Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

3. Starověké Řecko

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 3. Starověké Řecko
 
Titulek: 3. Starověké Řecko
Datum vložení: 29.12.2006

 

squareVClanku:
id='square-ir'

1. DOBA MYKÉNSKÁ (1600 ? 1200 př.n.l.)
- centrum Mykény
- pol. 13.stol. př.n.l. tažení proti Troji (Agamemnon)

2. DOBA HOMÉRSKÁ (1200 ? 800 př.n.l.)
- temné období = období kulturního úpadku ? informace o této době čerpáme z Homérových eposů Ilias a Odyssea
1000 př.n.l. ? ?1. řecká kolonizace? -> stěhování na ostrovy v Egejském moři a pobřeží malé Asie -> vznikají nové osady -> města
- rody se spojují v kmeny = fyly
- rozvoj mořeplavby
- jónská města: Efesos, Miletos
- písmo Alfabeta ? 9. století

3. DOBA ARCHAICKÁ (800 ? 510 př.n.l.)
- dochází ke sjednoceí malých řeckých obcí a vznikají městské státy (polis) = centrum výroby a vlastní správy
- 8.stol.př.n.l. ? ?Velká (druhá) řecká kolonizace? ? důvody: snaha získat půdu (přelidnění, nedostatek zemědělské půdy v hornatém Řecku) -> plavba po Egejském moři, Středomoří, Černomoří -> nové osady a kolonie (Itálie, Sicílie, Černomořská oblast atd.)
- vláda tyranů ? neomezený vládce a politik
- vznik politiky ? typický rys a odlišnost řeckých států od jiných starověkých zemí

Nejvýznamnější řecké městské státy:
ATHÉNY
- poloostrov Attika ? největší a nejvyzamnější město v Atice
- vláda rodové aristokracie ? v čele 9 nejvyšších úředníků = archontů, rada starších (= areopag) ? zákonodárná a soudní moc, kontrola archontů
Dakónova reforma ? sepsány reformy a zákony podle zvykového práva
Solónova reforma ? zrušeno dlužní otroctví, rozdělení obyvatelstva dle majetku
Kleisthenosovy reformy ? položen základ demokracie ? zavedena politická práva pro všechny svobodné občany -> společnost rozdělena na otrokáře a otroky (otrokářská demokracie)
SPARTA
- 11. stol. př.n.l. ? na Peloponéský poloostrov přicházejí Dórové, podmaňují si Acháje -> vznik městského státu Sparta
- zaměření na armádu ? tvrdý vojenský řád
- obyvatelstvo rozděleno na 3 vrstvy: Sparťané (svobodní, plnoprávní), perioikové (svobodní, neplnoprávní ? cizinci), heilóti (otroci)
- oligarchie = vláda několika lidí ? v čele 2 králové, v období míru vláda 5 úředníků (efoři), rada starších (= gerusie), a lidové shromáždění
- snaha získat nová území -> vznik Peloponéského spolku

Umění a kultura v archaickém období:
Literatura: Homér ? Ilia a Odyssea
Hésiodos ? básník, epos Theogonia ? dílo o zrození bohů
Solón ? elegie, úvahy o lidském životě a společnosti
Alkalos ? básně k poctě bohů
Architektura:
a) sloup dórský ?dvojitá hlavice bez patky
b) sloup ionský ? hlava s dvojitou volutou, patka (6.stol.př.n.l.)
c) sloup korintský ? bohatá hlavice ? rostlinná výzdoba, patka (5.stol.př.n.l.)
Chrám bohyně Hery na Samu, Artemidin chrám v Efesu (div světa), Apollónův chrám v Delfách
Filozofie: Milétská škola ? Předsokratik ? existuje pouze jedna věda a všechny poznatky patří do ní = filozofie - řešení otázky vzniku světa (pralátky).
Thales z Milétu - za pralátku považuje vodu
Anaximandros ? nechce pojmenovat jednu látku ? Apeiron = neurčitá neohraničená látka
Anaximénes ? za pralátku považuje vzduch
Herakleitos z Efesu
Pythagoras ? filozof, matematik ? snaha vše převést na čísla
Elejská škola: Xenofanés, Parmenidés
Malířství: geometrický sloh, od 7.století př.n.l. se objevují motivy orientálního původu
Keramika ? Korint, Athény ? vázy zdobené černými figurkami, později červenými
Sochařství: kúros ? socha znázorňující nahého malého muže
koré ? socha oděné dívky
Sport: ideál ? kalokagathia ? harmonie těla a duše
776 př.n.l. ? 1. olympijské hry - v Olympii na počest boha Dia ? po dobu her všude mír (=ekecheiria)

