Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

16. Meziválečná světovka

Zařazeno: iReferaty.cz > Referáty > Maturitní otázky > 500 > 16. Meziválečná světovka
 
Titulek: 16. Meziválečná světovka
Datum vložení: 27.1.2008

 

squareVClanku:
id='square-ir'

16. Světová literatura v meziválečném období

- společenské problémy; ztráta optimismu; nové vědecké objevy a poznatky (A. Einstein, Z. Freud - psychologie postav, proniknutí do postav, do motivace, vztahů)
- svět se změnil díky politickým důvodům - 1. sv. válka- lidé jsou nespokojeni s dosavadním vývojem světa, uvědomují si, že problémy se nedají řešit tak snadno nebo jsou úplně neřešitelné (sociální otázky)
- ukazuje se, že věda ještě nevyřešila všechny problémy => přelom 19.-20. stol- snaha ukázat realitu, uplatňují se reportážní postupy ( Egon Ervín Kisch)1. sv.válka
- silně protiválečná literatura (v 2. sv.to tak není) - bojoval každý s každým, šlo o politické, ekonomické výhody -> naprosto zbytečné, nesmyslné, zhoubné (o tom psali)- propaganda války - zdůrazňování toho nacionálního, autoři začali psát, že je to nesmysl, ať je to jakýkoliv voják, z jakékoliv armády a národa, tak je na frontě protože musí, musí zabíjet a nemyslí na to, že je vlastenec, ale na to, aby přežil-autoři se sami zúčastnili války, jako dobrovolníci, písaři - reportážní postupynění absurdity
- zcivilnění literatury - snaží se rychle reagovat na každodenní, konkrétní změny a podněty (zabývat se konkrétními věcmi každodenního života, nezabývat se celosvětovými problémy)
- důraz je kladen na existencionální problémy člověka
- jak ten život prožít, jaký mu dát smysl; existují určité životní volby; člověk se může v určitých věcech rozhodnout, ale je otázka, jakým způsobem se rozhodnout. Je to jakýsi pocit člověka v moderní době, který se cítí ztracený mezi ostatními, má pocit, že je naprosto sám, je odpovědný za sebe a může to vést až k tomu, že spáchá zločin a nepociťuje vinu, nějak si to zdůvodnírozdělení literatury: 3 hlavní proudy
I. REALISTICKÝ PROUD
- nejméně ovlivněn novou situací
- hodně vychází z realistické literatury 19. století
- je oslabena role vypravěče (ztrácí svou nadřazenost; sám tápe, je nejistý)
- nové realistické prózy se mnohem víc zaměřují na jedince (ne na celou spol.)
- snaží se více propracovat psychologii postav
- základní schéma realistického románu je zachováno (skutečný svět)
- mluvíme jen o realismu, ne o kritickém realismuII. PROUD DETABUIZACE
- spisovatelé píší o čem chtějí, už nemají v ničem zábrany a zákazy
- témata: sexualita, drogy, násilí, alkohol
- společnost je vůči této literatuře otevřenější
- témata nejsou zpracovávána s intelektuálním-uměleckým nadhledem
- bezprostřední popis situace => syrová reálnostIII. EXPERIMENTÁLNÍ PROUD
= proud románové destrukce
- někdy mohou být jeho představitelé označeni jako autoři moderní prózy
- objevují se zde nové znaky, kterými se liší od realistické literatury
- literatura, se vymyká tradičním schématům a zpracováním
- ubývá dějovosti - děj příběhu je potlačen, není tak podstatný
- výrazně se zaměřuje na vnitřní pocity hrdinů, autora, čtenáře
- střet vnitřního světa (pocitů) s vnějším světem (jak žije)
- změna ve vnímání času (v realistickém románu byla jednoznačná časová posloupnost) -> v experimentálním proudu dochází k proplétání několika časových rovin, časová posloupnost je nepodstatná ? náročné na četbu
- mnohoznačnost díla - jednotlivé části se dají různě vyložit, jsou mnohovýznamové => odlišné závěry
- využití podtextu - autor schválně některé věci neříká, nechává na čtenáři, aby si je sám domyslel
- využití absurdity (absurdní = něco nesmyslného, protimyslného, je tam nějaký rozpor, může být směšný a někdy děsivý)
- experimenty s jazykem
- próza se odchyluje od jazykových norem (často se to týká větné stavby, interpunkce atd.)


