálům
?Radosti života?

Karel Toman

(1877 ? 1946)
Dílo:
?Torzo života? ? zklamání života
?Melancholická pouť? ? odpor ke společností, básník má pocit společenského vyděděnce
?Sluneční hodiny?
?Měsíce?

Stanislav Kostka Neumann

(1875 ? 1947)
Dílo:
?Kniha mládí a vzdoru? ? individualistický postoj ke společnosti
?Kniha lesů, vod a strání? - přírodní a milostná lyrika, oslava přírody
?Dedikace? ? milostný motiv
?Nové zpěvy? ? prostředí velkoměsta, práce, vynálezů a techniky

Fráňa Šrámek

(1877 ? 1952)
Dílo:
?Života bído, přec tě mám rád? ? vzdor, odpor
?Modrý a rudý?
?Raport?
Vitalismus: pocit radosti, života, oslava přírody:
?Splav? - milostná a přírodní lyrika
?Nové básně? ? obrací se k rodnému kraji
?Rány růže?
Próza ? impresionistická: ?Žasnoucí voják?, ?Stříbrný vítr?
Drama - ?Léto?, ?Měsíc nad řekou?

Petr Bezruč

(1867 ? 1958)
Dílo:
?Stužkonoska modrá? - samostatně vydaná báseň roku 1930. Báseň symbolizuje básníkův smutný osud a zklamání z veřejných poměrů v buržoazním státě.
?Slezské písně?

C) Světová poezie

Guillaume Apollinaire

(1880 ? 1918)
Francouzský surrealistický básník a prozaik. Narodil se v Římě, většinu života strávil v Paříži, kde i zemřel. Vedl bohémský život, jako dobrovolník vstoupil do francouzské armády. Byl velkou osobností avantgardy.
?Alkoholy? (1913)? princip asociace
?Pásmo?? polytématická báseň, spontánní proud představ, snaha zachytit bohatství každodenních zážitků a dojmů. Autorem překladu této básně je Karel Čapek.
?Kaligramy? (1918) ? sbírka obrazových básních

Andre Breton

(1896 -1966)
Francouzský básník a prozaik. Zakladatel surrealismu, vytvářel tvz. automatické básně. Během okupace žil v USA. Zemřel v Paříži.
?Nadja? (1928) ? forma deníku, I. část ? úvahy o vztahu muže a ženy, práci, úvahy se prolínají s popisy skutečných událostí, ve kterých vystupují Bretonovi druhové ze surrealismu; II.část ? podoba milostného románu, osobní zpověď ? proud příběhů, zážitků, snů. Vztah básníka ke snové dívce Nadji.
?Šílená láska? (1937)

Paul Eluard

(1895 ? 1952)
Surrealistický básník, účastník 1. sv. války, zda 2. sv. války byl v odboji ? odráží se v jeho poezii.
?Metropole bolesti?
?Láska a poezie?
?Veřejná růže?
Za 2. sv. války: sbírky ?Poezie a pravda?, ?Setkání s Němci?
Období okupace: sbírky ?Politické básně?, ?Básně pro všechny? ? inspirací byly soudobé události

Rainer Maria Rilke

(1875 ? 1926)
Představitel symbolismu Německý básník narozen v Praze. Ve svých básních vyjadřuje své sympatie k Praze, k Čechám.
?Kniha obrazů\"
?Nové básně?

Frederica Garcia Lorca

(1898 ? 1936)
Založil studentské zájezdové divadlo, s kterým putoval po Evropě.
?Cikánská romance? ? inspirováno životem cikánů
?Básník v Něw Yorku? ? ohlas cesty do Ameriky
Dramatická činnost: ?Čarokrásná ševcová?, ?Krvavá svatba?, ?Dům Doni Bernardi?

Velemir Vladimirovič Chlebnikov

(1855 ? 1922)
Ruský symbolistický básník a dramatik, je považován za otce ruského básnického futurismu. Narodil se v Kazani, po gymnáziu studoval matematiku a přírodní vědy, později slovanskou filologii. Proslul jako autor experimentální poezie.
?Křidélkuje zlatopisem?