4. DOBA KLASICKÁ (510 ? 338 př.n.l.)
- vrchol kultury a vzdělanosti

Řecko ? perské války (492 ? 449 př.n.l.)
- Peršané postupně dobývají Mezopotámii, Malou Asii, Sýrii, Fénicii, Palestinu i Egypt a na východě Indii -> povstání maloasijských řeckých měst proti nadvládě Peršanů ? v čele vzpoury město Milétos. Pomoc pevninského Řecka městům v Malé Asii se stala záminkou pro válku s Řeckem
? 492 př.n.l. ? 1. tažení Peršanů proti Řekům
? 490 př.n.l. ? 2. výprava -> Peršané dobývají město Eretria. Bitva u Maratonu (pověst o běžci) ? perský král Darios I. poražen
? 480 př.n.l. ? 3. výprava -> bitva u Thermopyl ? výhra Peršanů
? 480 př.n.l. ? bitva u Salamíny ? jednoznačné vítězství Řeků
? 479 př.n.l. ? bitva u Platají - vítězství Řeků
478 př.n.l.- založen 1. Athénský námořní spolek -> osvobození maloasijských měst
449 př.n.l. ? uzavřen mír -> uznána nezávislost řeckých osad v Malé Asii
Příčiny řeckého vítězství: nejednota Peršanů, vojenská a mravní převaha Řeků, síla řecké ekonomiky a politiky
Důsledky válek:
a) větší vážnost Athén
b) větší vliv řemeslníků a obchodníků -> oslabena moc aristokracie
c) oporou demokratů se stávají Thétové (chudí)
d) větší význam úřadů ? Stratégů
Periklés (433 ? 429 př.n.l.
- 1. stratég
- za jeho vlády se z Athénského námořního spolku vytvořila Athénská námořní říše
- rozvoj obchodu a řemesel
- ovládání Egejského moře a Malé Ásie
- rozvoj architektury (Parthenón), rozvoj sochařství, filozofie a literatury

Peloponéská válka (431 ? 404 př.n.l.)
Athény X Sparta (Athénský námořní spolek X Peloponéský spolek)
Příčiny válek ? obava Sparty z velké moci Athén,
Výhoda Sparty ? pěší armáda
Nevýhoda Sparty ? zemětřesení a povstání heilótů
Výhoda Athén ? námořní loďstvo, dlouhé zdi spojující Athény s přístavem Pirrem
Nevýhoda Athén ? velké množství otroků, rozpory v Athénském námořním spolku,
Průběh války:
431 př.n.l. ? počátek války ? thébský pokus překvapit Platejce, spojence Athén z bitvy u Matathónu
430 př.n.l. ? mor v Athénách, Sparta obléhá Athény
421 př.n.l. ? uzavřen mír
415 př.n.l. - obnovení bojů
V čele Athén ? Alkibiades ? snaha ukončit dodávky obilí ze Sicílie pro Spartu a Korint -> pokus o dobytí největšího města a největšího dodavatele obilí Syrakusy -> athénské loďstvo poraženo
Sparta ? vpád do Athiky -> válka se protáhla na dlouhých deset let
404 př.n.l. ? vítězství Athén na ostrově Lesbos
404 př.n.l. ? bitva u Aigospotamoi (= bitva u Kozích říček) ? porážka Ahténského námořního spolku
Dlouhá jednání o míru -> Athéňané příjímají podmínky míru:
a) rozpuštění Athénského námořního spolku
b) stržení hradeb
c) dosadit do města vládu šlechticů -> vláda Třiceti tyranů
Důsledky válek: Athény se změnily v druhořadou mocnost -> celkové oslabení Řecka
338 př.n.l. ? Řekové poraženi u Chaironieie = konec klasického období řeckých dějin

