Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Literární památky starověku

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Literární památky starověku
 
Titulek: Literární památky starověku
Datum vložení: 3.6.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
1. LITERÁRNÍ PAMÁTKY STAROVĚKU
3300 př. n. l. – 476 n. l. (vznik písma – pád Západořímské říše)

- se vznikem prvních civilizací vzniká i písmo, a to nezávisle na přinejmenším 4 místech (Sumer, Egypt, Indie, Čína)
- nejstarší literatura se vyvíjí na Předním východě

Orientální literatura
a) Sumerská literatura:
- sídlící v Mezopotámii na konci 4 000 př.n.l.
- vynalezli klínové písmo (vtlačováno do tabulek)
- Epos o Gilgamešovi - nejstarší epos pojednávající o uruckém králi Gilgamešovi (je to bůh a z 1/3 člověk), který se utká a posléze spřátelí s Enkiduem - zemře, vydá se hledat rostlinu nesmrtelnosti k Utanapištimovi, získá ji, ztratí ji, ale dochází k poznání, že člověk nemůže být nesmrtelný, ale nesmrtelné zůstanou jeho činy, které vykoná ve prospěch jiných - začíná se věnovat stavbě městských hradeb
- epos se zachoval ve fragmentech, má 12 částí a 5 zpěvů

b) Staroegyptská literatura:
- konec 4. tis. př. n. l.
- hieroglyfy - na stěny chrámů, hrobových komor a na papyrus - třtinové pero
- Achnatonův hymnus na Slunce - chvalozpěv, oslava Slunce, života
- Kniha mrtvých - soubor náb. textů - rady zemřelému
- Milostné písně – oslava života faraonů
- Vlastní životopis Sinuhetův
- Pastýř a bohyně

c) Hebrejská literatura:
- konec 1. tis. n. l.
- písemnictví palestinských židů - most mezi evropskou a orientální lit.
- Bible
o Starý zákon - konečná podoba až v 2.st. př. n. l.
 5 knih Mojžíšových (hebrej TÓRA, řecky PENTATEUCH)
 Genesis (o stvoření světa), Exodus (desatero), Leviticus, Deuteronomium, Numeri
 His. knihy: Knihy soudců - příběh o Samsonovi
 Královská kniha - vypráví o králích (David, Šalamoun, Saul)
 Kniha proroků
 Bás. knihy: Jobova kniha, žalmy, přísloví
 Lyrika: Píseň písní
o Nový zákon - křesťanská část Bible
 psána řecky, později latinsky
 4 evangelia = dobré poselství - církevně uznávaný soubor řeckých apoštolských textů, kt. vypravují o životě Krista
• evangeliář = středověká kniha, kt. obsahuje výňatky z evangelií, čtené a vykládané při mších
• za autory evangelií jsou pokládáni sv. Marek, sv. Matouš, sv. Lukáš a sv. Jan
• epištoly = listy apoštolům
• Listy sv Pavla
• Listy sv. Petra a Jana
• Skutky apoštolské - Zjevení sv. Jana - o Apokalypse, konci světa a božím soudu
• Lyrické složky - hymny, žalmy
• Epické složky - legendy, ty se předčítají v kostele, jsou spojeny s životem Krista
• Apokryfy - utajené spisy, vypravování biblického charakteru, kt.nebyla uznána za součást Svatého písma: Nikodémovo evangelium

d) Perská literatura:
- 7. st. př. n. l.
- irácké prostředí, syntéza kultury cizích vlivů
- Avesta - sbírka náb. textů - autorem je pravděpodobně Zarathrustra
- Kniha králů (šáh - náme)

e) Indická literatura:
- 2000 př. n. l.
- řeky Indus a Ganga
- posvátné knihy – Védy = psány sanskrtem, jsou veršované, obsáhlé představy o světě a vesmíru, 6× větší než Bible
- hrdinské eposy: Mahábháráta - 200tis. veršů, psán v sanskrtu, boj 2 rodů
Rámájána - život Rámův (bůh)
- Kamasútra - příručka sexuálního života, umění milovat, sepsána Vátsjájánou okolo přelomu letopočtu
- Pančatantra - kniha mravoučných příběhů, pohádek a bajek
- Upanišady - védské,nábožensko - fil. texty, úvahy o lidském životě