Představitelé experimentální prózy:MARCEL PROUST
- francouzský spisovatel, dílo výrazně ovlivnilo moderní román
- je považován za zakladatele linie experimentální prózy
Hledání ztraceného času - 7. dílné dílo, má několik rovin, je složité, mnohovrstevnaté
- 1. rovina - zachycení francouzské aristokratické společnosti na přelomu století
- 2. rovina - rovina vypravěče a jeho vnitřních pocitů a prožitků (zachycení úvah, nálad, vzpomínek)
- nemá pevný dějový rámec - děj je roztříštěný a prolíná se s vnitřními pocity a úvahami, které tam vnáší vypravěč (= proud vědomí)
- celý román se odvíjí v představách vypravěče - představy jsou asociativní, jsou mezi sebou volně spojeny
- složitá souvětí s mnoha vsuvkami, závorkami, dvojtečkami atd. -> je to záměr autora, složitá formální stránka má posílit proud vědomí (obsahovou stránku)JAMES JOYCE
- představitel irské literatury, psal anglicky
Odysseus - román, celá kniha je záznam části života
- hl. hrdina Leopold Bloom je pokřtěný irský žid, hl. dějová linie se odehrává v průběhu 1 dne
- snaha spisovatele, aby se v tom 1 dni odehrával celý jeho život, jsou tam vzpomínky
- hl. hrdina je zcela bezvýznamný člověk a během toho dne dělá jen bezvýznamné (běžné) věci, které jsou zachyceny netradičním způsobem
- román je založen na celé řadě paralel (to je netradičnost)
- paralelou je to, co hl. hrdina celý den dělá - on putuje po Dublinu, tak jako Odysseus putoval, Odysseus putoval několik let a Leopold jen 1 den (on putuje hl. vnitřně)
- je zde schválně srovnávan antický mýtus x bezvýznamný člověk v bezvýznamném dni každodenního života -> kontrast
- objevuje se tam proud vědomí, který vzniká na základě volných asociací myšlenek
- celý román je rozdělen do 18 kapitol, každá kapitola je určena dobou a místem, má odlišný vyprávěcí styl, má nějakou symbolickou barvu, symbolickou část lidského těla a umění, které ji vymezuje
- velice rozsáhlé věty, nepoužívá interpunkci, v poslední kapitole je monolog psán jako 1 větaVIRGINIE WOOLFOVÁ
- anglická spisovatelka
- nervové zhroucení, pokusy o sebevraždu, od 13. let maniodepresivní porucha (silné stadium) - změny nálad, krize, blábolení, deprese, bezvědomí, upoutání na lůžko -> ovlivnilo to její dílo, zkoumá vnitřní pocity postav
- problémy s ženskostí - oblékla se jako chlap, měla milenku, manželství bez sexu (panenské lůžko)
K majáku - román, užívá metodu proudu vědomí
- mnohovrstevnaté dílo
- záměrně rozvíjí časovou posloupnost děje, často používá symboly
Orlando - hl. hrdina zažívá události posledních 400 let, na začátku je to muž a na konci je to emancipovaná žena, je tam osobitá práce s časem
Flush - životopis psa anglické spisovatelky Browningové, jejíž milostný příběh vnímáme zrakem, sluchem i čichemROBERT MUSIL
- rakouský spisovatel, během svého života byl neznámý
Muž bez vlastností - román, má 1600 stran a ještě nebyl dokončen, byl inspirován Freudovou psychoanalýzouFRANZ KAFKA
- patřil mezi pražské židovské autory, ale psal německy
-dílo je ovlivněno expresionismem->snaží se vyjádřit vnitřní pocity, vyjadřuje spíše neradostné pocity
- jeho dílo vyjadřuje pocity, které jsou spojeny s literárním a filozofickým směrem existencialismem, předběhl svou dobu, dílo klade důraz na pocit odcizení a izolovanosti
- ve svých dílech vytváří fantaskní a absurdní svět - neodpovídá logice běžného světa, vznikají tam neuvěřitelné situace a všechny ty věci jsou tam chápány jako samozřejmé, nejsou respektovány logické zákonitosti a časové posloupnosti, uplatňuje se logika snu, často zdůrazňuje detaily, nevýznamné podrobnosti, myšlenka odcizení člověka v moderním světě
- Kafkovo dílo je spíše pesimistické, bezvýchodné
- tím, že upozorňuje na problémy se snaží člověka varovat, zachránit -> humanismus (lidství, které klade na člověka)
Proměna - příběh bezvýznamného člověka, žije zmechanizovaným životem (dělá to, co musí), jmenuje se Řehoř Samsa, živí se jako obchodní cestující, jeho práce ho nebaví, nedokáže se nikdy vzbouřit
- povídka začíná absurdní situací - Řehoř se promění v brouka (je to chápáno jako samozřejmost, neřeší to), žije s rodinou, vztahy s rodinou se postupně zhoršují a nakonec Řehoř umírá, do konce života zůstává hmyzem, rodina nevyjadřuje žádnou lítost, neberou ho už jako člověka, štítí se ho
- Kafka zde kritizuje neschopnost člověka vymanit se ze zmechanizovaného života, upozorňuje na odcizení, nikdy se nesnaží zjistit, proč se proměnil
Proces - nedokončený román, za jeho života nebyl oficiálně vydán
- hl. hrdina není uváděn celým jménem, známe jen zkrácené jméno Josef K., není to potřeba
- Josef K. je záhadně obžalován v den svých 30. narozenin, on neví čím se provinil, není jasné kdo ho obžaloval ani kdo ho má soudit, on to nejdříve považuje za nesmysl, cítí se nevinen, snaží se zapojit do soudního řízení, chce se před soudem obhájit, nedaří se mu to, nakonec soudu čím dál více podléhá, v závěru přijímá svůj ortel a rok poté je neznámými muži popraven
- celý román je psán neurčitě, je laděn do absurdního prostředí, vše je nekonkrétní, nejasné
- základní otázka je čím se hl. hrdina provinil a jestli se vůbec provinil
- většinou je to vnímáno, že se hl. hrdina provinil zmechanizovaným životem, nedokázal se tomu postavit a zároveň nemohl najít tu správnou cestu, když člověk nedokáže rozpoznat pravdu, tak i tak je vinenProtiválečný román po 1. světové válce:
- autoři nepsali jen o válce, ale napsali určité dílo, které bylo významnéROMAIN ROLLAND
- francouzský prozaik, dramatik, esejista, kritik, hudební historik, nositel Nobelovy ceny za literaturu
- veřejně vystupoval proti válcem fašismu
- dílo vzniklo jako reakce na morální krizi fr.společnosti -> dospěl k utopickému socialismu
Jan Kryštof - epopej, román řeka, hl. postava inspirována Beethovenem
Petr a Lucie - protiválečně zaměřená lyrická novela
- autor klade do protikladu čistý milostný cit x úpadek morálních a společenských hodnot válkou rozvráceného světa (láska x utrpení)
- děj je přesně vymezen od 30. ledna do 29. března 1918
- Petr a Lucie se seznamují v metru a zamilují se do sebe (za náletu, symbol spojení rukou)
- Lucie bere věci, tak jak jsou, je smířená s osudem
- Petr je připraven za něco bojovat, nechce se smířit s osudem, přimyká se k ní, klade si otázky
- oba společně nenávidí nesmyslnou válku, sní o budoucím životě, radosti a lásce, záměrně se izolují od hrůz světa a uzavírají se jen do své lásky, dělají vše pro to, aby žili co nejnormálněji, ale nejde to, válka je všude přítomna, nakonec je zahubí
- Petr je povolán do fronty -> nedojde k tomu, protože oba tragicky zahynou na Velký pátek v pařížském chrámu Saint Gervais při bombardování Paříže
- Velký pátek - velký svátek křesťanů, nese sebou naději, je v tom symbolika (naděje, že oni jednou vstanou z mrtvých jako Ježíš) -> Petr a Lucie také zemřeli, ale žádná Bílá sobota (zmrtvýchvstání) nenastaneERICH MARIA REMARQUE
- německý spisovatel, hodně života strávil v cizině (př.USA), v 18 letech odveden na frontu
- nepíše jen o 1. sv. válce, ve svém díle zachycuje i meziválečné období
- některá jeho díla byla v nacistickém Německu vyhlášena za zvrhlá a byly páleny
- některá jeho díla jsou jednodušší (nejsou moc umělecky hodnotná) -> snažil se vyjít vstříc průměrnému čtenáři, tím měl také úspěch
- zápletka se u něj dost opakuje
Tři kamarádi
Cesta zpátky - osudy lidí zničených válkou, návrat domů a konec frontových přátelství
- zážitky z války vedou k vnitřní prázdnotě
Na západní frontě klid - je o 1. světové válce, ironický název
- vychází z Remarquových osobních zážitků, protože bojoval v 1. sv. válce, prožil válečné události, i pro něj to byl velký otřes
- popisuje skupinu mladých vojáků, kteří se přihlásili dobrovolně do války pod vlivem nacionalismu, jejich představy o válce byly hodně naivní -> ztrácejí všechny své iluze, protestují, snaží se jen přežit tu brutalitu
- hl. hrdinou je Pavel Bäumer
- většinu románu vypráví hl. hrdina (psáno v ich formě)
- román se snaží podat autentické zážitky (před vstupem do války, výcvik a ve válce)
- kamarádi vojenskému režimu vzdorují, uvědomují si, že lidé kteří válku nezažili je nepochopí, neví co budou dělat po válce, jsou generace zničena válkou (i když unikla granátům)
- doprovázeno úvahami hl. hrdiny - postupně si uvědomuje nesmyslnost války, ale taky hodnotu přátelství
- závěr je velmi působivý,antimilitaristický, nakonec umírá hl. hrdina, je vnitřně prázdný, unavený, není si jistý, jestli si přeje mír, zda se dokáže znovu včlenit do života. Je tam ukázána absurdita války, on umírá před koncem války v den, kdy byl na Západní frontě klid - se šťastným výrazemHENRI BARBUSSE
- francouzský prozaik, publicista, kritik, člen komunistické strany Francie
- do války se těšil, dobrovolník, vlastenec, šel i přes zdravotní problémy -> ve válce zděšen
- po 1. sv. válce organizoval mezinárodní pokrokovou skupinu Charté, která bojovala za mír a proti fašismu
- proslul romány Oheň a Jasno, kde realisticky spodobnil skutečnou tvář války a její vliv na myšlení
Plačky - melancholické, zkoumá vlastní duševní pochody, klade důraz na interspekci
Oheň - podtitul: Deník bojového mužstva
- psáno v zákopech, je to umělecky upravovaný deník, autor sám je vypravěč. Výrazně antimilitaristický román, nemá žádného hl. hrdinu, točí se to kolem celé čety. Snaží se o opravdovost a realitu, popisuje vše (někdy pro silné žaludky), boje, prostředí, pocity, atmosféru, dřinu.
- je zde vidět rozdíl v pohledu na válku mezi těmi, kteří bojují v zákopech x těmi kteří jsou mimo zákopy (ve městech)
- vojáci válku berou jako něco odporného, jako nesmyslné zabíjení
- lidé ve městech berou účast na frontách jako výraz vlastenectví
- nejdetailněji je stav bojiště po boji popisován v kapitole oheň: když se ráno vojáci probudí, vidí kolem samé mrtvoly, snaží se najít někoho, kdo je živý, nejde o to kdo je němec a kdo je Francouz, všichni společně nadávají na válku, sdílejí to utrpení
- příčinu války vidí v tom, že ji zavinili mocní světa a bezmocní lidé musí bojovatERNEST HEMINGWAY
- americký prozaik, žurnalista, esejista, nositel Nobelovy ceny
- autor moderního románu a povídky
- psal převážně o mužích vedoucích nebezpečný způsob života, př. o vojácích, rybářích (on sám vedl dobrodružný život, sám má zkušenosti z 1. sv. války, hodně cestoval)
- jeho díla jsou oslavou jejich odvahy, ale také sondou do jejich psychologie
- ke konci života měl duševní problémy a spáchal sebevraždu
- uplatňuje se u něj metoda ledovce - snaží se ze svého vyjadřování odbourat vše nepodstatné, text je úsporný, mnohé věci jsou jen naznačeny, hodně věcí si musíme odvodit z toho co napsal a to je většinou to nejdůležitější, on předpokládá, že i když to tam nenapíše, tak si to čtenář domyslí, své myšlenky nechává skryté, vyzvedává stručnost až strohost, mnohé věci jsou zachyceny v podtextu
Sbohem Armádo - román, hl. hrdinou je Američan Frederic Henry, který působí se svým přítelem v italské Gorizii jako lékař. Zde se seznámí se skotskou ošetřovatelkou Catherine Barkleyovou. Frederic odchází na frontu, zde je těžce raněn a v nemocnici v Miláně se znovu setká s Catherine, zamilují se do sebe. Po uzdravení se on vrací na frontu a během ústupu italských vojsk se mu podaří uniknout smrti a utéct do Milána
- 2 linie: milostná zápletka a zážitky z války
- Henry měl ze začátku idealistické představy o válce, později se jeho představy změnily, zjistil že ve válce jde hl. o zabíjení lidí, které nemá žádný smysl , celá válka je nesmyslná, zbytečná, k ničemu nevede, hrdina chce uniknout
- čtenář je spoluúčastníkem na ději, hledá informace
Stařec a moře - román, krátký jednoduchý příběh o starém rybáři, který jednoho dne chytne velkou rybu, několik dní s ní bojuje a nakonec se mu jí podaří zabít, ale pak mu jí ohlodají žraloci a do přístavu dopluje jen s kostrou
- ten příběh je určité podobenství, má cenu bojovat za své sny, má cenu prožít život aktivním způsobem
Komu zvoní hrana - příběh má některé podobné znaky jako jeho jiné knihy, je to román
- děj se odehrává během občanské války ve Španělsku
- hl. hrdinou je dobrovolník R. Jordau, který bojuje na straně republikánů, je pověřen náročným úkolem, má se dostat do týlu nepřítele, příběh se odehrává ve 3 dnech, během 3 dnů prožije tolik, kolik lidé neprožijí za celý život, poznává v různých podobách smrt, nakonec je těžce raněn a obětuje se a zemře, také prožije hlubokou lásku s místní dívkou


