Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Starší česká literatura do doby Karlovy

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > Starší česká literatura do doby Karlovy
 
Titulek: Starší česká literatura do doby Karlovy
Datum vložení: 3.6.2009

 

squareVClanku:
id='square-ir'
2. STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA DO DOBY KARLOVY
(NEJSTARŠÍ ČESKÁ LITERATURA)

1. Písemnictví staroslověnské (9.st.)
- 1.útvar - Velkomoravská říše 8.- 9. st.
- období staroslověnské vzdělanosti - vzniká počátek naší vzdělanosti a poč. písemnictví
- slovanská lit. se šíří společně s šířením křesťanství
- křesťanství k nám přišlo jak ze západu (Východofrancká říše), tak z východu (Byzantská říše)
- Rastislav nastoupil na trůn s pomocí vychodofranckého strýce (Němce),ale pak se snažil o nezávislou politiku
- r.862 Rastislav žádá byzantského krále Michala III.,aby vyslal na VM učence východního křesťanství
- r.863 přicházejí na Velkou Moravu na pozvání knížete Rastislava věrozvěstové ze Soluně Konstantin (Cyril) a Metoděj.
- Jejich poslání(význam): politický,náboženský,literární
- Zaváději slovanskou řeč - staroslověnštinu. Vytvořili i slovanské písmo – hlaholice (odvozena z malých písmen řecké abecedy),cyrilice (odvozena z velkých písmen řecké abecedy), azbuka (Rusko). Položili základ slovanské vzdělanosti na našem území.


Památky staroslověnské:
- první texty byly psány ve staroslověnštině a později v latině, dále hebrejsky a německy, čeština proniká až ve 13st., plně až ve 14. st.
- Proglas
o dílo Cyrila
o veršovaná předmluva k překladu evangelia
o obranné dílo (brání staroslověnskou vzdělanost), právo na slovanskou bohoslužbu
- Kyjevské listy
o psané hlaholicí,
o překlad 7menších formulářů, zlomek misálu (slouží ke vši svaté)
- Panonské legendy
o Život Konstantinův
 napsal Metoděj
o Život Metodějův
 napsali Metodějovi žáci hned po jeho smrti
 líčí Met. boje s franc. kněžími
o oba životy psány prózou
o nemají znaky legendy a nevznikly v Panonii
o nechtějí oslavit Cyrila a Metoděje, ale jejich učení
- Paterik (kniha otců)
o život mnichů
- Modlitby
o překlady části Bible
- Nomokánon
o právnické církevní předpisy
- Zákon sudnyj ljudem
o právnická literatura pro laiky, upravuje vztahy ve společnosti
- Po Metodějově smrti byl na našem území zákaz staroslověnské bohoslužby. Velkomoravská říše se rozpadá, staroslověnská literatura se však ještě rozvíjí v jiných slovanských zemích. Posledním útočištěm staroslověnštiny byl Sázavský klášter - zde přežívají Metodějovi žáci do 11.st..


2. Období zápasu dvou kultur 10.-11.st
- přežívající staroslověnštině konkuruje latina - kvůli pol. situaci má latina silnější vliv
- 10. st. - slovanská a latinská kultura se ovlivňovali
- 11. st. - latina definitivně vytlačila staroslověnštinu
- veškerá vzdělanost je rukou kněžích - v 10. st.. Vznikají v klášterech školy, kde se učila hlavně latina a církevní zpěv
- r. 973 - založeno biskupství v Praze → rozvoj latinské vzdělanosti
- r. 1032 - založil sv. Prokop Sázavský klášter, ale koncem 11. st. byli mniši vyhnáni Břetislavem II. → konec staroslověnské vzdělanosti u nás
- Posledním útočištěm byl Lázenský klášter - největší sláva za opata Prokopa.
Staroslověnské legendy
1. staroslověnská legenda o sv. Václavovi (= Život sv.Václava)
- velmi prostá, původní, věrohodná, jednoduchá, lidová
- autor píše i pro méně vzdělané lidi
- sv. Václav - ochránce chudých
2.staroslověnská legenda o sv. Václavu (= Kniha o rodu a utrpení knížete Václava)
- 11st.
- složitější

Latinské
- Život a umučení sv. Václava a babičky jeho sv. Ludmily (= Kristiánova legenda)
- 10. st.
- obhajoba staros. vzdělanosti
- oslava Přemyslovců
- his. vyprávění o počátcích křesťanství v Čechách
- Legenda o sv. Ludmile
- Legenda o sv. Václavu
- Legenda o sv. Prokopu


3. Krátké období vítězství latiny a pronikání češtiny 12. - 13. st.
- vítězí latina, staroslověnština mizí
- dějepisectví - „Zlatý věk historie“
- Kronika
o literární žánr
o popis události v chronologickém sledu
o prozaický útvar
o každá kapitola
o rytmický závěr, je obohacen komickou anekdotou nebo filos. úvahou