f) Čínská literatura:
- 7. - 3. st. př. n. l. - období sta škol
- psalo se znakovým písmem na papír nebo hedvábí
- politické a kulturní centrum v povodí řek Chuang-che a Jiang’c tiang
- sklon nadřazovat se nad jinými kulturami; konzervatismus, snaha izolovat se od okolního světa
- vliv filosofie – Konfucius (člověk, který se snažil upravit vztah mezi lidmi), jeho dílo Hovory
• taoismus – tou = cesta (náboženství)
- Kniha písní - soubor čínského básnictví, autor LI-PO
- Tu - Fu - básník, kritizuje společnost, hlásal skromnost

g) Americká literatura:
- Májové - jejich písmo rozluštěno po 2. sv. v.
 Popol Vuh - posvátná kniha Májů
 Chlam Balam - rukopisy
 Leydenská destička - ozdobná spona na pásu, vyrobena z nefritu, na jedné straně je nápis a na druhé straně je panovník
 kodex - dlouhý pás papíru, skládá se jako harmonika (u nás leporela)
- Olmékové - 10st.př.n.l.
 sluneční kalendář, používali číselnou soustavu, psali hyeroglifickým písmem, stavěli pyramidy
- Mixtékové - psali Kodexy - popisovány hrdinské činy
- Mexičané - potomci Aztéků
 Uetlatolli - kniha moudra národaAntická literatura
- kultura,umění a literatura starého Řecka a Říma
- na antické kultury navazují pozdější kultury(renesance,humanismus)-> antika je základem,podkladem moderní evropské vzdělanosti
- Proč Řekové? - výhodná zeměpisná poloha (rozhranní 3 kontinentů). Římané převzali starořecké vzdělání, našli rozřešeny své problémy
- Nejstarší památky jsou mytologie - původně z Řecka, ale Římané je převzali a pozměnili jména. Řekové věřili ve více bohů, kteří sídlili na hoře Olymp (Zeus - vládce hromů a blesků; Římané mu říkali Jupiter; Héra - vyznačovala se žárlivostí, římsky Juno; Poseidon - vládce moří, Neptun; Afrodita - bohyně lásky a krásy, Venuše; Pallas Athéna - bohyně moudrosti a ochránkyně, Minerva; Hefaistos - podzemní kovář bohů, vulkanická činnost a zemětřesení, Vulkán; Arés - bůh války, Mars; …).

1.Řecká literatura
A) Archaické ( 8 - 6st. př. n. l.)
Epika - rozvíjí se epos.
- Nejstarší eposy jsou Ilias a Odyssea - napsal Homér
o Ilias - o Trojské válce (Trója = Illion), kt.trvala 10let, ale epos zachycuje asi posledních 51 dnů války. K Trojské válce došlo kvůli únosu Heleny - manželky řeckého krále Menelaá, unesl ji Paris - trojský princ, Meneláos se rozzuřil a vyrazil proti Tróje, ale Řekové nemohli Tróju dobýt, použili lest - trojský kůň, město vypálili a vyvraždili.
o Odyssea - italský král se vrací z trojské války, bloudí po moři, ztratil vojáky, během cesty zažívá různá dobrodružství (př. u kiklopů). K návratu mu pomohla bohyně Athéna. Po návratu domů byl zděšen, že se v jeho sídle usadili nápadníci jeho ženy Penelopé,s pomocí Athény a svého syna porazil nápadníky a šťastně vládl
o Schlliemann objevil zbytky Tróji.
o u obou eposů se mísí fantazie a realita
o bohové a lidé žijí ve vzájemné shodě (i příroda)
o doklady řecké mytologie