Světová meziválečná próza:
RUSKO
- vychovávání sovětského člověka - věří na stranu, proletariát, věří, že osvobození spočívá v tom, že se všichni budou mít dobře (ideál)
- nepřátelství k třídám buržoazie, šlechty, potomkům šlechty
- hodně velká cenzura
- v některých případech je zabití člověka obhajováno - když je třídní nepřítelISAAK EMANUILOVIČ BABEL
- rusko-židovský prozaik, dramatik, scénárista, skoncoval s tradicemi prozaického vyprávění a zavedl metaforicky silný, sevřený a autenticky působící naturalistický styl, kterým dokázal ve zkratce popsat krásu a bídu lidského života
Rudá jízda - skládá se ze 4 částí:
- 1) Historie mého holubníku - je autorem označována jako syžet z dětství
- 2) Odězské povídky - popisuje dospívání Babela než nastoupil do armády
- 3) Rudá jízda - líčí Babelovy zážitky z porevoluční občanské války, vyjadřuje jeho politický postoj (on je komunista)
- 4) Linie a barva - vyprávění o tom, jak žil v Petrohradě, kde se učil jak má psát a o čem
- každý oddíl je složen z několika povídek, jsou chronologicky seřazeny, aby tvořily příběh, povídky úplně nenavazují, v povídkách se spíše zaměřuje na detail, povídka je roztříštěná
- hl. hrdina je ve válce dobrovolně, neumí se s vojáky sžít, neumí se něčemu přizpůsobitALEXEJ N.TOLSTOJ
-v Paříži píše svůj román Křížová cesta - o Ruské inteligenci během 1. sv. války a především revoluce
- vrací se do Moskvy, stává se privilegovaným autorem, králem ->naprosté podřízení ideologie
Socialistický realismus - nezáleží na stylu, žánru, je to fuk. Musí tam být socialistický člověk, který rád žije v Rusku, dále musí být jednoduchý jazyk
- Nikitovo dětství, EmigrantiMAXIM GORKIJ
- oficiální král literatury, představitel socialistického realismu
- přítel Lenina, zastánce revoluce x soucit s lidským utrpením, spravedlnost -> hlavní rysy díla
- kritické postoje - poštval proti sobě vysoce postavené revolucionáře v Rusku
- vrací se definitivně do vlasti, zabit Stalinem
- Matka - agitační román, obyčejný člověk z venkova, který se nevzdělával
- pochopí, kde je jeho místo, v čem je boj za osvobození
- Na dně - hlavní postavy lidé na dně, různé společenské vrstvy, o smyslu jejich životaM. ALEXANDROVIČ ŠOLOCHOV
- prozaik, úspěšný spisovatel, Nobelova cena
- Tichý Don - 10 let z historie Kozáctva na počátku našeho století
- Osud člověka - drobné dílo,ale velký ohlas ve světě
- pokus o rehabilitaci sovětských válečných zajatců (likvidováni)
- hl. postava Andrej Sokolov, vypráví o zážitcích z války
- bez patosu, jazyk je nedramatickýNĚMECKO
LION FEUCHTWAGNER
- německý dramatik, překladatel, esejista, byl židovského vyznání
- psal historické romány alegorizující soudobé problémy, prózy, cestopisy
- v 1. sv. válce psal protiválečné básně a překládal dramata
- v 2. sv. válce byl zbaven občanství a díla byla zabavena
- byl aktivní protifašistický činitel, po válce sympatizoval se socialismem
Židovka z Toleda - historický román, děj se odehrává ve středověkém Španělsku
- je zde střet 3 náboženství: křesťanského, židovského a islámu
- žid se stane pomocníkem krále, zvedá hospodářskou úroveň země, král se zamiluje do jeho dcery, jsou zde složité vztahy a králova manželka nakonec zabije žida i jeho dceru
- složité vztahy ve společnosti, mezi lidmi i mezi společ. vrstvami
- důraz kladen na popis, vystupuje zde mnoho postav, zachycení nespravedlnostiBERTOLT BRECHT
- německý dramatik, divadelní teoretik, režisér, socialistický lyrik
- po nástupu Hitlera emigroval a po návratu do Německa založil divadlo Berliner Ensemble - realizoval zde principy epického divadla ovlivněného komunistickou propagandou
- znaky epického divadla: - snaha rušit divadelní iluzi
- otevřená scéna, nejde o vyprávění ale předvádění příběhu, nezbytná spoluúčast diváka
- postava vypravěče - komentuje, hodnotí (nepřímý dialog)
- oslovování publika, použití písní
- jeho drama ovlivněno marxismem a v počátcích i expresionismem,v jeho dramatech se objevuje sociální obžaloba, sarkasmus a zcizovací efekty (to jsou komentáře, verše jiných autorů, písně), úkolem těchto efektů je odvádět pozornost diváka od hry, aby si mohl vytvořit určitý odstup
Matka Kuráž a její děti - kronika z 30. leté války
- hl. hrdinkou je markytánka Anna Fierlingová zvaná jako matka Kuráž,, ve válce a vinou války ztratila postupně všechny 3 děti, i když přijde o své děti věří válce až do konce, nedovede si život bez války představit
- Matka Kuráž - patří mezi prosté lidi, kteří se nepoučili a neporozuměli uspořádání světa a svému místu v něm, typická matka, která chce své děti uchránit, ztrátou trpí
- Brecht chtěl ukázat hrůzy války, která bere matkám děti, ale také nechápavost některých lidí, kteří ve válce vidí své obohacení hmotnými statky a neuvědomují si při tom, že ztrácí to nejdražší - své bližní
- komentáře vypravěče, přímé oslovení hlediště, mezititulky
Žebrácká opera - použití veršů Villona
- odehrává se v Anglii 1902, důkladné prokreslení doby, společenských tříd a vrstev, analýza Londýnského podsvětí, korupce, obchodní praktiky
- Brecht chtěl ukázat, že v kapitalistickém světě je vše obchod (s bídou, s láskou..)
- tento román je realistický, je tam i sarkasmus
Život Galilleův - otázka zodpovědnosti za vynálezy, co se s nimi pak stane, stále živé témaARNOLD ZWEIG
- bojoval ve válce, ovlivněn
- byl to Žid, během 2. sv. války pronásledován, poté donucen k emigraci
- nositel Nobelovy ceny
Spor o seržanta Gríšu -  pojednává o popravě Ruského zajatce
Mladá žena z roku 1914 - o lásce Lenory a spisovatele Bertina
- nejedná se o popis války ale posledních 4 dnů jejich loučení (musí na frontu) -> motiv knihy - změna jedince k protiválečnému postojiHEINDRICH MANN
- 1915 v časopise odsoudil válku -> spor s jeho bratrem
- pronásledován fašisty, pálili jeho knihy -> emigrace do Francie
. příznivce socialismu, ovlivněn naturalismem, pak expresionismem, pak kritickým realismem
- kritika společnosti, odsuzuje militarismus, postavil se za demokracii
- Profesor neřád - zajímavá, nepříliš dějová, velký úspěch, satirický román
- hlavní postava psychologicky propracována, není nám ho ale líto, je odporný svými zásadami, tragická postava (film Modrý anděl, hrála tam Marlene Ditrich)
- nakonec končí ve vězení, za výsměchu celého města - chtěl uškrtit svou ženu (žili oba bohémský život, všude dlužili)THOMAS MANN
- antifašistický prozaik a esejista, po roce 1933 - emigrace
- Nobelova cena za literaturu
- nacházel zalíbení v mladých mužích, ale nepřiznal to :) -> homosexuální motivy v dílech
- studie - o Tolstém, Dostojevském, Čechovovi...
- Buddenbrookovi - románová prvotina, okamžitý úspěch
- osudy 4 generací obchodnického rodu
- Kouzelný vrch - inspirováno nemocí, léčbou, obavou ze smrti jeho manželky (tuberkulóza)
- snové vyprávění z luxusní ozdravovny
- Doktor faustus - Faustovská inspirace přenesená do soudobého Německa
- vrchol tvorby, příběh vypráví profesor gymnázia o svém příteli spisovateli, ten je přesvědčen, že Evropská hudba je v krizi, je ochoten pro to, aby měl tvořivou schopnost, udělat cokoli, i smlouvu s ďáblemJAKOB WASSERMANN
- Kašpar Hauser