Vladimír Malakovskij

(1893 ? 1930)
Představitel ruského futurismu.
Poemy: ?Oblak v kalhotách?, ?Člověk?, ?Vojna a svět?
?V.I. Lenin?
?Správná věc?
?Plným hlasem? ? nedokončená

Boris Pasternak

(1890 ? 1960)
Studoval filozofii, ovlivněn ruskými futuristy a symbolisty.
?Sestra má život?
?Druhé zrození?
?Verše různých let\"

Sergej Alexandrovič Jesenin

(1895 ? 1925)
Ruský básník. Autor melodické lyrické poezie ovlivněné lidovou slovesností a náboženskou lexikou. V jeho autobiografické poezii dominuje nostalgická atmosféra a pesimistická vize národní katastrofy. Sympatizoval s revolučními událostmi v Rusku. Nakonec propadl alkoholu a bohémství a v Leningradu spáchal sebevraždu oběšením.
?Píseň o velkém pochodu?
?Anna Sněginová? (1925)
?Modř? (1940)

Thomas Stearns Eliot

(1888 ? 1965)
Anglický filozoficko-symbolistický básník, dramatik a literární kritik amerického původu. Zakladatel modernismu v anglické literatuře. Vystudoval Harvard, Sorbonnu a Oxford. Psal abstraktně-filozofickou poezii o lidském odcizení, osamělosti a nemožnosti komunikace. V Anglii žil od roku 1916. Roku 1948 získal Nobelova cena za literaturu.
?Pustina? (1922) ? poema v pěti zpěvech
?Dutí lidé? (1925) ? sbírka veršů ? kritický, výsměšný přístup soudobé společnosti
?Popelační středa? (1930)
?Čtyři kvarteta? (1944)
?Vražda v katedrále? (1935) ? veršované drama

James Langston Hughes

(1902 ? 1967)
Americký básník a prozaik. Jako námořník procestoval skoro celý svět.
?Unavené blues? ? obraz černošského muzikanta, který se prostřednictvím hudby dokáže zbavit traumat, v blues jakoby nalézal klid a odpočinek
?Sváteční šaty Židovy? ? sociální tématika
?Černošská matka a jiné vyprávěnky? ? sbírka ? rasový protest

Prokletí básníci:
Francouzští básníci, u kterých se odráží vliv nových literárních směrů, které vznikly koncem 19. století. Básníci žili bohémským životem, opovrhovali současným běžným životem. Ve své době nebyli pochopeni, svým životním postojem pobuřovali měšťáckou morálku, rozešli se se společenskými normami.

Charles Baudelaire

(1821 ? 1867)
Francouzský ?prokletý? básník, esejista, překladatel a literární kritik. Celým svým životem a dílem se dostával do sporu se společností. Představitel symbolismu.
?Květy zla? (1844-1857) ? sbírka vyvolala velký rozruch, básně jsou poznamenány zádumčivostí, těžkomyslností a zklamáním. Vynikají zvláštní básnickou obrazotvorností, vyvolávají dojmy a city.

Paul Verlaine

(1844 ? 1896)
Velký bohém, přítel Arthura Rimbauda. Představitel symbolismu.
Sbírky: ?Písně beze slov?, ?Galantní slavnosti?, ?Moudrost? - básně vyjadřují city, dojmy, důraz kladl básník na melodičnost verše.

Arthur Rimbaud

(1854 ? 1891)
V poezii vyjadřoval odpor k měšťanství, církvi. Verše byly vydány až po jeho smrti. Představitel symbolismu.
?Mé bohémství? ? báseň odrážející jeho bohémský život
?Iluminace? ? sbírka básní, které vycházely časopisecky, Verlaine je vydal bez vědomí autora
?Opilý koráb? ? samostatná báseň, fantastický obraz plavby korábu. Svůj život přirovnává k bárce plující po moři

Walt Whitman

(1819 ? 1892)
Nepatří k prokletým básníkům, představitel civilismu.
?Stébla trávy?


Hodnocení: (hodnotilo 27 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info