Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Maturitní otázky Český jazyk - gramatika

 
1. 1. O původu a vývoji českého jazyka 930 slov
Jazyky indoevropské, jazyk praslovanský, hláskové rozdíly mezi slovanskými jazyky, hláskový a tvaroslovný vývoj češtiny,... Celý referát
 
2. 10. Administrativní styl a jeho útvary 151 slov
Slohové útvary administrativního stylu - žádost, životopis, posudek, úřední korespondence... Celý referát
 
3. 11. Úvaha a výklad 388 slov
Úvaha, kompozice úvahy, výklad, kompozice výkladu... Celý referát
 
4. 12. Jazyk v kolektivním jednání 185 slov
Stavba schůze a její řízení, zápis ze schůze... Celý referát
 
5. 13. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků 139 slov
SLova slohově neutrální, slova slohově zabarvená, slova hovorová, slova knižní, slohové rozvrstvení prostředků mluvnických... Celý referát
 
6. 14. Význam slova a jeho složky, změny slovního významu 221 slov
Slovo, sousloví, frazeologické spojení, slovní zásoba, obsah a rozsah, změny slovního významu, hyperbola, ironie, eufemismus... Celý referát
 
7. 15. Větné vztahy a větné členy 297 slov
Větné vztahy - predikce, determinace, koordinace, větné členy - podmět, přísudek, předmět, příslovečné určení, doplněk, přívlastek,... Celý referát
 
8. 16. Druhy vět podle postoje mluvčího. Členění věty podle kontextu 255 slov
Věty oznamovací, tázací, žádací, zvolalcí, aktuální členění výpovědi, pořádek slov... Celý referát
 
9. 17. Odborný styl. Slovníky 532 slov
Odborný styl - termíny, terminologie, syntax odborného stylu, slohové postupy v odborném stylu, slovníky... Celý referát
 
10. 18. Informační slohové útvary a postupy 218 slov
Styl prostě sdělovací, informace, informační útvary - inzerát, tiskopisy, formuláře, informační postupy a útvary v mluvené komunikaci... Celý referát
 
11. 19. Mluvnické kategorie jmen a sloves 382 slov
Mluvnické kategorie jmen - pád, číslo, rod, vzor, mluvnické kategorie sloves - osoba, způsob, čas, rod, vid, třída... Celý referát
 
12. 2. Tvoření slov 521 slov
Obohacování slovní zásoby-tvoření slov, odvozování příponami a předponami, skládání slov, zkracování,spojování slov v sousloví, přejímání z cizích jazyků, změna slovního významu... Celý referát
 
13. 20. Zvuková stránka jazyka 467 slov
Základní složky mluvení, soustava českých hlásek, zásady spisovné výslovnosti, spodova znělosti, slovní přízvuk, zvuková podoba věty, členění věty, větný přízvuk a melodie, výslovnostní styly... Celý referát
 
14. 21. Jazykové styly a slohotvorní činitelé. Slohové postupy a útvary 763 slov
Styly a slohotvorní činitelé obecné platnosti, vyjadřování vlastní spisovné a hovorové, styl projevů mluvených a písemných, jazykové styly podle funkce, slohové postupy a útvary... Celý referát
 
15. 3. Publicistický styl 507 slov
Projevy publicistického stylu, vlastní příspěvky publicistického stylu, jazyková a kompoziční stránka publicistického stylu, publicistické slohové útvary... Celý referát
 
16. 4. Souvislost rozvoje českého jazyka s vývojem společnosti 291 slov
Staroslověnské období, poté kulturním jazykem latina, Kosmova kronika, vývoj češtiny v době Národního obrození... Celý referát
 
17. 5. Charakteristika a popis 295 slov
Charakteristika-přímá, nepřímá, hlediska hodnocení v posudku a charakteristice, popis a jeho druhy,... Celý referát
 
18. 6. Jazyk spisovný a útvary nespisovné 266 slov
Spisovná slovní zásoba, slova slohově zabarvená a nezabarvená, nespisovná slovní zásoba, dobově nebo citově zabarvená slova... Celý referát
 
19. 7. Vypravování 222 slov
Vypravování tvoří podstatnou složku literatury i publicistiky. Dominantním slohovým postupem je postup vyprávěcí, uplatňují se v něm i postup popisný a charakterizační, úvahový, prostě sdělovací. Zá... Celý referát
 
20. 9. Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma 92 slov
Slova mnohoznačná, homonyma, synonyma, antonyma... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info