Hledej:
iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy.

Referáty: Ekologie

 
1. Alternativní paliva a hybridní pohon 2120 slov
Ještě nedávno platil turbodmychadlem přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikem nafty za vrchol šetrného zacházení s palivem. Dnes už ho vystřídal vysokotlakový vstřik technikou společného potrubí (... Celý referát
 
2. Alternativní zdroje energie 1217 slov
Možnosti využití větrné energie jsou obrovské. Podle nedávné studie je možné v Evropě umístit až 400 000 velkých větrných generátorů, které by současné evropské energické požadavky nasytily třikrát.Mo... Celý referát
 
3. Černobyl - jaderná katastrofa 2539 slov
Poloha: Asi 130 kilometrů severně od Kyjeva na řece Pripjať několik kilometrů od hranic s Běloruskem. Tři kilometry od elektrárny se nachází městečko Pripjať. Město Černobyl, po kterém je elektrárna p... Celý referát
 
4. Dolomit 201 slov
Dolomit (Saussure, 1796), chemický vzorec CaMg(CO3)2 (uhličitan hořečnatovápenatý), je klencový minerál. Pojmenován podle: Déodat Gratet de Dolomieu (1750–1801), francouzský mineralog a geolog,... Celý referát
 
5. Ekologické aspekty vody Jak se čistí odpadní voda? 213 slov
Ekologické aspekty vody – Jak se čistí odpadní voda? ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD ČOV: Čistírny mohou být mnoha typů. Rozdělují se hlavně podle velikosti a typu čistírenského procesu. Nejčastější... Celý referát
 
6. Ekologie 223 slov
Ekologie je přírodní věda, která se obecně zabývá vztahy mezi organismy a vztahy mezi organismy a jejich prostředím. Ekologie se dá rozdělit do několika systémů. Např. Obecná ekologie - zabývá se... Celý referát
 
7. Exploze Černobylu 449 slov
Černobyl - ukrajinsky: Čornobyl Umístění: Ukrajina Exploze: 4 reaktor Datum výbuchu: 26.dubna 1986 Čas výbuchu: 1:23:40-56s po půlnoci Následky: Radioaktivní mrak, přibližně 60% radioaktivit... Celý referát
 
8. Fluorit 303 slov
Má nekovový vzhled, vryp bílý, bezbarvý, lesk skelný až jen mdlý v masivních agregátech, bývá průhledný i průsvitný. Je křehký, vyniká dokonalou štěpností podle {111}, nezřetelná štěpnost nebo dělitel... Celý referát
 
9. Globální ekologické problémy 1164 slov
Globální oteplování - Globální oteplování je změna klimatu. - Průměrná teplota na Zemi pomalu stoupá, protože my lidé spalujeme fosilní paliva (ropa, uhlí a zemní plyn), vypalujeme lesy a tím se uvo... Celý referát
 
10. Globální ekologické problémy 264 slov
Asi nejzávažnějším ekologickým problémem je globální oteplování, které by mohlo zapříčinit roztátí ledovců na pólech a tím zvýšení vodní hladiny v oceánech a mořích. Dalším velkým problémem je zme... Celý referát
 
11. Globální oteplování 1095 slov
1.Globální oteplování Ve vzdálenější minulosti proběhly velké změny.Jen poslední milion let byl svědkem série velkých dob ledových, jež střídala teplejší období. Poslední z těchto dob ledových skončil... Celý referát
 
12. Globální oteplování 468 slov
V současné době je realitou globální oteplení. Země se neustále více a více ohřívá, častější jsou bouře, záplavy i sucha. Koncentrace oxidu uhličitého stoupla v důsledku spalování fosilních paliv a pr... Celý referát
 
13. Globální oteplování 1129 slov
Co to je? Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v posledních desetiletích. Příčiny: Lidstvo přispívá k oteplování zvětšov... Celý referát
 
14. Globální problémy životního prostředí 12538 slov
Nadměrný tlak ze strany člověka způsobuje postupné změny naší planety. Vlivy ohrožující přírodní sféru nevytvářejí podmínky pro existenci života na Zemi. Jak vyplývá z usnesení na mezivládních konfere... Celý referát
 
15. Horniny, minerály 1667 slov
Horniny Horniny jsou stavební bloky zemské kůry. Existuje mnoho různých hornin složených z jednoho nebo více minerálů. Všechny horniny procházejí neustálým koloběhem. Studií hornin se zabývá petrolog... Celý referát
 
16. Lesy 1245 slov
ÚVOD Lidskou činností v kulturní krajině byla pozměněna celá příroda. Až na extrémní polohy (skály, vody, nejvyšší polohy hor) byly kdysi v našich přírodních podmínkách všude lesy. Přesto v srdci k... Celý referát
 
17. Magma a vyvřelé horniny 371 slov
Magma je žhavá tavenina nerostů, obsahující vodu a některé plyny (oxid uhličitý, oxid siřičitý, sulfan, kyslík a další…) Mezi roztavenými nerosty zcela převažují křemičitany(silikáty). Magma vzn... Celý referát
 