Kosmas (1045 - 1125)
- vysoký církevní hodnostář, stal se děkanem Svatovítské kapituly
- měl ženu Božetěchu a syna Jindřicha - olomoucký biskup
- studoval v belgickém Lutychu
- dobře obeznámen s antickými autory, ale i se soudobým písemnictvím
- byl západo - franckého vyznání
- Kronika Česká
o čerpá z nejstarších dob, končí r. 1125
o naše 1.kronika
o nepřipomíná staros. období, ale čerpá z vých. křes.
o psána latinsky, prózou, místy verše, anekdoty, úvahy
o nepřesnost v datování
o věnuje pozornost šlechtě a dynastii Přemyslovců
1.část - nejstarší příběhy z doby pohanské - zachycuje praotce Čecha, knížata, lidová slovesnost
2.část - vyprávění pamětníků - zachycuje boje Přemyslovců o trůn
3.část - Kosmovy zážitky - zachycuje vítězství křesťanství v Přem. státě, krizové okamžiky českého státu
o bohemika - česká slova v lat. textu

Následovníci:
- Kanovník Vyšehradský - popisuje události let 1126 - 1142
- Kanovník Vincentius - svatovítský kanovník – popisuje léta 1140 - 1167
- Opat Jarloch - dějiny z konce 12. st.
- Mnich Sázavský - doplnil Kosmase o osudy Sázavského kláštera a o slovanskou liturgii

 Feudálové a církev, vzdělání v katedrálních školách, zakládány v sídlech biskupů, nejstarší univerzita Boloňská.
 V této době románský sloh - rotunda, bazilika, mohutné nezdobné stavby, jednoduchý oblouk


4. Vznik česky psané literatury 13. - 15. st.
- období vzniku česky psané literatury (předtím čeština proniká jen do textů náboženské povahy)
- Vrcholný středověk.
- vláda Přemyslovců a Lucemburků
- narůstá počet něm. Židů na našem území
- období gotiky - vysoké štíhlé stavby, lomený oblouk, zdobená okna, sloupy, křížová klenba
- stavby: Karlštejn, Karlův most, Karlova univerzita, Prašná brána, Hladová zeď, Chrám sv. Víta, Vladislavský sál (okna jsou renesanční)
- rozvoj měst,měšťanstva,lit.se přesouvá z kláštěrů a kostelů do šlech.sídel a vzdaluje se náb.tématice,vyjadřuje ideály a představy šlechty
- laicizace = zesvětštění, zjednodušení, srozumitelnější, zpřístupnění náročné odborné náboženské literatury lidu
- později se uplatňují zájmy měšťanstva, studentů a pronikají lidové prvky - nastává demokratizace = zlidovění
- Náboženská a světská literat., převažuje veršovaná literatura (nejsou původní, ale přejímali se z jiných národů)
- zlomkovitost - krátké útržky těchto lit. památek
- anonymita autora
- objevují se české glosy (vpisy do latinských textů)


Latinská tvorba:
- Zbraslavská kronika (poč. 14. st.) - jako kláštěrní kronika, objevuje se zde opat Petr Žitavský
- Kodex Vyšehradský
- Kronika Žďárského kláštera

Nejstarší duchovní písně
- Hospodině,pomiluj ny
o staroslověnský chorál nebo hymna s českými prvky
o prosba Boha o mír a úrodu
o nejstarší duchovní píseň
o jednoduchá forma
- Sv.Václave,vévodo české země
o 2. nejstarší česká píseň

Česká tvorba
A) LYRIKA
Duchovní lyrika
Ostravská píseň
Kunhutina motlitba
Spor duše s tělem - duše trpí za činy, kt. vykonalo tělo
Milostná lyrika
Kudy jsem já chodila
Byla jsem ti v sádku

B) EPIKA
Alexandreis
- autor neznámý
- nejstarší starověký epos, 13. - 14. st.
- na postavě Alexandra Velikého jsou zachyceny vlastnosti, kt. by měl mít ideální feudální panovník - reakce na Přemyslovskou dynastii
- Alexandr Veliký a Přemysl Otakar II. - oba vedli války, pronikli do cizích zemí a zaplatili životem
- obsahuje gnómy = verše obsahují prupovídky s mravním poučením
- epos je psán v češtině
- psáno podle latinské a německé předlohy

Dalimilova kronika
- autor neznámý - autorem je asi nižší šlechtic, vlastenec, odmítá cizí vlivy (odmítá sňatky králů s cizinkami)
- 1.česky psaná kronika do r. 1314
- neprávem přirčená Dalimilu Meziříckému
- veršovaná, verše s proměnlivým počtem slabik
- 106 kapitol od potopy světa do r. 1314 (Jan Lucemburský)
- nevěrohodná, jako předloha byla Kosmova kronika s doplněním o staroslověnské období
- jazyk se blíží jazyku hovorovému
- prvky demokratizace (straní chudé vrstvě lidí)
- r. 1310 nastoupili na trůn Lucemburkové - autor věnoval kroniku Janu Lucemburskému a české šlechtě, aby v nich vzbudil lásku k čes. zemi a aby jej seznámil s historií