Znaky Homérského eposu:
o rozsáhlá epická skladba a významné události
o řecká mytologie
o hl.postava: hrdinové a bohové
o bohatá dějovost
o střídají se popisné i lyrické pasáže
o členění do zpěvů (kapitol), hl. hrdinové mají vyjímečné vlastnosti
o čerpá z ústní slovesnosti
o veršovaná skladba

Lyrika:
- za doprovodu hudby
- elegie (žalozpěvy) - vážná skladba, vážný obsah
- melodická a milostná lyrika - Sapfó (na ostrově Lesbos) - lyrika za doprovodu harfy, Sapfó má školu,kde vzdělává ml. dívky v recitaci, tanci
- sborová lyrika - ódy, oslava osob, doprovod lyry – Prinandros - věnuje se ódám a oslavným básním
- milostné, pijácké písně - k pobavení panovníků (ženy, víno, zpěv), o kráse a živ. radostech – Anakreon (u nás Puchmajer v NO)
- bajky - Ezop

B) Attické období ( 5. - 4. př. n. l.)
- rozvoj divadla - hrálo se v amfiteátru (stavba bez střechy) - kruhový nebo polokruhový
- vrchol řecké demokracie, centrum Athény
- rozvoj dramatu, tragédie, divadla, filosofie a řečnictví
- koncem března pořádali Řekové slavnosti zasvěcené bohu vína Dionýsovi - při závěrečných obřadech přednášel sbor oblečených do kozlích kůží písně doprovázené tancem. Z těchto písní se postupem doby vyvinili tragédie. Ze žertovních a satirických písní se zrodila řec. komedie.DRAMA - tragédie:
Aischylos (525 – 456 př. n. l.)
- zakladatel antické tragédie
- zavedl druhého herce, řešil ot. mravní povahy, vycházel z řec. mytologie (bohové každému určí osud)
- účastnil se řecko - perských válek (Deus ex machina - Bůh na stroji)
- 250 dramat
- hry:
o Peršané
o 7 proti Thébám
o Odpoutaný Prométheus
o Oresteia - trilogie, Orestes syn Aganemnona, bohové mu přikázali, aby pomstil smrt svého otce (zabila ho manželka, která si našla milence) → výčitky → odchází do Tauridy, aby se od bohů očistil

Sofokles (496 – 406 př. n. l.)
- hry:
o Elektra
o Král Oidipus - král v Thébách. Zabil svého otce a tehdejšího krále Laya. Jakosta jeho manželka a matka
o Antigona - dcera Oidipa. Oidipus odcházel, jeho synové Eteokles a Polyneikos se hádají o vládu, jeden vyžene toho druhého - ten se později vrací s vojskem, vypukne boj, kde oba bratři padnou, jeden může být pohřben, ale ten druhý ne, protože zradil vlast. Antigona ho ale pohřbí - proto byla zaživa zazděna do hrobky, bohové se za tento trest na krále hněvají, Kreon chce změnit rozhodnutí, ale Antigona se mezi tím oběsila,j ejí manžel se probodne, jeho matka se také zabíjí - Kreon je sám, žádá bohy, aby jej zbavili života

Euripides (480 – 406 př. n. l.)
- nejvzdělanější
- zobrazoval lidi takové jací jsou, zaměřoval se na zobrazení žen
- napsal 90 děl, ale dochovalo se jen 17
- hry:
o Médea - ona se zamiluje do Jasona a pomůže mu ke zlatému rouru → 2 děti, ale on od ní odejde k jiné → Médea se mu mstí → zabije obě děti i jeho milou
o Elektra
o Ifigénie na Thauridě - Ifigenie byla dcera krále Agamemnóna. Během Trójské války měli Ifigenii obětovat, ale nezabili ji a odnesli do Taurity do chrámu Artemis, kde se stala kněžkou.

DRAMA - komedie:
Aristofanés
- hry:
o Jezdci
o Žáby
o Mír
o Vosy
o Ptáci
o řeší politické otázky, přetvářka, reaguje na poměry své doby, jeho hry se zabývají aktuálními ot.