18. Měření čistoty ovzduší 1410 slov
Měření čistoty ovzduší V rámci globálních problémů ke kterým patří i znečišťování ovzduší se v roce 1992 konala konference OSN v Rio de Janeiru známá pod označením Summit Země. Bylo podepsáno 5 důl... Celý referát
 
19. Obnovitelné zdroje energie 1421 slov
Energie vody je historicky nejstarším využívaným zdrojem energie a využívá se zejména k výrobě elektrické energie. Ta může být použita k vlastní spotřebě výrobce např. k osvětlení, vytápění objektů, k... Celý referát
 
20. Ohrožená příroda 737 slov
Člověk si od chvíle, kdy se stal relativně nejúspěšnějším druhem na Zemi, začal přetvářet planetu podle svých představ, čímž samozřejmě ovlivnil a dosud ovlivňuje život jejích zvířecích obyvatel i živ... Celý referát
 
21. Oxidy síry 1188 slov
Vznikají při spalování fosilních paliv a jsou hlavními látkami, které znečišťují ovzduší v městských oblastech na celém světě. Oxidy síry (SOx) a suspendované částice jsou částí složité směsi znečišťu... Celý referát
 
22. Ozonová díra 493 slov
Ozonová díra Ozonová díra je místo ve stratosféře, kde není tak silné vrstva ozonu jako na jiných místech stratosféry. Vznik: Ozonová díra se začala tvořit ... Celý referát
 
23. Ozonová vrstva 1228 slov
Jeden z globálních problémů lidstva je tzv. řídnutí ozonové vrstvy Země. Kdyby tato vrstva atmosféry zanikla, nebo byla zničena, znamenalo by to zánik nejen lidstva, ale všeho živého na Zemi. I přesto... Celý referát
 
24. Palivový cyklus jaderných elektráren 902 slov
Palivový cyklus jaderných elektráren je poměrně složitý. Na rozdíl od uhlí, které se po malé úpravě může hned použít k výrobě elektřiny, musí totiž vytěžený uran projít řadou technologických procesů, ... Celý referát
 
25. Pesticidy 961 slov
Pesticidy je souhrnné označení pro výrobky používané na ochranu užitkových organismů, materiálů, potravin i lidského zdraví před organismy, které se přemnožily nebo se vyskytují v místech, kde nám ško... Celý referát
 
26. Přírodní katastrofy 568 slov
Na konci roku 1999 postihly celý svět nejrůznější katastrofy. Byly to laviny v Alpách, požáry v Kalifornii, hurikány na Floridě a ve Venezuele, tornáda v Oklahomě a v Kansasu, povodně v Evropě, zemětř... Celý referát
 
27. Produkce a likvidace odpadů 677 slov
Každý člověk potřebuje více či méně často odkládat nepotřebné věci, ať už je to běžný domovní komunální odpad např. popel , tak i další - sklo, plasty, kov, oděvy, kompostovatelný odpad plechovky, kal... Celý referát
 
28. Severočeská pánev a životní prostředí 1195 slov
Na území Severočeské pánve se uhlí těží už od 15. století . K rozmachu těžby došlo ale až v 19. století , v souladu s rozvojem průmyslové výroby . Ta potřebovala nové zdroje v energie , protože dosud ... Celý referát
 
29. Silniční doprava v ČR 247 slov
SILNIČNÍ DOPRAVA zajišťuje přepravu osob i nákladů. Tuto přepravu zajišťují jak podniky se státní účastí, tak i soukromé firmy. Je nejoblíbenějším a NEJVYUŽÍVANĚJŠÍM typem dopravy. Patří mezi nejfl... Celý referát
 
30. Skleníkové plyny 767 slov
Ve dne na Zemi neustále dopadají sluneční paprsky, které naši planetu oteplují. Během noci Země naopak vysílá nashromážděné teplo zpět do vesmíru. Není to však tak jednoduché. Kdyby okamžitě všechno z... Celý referát
 
31. Skleníkový efekt 441 slov
Již delší dobu víme, že naše planeta je chráněna tenkou pokrývkou různých plynů. Některé z nich, hlavně oxid uhličitý (CO )a vodní pára označujeme jako plyny skleníkové. Pohlcují totiž teplo ze Země a... Celý referát
 
32. Slunce 34 slov
Z čeho se skládá Slunce? Slunce je ze 71% tvořeno vodíkem, z 27% heliem a ze 2% těžkými prvky, jako je napříkald uhlík, kyslík, dusík, neon a železo.... Celý referát
 
33. Sluneční (solární) energie 1207 slov
Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých část... Celý referát
 
34. Sluneční energie 333 slov
Solární panely Méně se u nás využívá energie sluneční i přesto, že celková doba slunečního svitu (bez oblačnosti) je u nás od 1400 do 1700 hod/rok. Energie dopadající kolmo na 1m2 plochy je 800 až ... Celý referát
 
35. Sluneční kolektory 502 slov
Sluneční energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje a její využívání nemá žádné negativní účinky na životní prostředí. Množství solární energie, které se dá využít, je závislé na klimatických podmínkách... Celý referát
 