ANGLIE
GEOREGE BERNARD SHAW
- dramatik a esejista, zakladatel moderního anglického dramatu
- angažoval se i politicky, byl hudební a divadelní kritik
- Nobelova cena 1925, vzdělání získal četbou knih v knihovně :)
- neutěšené hry: Záletník Živnost paní Warrenové
- utěšené hry : Pekelník, Muž budoucnosti
- Pygmalion - komedie a satira, předloha pro My Fair Lady
- nejúspěšnější dílo, navazuje na Oidipovy proměny (sochař se zamiloval do své sochy a jeho láska v ní probudila život). Tady jde o sázku, že naučí Higgins jednu nekultivovanou prodavačku vybrané mluvě a chování. Tak se stane a Líza se nemůže vrátit do původního prostředí.
-Svatá Jana - hl. hrdinka Jana z Arku bojující proti násilí
JOHN GALSWORTHY
- na cestách poznal celý svět, kriticky posuzoval Anglii
- tradiční románové rysy, hluboký milostný cit k ženě bratrance
- Sága rodu Forsythů - generační román, život a psychologie postav
- kronika buržoazního Anglického rodu, bohatí, myslí si o sobě moc
- sleduje pozvolný rozklad vyšší střední vrstvy od 80. let 19. století po 30. léta století dalšího
- Forsythovi - smysl pro majetek pro rodinnou pospolitost a pro tradiční společenské uspořádání, dostávají se do střetu s krásou a vášní, ty vlastnosti nemajíAMERIKA
WILIAM FAULKNER
- americký prozaik, scénárista, autor mnoha románů povídek a básnických sbírek, nositel Nobelovy ceny, v 1. sv. válce působil jako letec
- patří k zakladatelům a představitelům jižanské literatury, vyprávění o předcích a rodném kraji výrazně ovlivnilo jeho tvorbu
- setkával se s prostředím staré aristokracie z doby otroctví, s černošskými otroky či potomky Indiánů
- Yoknapatawphaská sága(okres) - hl. téma je úpadek starých plantážnických rodin, objevuje se tam i generační konflikt a problematický vztah k černochům, společ. násilí a vzestup nových společ. vrstev, ten kraj je smyšlený, je to souhrnné označení pro všechny romány, které se odehrávají v tom kraji
- proniká do psychologie postav, individuální osudy
- patří tam romány Absolóne, Absolóne, Divoké palmy
- proniká k čtenářům těžko - charakteristické dějové odbočky, epizodičnost, mozaika žánrů, dramatický tón, citové zabarvení. Schopen napsat několik spletitých vět na celou stranu, pohrává sis časem, spojuje příběhy, dialogy jsou zkratkovité
Divoké palmy - dílo, které celkově pojednává o smyslu lásky a života
- obsahuje 2 příběhy: Stařec Missisipi a Divoké palmy -> bez přímého spojení
- Stařec Missisipi - tím je myšlená řeka, popisuje zápas bezejmenného člověka (trestance) s přírodními živly, pracuje na bavlníkové plantáži, kterou jednoho dne postihne povodeň, všichni vězni jsou evakuování a jedou do jiného trestaneckého tábora, tam jsou vězni donuceni přihlásit se k záchranným akcím, při kterých je trestanec unášen se svou pramicí proudem, během cesty zpátky zachrání těhotnou ženu, která nakonec i porodí, on zachrání více lidí a když se vrátí na břeh, tak je jeho čin hodnocen jako útěk a trest je mu zvýšen ještě o 10 let
- prolíná se to s divokými palmami, čteme jakoby dvě knihy najednou,kapitoly se střídají, ale přitom to spolu nesouvisí
- Divoké palmy - autor popisuje osud vášnivé lásky 2 lidí Harryho a Charlotty, kteří jsou schopni pro lásku cokoli podstoupit, Harry pracuje jako asistent v nemocnici, na večírku se seznámí s Charlottou, pak se tajně scházejí a začnou spolu i spát, Charlotta se rozvede se svým manželem, ale děti si nechá manžel, Charlotta a Harry odjíždí do Chicaga, on si najde práci v nemocnici a ona prodává figurky, život se jim změní, protože mají víc peněz, Harry postrádá lásku, najde si práci v Utahu, Charlotta otěhotní a chce od Harryho potrat, on se brání, ale nakonec ho provede, ale ten se nezdaří, Charlotta umírá v nemocnici a Harry je odsouzen
- tím příběhem si autor položil otázku, zda je možné ve světě uhájit absolutní lásku jako jediný smysl životaTHEODORE DREISER
- americký prozaik, novinář 20. století, dětství prožil v chudobě
- navštívil SSSR a píše o tom, varuje před nebezpečím fašismu
- kritika amerického snu - je to víra, že Amerika je země neomezených možností, že se člověk může prosadit a ti autoři to kritizují, jsou silně sociálně kritičtí
Jannie Ger. - ukázal jak peníze převládají nad lidskými city
Americká tragédie - mladík toužící po společenském postavení, donucen k vraždě dívky (nezabil ji úmyslně), která je překážkou na této cestě, nakonec je dopaden a odsouzen k smrti
- podle skutečné události na poč. 20. stol. (muž utopil dívku bo byla těhotná)
- dílo kritizuje tehdejší společnost, kde jediným cílem je úspěch a peníze získané jakoukoliv cestou a kde chudí neznamenají nic
- naturalisticky román,dílo zločinu a trestu
- tato společnost odmalička hl. hrdinovi Clydovi vnukovala tuto myšlenku a dohnala ho až k vraždě a na elektrické křeslo, hl. hrdina jedná tak, protože ho tak vychovala společnost, on chce dosáhnout úspěchu, chce se prosadit, je tam pokrytectví
- postava Clyda je vyobrazena velice detailně, důraz na psychologii, smysl pro detail
- toto dílo obsahuje autobiografické prvky (Dreiser byl v dětství chudý jako hl. hrdina)FRANCIS SCOTT FITZGERALD
- americký spisovatel a scénárista,povídkař, původem Ir
- jeho manželka trpěla schizofrenii a to ovlivnilo jeho dílo (setkal se s ní v Americké armádě)
- významný představitel Ztracené generace
- 160 povídek, autobiografické prvky, psychologie, rychlý děj, psal o snobství, večírcích, morálce
Velký Gatsby - život americké společnosti ve 20. letech 20. stol. v okolí New Yorku
- v Ich formě z pohledu Nicka Carrawaye, který se do New Yorku odstěhuje za obchodem
- Jay Gatsby - je to hl. hrdina, je velmi mocný a zámožný
- kritika tehdejší společnosti, snobství a povrchnost, kritika touhy po penězích, lidé Gatsbyho využívají, protože má peníze, on se od nich vděku nedočká, Gatsby je tragická postava
Něžná je noc - psychologický román, život psychiatra Divera,setkává se s nemocnou dívkou duševně, na níž má vztah dobrý vliv. Následuje svatba, ale vztah narušuje hvězda Rosemary, nemoc ženy se vrací, Diver ztrácí iluze -> mravní krize, začíná pít, uteče od ženy