HISTORICKÁ PRÓZA:
Herodatos
- učitel dějepisu
- Řecko - perské války
Thukydidés
- zakladatel vědeckého dějepisu
- Peloponeské války (Athény proti Spartě)


ŘEČNICTVÍ:
Démostlénes
- jako malý chlapec koktal, ale dokázal to přemoci
- filipiky - útočné verše proti Filipu Makedonskému.
- Platón – Aristoteles - filozofický dialog

C) Helénistické období
- období střetávání řecké kultury s kulturami východními
- řec. kultura se rozšiřuje do Egypta, Indie, Asie (země dobyté Alexandrem Velikým)
- centrem Alexandrie - knihovna
- nová komedie – Menandros (Škarohlíd)
- vědecké dílo - Archimédes, Euklidés
- rozvoj:
- pastýřských idyl - Telokritos
- dramatu - komedie neměla už takovou úroveň
- dobrodružného románu a poezie

Peidias - sochař, malíř
Platón - Ústava, řecký filosof
Aristoteles – antický myslitel
- Rétorika, Poetika, encyklopedické dílo2. Římská literatura:
- 3 - 5. st. př. n. l.
- zpočátku přijímá řecké vzory, lit. druhy a žánry, později se ale objevuje jejich vlastní lit.
- psána latinsky

Stará doba
Titus Maccius Plautus (250 – 184 př. n. l.)
- komedie:
o Komedie o hrnci (typ lakomce, kterého později přijímá Moliere)
o Pseudolus (typ prohnaného otroka)
o Vychloubačný voják
- z prostředí chudiny, jsou psány živým jazykem - velmi oblíbené
- vybírá si téma: lakota, hanlivost, hamživost, žárlivost


Zlatý věk
Carus
- jeho názor: štěstí je v duševní vyrovnanosti
- Naučné básnictví - poezie naučit
- O povaze věcí - bás. skladba (věci se pohybují na základě mechaniky, nikoliv bohů)

Lyrika
Cattulus
- autor milostné poezie (žena Leskie)
- „Odi et amo.“ - Nenávidím a miluji.
- Pozdrav domovu
- Písně pro lesbii

Vergilius
- oblíbenec císaře Augusta, mluvčí jeho názorů
- oslovoval práci zemědělců a práci rolníků
- bás.sb.:
o Bukolika - Zpěvy pastýřské
o Georgika- Zpěvy rolnické
- epos Aeneis - na oslavu Augustova rodu, o prchání hrdiny se synem a otcem z obležené Tróje - přistál v Itálii a založil Řím
o tento epos psal 11 let a v závěti ho chtěl spálit

Ovidius
- císař Augustus ho vyhnal a nechtěl ho vzít zpět do Říma
- žalozpěvy:
o Tristia
- bás.sb.:
o Umění milovat - jak si získat lásku a jak ji udržet,metafory
o Lásky
- mytologická poezie:
o Proměny neboli metamorfózy

Horatius
- zabýval se společenskou tématikou, velký kritik společnosti
- List Pisonův,
- Horáciovy ódy
- Satiry - lyrické básně formou dopisů

Paměti
Gaius Julius Caesar
- Zápisky o válce galské
- Zápisky o válce občanské

Řečnictví
Cicero
- Dvě rozmluvy
- nedoceněný, až v renesanci


Stříbrný věk
Petronius
- román:
o Satirikon (o zbohatlíkovi) – nedokončený

Marcus Aurelius
- Hovory k sobě

Seneca
- řečník, filozof, dramatik, básník
- autor mnoha tragédií, kt.nebyly určeny pro divadlo

Tacitus
- historik
- Germánie - o životě a mravech Germánů


 úpadek a rozklad římské říše a společnosti (1 – 5 st. př. n. l.) se projevuje i v literatuře

Hodnocení: (hodnotilo 4 čtenáři)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info