36. Tání ledovců a globální oteplování 2146 slov
Tání ledovců je v dnešní době jistě ožehavou problematikou ale dříve než se pustíme do popisování problému samotného, zmiňme se obecně o rozdělení,typech a vzniku ledovců jako takových.Ledovce se rozd... Celý referát
 
37. Temelín 865 slov
Jaderná elektrárna Temelín s instalovaným elektrickým výkonem 1 962 MW bude po svém dokončení největší elektrárnou v České republice. Nachází se přibližně 24 km severně od Českých Budějovic a 5 km jih... Celý referát
 
38. Tropický deštný les 2523 slov
Tropický deštný les je nejsložitějším společenstvem živých organismů na pevnině. V počtu rostlinných a živočišných druhů i v mnohotvárnosti ekologických vazeb mu na Zemi může konkurovat jen podmořský ... Celý referát
 
39. Trvale udržitelný rozvoj 1009 slov
Člověk žije na Zemi již mnoho tisíc let a můžeme bez nadsázky říci, že ji úspěšně rujnuje, aniž by si to uvědomoval. Jenže po nás nepřijde potopa, ale další a další generace, které se také budou občas... Celý referát
 
40. Vliv kyselých dešťů na životní prostředí 2146 slov
Na mnoha místech Země je déšť kyselejší než šťáva citronu. I když jsou srážky zásadně slabě kyselé, extrémní stupeň kyselosti už mnoho vodních organismů nesnáší a umírá. Mimořádně čistá moře svědčí o ... Celý referát
 
41. Vodárny a likvidace odpadních vod 479 slov
Voda je základní podmínkou pro vznik a udržení života. Používáme ji denně a všude aniž si to vůbec uvědomujeme. Např. ke koupání spotřebuje jedna osoba průměrně 40 dm3což je 40 l. Téměř stejné množstv... Celý referát
 
42. VZDUCH 541 slov
Slovo vzduch se používá v češtině poměrně krátkou dobu. V době národního obrození ho převzali básníci z ruského výrazu vozduch. Jako odborný termín se uplatňuje od 2. poloviny 19. stol., ale až pozděj... Celý referát
 
43. Životní prostředí 377 slov
Na organizmus působí: 1.-kvalita ovzduší a vody 2.-hlučnost 3.-sluneční zaření Ovzuší Vzduch obsahuje dusík, kyslík a jiné látky. Znečištěné prostředi se vyjadřuje v mg/m3, pochází z aut, z kom... Celý referát
 
44. Znečištění oceánů 1066 slov
Lidé byli vždy fascinováni velikostí oceánu, proto si ho bohužel zvykli používat jako skládku. Už si ovšem neuvědomují, jak negativně ovlivňují nejen jeho prostředí, ale i všechny organismy v něm žijí... Celý referát
 
45. Znečištění ovzduší 497 slov
V prvních desetiletích 20. století bylo znečištění vzduchu v tehdejším Československu záležitostí několika oblastí, ve kterých byl soustředěn těžební a slévárenský průmysl. Tento stav v zásadě přetrvá... Celý referát
 
46. Znečištění vody 789 slov
Znečištění vody Znečištěny jsou vodní plochy a toky a tím se zhoršuje kvalita vodních ekosystémů - např. úhyny ryb nebo kontaminace sedimentů. Přebytek dusíku dodávaného zemědělci formou hnojiv, kt... Celý referát
 
47. Znečištění vzduchu 463 slov
V prvních desetiletích 20. století bylo znečištěni vzduchu v tehdejším Československu záležitostí několika oblastí, ve kterých byl soustředěn těžební a slévárenský průmysl. Tento stav v zásadě přetrvá... Celý referát
 
48. Znečisťování ovzduší 402 slov
Kvalita ovzduší v České republice se od roku 1989 výrazně zlepšila – pomohly k tomu zákony, které donutily elektrárny odsířit a všechny velké zdroje znečištění snížit emise. Ovšem v posledních l... Celý referát
 
49. Znečišťování vod 2654 slov
Přítomnost vody je nutnou podmínkou existence života. Voda je nezbytnou složkou rostlinných a živočišných organismů i prostředí, ve kterém probíhají důležité procesy a děje. Pro člověka je nenahradite... Celý referát
 
50. Zpracování použitých PET láhví 2454 slov
ÚvodPET láhve jsou typickým příkladem změny v používané obalové technice. Srovnáním životního cyklu skleněných lahví a PET lahví (metodou LCA, metoda byla u nás prvně aplikovaná na VŠE v Praze Moniko... Celý referát
 
 


 
 
Referáty | Čtenářský deník | Životopisy |
Nastavení soukromí | Zásady zpracování cookies

© provozovatelem jsou iReferaty.cz (Progsol s.r.o.). Publikování nebo šíření obsahu je zakázáno bez předchozího souhlasu.
Referáty jsou dílem dobrovolných přispivatelů (z části anonymních). Obsah a kvalita děl je rozdílná a závislá na autorovi. Spolupracujeme s Learniv.com. Zveřejňování referátů odpovídá smluvním podmínkám. Kontakt: info@ireferaty.cz
Naši partneři: WarThunder.info | Calorie-Charts.info