JOHN STEINBECK
- cestoval po světě, manuálně pracoval - využito v dílech (popis práce dělníků)
- Nobelova cena, psal o sociální problematice během 2. sv. války
- Hrozny hněvu - sociálně kritický román, život dělníků v období krize
- otřesná sága o chudé, početné rodině, vzájemně se podporují a dodávají si sil
- neustálé překážky, strasti, smutné události, pohromy
- paradox - člověk z nejhlubší bídy zachraňuje život
- Na východ od ráje - motiv dobra a zla (Ábel a Kain) - hl. postavy dva bratři
- O myších a lidech - spisovný jazyk, v dialozích ne
- novela,smutný příběh, popis vztahu dvou lidí,nakoec smrt jednoho (rukou druhého)HARRY SINCLAIR LEWIS
- těžké dětství, dal se do armády ve 13 jako bubeník :)
- kritika, kousavý humor, bystré vidění
- zachycen obraz amerického, středostavovského života
. Nobelova cena (jako první Američan)
- Arrowsmith, Babbitt


FRANCIE
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
- francouzský spisovatel, publicista, letec a propagátor letectví, jeho otec byl šlechtic
- próza na pomezí reportáže a dokumentů, vychází z osobních zážitků, výraznou složkou jeho děl jsou úvahové pasáže o smyslu lidské existence
- v díle Válečný pilot ( to je letecký román) vykřičuje svou nenávist k válce a její nesmyslnosti
Malý princ - filozofická pohádka určená dospělým i dětem, je částečně inspirovaná autorovými zážitky -> když to čteme jako malí, je to pro nás pohádka, když jako dospělí, objevíme filosofii, co člověk v životě potřebuje, kdy může být šťasten
- vypráví ji pilot, který havaroval s letadlem na Sahaře, potkal chlapce, kterému se říká malý princ, přiletěl z neznámé planety, pochyboval o lásce ke květině a chtěl zjistit, jestli lásku najde jinde, putoval celým vesmírem a setkával se s různými lidmi př. s králem, který chtěl vládnout celému světu atd., ani na 1. z těchto planet nenašel porozumění, všude vládla zášť, faleš, chamtivost, princ byl kvůli tomu smutný, 7. planeta byla Země, tam se princ setkal s liškou a liška prince zasvětila do tajemství lásky, malý princ díky ní získal nový pohled na život a vzájemné city, malý princ pomohl žíznivému trosečníkovi najít studnu, dobro mu bylo vráceno, protože se mohl vrátit na svou milovanou planetu ke květině
- kontrast 2 světů: dětského a dospělého. Dítě přemýšlí nad světem dospělých, že v dospělosti ztrácíme fantazii

