Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Jan Amos Komenský

Zařazeno: iReferaty.cz > Životopisy > Jan Amos Komenský
 
Osobnost: Jan Amos Komenský
Datum vložení: 29.3.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'

Úvod


Jan Amos Komeský do dějin vstoupil jako významný myslitel, filozof, teolog a zejména pedagog. Byl to muž mnoha zájmů ? zajímal se o filozofii v mnoha oborech, od pohybů astronomických těles, po duševní moudro. Jeho záběr byl ohromující, pořád se zabýval několika věcmi současně. Dřel do úmoru. Vstával před šestou, uléhal po půlnoci. Protože bral život jako službu, nechal se požadavky a prosbami druhých skoro vláčet. Díky svým znalostem a moudrosti později získal přízvisko \"Učitel národů\". Narodil se v Čechách, kde také vyrůstal a studoval. Později, kvůli svému protestantskému přesvědčení odmítl přejít ke katolictví a byl nucen odejít ze země. Během života hodně cestoval a hodně zažil. Vydal mnoho cenných publikací a významně přispěl k reformám školství. Své knihy psal latinsky a česky.

Život

Narodil se 28. března 1592. Není zcela jisté, kde se mistr narodil. Jako nejpravděpodobnější místa se uvádí Uherský Brod, Nivnice nebo Komňa. Když mu bylo 12 let, zemřeli mu rodiče a ujala se ho jeho teta.

Studia

Svá studia začal ve 12ti letech ve Strážnici. O 4 roky později přešel na latinskou školu v Přerově. Vysokou školu vystudoval v německém Herbournu.

Po studiích

Po studiích mistr krátce působil jako pedagog. Roku 1616 byl vysvěcen na kazatele a odcestoval do Fulneku. Brzy se stal správcem školy Jednoty bratrské, v níž kdysi studoval (a v níž se později roku 1648 stal biskupem). Ve Fulneku poznal svou první ženu Magdalénu Vizovskou.

Víra a rodina

Kvůli svému přesvědčení odmítal konvertovat na katolictví a musel se ukrývat po celých Čechách. Po bitvě na Bíle hoře mu v roce 1622 na mor zemřela žena i dvě děti. Poté žil v podstatě jako psanec. Na boha ale nikdy nezanevřel. Úkryt nalezl na dvoře Karla ze Žerotína. V roce 1624 se v Brandýse nad Orlicí seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou.

Exil

Do exilu odešel v roce 1628. Odcestoval do Polska, kde se usadil v Lešnu. Zpočátku píše česky a už tehdy začíná bojovat za reformu školství. Byl zvolen písařem, biskupem a zástupcem rektora na lešnovském gymnáziu. Právě v této době projevuje mistr největší zájem o pedagogiku. Byl dokonce obviněn z \"kažení mládeže\" a \"ze zatemňování křesťanské moudrosti pohanským věděním.\" - tento spor ale neměl žádné vážné následky. Později začal psát velice významná díla, která byla známá po celé Evropě a Komenský dostával nabídky k vyučování na různých univerzitách, nabídky ale odmítal. První velkou nabídku přijal až v letech 1641-1642 od anglického parlamentu. Jezdil na přednášky po Anglii a přednášel dokonce na Královské akademii věd. Většinu práce dělal pro anglický parlament. Byl až ohromen jaké se v Anglii jeho jméno těší úctě ? zejména pro jeho návrhy na pansofickou (vševědnou) školu. Tehdy si mistr uvědomil, že právě touto cestou může rozšířit svůj vliv. Z Anglie ho ale vyhnala tamní občanská válka. Tehdy se Komenský začal více než o reformu školství zajím o reformu celého světa. Měl velkou idilyckou viru o světě bez válek, ponořeného do moudrosti a vědění.

Návrat

V roce 1648 se mistr vrací zpět do Lešna a stává se zde biskupem. V tomto roce mu zemřela jeho 2.žena. Komenský byl zdrcen, strávil s ní mnoho let a měl s ní 4 potomky. O rok později se oženil potřetí (z rozumových důvodů ? aby byl někdo, kdo se mu postará o děti), tentokrát s Janou Gajusovou. V roce 1648 byl také uzavřen Vestfálský mír, čímž skončila 30ti léta válka a Komenský ztratil veškeré naděje na návrat do vlasti.

Poslední léta Komenského

V roce 1652 mistr konečně dostává příležitost ověřit si své pedagogické názory. Na povolení uherského knížete Zimunda Rakocziho Komenský otvírá 3 třídy pansofické školy. Opět se ale nesetkal s přílišným pochopením a pokus ztroskotal. V letech 1654-1658 se Komenský vrací zpět do Lešna, kde roku 1656 přichází o téměř celý svůj majetek i cenné rukopisy. Mimo jiné přišel i o svůj Česko-latinský slovník, na kterém pracoval téměř celý život. Na sklonku svého života odjíždí mistr do Amsterodamu, kde nakonec zůstává. V této době vydal obrovské množství spisů, většinou ale spíš dokončuje již dříve započaté práce. Zemřel 15.listopadu 1670 a byl pohřben v kostelíku v Naardenu.