5. Doba Karlova 2. pol. 14. st.
- Rozkvět Českého státu
- vznik pražského arcibiskupství 1344 a Karlovy univerzity r.1348,Chrám sv. Víta, Kamenný most (původně bez soch), Nové Město, Karlštejn
- Rozšířil území pomocí sňatků (4x ženatý)
- Otec Jan Lucemburský a matka Eliška Přemyslovna
- literatura veršovaná a prozaická, naučná literatura, Klaretovy slovníky
- přibližuje se měšťanstvu, pronikají lidové prvky, znalost lid. prostředí

Biografie
- Vita Caroli
o životopis Karla IV.
o napsán v latině, později píše česky


Česká literatura
a) EPIKA (legendy)
- srozumitelná, aktualizovaná, lidové prvky
- veršované
o Legenda o sv. Prokopu
 latinsky
 vrcholí posmrtným zázrakem,kdy sv. Prokop po vyhnání mnichů ze Sázavského kláštera a jejich nahrazení mnichy německými, ožívá a německé mnichy vyhání
 neobjevují se zde žádné zázraky
- prozaické
o Životy sv. otců
o Pasionál
- náročná, exotická
o Legenda o sv. Kateřině
 veršovaná
 obhajuje křesťanství
 Kateřina Alexandrijská, dcera krále, si měla vzít císařova syna
 zaslíbí se bohu
 obhajuje křes. před pohany
 pro svou víru je umučena
 plná symboliky, legend, určená pro šlechtu, plno zázraků


b) ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ DRAMA:
- od 12. st. se hrálo v klášterech, kostelech
- kněží dramatizují latinské texty evangelia.
- hrálo se o Kristovi a jeho vzkříšení - Velikonoce
- písně začínají zpívat učitelé a žáci, hry se hrají před kláštěrem
- vzniká normální drama
- do her pronikal komický, lidový, erotický živel → přesunutí her před kostel a následně pryč, protože již nebyly vhodné

- Hra tří Marií
o hledají hrob Krista, aby svými mastmi potřely Kristovo tělo, po cestě potkají anděla, který jim sdělí, že Ježíš vstal z mrtvých.


- Mastičkář
o fraška
o hovorový jazyk, germanismy, vulgarismy
o zesměšňuje středověké lékaře
o sluhové Rubín a Postrpalk najímáni mastičkářem, aby vychvalovali jeho masti
o 3 Marie kupují u mastičkáře olej, aby mohli pomazat Kristovo tělo

- Hra veselé Magdalény
o lehká děva, která prosí za odpuštění před Kristovým mrtvým tělem


c) ŽÁKOVSKÁ POEZIE
- satirická poezie
- drobné popěvky, žáci – studenti - chudoba, dílo napadá šlechtu a duchovenstvo
- Píseň veselé chudiny
o o studentské bídě
- Podkoní a žák
o nadávky - podkoní nedělá kvalitní práci, spor studenta a panského služebníka

d) JINÁ SATIRA
- Svár vody s vínem
- Hradecký rukopis
o psána ve verších
- 7 Satir o řemeslnících a konšelích
- Desatero kazanie božie
o veršované
o kritizuje hříchy, kterých se lidé dopouštějí proti přikázání, autor se postavil na stranu chudých
- Bajka o lišce a džbánu
o liška se chce napít → džbán se naplní a stáhne ji do vody → i chytrák se spálí

 MAKARÓNSKÝ VERŠ – Makaróni = Italové, psán v latině, druhý verš psán v češtině (skladba Detrimentum pecior = Trápím se bolestí… student se trápí kvůli jedné dívce)


e) UMĚLECKÁ A ZÁBAVNÁ LITERATURA
Rytířská epika (básně)
- Tristan a Izolda
o nejstarší staročeský epos
- Trojanská kronika
o vypráví o trojské válce a jejích hrdinech,
o 1.t ištěná kniha v Čechách r. 1468
- O králi Artušovi

Bás.skladby
- Tkadleček
o obsahuje právo svobody lidské vůle, alegorie nového a starého světa
o spor neštěstí s prostým Tkadlečkem - forma fil. disputace, kde nešt. je obviněno Tkadlečkem, že zavinilo nevěru jeho milé Adličky

Kronika
- Přibík Půlkava z Radotína
o spolupracoval s Karlem IV.

Další literatura
- Smil Flaška z Pardubic
o Nová rada
 alegorické dílo: zvířata radí králi, jak vládnout
- Tomáš Štítný ze Štítného
o Knížky šestery o obecných věcech křestánských
o Řeči besední

Hodnocení: (hodnotilo 15 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info