CHEVALLIER
- světově oblíbený humorista
- Zvonokosy - několikadílný román o osudech postav fr. Města
- Nikdy neriskovat pro ženu, to jakživ!HENRY CHARRIERE
- Motýlek - patří prý k nejčtenějším knihám na světě, využity autobiografické momenty
- o nezdolné touze po svobodě (občan vězněn v trestanecké kolonii)ANDRE GIDE
- představitel intelektuálního individualismu, laureát Nobelovy ceny
- prezentován jako nepřítel Sovětského svazu - Návrat ze Sovětského svazu (ostrá reakce Neumanna => Anti- Gide)
- naprostá upřímnost, přitažlivé pro mladé lidi
- střetávání silné osobnosti s prostředím, které je svazujeANATOLE FRANCE
- nositel Nobelovy ceny, zapojoval se do politického života (Dreyfusova aféra, spolu se Zolou)
- ironie, kritické postřehy, filosofické reflexe
- Ostrov Tučňáků - parodie na francouzské dějiny
- satira a alegorie, přijetí tučňáků do lidské společnosti poté, co jsou pokřtěniMAUROIS ANDRÉ
- romanopisec, esejista, napínavé knihy - Dějiny Anglie, Dějiny Francie
- humanista, široký rozhled, vyprávěčský vkus, jemný humor
- životopisy Volteira, Byrona, Sandové..


2. sv. válka v literatuře
- autoři byli často v boji, na frontě, promítá se do děl atomová bomba, koncentrační tábory
- rozdíly v národech, nejvýrazněji se to projevilo v Německu - měli pocit viny, vzniká skupina Gruppe 47 (zakladatel Richter)
- Japonci - o té atomové bombě, trauma (hlavně Hirošima), Japonci byli litováni
- literatura jednoho okamžiku
- J.Óta - Záblesk na dně mořském
- Anglie - neexistuje válečný román, spíše nějaké debatování o morálce
- parodie, humoristická tématika
- Eric Lambert, James Clavell
- Amerika - válečná tvorba ne tak populární, jich se týkala válka v Pacifiku hlavně, ne v Evr.
- Norman Mailer, Joseph Heller
- SSSR - propagační literatura, sovětský voják je hrdina; šířili mylné informace
- Boris Polejev, Valenin Rasputin
- literatura faktu - svědectví, deníky, paměti
- David Eisenhower
- Winston Churchil - dostal Nobelovu cenu (dílo 2.sv. válka)
- knižně vyšla část i od Himlera, Geobelse
- Hitlerů Mein Kampf - kniha nacistické ideologieRozdíl mezi romány o 1. a 2. sv. válce
1) 1. sv. válku všichni odsoudili, neschvalují ji, neví, proč bojují = antimilitarismus
- u nás o 1. válce psal humorně jenom Hašek
2)  jiný přístup, strana demokratická x zrůdám :o) -> po ně má smysl, obhajují boj proti něčemu
- rozšíření témat, hodně nových věcí, vina, bomba koncentráky
- humorně píše hodně autorů, u nás i v cizině (i filmy)
- 60. léta - vášně a emoce vyhasly :o - dívají se na to i ze sociologického a filosofického hlediskaEXISTENCIONALISMUS- vyrůstá z filosofie podle níž je člověk ke své existenci odsouzen a výhradně on sám o ní rozhoduje
- autorem je Gabriel Marcel
- autoři se zabývají hlavně otázkami smrti (jediná jistota, kterou člověk má), viny a trestu
- hrdinové jsou osamělí jedinci, kteří ztrácejí společenské a rodinné vazby, cítí se být cizinci v současném světě, překonávají pocit beznaděje, nesmyslnosti, opovržení, rezignace, úzkosti, popírá význam vztahu mezi lidmi
- zdůrazňuje jednotlivce, který se neumí zařadit do spol. - člověk si určuje svůj osud sám
- někdy je zaměřen proti náboženskému učení (ateistický existencionalismus), popírá význam vztahů mezi lidmi - žije mezi lidmi, ale ne s lidmi, odmítají historické události
- téma sexualita = pudová - jediná jistota
- ovlivněna filmová tvorba - Ingmar Bergman - smrt, osamělostALBERT CAMUS
- narozen v Alžírsku - promítá se v jeho dílech
- zákl. pocitem postav je, že nechápou svět, ve kterém žijí
- nevýrazný děj, je to spíše založeno na pocitech hrdinů, kteří se nsaží něco změnit
- Cizinec - novela, lhostejně pochovává matku (Je mi to jedno. Na tom nezáleží)
- Mýtus o Sisyfovi - je odsouzen k tomu, aby neustále koulel balvan do kopce, sám se koulí dolů
přirovnání k osudu, nebouří se, ale přijímá hoJ. P. SARTRE
- bývá nazýván "ztělesněním rozporu", podle něj není Bůh, je jen bytí
- člověk je ničíma bude takový, jakým se učiní (svobodný, zodpovědný za své činy)
- próza - hrdinové se uzavírají do svého nitra, mají pocit nesmyslnosti, nevědomky protestují proti uspořádání spol.
- Hnus; Zeď - hrdinové se uzavírají do vlastního nitra, mezi sebe a společnost staví zeď
- Slova - popisuje vztah k lit. postavení spisovatele, vývoj
- 2 části - Četba a Psaní, téma "rodinné komedie", vrací se ke své četbě klasiků (Hugo)
- r.1964 - dostal Nobelovu cenu, ale jako správný existencionalista ji nepřevzal


ABSURDNÍ DRAMA
- vychází z představy, že podstatou života je absurdita, nesmyslnost, vzájemné pochopení
- člověk se stává bezmocnou, snadno manipulovatelnou loutkou
- dialogy přestávají vytvářet rozhovor a mění se v nesouvislé monology
- vznik 50.léta 20.stol. - premiéra plešatá zpěvačka - nová éra
- vyjádřen pocit smutku, beznaděje, osamocenosti, bezmoci
- jazyk i děj je nesouvislý, chování postav nelogické. Navazuje na J. JoyceEUGEN IONESCO
- Plešatá zpěvačka - Francouz, k napsání ho inspirovala konversační příručka angličtiny, lokální konverzace mezi r. Smithovou a Martinovou ztrácejí v průběhu hry stále více komunikativní charakter, řeč se tak stává nástrojem nedorozumění. Klasický příklad absurdního dramatu
- vtipná, směšná, tragická, klade nesmyslná slova vedle sebe
- zakladatel a představitel absurdního divadla
- Král umírá - umírá celých 80. stránek :o)SAMUEL BECKETT
- autor irského původu nositel Nobelovy ceny, píše francouzsky
- drama  "Čekání na Godota" na opuštěné vesnické cestě se setkávají postavy čekající na pana Godota o němž nic nevíme a který ani nepřijde (Estragon (Didy),Vladimír (Gogo), chlapec).
- Symbol čekání na něco, co nikdy nepříjde
- Malone umírá - psychologická kniha, mrzák, psychicky i fyzicky strádá, na nic si nevzpomíná, vše hádá, duše je nabitá myšlenkami ? připomíná proud vědomí, vůbec neví, kde je, jak se tam dostal, vše si zapisuje do sešitu, vytváří si příběhy - hl. postavy se s ním ztotožňují
- odvážný styl, díla byla zakázána, pobuřovala tehdejší spol.
- popisuje obyčejné věci, ale zvláštním způsobem
- konec = slova, která nedávají smysl, jenom existujíFRIDRICH DÜRRENMAT
-Švýcar, ovlivněn Brechtem - epické divadlo
- Fyzikové - drama, psáno klasickou formou jednoty místa, času a děje, absurdní jsou jen situace ? nejde o absurdní drama, kritizuje situaci ve spol., obtížný textVÁCLAVHAVEL
- Zahradní slavnost - ukazuje psychologii člověka, který se do ničeho neplete (dáno dobou), ale využívá situace
- Audience
- Vyrozumění - o úřadu a řediteli, který ani pořádný ředitel není, nic neví, vše se děje za jeho zády