Zajímavosti

Zde je shrnuto několik málo podstatných i nepodstatných zajímavostí i Janu Komenském. Je až pozoruhodné o kolik oblastí vědy a filozofie se mistr zajímal. V jedné idilycké části jeho života se dokonce zajímal o včelařství. Poté ale přišla velká životní krize a mistr musel prchat ze země. V té době živořil v lesích, jeskyních, zříceninách, ba v dutinách stromů. Jeden takový strom je dodnes k vidění v Žerotíně u Šternberka.Po temných událostech jeho života (viz. nahoře) se uchýlil do Lešna a znovu se oženil. V jeho denících a zápiscích ale o rodině není téměř nic. Říká se, že Jan Komenský byl člověk studený a přísný, ale uměl mít i měkké srdce. Známe jména čtyř mistrových potomků z druhého manželství. Byli to: syn Daniel a dcery Zuzana, Dorota a později Betynka. Zřejmě právě díky jeho bohatým rodičovským zkušenostem dával Komenský ve svých pedagogických dílech velký důraz na výchovu malých dětí. Věřil, že životní směr člověka se udává již v raných stádiích jeho života. Komenský se dokonce vyznal i v hudbě, je dochována jedna dětská ukolébavka, psána Komenského vlastní rukou. Co se týče vědy, Komenský se dlouhá léta zabýval principem Perpetum Mobile, neboli zařízením, které běží samostatně (svou činností si samo dodává energii, kterou opět spotřebovává ke své činnosti). Komenský byl mimo jiné hluboce věřící. Věřil v zázraky a zjevení, věřil jim tak pevně, že si kvůli nim nadělal mnoho problémů, když se je snažil prosadit a dokázat. Zřejmě proto mistr nedůvěřoval \"kacířské vědě\". Zavrhoval a vyvracel díla známých mistrů, jako byl Koperník, Tycho de Brahe, Johanes Kepler nebo Galileo Galilei, kteří pojednávali o rozvržení vesmíru a většina z nich o tom, že Země není středem vesmíru, ale je jen jedna z ostatních planet, které obíhají kolem Slunce a že hvězdy jsou jen další vzdálená slunce. Tyto \"kacířské myšlenky\" byly v Komenského době velice zavrhovány a trestány. Roku 1600 byl italský filosof Giordano Bruno upálen za názor, že Ježíš navštívil i jiné planety.

Nakonec zde je seznam několika Komenského citátů http://ld.johanesville.net/komensky/citaty

Komenského pedagogická vize

Podle Komenského byla základním pilířem všeho výchova. Byl toho názoru, že dítě by se ve škole mělo nejen vzdělávat, ale i vychovávat. Mistr vypracoval organizaci školní docházky tak výtečně, že se v obdobné formě využívá dodnes.

Do 6ti let má dítě zůstat k výchově doma.
Od 6ti do 12ti má dítě začít navštěvovat obdobu naší základní školy, kde se naučí základy jako číst, psát a počítat.
Od 12ti do 18ti by měl student přejít na školu latinskou (obdoba našeho gymnasia), kde bude dál vzděláván ve složitějších oborech matematiky i réthoriky. Naučit by se měl hlavně latině, řečtině a jazyku nejbližší sousední země.
Od 18ti do 24 let by měl student přejít na na akademii (naší vysokou školu), kde by se měl věnovat hlavně teologii a filozofii. Po ukončení studií by měl člověk hodně cestovat.

Na téma pedagogiky napsal mistr mnoho významných děl.

Pedagogická díla

Mezi ty nejvýznamnější patří ?
Didactica magna (velká didaktika) ? zde Komenský shrnul veškeré pokusy o reformy školství a právě zde navrhl výše zmíněný systém.
Didactica ? původně psaná česky, poté přepsána do latiny.Tato kniha pojednává o metodách výuky, které byly na svou dobu skutečně průlomové a využíváme jich do dnes.
Brána jazyků otevřena ? Komenský se pokouší sjednotit náhled lidí na vědění a vydává \"přiručku\", jak se co nejlépe učit jazyky a proč jsou jazyky důležité. Dílo je velmi zajímavé a geniálně pojato. Je to encyklopedie ? jakási všeobecná příručka a učebnice latiny zároveň. Díky tomu, že se studenti neučili suché fráze a jednotlivá slova, ale učili se je přímo z textů, mluvících o \"něčem\", dostalo učení zcela nový směr a všeobecnost, pochopitelnou i pro děti.
Orbis pictus (svět v obrazech) ? učebnice jazyků (hlavně latiny). Tato kniha vychází z výše zmíněné knihy Brána jazyků otevřena. Obě knihy byly přeloženy do více než 20ti jazyků a byly využívány po celém světě.
Theatrum universitatis rerum (Divadlo světa) ? Komenský vysvětluje důležitost vzdělávání se
Navržení krátké o obnovení škol v Království Českém ? zde mistr navrhl školské reformy
Opera didactica omnia (Veškeré spisy) - soubor 43 didaktických spisů

Zejména pro své pedagogické názory byl Komenský znám a uznáván po celé Evropě.