Umění a kultura klasického Řecka:
- centrum kultury - Ahény
Literatura: - převažuje drama
Aischylos ? dochovalo se 7 dramat, nejznámější ?Orestea?
Sofokles ? ?Antigona?, ?Král Oidipus?
Euripidés - ?Médea?, ?Elektra?
Aristofanés ? ?Žáby?, ?Mír?
Filozofie: - přírodní filozofové ? svět z více látek
Empedokles ? 4 látky (oheň, země, voda, vzduch), pohyb způsobují protichůdné síly lásky a sváru
Anaxagoras ? svět z drobných dělitelných částic
Demokritos ? svět z hodně nedělitelných částic = atomů
Sofisté = učitelé moudrosti:
Protagoras ? ?Člověk je mírou všech věcí?
Sokrates (469-399 př.n.l.) ? hledá definice pojmů
Platón (427 ? 347 př.nl.) ? žák Sokrata, představitel idealistické filozofie, zakladatel filozofické
školy = akademie,
- Aristoteles (384 ? 322 př.n.l.) ? nejvýznamnější filozof starověku, vychovatel Alexandra Velikého
Dějepisectví: Herodotos z Halikarnasu = otec historie, popsal řecko-perské války
Thukydides - zakladatel kritického dějepisectví, popsal dějiny Peloponéské války do roku 411
Xenofón ? zpracoval období 411-362 př.n.l.
Rétorika: Isokratés ? významný řečník
Démosthenes ? kritika nadvlády Makedonie - Filipiky proti Filipovi II.
Lékařství: Hippokrates ? autor přísahy ? lékař musí léčit kdykoliv a kohokoliv, rozdělení osob dle tekutiny v těle -> melancholik, sangvinik, cholerik a flegmatik -> základy psychologie
Sochařství: - snaha zachytit krásu těla, materiál ? bílý mramor nebo bronz
Myrón ? Diskobolos ? soch atleta při hodu diskem (lidské tělo v prudkém pohybu)
Polykleitos ? Doryforos ? socha muže s kopím (dokonalost proporcí)
Feidiás ? Diova socha (433 př.n.l.) = symbol dokonalosti, výška 12m, ze slonoviny, vlasy a brada ze zlata, v ruce drží Niké ? bohyně vítězství, na žezle je orel ? symbol moci.
394 n.l. socha převezena do Istambulu
Architektura: - chrámové stavby
Parthenón ? na Akropoli, zasvěcen bohyni Athéně
Mausoleum v Halikarnassu
Rhótský Kolos ? výška 37m, vyrobena z bronzu, 12 tun bronzu, 7 tun železa
Maják na ostrově Faru ? výška 122m, bílý mramor, r. 796 n.l. poškozen zemětřesením ? ze zbytků
pevnost, světlo bylo vidět na vzdálenost 56km, Stavitel + architekt ? Sostratos, na vrcholu socha
boha Slunce- Hélia,
Divy světa: 1. Maják na ostrově Faru
2. Pyramidy
3. Visuté zahrady Semiramidiny
4. Diova socha
5. Artemidin chrám
6. Mausoleum v Halikarnassu
7. Kolos Rhótský

5. DOBA HELENISTICKÁ (338 ? 146 př.n.l.)
Filip II. (359 ? 336 př.n.l.)
- silné vojsko, po vítězství u Chaironeie vytváří korintský spolek městských států s cílem obnovit válku s Pešany -> zavražděn
Alexandr Makedonský (336 ? 323 př.n.l.)
- syn Filipa II., cílem je upevnit vládu v Makedonii a Řecku a potlačit nepokoje po smrti otce
334 př.n.l. ? bitva u Graniku ? porážka perského krále Daria II. -> připojení perské říše k Makedonii
332 př.n.l. ? vojenské tažení do Egypta -> založena Alexandrie
327 př.n.l. ? tažení do Indie, slabé vojsko -> vrací se do Babylonu a připravuje se na další tažení
323 př.n.l. ? umírá, po jeho smrti dochází k rozpadu říše
146 př.n.l. ? Římané se zmocňují celého Řecka
Helenistická kultura = spojení řecké kultury a kultury z Orientu
- centra: Alexandrie a Pergamon + Athény a Syrakúsy
Filozofie:
a) stoicismus - Zénón z Kypru - smysl života v mravní dokonalosti , božský rozum je souč. člověka
b) epikureismus : Epikúros - předst. řeck. atomismu , zdůraznění smysl. vjemu = senzualismus
c) skepticismus : Pyrrhon z Elidy - princip pochybnosti , pochybn. o poznatelnosti světa a pravdě
Architektura: Chrám Dia v Athénách, Akropolis, Museion v Alexandrii
Sochařství: monumentálnost, výborné vyjádření pohybu
Matematika: Eukleidés ? 1. soustavná geometrie
Fyzika: Archimédes
Literatura: komedie, básnický díla, román
knihovna v Alexandrii
Hodnocení: (hodnotilo 172 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info