- absolutní drama je kvůli době, lidé na sebe v, komunikují, ale nechtějí se slyšet, jen žvatlají, aby konverzace nevázla -> ztráta komunikace


ITALSKÝ NEOREALISMUS
- 40. léta / 50. let 20. století
- nejsilnější hnutí poválečné Itálie, uplatnil se v literatuře, ve filmu (V. de Sika, Frederico Felini, Passoliny), a ve výtvarném umění, všímají si sociálních otázek, zaměřují se na důkladné prokreslení současnosti a některých období minulosti (fašismus - kritika), snažili se proniknout do hloubky společenských vztahů a psychiky hrdinů, tomu odpovídá forma i jazyk
- směr kritického realismu, reakce na válku, soustředí se na KAŽDODENNOST, soc. problémy střední a nižší vrstvy, přiblížení PROSTŘEDÍ, život obyčejného člověka
- v 50. letech krize v lit., ve filmu ne (dokumentárnost), noví autoři nejsou tak sžití s nižšími vrstvami.ALBERTO MORAVIA
- vynikající vypravěč, který spojuje psychologickou prózu s hlubokými kritickými sociálními postřehy
- vykreslil italskou společnost od nástupu fašismu, kritizuje mravy tehdejší spol.
- od dětství těžká choroba, nemohl chodit do školy; židovský původ
- Lhostejní; Římské povídky; Já a on; Neposlušnost; Nešťastný milenec
- hry - Svět je, co je; Bůh Kurt
- Horalka - odehrává se v letech 1943-1944, kdy se v Itálii hroutil fašistický režim, země byla obsazována spojeneckými vojsky. Hlavní hrdinka = hokynářka. Cesira prchá se svou dcerou Rossetou do hor, ale ani tam neunikne válečným hrůzám. Nejbližší přátelé umírají v boji (Michaele). Rosseta je znásilněna vojáky spojen. Armády
- Moravia ukázal jak válka ničí lidské životy a ovlivňuje charaktery lidí.
- Dvakrát zfilmován, obě ženské role ztvárnila Sofia Lorenová
-zobrazil morální neduhy soudobé společnosti , jako prostituci
-Římanka - hezká dívka Adriana, stává se z ní prostitutka, stále však doufá, že se vdá a založí rodinu


ČLOVĚK V TOTALITĚ
- v lit. po 2.sv. válce (Rusko, VB) - liší se
- biografické a autobiografické prvky
- totalitní systém omezuje osobnost člověka
- spisovatelé mají zkušenosti, kromě Orwella, který si vymýšlí
- témata války, koncentráků, realistické pojetí, boj proti fašismu, v Rusku - histor. postavyALEXANDR SOLŽENICYN
- dostal Nobelovu cenu, vyhostěn z Ruska, poslánna nucené práce - odpůrce Stalina
- Jeden den Ivana Děnisoviče - za vydání této novely byl vyhnán z republiky. Novela nám ukazuje
jeden prožitý den Ivana v koncentračním táboře. Podle vlastních zkušeností
- Souostroví Gulag - sovětské koncentrační tábory, technika montáže, dokumentárnostA. RYBAKOV
- Děti Arbatu - románová epopej - hodně postav
- parta studentů, Saša vystoupil proti Leninovi, odsouzen a poslán na Sibiř, tak jako
autor, popsán otřesný přístup policie, zabývá se špatnou situací v Rusku (fronty na chleba, nedostatek zboží?), popisuje dobu, kdy si nikdo nemůže být jistý, prvky autobiografieGEORGE ORWELL
- neúčastnil se války
- Farma zvířat - bajka, typizované postavy, zvířata jednají jako lidé, napsána s lehkostí, humorem
- zvířata na panské farmě se vzbouří a vyženou lidi, zmocní se farmy, prasata se začínají chovat jako lidé, stanou se vůdci jako nejchytřejší (vepř Napoleon ovládl všechny, měl moc, byl to diktátor, vše mu věřili) proti komunismu, snaha o revoluci, rovnost
- vzniká animalismus - měli 7 přikázání, které se nesmí porušovat
- 1984 - hrůzná utopie, svět rozdělen na 3 velmoci, 3 kasty lidí
- jak může pol. strana manipulovat s lidmi, strana "velkého bratra" si podmanila Smithe, mocná ideologie, propaganda
- 4 ministerstva - pravdy, míru, hojnosti, lásky (fyzické i psychické mučení lidí, aby se podřídili straně)BORIS PASTERNAK
- především lyrik, proti stalinismu, i tak klasik ruské poezie
- byl považován za nejnadanějšího básníka té doby
- jeho próza je originální a mistrná
- odmítal pojetí literatury jako službu společnosti
- Doktor Živago - nevyšlo v Rusku, ale v Itálii - velký úspěch
- dostal Nobelovu cenu, nepřijal ji
- promítá se 1. sv. válka, občanská válka
- silný autobiografický společenský román
- jsou zde zachyceny milostné a přírodní pasáže, časté jsou zde úvahy o smyslu života a umění
- barvitě líčí úpadek tehdejší společnosti, hodnot a hl. města Moskvy
- 2 roviny: historické události, kterými SSSR prošel od 20. let a milostný cit -> obě roviny jsou velice dobře propojeny
- doktor Živago se neztotožňuje s žádným politickým systémem, je nerozhodný, neví na čí stranu se přidá
- děj končí tragicky smrtí Živaga a zmizením Larisy neznámo kam, přesto se zde objevuje nová naděje v lepší budoucnost společnosti a státuMICHAIL BULGAKOV
- antipatika k Stalinskému režimu, jeho díla v SSSR zakázána
- ruský spisovatel a dramatik, jeho oblíbenci byli Puškin, Gogol
- objevují se u něj biblické motivy, pohádkové motivy, autobiografické prvky, konflikt umělce s despotickou mocí, jež se jej snaží umlčet
- Psí srdce - narážky na režim, prvky sci-fi, novela
- Mistr a Markétka - milostný příběh, 3 roviny - fantastická, realistická filosofická
- román, vypravěčem je autor, který často oslovuje čtenáře
- děj se odehrává během několika dní v Moskvě
- 1. část začíná rozhovorem mezi redaktorem a básníkem Bezprizorným o existenci Ježíše Krista (nazývaný Ješua Ha-Norci), do rozhovoru se vloží profesor a všichni začnou přemýšlet jak to tenkrát bylo; od příchodu profesora se v Moskvě začnou dít zvláštní věci př. zmizí několik lidí a peníze se začnou měnit v papírky, Bezprizorný se ocitá v blázinci, setká se tam s Mistrem a ten mu vypráví svůj životní příběh a také o své lásce Markétě
- v 2. části Markéta neustále myslí na Mistra, profesor se rozhodne Mistrovi a Markétě pomoct a za Markétinu protislužbu jim daruje společný život, Markéta se upíše ďáblu, ale je šťastná, protože jsou s Mistrem spolu
- Mistr - je nepochopený a nepřijatý autor románu O Pilátovi, nalézáme v něm rysy Pilátovy, strach nad vyššími autoritami a ztráta snahy dílo vydat a také rysy Ješuovi
- Markétka - Mistrova láska, ze všech sil se snaží najít své štěstí a proto se spojí s ďáblem, za svou lásku jde až do hrobu
- fantaskní a groteskní rovina, pohádkové motivy (způsobují groteskní ráz), biblické motivy, autobiografické prvky
- román, který nabízí různé výklady, je alegorický