Ostatní díla

Dříve i dnes byl Komenský uznáván za své obecné názory, které sepsal v mnoha světově významných dílech. Zde jsou schrnuta jen ta nejvýznamnější -

Listové do nebe ? dílo je výrazně ovlivněno myšlenkami a názory Jednoty bratrské, jíž byl Komenský členem. Jedná se o fiktivní spisy Kristovi do nebe.
Truchlivý ? toto dílo je ovlivněno Komenského životními událostmi (sepsal je poté, co mu zemřela žena i děti na mor). Zabývá se rozporem rozumu a víry.
Moudrost starých Čechů ? soubor českých pořekadel a přísloví
Via lucis (Cesta světla) ? velmi zajímavé dílo, v němž Komenský uvažuje o tom, že kdyby zmizela veškerá nevědomost, ustaly by války a lidstvo by žilo v rozkvětu. Navrhuje vytvořit novou řeč, která by byla obecná všem.Latina se mu zdá příliš složitá.
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské ? tento spis je považován za mistrovu závěť světu.

Zvláštní místo by si zasloužil spis Poklad jazyka českého. Byl to velký český slovník, na kterém Komenský usilovné pracoval téměř celý svůj život. Ve slovníku měla být zahrnuta i nespisovná slova a vysvětlená gramatika. Bohužel tento slovník se nedochoval. Komenský o něj přišel při požáru v Lešné. Ztrátou byl údajně velice zdrcen a nikdy se z ní opravdu nevzpamatoval.

Labyrint světa a ráj srdce

Za mistrovo největší dílo je pokládán Labyrint světa a ráj srdce. Jedná se o významné dílo, kde se mistr zabývá problematikou lidské společnosti a její nápravou. Je to hluboce filozoficky založené dílo, psané Komenského osobitým stylem. I v novějších vydáních je zachována staročeská podoba. Dílo může působit pesimisticky, až ponuře. Vypráví o poutníkovi, který hledá své místo ve Světě (jenž je zde podán jako jedno velké město). Za společníky mu jdou Mámení a Všudybud, kteří
se mu pokusili nasadit růžové brýle aby slepě viděl jen to pozitivní, brýle mu ale nasadili špatně a Poutník se snaží vidět věci skutečné - tak jak jsou.
Město (Svět) je rozděleno do řádů a stavů (např. řemeslníci, rytíři, učenci...). Je tu i místo kde se splašeně setkávají všechny stavy a Poutník vidí, jak se slepě ženou za bohatstvím a mocí a přitom podráží nohy všem okolo a nakonec se sami vženou do náruče Smrti, která se ostatní sama snaží nabádat k nápravě, ti jí ale přehlížejí. Uprostřed města je hrad štěstí (Arx Fortuna), kam smějí jen vyvolení. Je v něm místo pro boháče, ty co touží po rozkoši a ty co touží po slávě. Všemu tomu chaosu vládne královna Moudrost (někteří jí nazývají Marnost).
I když se Poutníkovi jeho společníci snaží ukázat svět krásný a přívětivý, poutník vidí pravdu ? marnost, lži, intriky a podlost. Je znechucen, ale nemá kam odejít, proto se uzavře sám do sebe a nalezne svůj ráj srdce.

Díky Komenského prozřetelnosti a moudrosti je dnes velmi zkoumanou osobností a zpracovalo ho mnoho autorů (zejména českých).

Zde jsou někteří z nich: František Kožík - Světlo v temnotách. Bolestný a hrdinský život Jana Amose Komenského, Anděl míru
Jan Dostal - Tři kapitoly o Komenském
Miloš Kratochvíl - Život Jana Amose
Rudolf Říčan - Jan Amos Komenský ? muž víry, lásky a naděje

Závěr

Jan Amos Komenský byl velký muž - ať už svými názory, tak i svými činy. Významně ovlivnil systém školství a přispěl k myšlenkovému pokroku celé Evropy. Svým myšlení ovlivnil a ještě ovlivní mnoho generací myslitelů i obyčejných studentů. Právem se mu říká Učitel národů a nám nezbývá než vzdát mistrovi velký dík a jednat s jeho odkazem s úctou.

Zdroje čerpání 

literatura ? Anděl míru - František Kožík
Labyrint světa a ráj srdce ? sám Jan Amos Komenský
internet - http://zivotopisyonline.cz/jan-amos-komensky.php
http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/jan-amos-komensky.html
http://citanka.cz/komensky/
http://www.spisovatele.cz/jan-amos-komensky
http://ld.johanesville.net/komensky

Seznam citované literatury
a) Toulky českou minulostí str. 133
b) http://zivotopisyonline.cz/jan-amos-komensky.php
c) Labyrnt světa a ráj srdce ? kap. VIII ? Putník prohledává stav a řád manželů, str. 31


Hodnocení: (hodnotilo 125 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý)   Referáty na stejné téma:
Jan Amos Komenský Komenský, Jan Amos 379 slov
Jan Ámos Komenský Komenský, Jan Amos 1321 slov
Jan Ámos Komenský Komenský, Jan Amos 2936 slov
Jan Ámos Komenský Komenský, Jan Amos 405 slov
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info