MAGICKÝ REALISMUS
- nejdřív se rozvíjí v malířství, uplatňuje se hlavně v literaturách zemí, kde mezi pověrou a realitou se nečiní rozdíly
- popis přírody, legend, mýtů, země předků - mění se postupem doby
- popisuje člověka ve vztahu s přírodou, v životě lidí se prolíná svět snů a skutečností
- prvky surrealismu a expresionismuČINGIZ AJTMATOV
- kirgizský prozaik, píše Kirgizsky, ale i Rusky, světoznámý se stal novelou
- narodil se ve stepi - prolíná se to do jeho děl, protože tam jsou jiné zákony
- Džamila - o níž se Lui Aragon vyjádřil, že je to nejkrásnější příběh o lásce ve světové literatuře,
příběh je situovaný do doby 2.sv. války. Džamila a Danijar, žena frontového vojáka a přistěhovalec se svým vztahem a útěkem z vesnice prohřešují proti starým zvykům aulu i přísné morálce válečné doby. Příběh je vyprávěn autorem a viděn očima dospívajícího chlapce
- poetický příběh vyznívá jako obhajoba lidského práva na štěstí a na lásku. Dokonalé
popisy přírody, vydána časopisecky, velká autentičnost
- Popraviště - řada příběhů (život sběračů, narkomanů, příběh pastevce ovcí , studenta teologie,
příběh vlčí rodiny) je prolnuta myšlenkou, že nenávist zotročuje člověka, plodí válku. Lidský život by měl být naplněn hledáním dobra , morálních jistot a porozumění. K stěžejním motivům patří také kořistnický vztah člověka k příroděG.G. MARQUES
- ti samí lidé se objevují ve více jeho dílech, křesťanská mytologie, příroda
- mystické, křesťansko-mystické prvky, přírodní mysticismus
- Sto roků samoty - život 6 generací ve vesnici Makongo


ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI
- jen se jim tak říkalo, netvořili skupinu nějakou, žádný program
- vznikl žánr Univerzitní román "Camus novel" student má po škole nastoupit do práceDAVID LODGE
- Hostující profesoři - o jejich výměně, profesoři si vymění i manželky (erotika)
- studenti protestují proti všemu, začínají Hippies
- satira, vtipně nasáno, kniha končí neuzavřeněJOHN WAIN
- Pospíchej domů - satirická prvotina, proslavil se tím
- postava - pasivita, anonymita, chce žít samostatně, nepracovat v povolání, které vystudoval. Potká dívku potřebuje peníze -> pašuje drogy, přijde se na to, při útěku před policií ho parťák vyhodí z auta -> nemocnice -> potká dívkuKINGSLEY AMIS
- byl ve válce, první měl rysy RRM, ale pak se začal odpoutávat
- levicově orientovaný, socialista - prolíná se to do děje
- Šťastný Jim - realistický román (univerzitní), o lidském chování
- satira výrazná, situační komika, humor, základem je trapnost
- několikrát zfilmováno, taky jako hra divadelní


BEAT GENERATION
= jsou na dně, vyřízení, ale vždy si tento svět drží od těla, touží po nezávislosti
- alkoholici, drogově závislí - páchají sebevraždy
- píší o tom, co pobuřuje spol. (alkohol, drogy, sex...)
- odmítají zařazení do jakéhokoli světa, psali i proti tlaku cenzury, proti am. způsobu životaJACK KEROUAC
-zakladatel, sportovec, uchýlil se k budhismu
-prozaik, na spol. rozpory doby reagoval nevázaným životem a stal se zakladatelem hnutí beatníků
-Osamělý cestovatel - autobiografie, cestuje po Evropě
-Podzemníci - kniha napsána pod vlivem drog za pár dní
- dívka Mardu (afroindiánka) se zamiluje do Lea (ve skutečnosti Kerouac), vyskytují se zde téměř všichni autoři pod jinými jmény
-Vize Gerarda - autobiograf. prvky, Gerard jeho bratr, měl srdeční revmatismus, jeptišky ho nazvaly svatým, popisuje sebe ve 3 letech ? některé informace nejsou pravdivéI. A. GINSBERG
-u nás byl zvolen králem Majálesu
-básník "Vylízaný mozek" proti politice a světu USA
-Kvílení - připomíná surrealismusW. S. BORROUGHS
-fascinován zbraněmi, v New Yorku v gangu, heroin
-Feťák - uzavírá je tvrzením, že určitá droga je řešením problému
-Hubitel; Nahý oběd; Teplouš; Škola mého života
- popisuje, neodsuzuje ("každý svého štěstí strůjce")CHARLES BUKOWSKI
-novela "Poštovní úřad" popisuje svou 10 ti letou práci na poště
-autobiograf. postava = Chinaski (soc. slabší, objevuje se ve více děl)
-skoro ve všech dílech dostihy, alkohol, sex
-Šunkový nářez - popisuje své problematické dětství
-Všechny řitě světa i ta má; Přelet nad kukaččím hnízdem, Ženy, Škvár


POSTMODERNA
- v 60. letech, nejprve v architektuře, spojitost s funkcionalismem
- postmoderní člověk - hodně cestuje, má informace z celého světa
-v 70. letech 20. stol, staví se proti modernímu umění, má zaujmout nejen kompozicí
- díla - mnohovýznamná, sklon k mystifikaci, někdy nevíme, co chtěl autor říci
- dvojí úroveň estetického vnímání - má zaujmout i méně náročného čtenáře!!!
- je to míšení stylů, časů, názorů v jedné knize
- vnímaní dějin, odlišných kulturVLADIMIR NABOKOV
-Rus, uprchl na západ (nejdřív do Něm., pak do USA - tam přednáší na univerzitách)
-rusky napsal - Mášenka; Lužinova obrana; Pozvání na popravu
-anglicky napsal - Nezvratný důkaz, Lolita
-Lolita - několikrát odmítnuta, nejdřív vyšla jako povídka rusky, hl. postava - Humbert Humbert
(asi 40 let) - našel si podnájem u vdovy Hazeové, zamiluje se však do její 14-leté Lo, unese ji, ona uteče, vdá se, Humbert ji i přesto neskutečně miluje. Román vyvolal skandál. Nabokov o ní prohlásil: "Lolita je slavná, ne já."UMBERTO ECO (EX CAELIS OBLATUS)
- akronym = jméno vytvořeno z počátečních písmen pravého jména
- dokonale znal problematiku středověku - Jméno růže
- sémiotické zprávy - Otevřené dílo; Teorie Sémietiky; Abcestní struktura
- princip labyrintu = k pravdě nevede jen jedna cesta, čím více labyrintů pro


Hodnocení: (hodnotilo 68 čtenářů)

Ohodnoť tento referát:

(špatný)
(horší)
(průměrný)
(lepší)
(dobrý) 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info